Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní souvislosti vývoje nákladů, výnosů a zisku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní souvislosti vývoje nákladů, výnosů a zisku"— Transkript prezentace:

1 Základní souvislosti vývoje nákladů, výnosů a zisku

2 Úloha manažerského účetnictví při řízení nákladů, výnosů a zisku
stanovit základní parametry vývoje nákladů výnosů a zisku vychází z rozlišení variabilních a fixních nákladů využívá poznatky (závěry) lineárního modelu nákladů a výnosů stanovit předem stanovenou výši nákladů, výnosů a zisku zjišťovat odchylky - sledovat skutečné výsledky a analyzovat je vzhledem k předem stanové výši Strana  2

3 Členění nákladů na variabilní a fixní
od začátku 20. století jedno z nejvýznamnějších členění nákladů vliv na většinu nástrojů manažerského účetnictví (kalkulace, rozpočty, rozhodování o objemu a sortimentu ...) variabilní náklady – závisí na objemu výkonů základní materiál, mzdy výkonných pracovníků, doprava ... fixní náklady – zajišťují podmínky (→ potenciál) pro činnost v určitém období v rozsahu limitovaném kapacitou Strana  3

4 Rozlišení variabilních a fixních nákladů
v mnoha případech obtížné, vyplývá z odpovědí na otázky:  Jedná se o náklady opakovaně vkládané s měnícím se množstvím výkonů, či o náklady potenciální?  Jedná se o náklady vyvolané výkonem, či časem? variabilní náklady ve vztahu k jednotce výkonu ve vztahu k dávce výkonů fixní náklady ve vztahu k dennímu, týdennímu, měsíčnímu, ročnímu ... období rozlišení nákladů závisí na potřebách řízení způsob řízení a stanovení úkolu (normy, normativy, limity) významnost nákladové položky Strana  4

5 Přístupy k rozlišení nákladů na variabilní a fixní
zjištění fixní a variabilní složky nákladů by mělo vycházet z primárního rozpoznání v kalkulacích, rozpočtech a účetním zobrazení pro některé rozhodovací úlohy (např. taktického řízení) lze dobře využít i matematicko-statistické metody ke zjištění fixní a variabilní složky nákladů metoda nejmenších čtverců CN = FN + v * Q; kde FN = [ΣCNn*Σ(Qn2) - ΣQn*Σ(CNn*Qn)] / [n*ΣQn2 – (ΣQn)2] v = [n* Σ(CNn*Qn) - ΣCNn*ΣQn] / [n*ΣQn2 – (ΣQn)2] metoda dvou bodů CN1 = FN + vjp * CV1 CN2 = FN + vjp * CV2  nutno vycházet ze srovnatelných údajů a vyloučit neopakující se a nahodilé vlivy Strana  5

6 Lineární model nákladů a výnosů
obecně teoretický základ pro řízení vývoje nákladů a výnosů v MÚ využití v tzv. relevantním rozpětí taková část nelineárního průběhu nákladu, ve které se variabilní náklady nejvíce přibližují proporcionálnímu vývoji a fixní náklady jsou konstantní lineární model ukazuje základní tendenci vývoje, která  odpovídá analýze skutečně vynaložených nákladů v minulých obdobích  vyjadřuje způsob stanovení nákladového úkolu pro další období Strana  6

7 Grafické vyjádření lineárního modelu
CV, VN, FN, CN CV = cj * Q CN= vj * Q + FN VN = vj * Q FN relevantní rozpětí Q Strana  7

8 Uplatnění relevantního rozpětí
Který náklad je fixní a který variabilní? Costs Costs Costs Units of products Units of products Units of products Strana  8

9 Předpoklady lineárního modelu
vymezení výkonu užitnými vlastnostmi a kvalitou předem stanovená struktura výkonů konstantní cena prodávaného výkonu náklady rozdělené na variabilní a fixní fixní náklady v konstantní výši konstantní variabilní náklady na jednotku výkonů stálá technologie, produktivita práce a vlastnosti výkonů lineární model představuje syntetický jedno-parametrický model Strana  9

10 Parametry a formální vyjádření lineárního modelu
parametry modelu objem výkonů v naturálním vyjádření (Q) prodejní cena na jednotku výkonů (cj) variabilní náklady na jednotku (vj) celková výše fixních nákladů na vymezené období (FN) formální vyjádření celkové výnosy CV = cj * Q celkové variabilní náklady VN = vj * Q celkové náklady CN= vj * Q + FN Strana  10

11 Marže a zisk v lineárním modelu
marže (→ příspěvek na úhradu fixních nákladů a tvorbu zisku) kritérium pro řízení zisku, rozhodování o optimální struktuře výkonů atd. jednotková mj = cj – vj celková CM = CV – VN = mj * Q zisk celkový Z = CV – VN – FN Z = cj * Q – vj * Q – FN Z = mj * Q – FN Strana  11

