Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘEMYSLOVCI Název školy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘEMYSLOVCI Název školy"— Transkript prezentace:

1 PŘEMYSLOVCI www.zlinskedumy.cz Název školy
Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Rozvoj žákovských kompetencí pro 21. století Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUM Přemyslovci Označení DUM VY_32_INOVACE_10_3_07 Autor Mgr. Radek Šipula Datum Vzdělávací oblast Člověk a společnost Vzdělávací obor Dějepis Tematický okruh Středověk Ročník 2. ročník, kvinta - sexta

2 PRVNÍ DOLOŽENÍ PŘEMYSLOVCI:
historikům se dosud nepodařilo dokázat, zda v ČECHÁCH během 9. století žil jediný slovanský kmen, nebo jich tu bylo několik víme ale, že se ve 2. polovině 9. století mezi ostatními náčelníky začal prosazovat středočeský kníže BOŘIVOJ z rodu PŘEMYSLOVCŮ (svůj původ odvozovali od bájného oráče PŘEMYSLA, který se oženil s kněžnou LIBUŠÍ a stal se prvním českým vládcem) po přijetí křtu na VELKÉ MORAVĚ dal BOŘIVOJ vybudovat na hradišti LEVÝ HRADEC nejstarší doložený kostel na území ČECH 1] ]

3 PRAHA: druhý kostel pak nechal postavit na hradišti PRAHA, které zabezpečovalo důležitý vltavský brod, přes který vedla významná obchodní cesta PŘEMYSLOVCI postupně ovládli většinu českého území od konce 9. století se PRAHA stala díky své důležitosti nejen panovnickým sídlem, ale i nejdůležitějším politickým a kulturním střediskem českého státu měřit se s ní mohla v tomto ohledu v EVROPĚ jen PAŘÍŽ video: BÁJE (2:58) video: BOŘIVOJ A LUDMILA (2:58)

4 NEJSTARŠÍ PŘEMYSLOVCI:
po rozpadu VM uznal BOŘIVOJŮV syn SPYTIHNĚV l. v bavorském ŘEZNĚ podřízenost přemyslovských knížat východofrancké říši (definitivně tak rozhodl o začlenění rodícího se českého státu do kulturní oblasti latinského ZÁPADU) někteří kněží sice i nadále sloužili bohoslužbu staroslověnsky, jejich postavení však rychle sláblo SPYTIHNĚVŮV bratr a nástupce VRATISLAV l. měl s manželkou DRAHOMÍROU syny VÁCLAVA a BOLESLAVA oba chlapci vyrůstali pod vlivem babičky LUDMILY DRAHOMÍRA ji proto nechala na TETÍNĚ v září 921 zavraždit

5 VÁCLAV A BOLESLAV: VÁCLAV se po nástupu na knížecí stolec snažil posílit vliv KŘESŤANSTVÍ video: DĚJINY UDATNÉHO ČESKÉHO NÁRODA (2:56) 28. září 935 však byl ubit družiníky svého bratra ve STARÉ BOLESLAVI důvodem k atentátu mohla být BOLESLAVOVA snaha zmocnit se vlády, ale i jeho nesouhlas s politikou svého bratra vůči SASKU také BOLESLAV se SASY po nástupu na stolec dlouho válčil, nakonec však uznal převahu krále a pozdějšího císaře OTY l. za vlády BOLESLAVA l. vznikl VYŠEHRAD 3a] b]

6 NEJSTARŠÍ ČESKÁ MINCE:
BOLESLAV l. také nechal razit nejstarší české mince - DENÁRY 4]

7 KŘESŤANSTVÍ V PŘEMYSLOVSKÝCH ČECHÁCH:
BOLESLAV ll. rozšířil přemyslovskou vládu na další území (například MORAVA, SLEZSKO, SLOVENSKO) zasloužil se také o založení pražského BISKUPSTVÍ (k jeho zřízení dali souhlas papež i císař roku 973) patronem biskupství se stal zavražděný kníže VÁCLAV, prohlášený při této příležitosti za svatého o něco později byla svatořečena i jeho babička LUDMILA na druhé straně se BOLESLAV ll. ocitl v ostrém sporu s pražským biskupem VOJTĚCHEM z rodu SLAVNÍKOVCŮ ten raději odešel ze země (později zemřel mučednickou smrtí, i on byl svatořečen) video: BOLESLAV ll. POBOŽNÝ (2:57)

