Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond"— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Regionální politika Strukturální fondy Evropské unie Fond soudržnosti Evropská investiční banka Jana Kouřilová Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

2 Strukturální fondy Evropský fond regionálního rozvoje
Evropský sociální fond Evropský zemědělský podpůrný a záruční fond (do r. 2006) Finanční nástroj na podporu rybolov (do r. 2006) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

3 Vývoj regionální politiky
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

4 Evropský fond regionálního rozvoje (European Regional Development Fund -ERDF)
Založen v r důvody: odstranění regionálních nerovností ve Společenství podpora stabilního a trvale udržitelného rozvoje a trvalých pracovních míst Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

5 ERDF - oblasti podpory produktivní investice k vytvoření nebo zachování stálých pracovních míst infrastruktura transevropské sítě (TEN) regionální infrastruktura endogenní potenciál místní rozvoj malé a střední podnikání technická pomoc v období v oblastech zařazených do Cíle 1 také vzdělání a zdraví obyvatelstva Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

6 ERDF - současnost Investiční (infrastrukturní) projekty, jako např.
výstavba silnic a železnic, investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón, odstraňování ekologických zátěží, budování stokových systémů, výstavby poldrů a úpravy koryt řek, výsadba regenerační zeleně, využívání obnovitelných zdrojů energie, ekologické a energeticky efektivní sanace bytových domů, podpora inovačního potenciálu podnikatelů, podpora začínajícím podnikatelům, posilování spolupráce podnikatelů v příhraničních regionech, rozvoj a obnova sportovních areálů využitelných pro cestovní ruch, rekonstrukce kulturních památek, výstavba či oprava infrastruktury pro poskytování zdravotní péče, zavádění služeb elektronické veřejné správy, modernizace systému krizového managementu apod. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

7 Evropský sociální fond (European Social Fund - ESF)
Původní poslání - podpora mobility pracovních sil, podpora zaměstnanosti, rozvoj lidských zdrojů Oblasti činnosti: podpora víceletých Národních akčních plánů aktivní politika na trhu práce na podporu integrace soc. zařazení a rovné příležitosti systém celoživotního vzdělávání školení pro inovaci a adaptabilitu vyšší účast žen místní rozvoj / pakty teritoriální zaměstnanosti informační společnost Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

8 ESF - současnost Neinvestiční (neinfrastrukturní) projekty jako např.
rekvalifikace nezaměstnaných, podpora začínajícím OSVČ, rozvoj institucí služeb zaměstnanosti, speciální programy pro osoby se zdravotním postižením, děti, mládež etnické menšiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel, tvorba inovativních vzdělávacích programů pro zaměstnance, rozvoj vzdělávacích programů včetně distančních forem vzdělávání, zavádění a modernizace kombinované a distanční formy studia, zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele, zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky, stáže studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru apod. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

9 Evropský zemědělský záruční a podpůrný fond (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund - EAGGF) EAGGF - od roku 1962. Do r patřila jeho podpůrná sekce mezi strukturální fondy EU s úkolem podporovat modernizaci a zlepšování struktury ekonomických aktivit v zemědělství a na venkově Záruční sekce – realizace společné zemědělské politiky. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

10 EAGGF EAGGF → EAGF: v současném programovacím období od roku financuje pouze aktivity společné zemědělské politiky EU. Na podporu rozvoje venkova vznikl Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (European Agricultural Fund for Rural Development- EAFRD) Podpora rozvoje venkova se řadí do společné zemědělské politiky, nespadá do politiky HSS → EAFRD nepatří mezi strukturální fondy EU EAFRD podporuje zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství, potravinářství, lesnictví a rozvoj venkovských oblastí. V ČR jsou z něj hrazeny projekty předložené do tzv. Programu rozvoje venkova ČR, jehož řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství ČR. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

11 Finanční nástroj na podporu rybolovu (Financial Instrument for Fisheries Guidance– FIFG)
založen 1994, zařazen do SF úkoly: vyvážené čerpání zdrojů v oblasti rybolovu vytvoření vyváženého konkurenčního prostředí v tomto odvětví oblasti činností: opatření k zajištění udržitelné rovnováhy nabídky a poptávky posílení konkurenceschopnosti zpracování a marketing revitalizace rybolovných oblastí Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

12 FIFG V současném období FIFG nahradil Evropský rybářský fond (European Fisheries Fund - EFF), který je nástrojem společné rybářské politiky EU. Hlavní cíl EFF - zajištění trvale udržitelného rozvoje evropského rybolovu a akvakultury. EFF podporuje projekty vedoucí k: vyšší konkurenceschopnosti, ochraně a zlepšování životního prostředí. Z EFF jsou financovány aktivity týkající se mořského i vnitrozemského rybolovu. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

13 Fond soudržnosti (Cohesion Fund – CF)
Založen 1993. Cíl: podporovat rozvoj celého území členského státu Z FS může čerpat členský stát, jehož HNP/obyv. je nižší než 90 % průměru EU a který vyvíjí snahu splnit konvergenční kritéria pro měnovou unii. V prvním období: Irsko, Španělsko, Portugalsko, Řecko (tzv. kohezní země), po rozšíření EU + všechny nové členské země (Rumunsko a Bulharsko až po vstupu od r. 2007) Irsko, Španělsko Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

