Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní souvislosti vývoje nákladů, výnosů a zisku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní souvislosti vývoje nákladů, výnosů a zisku."— Transkript prezentace:

1 Základní souvislosti vývoje nákladů, výnosů a zisku

2 Strana  2 Úloha manažerského účetnictví při řízení nákladů, výnosů a zisku 1.stanovit základní parametry vývoje nákladů výnosů a zisku -vychází z rozlišení variabilních a fixních nákladů -využívá poznatky (závěry) lineárního modelu nákladů a výnosů 2.stanovit předem stanovenou výši nákladů, výnosů a zisku 3.zjišťovat odchylky - sledovat skutečné výsledky a analyzovat je vzhledem k předem stanové výši

3 Strana  3 Členění nákladů na variabilní a fixní  od začátku 20. století jedno z nejvýznamnějších členění nákladů  vliv na většinu nástrojů manažerského účetnictví (kalkulace, rozpočty, rozhodování o objemu a sortimentu...)  variabilní náklady – závisí na objemu výkonů -základní materiál, mzdy výkonných pracovníků, doprava...  fixní náklady – zajišťují podmínky (→ potenciál) pro činnost v určitém období v rozsahu limitovaném kapacitou

4 Strana  4 Rozlišení variabilních a fixních nákladů  v mnoha případech obtížné, vyplývá z odpovědí na otázky:  Jedná se o náklady opakovaně vkládané s měnícím se množstvím výkonů, či o náklady potenciální?  Jedná se o náklady vyvolané výkonem, či časem?  variabilní náklady -ve vztahu k jednotce výkonu -ve vztahu k dávce výkonů  fixní náklady -ve vztahu k dennímu, týdennímu, měsíčnímu, ročnímu... období  rozlišení nákladů závisí na potřebách řízení -způsob řízení a stanovení úkolu (normy, normativy, limity) -významnost nákladové položky

5 Strana  5 Přístupy k rozlišení nákladů na variabilní a fixní zzjištění fixní a variabilní složky nákladů by mělo vycházet z primárního rozpoznání v kalkulacích, rozpočtech a účetním zobrazení ppro některé rozhodovací úlohy (např. taktického řízení) lze dobře využít i matematicko-statistické metody ke zjištění fixní a variabilní složky nákladů -m-metoda nejmenších čtverců CN = FN + v * Q; kde FN = [ΣCN n *Σ(Q n 2 ) - ΣQ n *Σ(CN n *Q n )] / [n*ΣQ n 2 – (ΣQ n ) 2 ] v = [n* Σ(CN n *Q n ) - ΣCN n *ΣQ n ] / [n*ΣQ n 2 – (ΣQ n ) 2 ] -m-metoda dvou bodů CN1 = FN + v jp * CV1 CN2 = FN + v jp * CV2  nutno vycházet ze srovnatelných údajů a vyloučit neopakující se a nahodilé vlivy

6 Strana  6 Lineární model nákladů a výnosů oobecně teoretický základ pro řízení vývoje nákladů a výnosů v MÚ vvyužití v tzv. relevantním rozpětí -t-taková část nelineárního průběhu nákladu, ve které se variabilní náklady nejvíce přibližují proporcionálnímu vývoji a fixní náklady jsou konstantní llineární model ukazuje základní tendenci vývoje, která  odpovídá analýze skutečně vynaložených nákladů v minulých obdobích  vyjadřuje způsob stanovení nákladového úkolu pro další období

7 Strana  7 Grafické vyjádření lineárního modelu CV, VN, FN, CN 0 relevantní rozpětí relevantní rozpětí CV = c j * Q CN= v j * Q + FN VN = v j * Q FN Q

8 Uplatnění relevantního rozpětí Který náklad je fixní a který variabilní? Units of products Costs Units of products Costs Units of products Costs Strana  8

9 Strana  9 Předpoklady lineárního modelu  vymezení výkonu užitnými vlastnostmi a kvalitou  předem stanovená struktura výkonů  konstantní cena prodávaného výkonu  náklady rozdělené na variabilní a fixní  fixní náklady v konstantní výši  konstantní variabilní náklady na jednotku výkonů  stálá technologie, produktivita práce a vlastnosti výkonů  lineární model představuje syntetický jedno-parametrický model