12 Grafické vyjádření vývoje marže a zisku v lineárním modelu
V, N V, N, Z CV CV ZISK CN MARŽE ZTRÁTA VN Z QBZ Q Q Strana  12

13 Základní standardy řízení nákladů a zisku
všechny veličiny vyjádřeny na 1ks standardní jednotka výrobku (1 ks) standardní cena normy spotřeby materiálu* předem stan. cena materiálu norma spotřeby času* předem stan. mzdový tarif normativ spotřeby stroj. hodin* předem stan. výše var. režie standardní jednicové a variabilní náklady standardní marže limit fixních nákladů standardní objem výkonů standardní fixní náklady standardní zisk Strana  13

14 Způsoby zjišťování odchylek
1. následně → v průběhu období se v MÚ sledují skutečné veličiny a zjištění odchylek probíhá po skončení období není možné pružně reagovat na vznik odchylek obtížná identifikace příčin vzniku a odpovědnosti za vznik informace o skutečných nákladech výkonů lze získat až po skončení období 2. průběžně → již při zobrazení nákladu je oddělena předem stanovená výše a odchylka skutečnosti (tzv. rozdílové metody řízení) možnost okamžité analýzy a reakce na zjištěné odchylky náročnější na informační systém využívá se zejména u jednicových nákladů a prodejních cen Strana  14

15 Analýza odchylek příčiny vzniku a odpovědnost za vznik odchylek je možné analyzovat v různé podrobnosti podle potřeb podniku konkrétní pravidla a metodické postupy si stanovuje podnik analýza a zjišťování odchylek většinou vychází ze základních faktorů ovlivňujících zisk: objem prodaných výkonů prodejní cena variabilní náklady fixní náklady struktura prodaných výkonů při nehomogenních výkonech Strana  15

16 Odchylky prodejní ceny
Odchylku prodejní ceny lze vyjádřit a) na jednotku oc = csk – cst b) na celkový objem Oc= (csk – cst) * Qsk c) procentně %oc = (csk – cst)/cst Legenda csk – skutečná prodejní cena cst – standardní prodejní cena Qsk – skutečný objem prodeje Strana  16

17 Odchylky nákladů a) na jednotku výkonů a) celkem OF = Fst – Fsk
Odchylku variabilních nákladů lze vyjádřit a) na jednotku výkonů ov = vst – vsk b) na celkový objem výkonů Ov= (vst – vsk) * Qsk c) procentně %ov = (vst – vsk)/vst Odchylku fixních nákladů lze vyjádřit a) celkem OF = Fst – Fsk b) na jednotku výkonů oF = (Fst – Fsk)/Qsk c) procentně oF = (Fst – Fsk) / Fst Legenda vst - variabilní náklady na jednotku standardní vsk - variabilní náklady na jednotku skutečné Fst - celkové fixní náklady standardní Fst - celkové fixní náklady skutečné Qsk - skutečný objem výkonů Strana  17

18 Odchylky objemu prodeje
Vliv objemu výkonů na zisk se projeví změnou celkové marže. Odchylka objemu prodeje se zjistí Oq = (Qsk – Qst)*mst Tuto odchylku lze dále rozložit na a) vliv využití fixních nákladů OR=Fst/Qst*Qsk – Fst b) vliv ziskovosti Oz = (Qsk – Qst)*zst Legenda mst - marže na jednotku výkonů standardní zst - zisk na jednotku výkonů standardní Fst – celkové fixní náklady standardní Qst - objem prodeje standardní Qst - objem prodeje skutečný Strana  18

19 Lineární model u nehomogenních výkonů
východisko: průměrné variabilní náklady (vjp) a průměrná marže (příspěvek k tržbám, ptjp) na peněžní jednotku výnosů → vázáno na konkrétní strukturu výkonů průměrné variabilní náklady vjp = VNps/ CVps kde p vyjadřuje předem stanovenou strukturu sortimentu průměrná marže (příspěvek k tržbám) ptjp = CMps / CVps = 1 - vjp celkové náklady CN = vjp * CV + FN celkový zisk CZ = CV – vjp * CV – FN CZ = (1 – vjp) * CV – FN CZ = ptjp * CV – FN Strana  19