14 Fond soudržnosti Projekty: minimum 10 mil. Euro
Pomoc FS určena na přímé financování konkrétních velkých projektů v oblasti: životního prostředí, rozvoje dopravy (transevropské dopravní sítě, podpora veřejné dopravy), nově i v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

15 Fond soudržnosti Nové členské státy 2004-2006
: 28,212 mil. euro (v cenách r. 2004) Irsko pouze do konce roku 2003 Řecko Španělsko Irsko Portugalsko 3 388 12 357 584 Nové členské státy Zdroj: vlastní graf podle Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

16 Finanční prostředky pro jednotlivé členské země EU, 2007-2013
Zdroj: Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

17 Evropská investiční banka (EIB)
ustavena 1. ledna 1958 na základě příslušných ustanovení Smlouvy o založení EHS pro: střednědobé spolufinancování kapitál. investic, dlouhodobé spolufinancování kapitál. investic, Cíl: Pomoc vyváženému rozvoji Evropských společenství. EIB na neziskové bázi poskytuje nebo garantuje úvěry: v oblasti průmyslu, infrastruktury, telekomunikací, ochrany životního prostředí, energetiky. Základní kapitál EIB poskytly členské státy, nyní EIB získává většinu svých zdrojů na mezinárodních kapitálových trzích za komerční úrokovou sazbu. Finanční prostředky EIB neplynou z rozpočtu EU. Sídlo EIB v Lucemburku, zdroj: Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

18 Evropská investiční banka (EIB)
Základní úkoly: pomoc méně rozvinutým oblastem (Cohesion and Convergence) rozvoj dopravních, telekomunikačních a energetických sítí (TEN) ochrana životního prostředí a kvality života, podpora rozvoje měst a ochrana architektonického dědictví EU (Environmental Sustainability) rozvoj konkurenceschopnosti průmyslu a jeho integrace na evropské úrovni (Innovation) podpora malého a středního podnikání (Small and Medium-Sized Enterprises) energetická politika (Sustainable, Competitive and Secure Energy) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

19 Evropská investiční banka (EIB)
Projekty musí: přispívat k dosahování cílů EU být ekonomicky, finančně a technicky smysluplné šetrné k životnímu prostředí měly by přitahovat další zdroje financování. Většina projektů je bankou financována do výše 50 % jejich nákladů. EIB podporuje rozvojovou pomoc (pro více než 130 zemí celého světa). V ČR působí EIB od roku 1992. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

20 EIB - orgány Rada guvernérů (Board of Governors) - nejvyšší orgán EIB, 27 členů - ministři (financí) členských zemí Správní rada (Board of Directors) - 28 členů - zástupci jmenovaní členskými zeměmi a 1 člen jmenován Komisí (na 5 let, možné opakovaně) Řídící výbor (Management Committee) - 9 jmenovaných členů (na 6 let, možné opakovaně) Kontrolní výbor (Audit Committee) - 3 členové a 3 pozorovatelé (na 3 roky) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

21 Evropský investiční fond (EIF)
1994  - cíl poskytovat pomoc malým podnikům. ČZ EU, Chorvatsko, Turecko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko). EIB-62 %, EK-30 %, další evropské finanční instituce - 8 % akcií. Skupina EIB = EIB a EIF Evropský investiční fond neposkytuje firmám přímé půjčky, finanční podpory či investice - pracuje prostřednictvím bank a jiných finančních prostředníků (finanční prostředky od EIB nebo EU). Základní úkoly: poskytování rizikových investic malým a středním podnikům, zejména při jejich zakládání a firmám zaměřeným na technologický rozvoj přebírání záruk vůči jiným finančním institucím (ručí za půjčky malým a středním podnikům) Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

22 Zvláštní nástroje podpory (2007-2013)
Evropská komise (DG Regio) vytvořila ve spolupráci se skupinou Evropské investiční banky a dalšími finančními institucemi v rámci programového období 2007–2013 čtyři společné iniciativy s cílem dosáhnout účinnější a udržitelnější politiky soudržnosti. JEREMIE a JESSICA - prosazování nástrojů finančního inženýrství JASPERS a JASMINE- fungují jako nástroje technické pomoci. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

23 Zvláštní nástroje podpory (2007-2013)
JEREMIE : Společné evropské zdroje pro mikropodniky až střední podniky (EK a EIF). Prosazuje využívání nástrojů finančního inženýrství ke zlepšení přístupu MSP k finančním prostředkům pomocí intervencí strukturálních fondů. JESSICA : Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí (EK + EIB + Rozvojová banka Rady Evropy (CEB). Pomocí mechanismů finančního inženýrství podporuje udržitelný městský rozvoj a obnovu. JASPERS : Společná pomoc při podpoře projektů v evropských regionech je nástroj technické pomoci pro dvanáct zemí EU, které přistoupily k EU v letech 2004 a 2007, podpora při přípravě kvalitních velkých projektů spolufinancováných z finančních prostředků EU. JASMINE : Společná akce na podporu mikrofinančních institucí v Evropě. Cíl - poskytovat technickou pomoc a finanční podporu nebankovním poskytovatelům mikroúvěrů a pomoci jim zlepšit kvalitu jejich provozu, rozšiřovat služby a stát se udržitelnými. Propagace osvědčených postupů v oblasti mikroúvěrů a vznik souboru pravidel pro mikroúvěrové instituce. Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102

24 Dotazy? Děkuji za pozornost
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond"

Podobné prezentace


Reklamy Google