8 VYVRAŽDĚNÍ SLAVNÍKOVCŮ:
v září 995 dobyla družina BOLESLAVA ll. hradiště LIBICI patřící rodu SLAVNÍKOVCŮ a pobila všechny přítomné členy rodu PŘEMYSLOVCI tímto drsným způsobem zlikvidovali své rivaly a definitivně si zajistili převahu na českém území někteří historici považují tuto událost za skutečný počátek ČESKÉHO STÁTU 5a] b]

9 ČESKÝ STÁT V 11. STOLETÍ: kolem roku 1000 měl český stát potíže, které přímo ohrožovaly jeho existenci částečně za ně mohly rozpory uvnitř vládnoucího rodu, více však vznik nových států v našem sousedství (POLSKO a UHRY) sporů o vládu mezi bratry BOLESLAVEM lll., JAROMÍREM a OLDŘICHEM využil jejich bratranec, polský panovník BOLESLAV CHRABRÝ z krvavých bojů mezi PŘEMYSLOVCI nakonec vyšel vítězně BŘETISLAV l. video: DĚJINY UDATNÉHO ČESKÉHO NÁRODA (2:57)

10 PRVNÍ ČESKÝ KRÁL: z BŘETISLAVOVÝCH synů byl nejúspěšnější VRATISLAV ll., který v roce 1063 prosadil zřízení biskupství v OLOMOUCI roku 1085 jej dokonce císař JINDŘICH lV. povýšil na KRÁLE (titul však nebyl dědičný) tím se český vládce stal druhým nejvýznamnějším feudálem SVATÉ ŘÍŠE ŘÍMSKÉ až do počátku 13. století platil při nástupu na knížecí stolec tzv. STAŘEŠINSKÝ ŘÁD (vládl nikoli prvorozený knížecí syn, ale nejstarší mužský člen přemyslovského rodu) video: VRATISLAV ll. (2:58) video: OLDŘICH A BOŽENA (3:26)

11 DRUHÝ ČESKÝ KRÁL: na konci 12. a počátku 13. století nebylo postavení českého státu takové, aby hrál ve střední EVROPĚ větší význam český kníže VLADISLAV ll. proto vsadil na úzkou spolupráci s římským císařem FRIDRICHEM l. BARBAROSSOU, jemuž vojensky pomohl při dobývání MILÁNA za to obdržel roku 1158 KRÁLOVSKÝ TITUL (opět jen pro svou osobu) po VLADISLAVOVĚ smrti upadli čeští panovníci do závislosti na císaři

12 ZLATÁ BULA SICILSKÁ: vzestup českého státu zahájil PŘEMYSL OTAKAR l. (video: DĚJINY UČN) v roce 1212 vydal císař FRIDRICH ll. listinu nazvanou podle pečeti ZLATÁ BULA SICILSKÁ v ní potvrdil českým vládcům DĚDIČNÝ KRÁLOVSKÝ TITUL uznal tak mimořádné postavení českých vládců v rámci SVATÉ ŘÍŠE ŘÍMSKÉ a přesně stanovil povinnosti českého krále vůči římským panovníkům symbolem moci a úspěchu se stal STŘÍBRNÝ LEV v červeném poli, který nahradil SVATOVÁCLAVSKOU ORLICI 7]

13 POSLEDNÍ PŘEMYSLOVCI:
mocenský vzestup posledních PŘEMYSLOVCŮ umožnily hospodářské výsledky, zvláště pak bohatá naleziště stříbra v okolí JIHLAVY a KUTNÉ HORY poslední PŘEMYSLOVCI upřeli svůj zájem na jih tuto politiku zahájil VÁCLAV l. pokračoval v ní jeho syn PŘEMYSL OTAKAR ll., který získal sňatkem rakouské země tento čin vyvolal odpor uherského krále BÉLY lV., který si na tato území také činil nárok spor rozhodla bitva u KRESSENBRUNNU (1260) PŘEMYSL zvítězil a připojil i další území

