Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cesta k podnikatelskému úspěchu: plánování podnikatelských činností

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cesta k podnikatelskému úspěchu: plánování podnikatelských činností"— Transkript prezentace:

1 Cesta k podnikatelskému úspěchu: plánování podnikatelských činností
Jak dosáhnout konkurenční výhody a zajistit úspěch firmy na globálním trhu?

2 Co je to plán? Představa o „ideální cestě“ k vytýčenému cíli podnikatelských aktivit firmy. Vymezuje směr postupu, soubor činností, které musí v jeho rámci být vykonány, kapacity, které pro jeho úspěšné dokončení v zadaném termínu musí být vynaloženy a vymezuje logické i časové vztahy mezi požadovanými pracovními úkoly.

3 Základní úloha plánu ve vnitřním prostředí firmy
Zajistit účelnost a efektivnost podnikání Určuje všechny činnosti, které musí být vykonány při jejich racionálním začlenění do logického a časového rámce „ideálního postupu“. Vytvořit platformu pro vznik souladu zájmů Každý pracovník se musí seznámit s významem a místem úkolu, který musí v rámci plánu vykonat. Představuje základní nástroj pro kontrolu úspěšnosti zvoleného postupu k cíli.

4 Hlavní kroky postupu sestavení plánu
Vytýčení cílů - vymezení stavu, který má být dosažen. Analýza současné situace - určení vzdálenosti od stanoveného cíle. Vytvoření seznamu všech činností, které musí být pro dosažení cíle vykonány. Kapacitní bilance „nároky-možnosti“. Návrh časového harmonogramu postupu.

5 1.krok: Stanovení cílů Jsou odvozeny z již vymezených cílů podnikatelské strategie. Musí být náročné, ale splnitelné. Jinak nejsou mobilizující. Vychází z analýzy situace v oboru, situace na trhu a posouzení vlastních schopností. Musí být konkrétní - kvantifikované a kontrolovatelné.

6 Hierarchie plánů uvnitř firmy
Strategický plán - dlouhodobý (investice, akvizice, aliance) scénáře Taktické plány - střednědobé (inovace, propagace, výcvik) klouzavé plány Operativní plány - krátkodobé (výroba, prodej, logistika, ...) klouzavé rozvrhy operací

7 2.krok: Analýza současného stavu
Jak vypadá situace na trhu? Jaké postupy lze očekávat od našich konkurentů? Jak vzdáleni jsme od vytýčeného cíle? V jakém technologickém režimu musíme působit? Jaké hlavní překážky budeme muset překonat anebo obejít?

8 Zdroje marketingových informací firmy
PRIMÁRNÍ Pozorování standardní přístupy individuální Dotazování interview dotazníky osobní průzkum cílových skupin SEKUNDÁRNÍ Interní (ve firmě) informační systém analýzy prodeje náklady Externí obchodní komory, vládní instituce veřejné báze speciální firmy

9 Co je nutné vyřešit v souvislosti s distribucí produktů?
TYP CESTY Přímý Nepřímý stupeň žádoucí exponovanosti trhu volba a způsob náboru mezičlánků řízení distribučních cest SLUŽBY ZÁKAZNÍKOVI Požadovaná úroveň (co je nutné?) Potřebná zařízení pro fyzickou distribuci (jak dosáhnout této úrovně?)

10 Difusní konkurence Je forma soutěže mezi podnikatelskými subjekty, které jsou závislé na souboru týchž omezených zdrojů. Difusní konkurence narůstá s počtem subjektů v oboru; její intenzita je funkcí počtu bilaterálních vztahů, které mezi subjekty v oboru vznikají.

11 Co to je - technologický režim? Definice:
Je specifickou kombinací podmínek příhodnosti příležitostí, úrovně kumulace technických znalostí ve firmě a jejích technických tradic. Je dílčí charakteristikou podnikání firmy představovanou kombinací technologických schopností, technické úrovně a kompetencí poměřovanou požadavky komerčních příležitostí.

12 Dva odlišné typy technologických režimů:
RUTINNÍ Inovační podněty trhu jsou rozpracovatelné v rámci tradičních organizačních struktur velkých kapitálově intenzivních společností. PODNIKATELSKÝ Inovační podněty musí být ošetřeny mimo byrokratické struktury firmy, které odmítají vstřícně reagovat na nerutinní požadavky okolí.