10 Strana  10 Parametry a formální vyjádření lineárního modelu  parametry modelu -objem výkonů v naturálním vyjádření (Q) -prodejní cena na jednotku výkonů (c j ) -variabilní náklady na jednotku (v j ) -celková výše fixních nákladů na vymezené období (FN)  formální vyjádření -celkové výnosy CV = c j * Q -celkové variabilní náklady VN = v j * Q -celkové náklady CN= v j * Q + FN

11 Strana  11 Marže a zisk v lineárním modelu  marže (→ příspěvek na úhradu fixních nákladů a tvorbu zisku)  kritérium pro řízení zisku, rozhodování o optimální struktuře výkonů atd. -jednotková m j = c j – v j -celková CM = CV – VN = m j * Q  zisk -celkový Z = CV – VN – FN Z = cj * Q – vj * Q – FN Z = mj * Q – FN

12 Strana  12 Grafické vyjádření vývoje marže a zisku v lineárním modelu CV Q V, N VN CV Q V, N, Z CN Z Q BZ

13 Základní standardy řízení nákladů a zisku standardní jednotka výrobku (1 ks) standardní cena standardní jednicové a variabilní náklady standardní marže standardní fixní náklady standardní zisk všechny veličiny vyjádřeny na 1ks normy spotřeby materiálu* předem stan. cena materiálu norma spotřeby času* předem stan. mzdový tarif normativ spotřeby stroj. hodin* předem stan. výše var. režie limit fixních nákladů standardní objem výkonů Strana  13

14 Strana  14 Způsoby zjišťování odchylek 1. následně → v průběhu období se v MÚ sledují skutečné veličiny a zjištění odchylek probíhá po skončení období -není možné pružně reagovat na vznik odchylek -obtížná identifikace příčin vzniku a odpovědnosti za vznik -informace o skutečných nákladech výkonů lze získat až po skončení období 2. průběžně → již při zobrazení nákladu je oddělena předem stanovená výše a odchylka skutečnosti (tzv. rozdílové metody řízení) -možnost okamžité analýzy a reakce na zjištěné odchylky -náročnější na informační systém -využívá se zejména u jednicových nákladů a prodejních cen

15 Strana  15 Analýza odchylek  příčiny vzniku a odpovědnost za vznik odchylek je možné analyzovat v různé podrobnosti podle potřeb podniku  konkrétní pravidla a metodické postupy si stanovuje podnik  analýza a zjišťování odchylek většinou vychází ze základních faktorů ovlivňujících zisk: -objem prodaných výkonů -prodejní cena -variabilní náklady -fixní náklady --------------------------------------------- -struktura prodaných výkonů při nehomogenních výkonech

16 Strana  16 Odchylky prodejní ceny Odchylku prodejní ceny lze vyjádřit a) na jednotku o c = c sk – c st b) na celkový objem O c = (c sk – c st ) * Q sk c) procentně %o c = (c sk – c st )/c st Legenda c sk – skutečná prodejní cena c st – standardní prodejní cena Q sk – skutečný objem prodeje

17 Strana  17 Odchylky nákladů Odchylku variabilních nákladů lze vyjádřit a) na jednotku výkonů o v = v st – v sk b) na celkový objem výkonů O v = (v st – v sk ) * Q sk c) procentně %o v = (v st – v sk )/v st Odchylku fixních nákladů lze vyjádřit a) celkem O F = F st – F sk b) na jednotku výkonů o F = (F st – F sk )/Q sk c) procentně o F = (F st – F sk ) / F st Legenda v st - variabilní náklady na jednotku standardní v sk - variabilní náklady na jednotku skutečné F st - celkové fixní náklady standardní F st - celkové fixní náklady skutečné Q sk - skutečný objem výkonů