14 KRÁL ŽELEZNÝ A ZLATÝ: PŘEMYSLA OTAKARA ll. jeho současníci s obdivem nazývali králem ŽELEZNÝM a ZLATÝM český panovník si počínal jako skutečný rytíř, vydal se i na křížové tažení do POBALTÍ sílící PŘEMYSLOVA moc vyvolala obavy nejen v českých zemích, ale i v zahraničí vyšší česká šlechta jen s nelibostí sledovala, jak panovník podporuje zakládání královských měst a nových klášterů dotčení byli především jihočeští VÍTKOVCI německá knížata zabránila jeho zvolení římsko - německým králem a svěřila tento titul raději RUDOLFOVI HABSBURSKÉMU (PŘEMYSL nezískal ani jeden hlas) český král se musel následně vzdát alpských zemí k rozhodující bitvě došlo roku 1278 na MORAVSKÉM POLI, kde však byl PŘEMYSL poražen a zabit HABSBURKOVÉ tak s konečnou platností získali rakouské a alpské země, které si podrželi až do roku 1918 video: PŘEMYSL OTAKAR ll.

15 BITVA NA MORAVSKÉM POLI:
při slavnostní volbě nového římského krále ve FRANKFURTU nad MOHANEM (1273) dala říšská knížata přednost před mocným PŘEMYSLEM zcela bezvýznamnému a chudému RUDOLFU HABSBURSKÉMU feudálové i papež chtěli mít na trůnu lehce manipulovatelnou figurku RUDOLF však brzy ukázal, že není ani hloupý, ani slabý PŘEMYSL brzy poznal, že konflikt mezi nimi je nevyhnutelný spor vyvrcholil v srpnové bitvě na MORAVSKÉM POLI (1278) místo bitvy se nachází na rakouské straně hranic asi 30 kilometrů od BŘECLAVI v kruté bitvě PŘEMYSL padl a jeho vojska se dalo na útěk nepřítel je zahnal do rozbahněných vod MORAVY a nešetřil nikoho v ČECHÁCH se usadili BRANIBOŘI (video: BRANIBOŘI V ČECHÁCH) v souvislosti s bitvou se mluvilo o tom, že PŘEMYSLA zradili čeští páni (ZÁVIŠ z FALKENŠTEJNA, naši obrozenci například ukázali v 19. století také na MILOTU z DĚDIC)

16 VÁCLAV ll. A PRAŽSKÝ GROŠ:
postavení českého státu bylo po porážce v bitvě na MORAVSKÉM POLI otřeseno jen dočasně PŘEMYSLŮV syn VÁCLAV ll. využil rozbrojů mezi polskými PIASTOVCI a v roce 1300 byl korunován POLSKÝM králem (video: DĚJINY UDATNÉHO) pro svého syna získal po vymření maďarských ARPÁDOVCŮ i UHERSKOU korunu PŘEMYSLOVSKÁ moc se ocitla na vrcholu opírala se při tom o hodnotné stříbrné platidlo (PRAŽSKÝ GROŠ), s jehož ražbou se začalo roku 1300 v KUTNÉ HOŘE, která se stala největším evropským nalezištěm stříbra 7a] b]

17 ČESKÉ ZEMĚ NA POČÁTKU 14. STOLETÍ:
7c]

18 POSLEDNÍ PŘEMYSLOVEC:
vláda VÁCLAVA lll. trvala jen krátce (video: VÁCLAV lll.) poté, co ztratil uherskou korunu, hrozila mu ztráta i té polské když se pokusil problémy řešit, byl na tažení do POLSKA při zastávce v OLOMOUCI za záhadných okolností zavražděn PŘEMYSLOVSKÉ náměstí v OLOMOUCI: 8]

