Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INTESPOJ Návrh standardizace Informačních systémů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INTESPOJ Návrh standardizace Informačních systémů"— Transkript prezentace:

1 INTESPOJ Návrh standardizace Informačních systémů

2 Informační systémy pro veřejnou dopravu – Představení
Část I. Informační systémy pro veřejnou dopravu – Představení Představení projektu INTESPOJ– Propagace standardizace Současná situace – návrh řešení, pilotní testování Benefity Organizační zajištění

3 Projekt VaV INTESPOJ Projekt je financován Ministerstvem dopravy a měl by nastavit minimální cestu, jak ve střednědobé budoucnosti dosáhnout plně funkčního celonárodního systému pro ČR, pomocí návrhů standardů informačních systémů v reálném čase. 3. Projekt intespoj vyplývá z potřeby navržení standardů v informačních systémech. Projekty tohoto typu se nedají řešit separátně a proto je spoluřešitelem projektu společnost CHAPS, která je zhotovitelem IDOS. A která v zajištuje celý projekt po technologické stránce věci…navržené standardy vyplývají s výsledků testování. Chtěla bych tímto poděkovat Ing. Havlíkovi ze společností KORDIS za spolupráci na projektu a za jeho konzultační činnost. A poskytnutí prostoru pro testování. Také bych chtěla poděkovat Ing Šimůnkovi ze společnosti ROPID za konzultace. V rámci projektu INTESPOJ jsme založili pracovní skupinu tak abychom měli zpětnou vazbu. Na semináři který se konala na MD jsme pozvali a oslovili zástupce krajských úřadů a zástupce organizátorů IDS a firem.. Kteří nám přislíbili svoji spolupráci. Bohužel schvalovací proces na úřadech je věcí složitou. Nic méně bych chtěla poděkovat za projevený zájem. V této souvislosti bylo již uskutečněno mnoho aktivit,…aktivity SVT, SDT, společnosti APEX….. Naše závěry korespondují s těmito aktivitami a originalita našeho řešení je v tom že využíváme znalosti evropských standardů a zapojení do mezinárodní organizace sdružující tvůrce evropských standardů v EU. Analýza stavu v ČR. Analýza v EU – historie standardizace v rámci EU Jsme součástí pracovní skupiny RTIG – Inform. Pracovní skupina

4 Akce Akce: Vliv na cenu systému a kvalitu služeb bez a se standardem
Cena Před zavedením standardu Po zavedení standardu Kvalita služeb Proč tedy standardizace Výhoda standardizace je v případě ceny zcela evidentní, pokud máme zavedený standard můžeme zvolit různé dodavatele systému. Dodavatelé musí splňovat podmínky standardu nebo mít potvrzení certifikace. Celý systém pak může instalovat řešitelský tým složený ze spoluřešitelů. V případě, že nebude zadavatel spokojen z prací není problém vyměnit dodavatele. Příklad Londýn. Pokud si vytvoříme vlastní standard v ČR který bude korespondovat se standardy EU zajistíme si předem konkurenceschopnost a zabezpečíme trh pro české malé a střední firmy. Velké firmy se zkušenostmi se zaváděním systémů jako jsou třeba firmy Continental nebo Sigtek…které mají implementace po celém světě. Kvalita služeb

5 Téma : Zdůvodnění potřebnosti
Současný stav: Odlišné informační systémy Široké spektrum dodavatelů – rozdílná řešení Rozdílné technologie Proces standardizace informačních systémů nelze slučovat se standardizací odbavovacích systémů. Cílem standardu je stanovení minimálních požadavků, které umožní plynulou interoperabilitu již stávajících systémů s novými budovanými systémy. Protože informační systémy jsou rychle expandující technologie, jejiž směr vývoje je potřeba sledovat. Na začátku projektu jsme se věnovali evropským standardům CEN SIRI a TRANSMODEL,které jsou předlohou pro nastavení minimálních standardů. Ze současné situace kdy ani v rámci města nejsou propojeny informační systémy je potřeba nastavit most, který bude slučovat tyto systémy tak abychom mohli poskytnou adekvátní informace které od nás očekává zákazník v podobě cestujícího..který je cílový….a to je potřeba si uvědomit…že veřejná doprava je službou veřejnou…… A veřejnost musí být stále ubezpečována, že investice jsou vynákládány efektivně. Certifikace

6 Téma : Zdůvodnění potřebnosti
Potřeba vytvoření národní strategie v oblasti informačních systémů v ČR Není cílem standardizovat technologie, ale strukturu cesty a hierarchii dopravních informací Strategii sestavit ve 3 základních úrovních Pro Stát Pro dopravce a systémové operátory Pro místní orgány – Krajské úřady V současné době existují: -Předběžná česká technická norma ČSN P CEN/TS Zařízení ve vozidlech zobrazující proměnné informace pro cestující. Strategie pro stát - znamená úpravy legislativy a dopravních politik v přímé souvislost se směrnicemi EU v tomto konkrétním případě se jedná o směrnici ITS. Pro dopravce a systémové operátory – je potřeba připravit plány předpokládaného rozvoje Pro Krajské úřady – integrace navrhovaného řešení Konkrétní organizace a jejich strategické cíle Strategii je potřeba vytvořit na reálných možnostech ne pouze na ideálních přáních. Musí být technicky i komerčně realizovatelná. Pro Stát ( Vyhláška v podobě standardu doplňující zákon o veřejných službách) Pro dopravce a systémové operátory ( Jasná strategie v zavádění systémů) Pro místní orgány – Krajské úřady – Společně pracovat na definování možností zavádění, financování a přínosech ze systémů.