13 Očekávaný přínos nových nápadů je podmíněn znalostními požadavky technologického režimu, výhodného pro daný obor. Jeho dosažení je podmíněno podnikatelskou výkonností firmy, determinovanou charakteristikami jako kompetence managementu, styl vedení pracovníků, organizace podnikatelských procesů apod. Změna vlastnických vztahů je často výrazným impulsem zvýšení podnikatelské výkonnosti firmy.

14 3.krok: Vytvoření seznamu činností
Při znalosti vzdálenosti od cíle: co vše musí být provedeno, aby byl dosažen? Kategorizace činností: marketing, operace, logistika, financování, prodej, vytváření pracovních týmů, informační zabezpečení, řízení. V seznamu nesmí být uvedena žádná činnost, která nepřispívá k dosažení cíle; k navýšení přidané hodnoty!

15 4.krok: Kapacitní bilance
Co budou činnosti ze seznamu vyžadovat: pracovníci, technologie, materiál, finance, kompetence. Jaké jsou naše možnosti tyto požadavky uspokojit? Co nám chybí a jak to obstaráme? Uvažovat s 24 hodinami denně! Neopomenout možnosti outsourcingu! Prozkoumat možnosti strategického partnerství!

16 Postoje protiinovačního klimatu ve firmě:
Jsme rozhodně chytřejší než naši zákazníci. Víme rozhodně lépe než oni sami, co nejvíce potřebují. Manažeři jsou placeni za to, aby přijímali a zabezpečovali rozhodnutí; ostatní pracovníci firmy jsou placeni za provádění práce, nikoliv za přemýšlení o jejím obsahu. Pokud něco funguje, je zbytečné pokoušet se to vylepšovat Vrcholový management se zabývá pouze strategickými plány; nižší úrovně managementu firmy musí zajistit jejich implementaci. Našimi nejdůležitějšími partnery jsou finanční instituce, jejich analýzy jsou rozhodující pro volbu podnikatelských strategií. Našim primárním úkolem je vydělat co nejvíce peněz a co nejvíce uspokojit akcionáře výší vyplácených dividend.

17 5.krok: Časový harmonogram
Zasadit do logického a časového rámce činnosti ze seznamu. Vycházet z termínu, kdy musí být cíle dosaženo. Respektovat logickou posloupnost „předcházející-následující“ Dobu trvání činnosti odvodit od výsledků kapacitní bilance

18 Jaký charakter harmonogramu použít pro jednotlivé typy plánu?
Strategické plány: Ganttův úsečkový diagram Taktické plány: Síťové grafy (vyhledání „kritické cesty“) Operativní plány: Podrobné výrobní rozvrhy vycházející z řešení optinalizační úlohy: minimalizuj: Pij = Nij - Mij

19 Ganttův diagram Termín ukončení Činnosti Čas

20 Síťový graf Kritická cesta 2 10 8 1 5 12 14 3 10 6 7 9 7 4
12 22 22 14 3 10 12 12 6 7 9 7 27 36 36 7 4 22 Častěji než grafická podoba je používána tabulka!

21 Jaké chyby se nejčastěji vyskytují při tvorbě plánu?
Nedostatek potřebných informací - plán je budován na mylných předpokladech. Neochota pracovat ve více variantách. Malá znalost plánovacích technik a nedostatek zkušeností. Chybějící odvaha riskovat. Nedostatky v komunikaci - pracovníci plán neznají v celé komplexnosti.

22 Komunikační proces Přijímač Vysilač Adresát zprávy Zdroj zprávy
Přenosový kanál Zakódování zprávy Dekódování zprávy Zpětná vazba Šum

23 Kde mohou vzniknout chyby při komunikaci?
Špatná formulace zprávy Šum na přenosové cestě Jiná interpretace při dekódování Nepřipravenost příjemce na určitou zprávu Nepozornost při příjmu zprávy Stres příjemce a jeho snaha zjednodušit zprávu


Stáhnout ppt "Cesta k podnikatelskému úspěchu: plánování podnikatelských činností"

Podobné prezentace


Reklamy Google