Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální politika Strukturální fondy Evropské unie Fond soudržnosti Evropská investiční banka Jana Kouřilová Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální politika Strukturální fondy Evropské unie Fond soudržnosti Evropská investiční banka Jana Kouřilová Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní."— Transkript prezentace:

1 Regionální politika Strukturální fondy Evropské unie Fond soudržnosti Evropská investiční banka Jana Kouřilová Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

2 Strukturální fondy Evropský fond regionálního rozvoje Evropský sociální fond Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond (do r. 2006) Finanční nástroj na podporu rybolov (do r. 2006) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

3 Vývoj regionální politiky Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

4 Evropský fond regionálního rozvoje (European Regional Development Fund -ERDF) Založen v r. 1975 důvody: odstranění regionálních nerovností ve Společenství podpora stabilního a trvale udržitelného rozvoje a trvalých pracovních míst Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

5 ERDF - oblasti podpory produktivní investice k vytvoření nebo zachování stálých pracovních míst infrastruktura  transevropské sítě (TEN)  regionální infrastruktura endogenní potenciál  místní rozvoj  malé a střední podnikání technická pomoc v období 2000-2006 v oblastech zařazených do Cíle 1 také vzdělání a zdraví obyvatelstva Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

6 ERDF - současnost Investiční (infrastrukturní) projekty, jako např. výstavba silnic a železnic, investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón, odstraňování ekologických zátěží, budování stokových systémů, výstavby poldrů a úpravy koryt řek, výsadba regenerační zeleně, využívání obnovitelných zdrojů energie, ekologické a energeticky efektivní sanace bytových domů, podpora inovačního potenciálu podnikatelů, podpora začínajícím podnikatelům, posilování spolupráce podnikatelů v příhraničních regionech, rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných pro cestovní ruch, rekonstrukce kulturních památek, výstavba či oprava infrastruktury pro poskytování zdravotní péče, zavádění služeb elektronické veřejné správy, modernizace systému krizového managementu apod. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

7 Evropský sociální fond (European Social Fund - ESF) Původní poslání - podpora mobility pracovních sil, podpora zaměstnanosti, rozvoj lidských zdrojů Oblasti činnosti: podpora víceletých Národních akčních plánů aktivní politika na trhu práce na podporu integrace soc. zařazení a rovné příležitosti systém celoživotního vzdělávání školení pro inovaci a adaptabilitu vyšší účast žen místní rozvoj / pakty teritoriální zaměstnanosti informační společnost Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

8 ESF - současnost Neinvestiční (neinfrastrukturní) projekty jako např. rekvalifikace nezaměstnaných, podpora začínajícím OSVČ, rozvoj institucí služeb zaměstnanosti, speciální programy pro osoby se zdravotním postižením, děti, mládež etnické menšiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel, tvorba inovativních vzdělávacích programů pro zaměstnance, rozvoj vzdělávacích programů včetně distančních forem vzdělávání, zavádění a modernizace kombinované a distanční formy studia, zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky, stáže studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru apod. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

9 Evropský zemědělský záruční a podpůrný fond (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund - EAGGF) EAGGF - od roku 1962. Do r. 2006 patřila jeho podpůrná sekce mezi strukturální fondy EU s úkolem podporovat modernizaci a zlepšování struktury ekonomických aktivit v zemědělství a na venkově Záruční sekce – realizace společné zemědělské politiky. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

10 EAGGF EAGGF → EAGF: v současném programovacím období od roku 2007 financuje pouze aktivity společné zemědělské politiky EU. Na podporu rozvoje venkova vznikl Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (European Agricultural Fund for Rural Development- EAFRD) Podpora rozvoje venkova se řadí do společné zemědělské politiky, nespadá do politiky HSS → EAFRD nepatří mezi strukturální fondy EU EAFRD podporuje zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství, lesnictví a rozvoj venkovských oblastí. V ČR jsou z něj hrazeny projekty předložené do tzv. Programu rozvoje venkova ČR, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství ČR. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