7 Časová posloupnost Standard je nástroj pro rozvoj platformy JSDV ČR
2001 IDOS JSDV CIS Standard SW platforma CEN/TS Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase (Service Interface for Real Time Information, SIRI) prCEN/TS Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase, vztahující se k provozu veřejné dopravy osob (SIRI), části 4-5 prCEN ISO TS Veřejná doprava osob – Identifikace stacionárních objektů ve veřejné dopravě osob (IFOPT) CEN/TS Zařízení ve vozidle zobrazující proměnné informace pro cestující CEN TC278 Referenční datový model (TRANSMODEL), ENV 12896 JSDV -

8 Návrh řešení – Reakce 1 Standardy v oblasti informačních systémů
Přínos pro jednotlivé skupiny: Organizátoři IDS Systémoví operátoři Veřejná správa Dopravci Funkčním omezením Neochota sdílet data a) důvod důvěrný b) důvod obchodní Standardy přináší pro každou skupinu jiné stěžejní benefity,a v konečném důsledku ale každá ze skupin musí zajistit budoucí rozvoj v této oblasti…takže pokud vezmeme příklad měst…je potřeba aby města z pohledu budoucího vývoje měla za prioritní zřizování centrálního střediska…pokud bude chtít řešit mobilitu ve městech. Nejvýznamější jsou zejména pro organizátory IDS, kde je stěžejní propojení všech informací ze všech módů dopravy. Problém s rozdílným dodavatelem systému Neochota sdílet data a) důvod důvěrný - špatně nastavené smluvní vztahy nebo lidský faktor b) důvod obchodní povahy – záruční doba…nesmí se sahat do systému…

9 Návrh struktury standardu – normativní část
Normativní část ( specifikace)+normativní přílohy Informativní (vysvětlení normativní části) Normativní část 1.Vysvětlení návrhu standardu 2.Shrnutí referenčního datového modelu 3.Definice termínů, názvosloví, číslování 4.Technické požadavky – lokalizace zastávek 5. Specifikace funkcí systému Představila jsem vám důvody proč standard zavádět, ale jakým způsobem si představujeme že standard bude vypadat. Co vlastně v tomto případě myslíme, když hovoříme o Standardu v oblasti informačních systémů Standard v tomto případě znamená spojení koncepčního datového modelu a referenčního datového modelu, který poskytuje architektonický rámec pro pochopení propojení informačních systémů a společností, které jej provozují. Dále pro výstavbu integrovaného informačního systému a po uvedení do provozu pomoc pro koncové uživatele těchto informací, které jej využívají Standard se pak skládá z částí a modulů… Normativní část: Vysvětlení návrhů – 1.1 důvody pro standardizaci - Standard který je zde představován poskytuje řešení pro operátory, úřady a dodavatele softwaru, které nyní chtějí postupovat k vytvoření integrovaného systému. Jejich cílem je také zajistit budoucí rozvoj. 1.2 informační architektura - Informační architektura odkazuje na rozhraní mezi jednotlivými složkami systému, které umožní tyto komponenty provozovat společně. Poskytuje možnosti, díky kterým může konečný uživatel přistupovat k informacím snadno a efektivně, často v rámci komplexních sítí se skládájící se z mnoha různých počítačů a softwarových produktů (operační systémy, databázové systémy, aplikační systémy, atd.). Informační arhitektura musí být čas od času měněna vzhledem k měnícím se požadavkům užvatelů 1.3 funkce referenčního datového modelu 2. Referenční datový model může podpořit vývoj softwarových aplikací, jejich vzájemné působení, nebo kombinaci v integrovaném informačním systému a systém organizace a řízení těchto informací, které popisuje pravidla využití stávajících telematických systémů které zabezpečující různé běžící aplikace ve veřejné dopravě. Referenční datový model popisuje a definuje body a linky. Ty se opět řeší separátně bod …bod kterým můžeme rozumět bod statický ( zastávka, vjezd do stanice) způsoby definování statických bodů jejich identifikace. Standardizace lokalizace těchto bodů. 2. 1. popis 2.2. základní údaje - Datový model popisuje základní údaje potřebné pro - Datový model popisuje informační potřeby týkající funkčních oblastí: 2.3. popis sítí - Technické požadavky – znalost přenosových sítí a jejich přenosoví kapacity - vybavení vozidla centrály a u stávajících systémů ověřit záruční servis dodavatelů tak aby bylo možné systém modifikovat. Specifikace funkcí systému – je potřeba funkce specifikovat a navzájem propojit, co má systém umět a co systém splnuje . - kdo bude vlastnost systému implementovat a spravovat. - všechny funkce systému jsou připraveny na upgreade