20 Odchylky ze změny objemu a struktury prodeje
při nehomogenní produkci lze odchylku ze změny objemu a struktury prodeje (změnu celkové marže v důsledku změny objemu a struktury prodeje) rozložit na: odchylku ze změny objemu výkonů způsobenou zvýšením či snížením objemu (množství) prodaných výkonů výpočet při vyjádření pomocí příspěvku k tržbám 𝑂 𝑞 =( 𝑖=1 𝑘 (𝑐 𝑠𝑡 𝑖 ∗ 𝑄 𝑠𝑘 𝑖 )− 𝑖=1 𝑘 (𝑐 𝑠𝑡 𝑖 ∗ 𝑄 𝑠𝑡 𝑖 ))∗ ( 𝑚 𝑠𝑡 𝑖 ∗ 𝑄 𝑠𝑡 𝑖 ) 𝑐 𝑠𝑡 𝑖 ∗ 𝑄 𝑠𝑡 𝑖 výpočet při vyjádření pomocí průměrného výkonu v naturálních jednotkách – ks, ... 𝑂 𝑞 =( 𝑖=1 𝑘 𝑄 𝑠𝑘 𝑖 − 𝑖=1 𝑘 𝑄 𝑠𝑡 𝑖 ) ∗ ( 𝑚 𝑠𝑡 𝑖 ∗ 𝑄 𝑠𝑡 𝑖 ) 𝑄 𝑠𝑡 𝑖 odchylku ze změny struktury způsobenou změnou struktury prodaných výkonů 𝑂 𝑠𝑡𝑟 =( ( 𝑚 𝑠𝑡 𝑖 ∗ 𝑄 𝑠𝑘 𝑖 ) 𝑐 𝑠𝑡 𝑖 ∗ 𝑄 𝑠𝑘 𝑖 − ( 𝑚 𝑠𝑡 𝑖 ∗ 𝑄 𝑠𝑡 𝑖 ) 𝑐 𝑠𝑡 𝑖 ∗ 𝑄 𝑠𝑡 𝑖 )∗ 𝑖=1 𝑘 𝑐 𝑠𝑡 𝑖 ∗ 𝑄 𝑠𝑘 𝑖 výpočet při vyjádření pomocí průměrného výkonu v naturálních jednotkách – ks,... 𝑂 𝑠𝑡𝑟 =( ( 𝑚 𝑠𝑡 𝑖 ∗ 𝑄 𝑠𝑘 𝑖 ) 𝑄 𝑠𝑘 𝑖 − ( 𝑚 𝑠𝑡 𝑖 ∗ 𝑄 𝑠𝑡 𝑖 ) 𝑄 𝑠𝑡 𝑖 )∗ 𝑖=1 𝑘 𝑄 𝑠𝑘 𝑖 Strana  20

21 Předem stanovené veličiny
Výrobek Tvaroh Classic Jogurt Classic Celkem Objem výroby a prodeje v tis. ks 500 400 Cena/ks 8 11 Variabilní náklady/ks 5 3 Celkové výnosy v tis. Kč 4 000 4 400 8 400 Variabilní náklady celkem v tis. Kč 2 500 1 200 3 700 Marže v tis. Kč  4 700 Fixní náklady v tis. Kč Zisk v tis. Kč 700 Strana  21

22 Skutečná výše nákladů a výnosů
Výrobek Tvaroh Classic Jogurt Classic Celkem Objem výroby a prodeje v tis. ks 520 390 Cena/ks 7,5 11 Variabilní náklady/ks 5,1 2,95 Celkové výnosy v tis. Kč 3 900 4 290 8 190 Variabilní náklady celkem v tis. Kč 2 652 1 151 3 803 Marže v tis. Kč  4 387 Fixní náklady v tis. Kč 4 050 Zisk v tis. Kč 337 Strana  22

23 Výrobek Tvaroh Classic Jogurt Classic Celkem Výrobek Tvaroh Classic
Objem výroby a prodeje v tis. ks 500 400 Cena/ks 8 11 Variabilní náklady/ks 5 3 Celkové výnosy v tis. Kč 4 000 4 400 8 400 Variabilní náklady celkem v tis. Kč 2 500 1 200 3 700 Marže v tis. Kč  4 700 Fixní náklady v tis. Kč Zisk v tis. Kč 700 Výrobek Tvaroh Classic Jogurt Classic Celkem Objem výroby a prodeje v tis. ks 520 390 Cena/ks 7,5 11 Variabilní náklady/ks 5,1 2,95 Celkové výnosy v tis. Kč 3 900 4 290 8 190 Variabilní náklady celkem v tis. Kč 2 652 1 151 3 803 Marže v tis. Kč  4 387 Fixní náklady v tis. Kč 4 050 Zisk v tis. Kč 337 Strana  23

24 Analýza odchylek Položka Výpočet tis. Kč Prodejní cena – tvaroh
(7,5 – 8) * 520 – 260 Prodejní cena – jogurt (11 – 11) * 390 Variabilní náklady – tvaroh (5 – 5,1) * 520 – 52 Variabilní náklady – jogurt (3 – 2,95) * 390 19 Fixní náklady – absolutní 4 000 – 4 050 – 50 Změna objemu a struktury výkonů (3 * 20) + (8 * (–10)) – 20 Změna objemu výkonů (a) (8 450 – 8 400) * (4 700 / 8 400) 27,97619 Změna objemu výkonů (b) (910 – 900) * (4 700 / 900) 52 Změna struktury prodeje (a) (4 680 / – / 8 400)* 8 450 -47,97619 Změna struktury prodeje (b) (4 700 / 900 – 4 680 / 910) * 910 – 72 Celkem -363 Strana  24


Stáhnout ppt "Základní souvislosti vývoje nákladů, výnosů a zisku"

Podobné prezentace


Reklamy Google