11 Finanční nástroj na podporu rybolovu (Financial Instrument for Fisheries Guidance– FIFG) založen 1994, zařazen do SF úkoly: vyvážené čerpání zdrojů v oblasti rybolovu vytvoření vyváženého konkurenčního prostředí v tomto odvětví oblasti činností: opatření k zajištění udržitelné rovnováhy nabídky a poptávky posílení konkurenceschopnosti zpracování a marketing revitalizace rybolovných oblastí Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

12 FIFG V současném období FIFG nahradil Evropský rybářský fond (European Fisheries Fund - EFF), který je nástrojem společné rybářské politiky EU. Hlavní cíl EFF - zajištění trvale udržitelného rozvoje evropského rybolovu a akvakultury. EFF podporuje projekty vedoucí k: vyšší konkurenceschopnosti, ochraně a zlepšování životního prostředí. Z EFF jsou financovány aktivity týkající se mořského i vnitrozemského rybolovu. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

13 Fond soudržnosti (Cohesion Fund – CF) Založen 1993. Cíl: podporovat rozvoj celého území členského státu Z FS může čerpat členský stát, jehož HNP/obyv. je nižší než 90 % průměru EU a který vyvíjí snahu splnit konvergenční kritéria pro měnovou unii. V prvním období: Irsko, Španělsko, Portugalsko, Řecko (tzv. kohezní země), po rozšíření EU + všechny nové členské země (Rumunsko a Bulharsko až po vstupu od r. 2007) Irsko, Španělsko Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

14 Fond soudržnosti Projekty: minimum 10 mil. Euro Pomoc FS určena na přímé financování konkrétních velkých projektů v oblasti: životního prostředí, rozvoje dopravy (transevropské dopravní sítě, podpora veřejné dopravy), nově i v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

15 Fond soudržnosti Irsko pouze do konce roku 2003 Nové členské státy 2004-2006 Zdroj: vlastní graf podle http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/procf/cf_en.htm, 15.7.2011http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/procf/cf_en.htm Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 ŘeckoŠpanělskoIrskoPortugalsko 3 38812 3575843 388 2000-2006: 28,212 mil. euro (v cenách r. 2004)

16 Finanční prostředky pro jednotlivé členské země EU, 2007-2013 Zdroj:http://ec.europa.e u/regional_policy/sourc es/docoffic/official/reg ulation/pdf/2007/public ations/guide2007_en.pd f, 114.7.2011 Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

17 Evropská investiční banka (EIB) ustavena 1. ledna 1958 na základě příslušných ustanovení Smlouvy o založení EHS pro: - střednědobé spolufinancování kapitál. investic, - dlouhodobé spolufinancování kapitál. investic, Cíl: Pomoc vyváženému rozvoji Evropských společenství. EIB na neziskové bázi poskytuje nebo garantuje úvěry: - v oblasti průmyslu, - infrastruktury, - telekomunikací, - ochrany životního prostředí, - energetiky. Základní kapitál EIB poskytly členské státy, nyní EIB získává většinu svých zdrojů na mezinárodních kapitálových trzích za komerční úrokovou sazbu. Finanční prostředky EIB neplynou z rozpočtu EU. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 Sídlo EIB v Lucemburku, zdroj: www.euroskop.cz, 14.7.2011www.euroskop.cz

18 Evropská investiční banka (EIB) Základní úkoly: pomoc méně rozvinutým oblastem (Cohesion and Convergence)Cohesion and Convergence rozvoj dopravních, telekomunikačních a energetických sítí (TEN) ochrana životního prostředí a kvality života, podpora rozvoje měst a ochrana architektonického dědictví EU (Environmental Sustainability)Environmental Sustainability rozvoj konkurenceschopnosti průmyslu a jeho integrace na evropské úrovni (Innovation)Innovation podpora malého a středního podnikání (Small and Medium-Sized Enterprises)Small and Medium-Sized Enterprises energetická politika (Sustainable, Competitive and Secure Energy)Sustainable, Competitive and Secure Energy Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