10 Návrh struktury standardu –– Informativní část
Datový slovník Datová struktura: diagramy Potřeba vytvoření názvosloví Textové vysvětlivky Normativní část Informativní přílohy V současné době je vytvořena česká terminologie členy TNK 136 pod skupinou WG3

11 Moduly standardu Provozní jízdní řád Monitorace vozidel
Standard: CIS + normativní část standardu + informativní část standardu Provozní jízdní řád Monitorace vozidel Monitorování přípojů Informační servis IDOS Zastávkový servis SW - platforma Jednotné servisní moduly. IDOS Provozní jízdní řád – jízdní řád doplnění o aktuální informace ( výluky, objíždky) Zastávkový servis - Informace o dojezdu konkrétního vozidla na konkrétní zastávku … informace v reálném čase Monitorace vozidel - Monitorování pohybu vozidla fleed – předpověd pohybu konkrétních vozidel Monitorování přípojů - monitorování změn příjezdů a odjezdů v reálném čase proti plánovanému jízdnímu řádu na přestupních zastávkách/stanicích. Změna plánovaného příjezdu do nebo odjezdu z přípojné linky pro jízdu vozidla, která je podkladem pro cestujícího, jenž hodlá uskutečnit plánovaný přestup; událostmi mohou být zpožděný příjezd přivážejícího vozidla a rozhodnutí o prodloužení čekání odvážejícího vozidla nebo změna místa odjezdu nebo zrušení některé jízdy přivážejícího nebo odvážejícího do přípojné linky pro jízdu vozidla nebo odjezdu ze zastávky. Informační servis – interakce mezi účastníky, výměna informací o aktuálním stavu. Ohlášení nehody nebo dodatkové zprávy o kongescích . Spojení s řídícím centrem Data o poloze vozidel Webová podpora

12 Návrh architektury Návrh arichitektury je klasicý…..
V našem případě v současné době pilotně testujeme propojení dat ze dvou rozdílných informačních systémů v reálném čase. Ukazuje se, že je to velmi náročný proces….tak abychom zanechali suverenitu jednotlivého systému a pouze standardizovali výstupy z navržené platformy. Tento proces bude trvat déle. Problém s rozdílným dodavatelem systému

13 Architektura Architektura vozidlových systémů

14 Téma: Charakteristika benefitů –
Akce: Standard zlepší vlastnosti informačního systému ve veřejné dopravě a možnosti efektivního managementu: Interoperabilita – nastavený standard umožní interoperabilitu mezi jednotlivými systémy operátorů veřejné dopravy. představí modulární sadu kompatibilních služeb pro informací o poloze vozidel v reálném čase představí běžné architektury pro výměnu dat; (c) užívá běžné datové formáty a schémata pro výměnu dat mezi středisky; (d) představí koncepční možnosti pro efektivní management VD

15 Téma: Charakteristika benefitů
Akce: Zlepšení řízení veřejné dopravy – Standard pomůže k lepšímu řízení flotily vozidel: umožní přesnou monitoraci lokálních vozidel i vozidel mezi jednotlivými kraji; zisk dat, které mohou být využita pro zlepšení výkonu služeb, např. odchylky od pevných jízdních řádů; umožní distribuci změny jízdních řádů a jiných zpráv v reálném čase.

16 Téma: Charakteristika benefitů
Akce: Diseminace informací v reálném čase konečným uživatelům: umožňuje shromažďovat a vyměňovat data v reálném čase mezi přidruženými systémy; poskytuje standardizované, jasně definované rozhraní, které mohou být užívána k distribuci dat pomocí široké škále komunikačních kanálů možnost poskytování informací v porovnání s individuální osobní dopravou

17 Technologické komponenty
AKCE: Přidružené systémy, které jsou v interakci s informačním systémem Zdroj informací o pevných jízdních řádech a další konfigurační údaje Světelné signalizační zařízení na křižovatkách prefence vozidel MHD Městské řídící středisko Propojení s jinými informačními systémy (jiné města, kraje atd.)

18 Akční plán mobility Financování
Cílem je usnadnit interoperabilitu informačních systému ve veřejné dopravě, a podporovat inovace a zároveň hospodářskou soutěž na trhu dodávek Podporu pilotním projektům v oblasti městské mobility může nabídnout program na podporu politiky informačních a komunikačních technologií (IKT). FP 8 CIVITAS, INTEREG IV, ESF

19 DĚKUJI ZA POZORNOST!!! Ing. Zuzana Švédová Mgr. Marek Ščerba
Ing. Tomáš Chlebničan


Stáhnout ppt "INTESPOJ Návrh standardizace Informačních systémů"

Podobné prezentace


Reklamy Google