Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odpad jako surovina Prezentace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odpad jako surovina Prezentace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary."— Transkript prezentace:

1 Odpad jako surovina Prezentace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary

2 ÚKOL PRVNÍ: M Ě STO

3 První část úkolu bylo vyplnit dotazník o t ř íd ě ní odpadu v našem m ě st ě, s tímto problémem nám pomohl Magistrát m ě sta Karlovy Vary prost ř ednictvím paní Szmitkové z technického odboru. S její pomocí jsme získali pot ř ebné informace k zpracování. Tyto dokumenty jsme odeslali v termínu a v záv ě rečném hodnocení údaj ů byla naše práce bez p ř ipomínek. První část úkolu bylo vyplnit dotazník o t ř íd ě ní odpadu v našem m ě st ě, s tímto problémem nám pomohl Magistrát m ě sta Karlovy Vary prost ř ednictvím paní Szmitkové z technického odboru. S její pomocí jsme získali pot ř ebné informace k zpracování. Tyto dokumenty jsme odeslali v termínu a v záv ě rečném hodnocení údaj ů byla naše práce bez p ř ipomínek.

4 Další část úkolu jsme si zvolili exkurzi. Jako ekologická skupina jsme se vydali do malé vesničky jménem Žalmanov, konkrétně do firmy Recyplast, která se zabývá zpracováním plastů. Průvodce nám popsal, vysvětlil a názorně ukázal celý průběh zpracování. Po teorii a poučení o bezpečnosti jsme mohli nahlédnout přímo do jádra děje. Vedro a zápach nás však vyhnali brzo na čerstvý vzduch. Exkurze byla velice zajímavá a poučila nás o užitečnosti třídění odpadu.

5  Na záv ě r jsme si vybrali úklid č ásti našeho m ě sta. V této akci nám vyšel vst ř íc Magistrát m ě sta /konkrétn ě technický odbor/ a vybavil nás rukavicemi a pytli na odpadky. Úklid za č al u karlovarského krematoria a pokra č oval až na R ů žový vrch,kde jsme vy č istili d ě tská h ř išt ě. Úklid probíhal celé dopoledne celkem jsme nasbírali 20 pytl ů odpadu. Akce byla mediáln ě zve ř ejn ě na.

6 ÚKOL DRUHÝ: ŠKOLA

7 V rámci druhého úkolu jsme se sna ž ili o rozší ř ení t ř íd ě ní odpadu na škole. Výsledkem našeho sna ž ení bylo získání devíti nových kontejner ů (plast, papír a kovy), které jsou rozmíst ě ny po škole.

8 Dále zde máme kontejner na plastová ví č ka od lahví, které jsou pro d ě ti z kojeneckého ústavu, a jako jedna z mála škol máme i nádoby na pou ž ité baterie. Dále zde máme kontejner na plastová ví č ka od lahví, které jsou pro d ě ti z kojeneckého ústavu, a jako jedna z mála škol máme i nádoby na pou ž ité baterie.

9 O našich aktivitách informoval i tisk Zdroj: Karlovarské noviny Zdroj: Karlovarské noviny

10  Další částí úkolu jsme vybírali ekologicky šetrné čistící prostředky pro školu. Vedení náš návrh akceptovalo a byly objednány tyto výrobky: Jasněnka, Medium, WORX (čistící prostředky)a ekologický toaletní papír TIMI. Zdroj: www.missiva.cz

11 ÚKOL T Ř ETÍ: DOMOV

12 Tento úkol zahrnoval celoškolní kampaň, pro větší informovanost našich spolužáků. Vyrobili jsme letáky, které se posléze rozdali třídním učitelům a ti pomohli zasvětit i ostatní žáky naší školy do problému třídění odpadu. Dále jsme vyrobili nástěnku. Pro první a druhé ročníky jsme promítali ekofilmy o třídění odpadu.

13 ÚKOL ČTVRTÝ A POSLEDNÍ

14 . Závěrečným úkolem bylo napsání tiskové zprávy, kterou jsme zpracovali a úspěšně odeslali v termínu.

15 Naše škola získala titul „Škola udržitelného rozvoje“, který je udělován klubem Ekologické výchovy.Titul je oceněním několikaleté intenzivní práce školy v oblasti enviromentální výchovy. Je propůjčen školám, které jej získaly, na tři roky, a poté je obnoven pouze tehdy, trvají-li aktivity školy ve směru ekologické výchovy. Zástupci oceněných škol z celé republiky převzali tento titul na ministerstvu školství v Praze. Při předávání byli přítomni i zástupci z ministerstva zahraničních věcí a ministerstva životního prostředí. To jistě svědčí o pozornosti a důrazu, který se na ekologickou výchovu klade. Počet škol, kterým byl titul „Škola udržitelného rozvoje“ propůjčen v celé republice ještě nedosáhl počtu sto. / komise environmentální výchovy/

16 Na záv ě r bychom cht ě li podotknout, že tyto aktivity byly zajímavým zpest ř ením výuky. Doufáme, že jsme touto prací pomohli vylepšit životní prost ř edí v našem m ě st ě. Zárove ň jsme vylepšili podmínky t ř íd ě ní odpadu na naší škole a v ěř íme, že naše informa č ní kampa ň p ř esv ě d č ila spolužáky o užite č nosti a smysluplnosti práce s odpadem. Také jsme se nau č ili spolupracovat s ú ř ady a díky tomu p ř ipravujeme spole č n ě další aktivity. V neposlední ř ad ě jsme se nau č ili výsledky našich aktivit medializovat a prezentovat ve ř ejnosti. T ě ší nás, že tato práce nez ů stala bez povšimnutí a p ř isp ě la k ocen ě ní školy titulem „Škola udržitelného rozvoje“. Na záv ě r bychom cht ě li podotknout, že tyto aktivity byly zajímavým zpest ř ením výuky. Doufáme, že jsme touto prací pomohli vylepšit životní prost ř edí v našem m ě st ě. Zárove ň jsme vylepšili podmínky t ř íd ě ní odpadu na naší škole a v ěř íme, že naše informa č ní kampa ň p ř esv ě d č ila spolužáky o užite č nosti a smysluplnosti práce s odpadem. Také jsme se nau č ili spolupracovat s ú ř ady a díky tomu p ř ipravujeme spole č n ě další aktivity. V neposlední ř ad ě jsme se nau č ili výsledky našich aktivit medializovat a prezentovat ve ř ejnosti. T ě ší nás, že tato práce nez ů stala bez povšimnutí a p ř isp ě la k ocen ě ní školy titulem „Škola udržitelného rozvoje“.

17 Spolupracovali: PaedDr. Jana Chyšková chyskova@oakv.cz 724 757 444 Tereza Šintáková Kateřina Náprstková Asel Naratauová Šimon Kubín Jan Donda Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary, Bezručova 17, 360 01 Bezručova 17, 360 01


Stáhnout ppt "Odpad jako surovina Prezentace Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary."

Podobné prezentace


Reklamy Google