19 Evropská investiční banka (EIB) Projekty musí: přispívat k dosahování cílů EU být ekonomicky, finančně a technicky smysluplné šetrné k životnímu prostředí měly by přitahovat další zdroje financování. Většina projektů je bankou financována do výše 50 % jejich nákladů. EIB podporuje rozvojovou pomoc (pro více než 130 zemí celého světa). V ČR působí EIB od roku 1992. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

20 EIB - orgány Rada guvernérů (Board of Governors) - nejvyšší orgán EIB, 27 členů - ministři (financí) členských zemí Správní rada (Board of Directors) - 28 členů - zástupci jmenovaní členskými zeměmi a 1 člen jmenován Komisí (na 5 let, možné opakovaně) Řídící výbor (Management Committee) - 9 jmenovaných členů (na 6 let, možné opakovaně) Kontrolní výbor (Audit Committee) - 3 členové a 3 pozorovatelé (na 3 roky) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

21 Evropský investiční fond (EIF) 1994 - cíl poskytovat pomoc malým podnikům. ČZ EU, Chorvatsko, Turecko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko). EIB-62 %, EK-30 %, další evropské finanční instituce - 8 % akcií. Skupina EIB = EIB a EIF Evropský investiční fond neposkytuje firmám přímé půjčky, finanční podpory či investice - pracuje prostřednictvím bank a jiných finančních prostředníků (finanční prostředky od EIB nebo EU). Základní úkoly: poskytování rizikových investic malým a středním podnikům, zejména při jejich zakládání a firmám zaměřeným na technologický rozvoj přebírání záruk vůči jiným finančním institucím (ručí za půjčky malým a středním podnikům) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

22 Zvláštní nástroje podpory (2007-2013) Evropská komise (DG Regio) vytvořila ve spolupráci se skupinou Evropské investiční banky a dalšími finančními institucemi v rámci programového období 2007–2013 čtyři společné iniciativy s cílem dosáhnout účinnější a udržitelnější politiky soudržnosti. JEREMIE a JESSICA - prosazování nástrojů finančního inženýrství JASPERS a JASMINE- fungují jako nástroje technické pomoci. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

23 JEREMIEJEREMIE : Společné evropské zdroje pro mikropodniky až střední podniky (EK a EIF). Prosazuje využívání nástrojů finančního inženýrství ke zlepšení přístupu MSP k finančním prostředkům pomocí intervencí strukturálních fondů. JESSICAJESSICA : Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí (EK + EIB + Rozvojová banka Rady Evropy (CEB). Pomocí mechanismů finančního inženýrství podporuje udržitelný městský rozvoj a obnovu. JASPERSJASPERS : Společná pomoc při podpoře projektů v evropských regionech je nástroj technické pomoci pro dvanáct zemí EU, které přistoupily k EU v letech 2004 a 2007, podpora při přípravě kvalitních velkých projektů spolufinancováných z finančních prostředků EU. JASMINEJASMINE : Společná akce na podporu mikrofinančních institucí v Evropě. Cíl - poskytovat technickou pomoc a finanční podporu nebankovním poskytovatelům mikroúvěrů a pomoci jim zlepšit kvalitu jejich provozu, rozšiřovat služby a stát se udržitelnými. Propagace osvědčených postupů v oblasti mikroúvěrů a vznik souboru pravidel pro mikroúvěrové instituce. Zvláštní nástroje podpory (2007-2013) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

24 Dotazy? Děkuji za pozornost Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102


Stáhnout ppt "Regionální politika Strukturální fondy Evropské unie Fond soudržnosti Evropská investiční banka Jana Kouřilová Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní."

Podobné prezentace


Reklamy Google