18 Strana  18 Odchylky objemu prodeje Vliv objemu výkonů na zisk se projeví změnou celkové marže. Odchylka objemu prodeje se zjistí O q = (Q sk – Q st )*m st Tuto odchylku lze dále rozložit na a) vliv využití fixních nákladů O R =F st /Q st *Q sk – F st b) vliv ziskovosti O z = (Q sk – Q st )*z st Legenda m st - marže na jednotku výkonů standardní z st - zisk na jednotku výkonů standardní F st – celkové fixní náklady standardní Q st - objem prodeje standardní Q st - objem prodeje skutečný

19 Strana  19 Lineární model u nehomogenních výkonů  východisko: průměrné variabilní náklady (v jp ) a průměrná marže (příspěvek k tržbám, pt jp ) na peněžní jednotku výnosů → vázáno na konkrétní strukturu výkonů -průměrné variabilní náklady v jp = VN ps / CV ps - kde p vyjadřuje předem stanovenou strukturu sortimentu -průměrná marže (příspěvek k tržbám) pt jp = CM ps / CV ps = 1 - v jp -celkové náklady CN = v jp * CV + FN -celkový zisk CZ = CV – v jp * CV – FN CZ = (1 – v jp ) * CV – FN CZ = pt jp * CV – FN

20 Strana  20 Odchylky ze změny objemu a struktury prodeje

21 VýrobekTvaroh ClassicJogurt ClassicCelkem Objem výroby a prodeje v tis. ks 500400 Cena/ks811 Variabilní náklady/ks53 Celkové výnosy v tis. Kč4 0004 4008 400 Variabilní náklady celkem v tis. Kč 2 5001 2003 700 Marže v tis. Kč 4 700 Fixní náklady v tis. Kč4 000 Zisk v tis. Kč700 Předem stanovené veličiny Strana  21

22 VýrobekTvaroh ClassicJogurt ClassicCelkem Objem výroby a prodeje v tis. ks 520390 Cena/ks7,511 Variabilní náklady/ks5,12,95 Celkové výnosy v tis. Kč3 9004 2908 190 Variabilní náklady celkem v tis. Kč 2 6521 1513 803 Marže v tis. Kč 4 387 Fixní náklady v tis. Kč4 050 Zisk v tis. Kč337 Skutečná výše nákladů a výnosů Strana  22

23 Strana  23 VýrobekTvaroh ClassicJogurt ClassicCelkem Objem výroby a prodeje v tis. ks500400 Cena/ks811 Variabilní náklady/ks53 Celkové výnosy v tis. Kč4 0004 4008 400 Variabilní náklady celkem v tis. Kč2 5001 2003 700 Marže v tis. Kč 4 700 Fixní náklady v tis. Kč4 000 Zisk v tis. Kč700 VýrobekTvaroh ClassicJogurt ClassicCelkem Objem výroby a prodeje v tis. ks520390 Cena/ks7,511 Variabilní náklady/ks5,12,95 Celkové výnosy v tis. Kč3 9004 2908 190 Variabilní náklady celkem v tis. Kč2 6521 1513 803 Marže v tis. Kč 4 387 Fixní náklady v tis. Kč4 050 Zisk v tis. Kč337

24 PoložkaVýpočettis. Kč Prodejní cena – tvaroh(7,5 – 8) * 520– 260 Prodejní cena – jogurt(11 – 11) * 3900 Variabilní náklady – tvaroh(5 – 5,1) * 520– 52 Variabilní náklady – jogurt(3 – 2,95) * 39019 Fixní náklady – absolutní4 000 – 4 050– 50 Změna objemu a struktury výkonů(3 * 20) + (8 * (–10))– 20 Změna objemu výkonů (a)(8 450 – 8 400) * (4 700 / 8 400)27,97619 Změna objemu výkonů (b)(910 – 900) * (4 700 / 900)52 Změna struktury prodeje (a)(4 680 / 8 450 – 4 700 / 8 400)* 8 450-47,97619 Změna struktury prodeje (b)(4 700 / 900 – 4 680 / 910) * 910– 72 Celkem-363 Analýza odchylek Strana  24


Stáhnout ppt "Základní souvislosti vývoje nákladů, výnosů a zisku."

Podobné prezentace


Reklamy Google