19 PAMĚTNÍ DESKA V OLOMOUCI:
PAMĚTNÍ DESKA na PŘEMYSLOVSKÉM náměstí v OLOMOUCI

20 VYSVĚTLENÍ POJMU: MORAVSKÉ MARKRABSTVÍ:
po roce 1182 zůstal tento název úředním označením MORAVY jako správně-politického celku (kromě OPAVSKA a OLOMOUCKÉHO BISKUPSTVÍ) název se užíval až do roku 1918 moravským markrabětem byl buď český král, nebo (zejména ve 14. a na počátku 15. století) jiný člen vládnoucího rodu

21 VÝZNAMNÉ ŽENY Z RODU PŘEMYSLOVCŮ:
v této době byla založena řada kostelů a klášterních budov díky křesťanské zbožnosti vznikaly i nové ŘEHOLNÍ ŘÁDY o založení jednoho z pražských klášterů se postarala ANEŽKA PŘEMYSLOVNA, dcera PŘEMYSLA OTAKARA l. (svatořečená roku 1989) video: ANEŽKA další dcera PŘEMYSLA OTAKARA l., MARKÉTA, se stala dánskou královnou DAGMAR v severních ČECHÁCH působila zbožná ZDISLAVA z LEMBERKA, která se starala o nemocné a trpící (svatořečená 1995)

22 PÍSEMNICTVÍ V DOBĚ PŘEMYSLOVCŮ:
na přelomu 13. a 14. století začaly pronikat do písemnictví NÁRODNÍ JAZYKY do češtiny byly například převedeny příběhy ALEXANDRA MAKEDONSKÉHO, tzv. ALEXANDREIS a na počátku 14. století vznikla nejstarší česky psaná kronika takzvaného DALIMILA, která vyjadřovala nesouhlas s příchodem cizinců do ČECH (nástup LUCEMBURKŮ na český trůn)

23 ZAJÍMAVOST - ZÁVIŠ Z FALKENŠTEJNA:
český šlechtický rod pánů z KRUMLOVA vznikl jako jedna z větví rodu VÍTKOVCŮ sídelním místem pánů z KRUMLOVA byl krumlovský hrad nejvýznamnějším představitelem rodu byl ZÁVIŠ z FALKENŠTEJNA, který se postavil do čela šlechtické opozice proti českému králi PŘEMYSLU OTAKAROVI II. posledním pánem z KRUMLOVA byl Petr VOK, který zemřel bezdětný roku 1302 a krumlovský hrad s přilehlým okolím připadl rožmberské větvi rodu VÍTKOVCŮ - pánům z ROŽMBERKA znak pánů z KRUMLOVA byl tvořen zelenou pětilistou růží na stříbrném poli

24 NĚCO K ZAMYŠLENÍ: Kde se nacházelo první sídlo PŘEMYSLOVCŮ?
Uveďte jména dvou prvních doložených PŘEMYSLOVCŮ. Jak se jmenovali dva první svatí z rodu PŘEMYSLOVCŮ? Řekněte, které mince se razily na našem území za vlády PŘEMYSLOVCŮ. Jak se jmenoval konkurenční rod PŘEMYSLOVCŮ. Přidejte i vysvětlení, co se mezi oběma rody odehrálo. Jméno prvního krále z rodu PŘEMYSLOVCŮ. Který PŘEMYSLOVEC získal označení král železný a zlatý? Uveďte, jak dopadl a proč. Jak (kdy a kým) vymřel rod PŘEMYSLOVCŮ?

25 ODPOVĚDI NA OTÁZKY: LEVÝ HRADEC BOŘIVOJ a LUDMILA
sv. LUDMILA a sv. VÁCLAV DENÁRY, PRAŽSKÉ GROŠE SLAVNÍKOVCI, BOJ O MOC, 995 vyvražděni na hradě LIBICI VRATISLAV ll PŘEMYSL OTAKAR ll., mocný a bohatý král se silným vojskem, zemřel v bitvě na MORAVSKÉM POLI (1278) VÁCLAV lll. byl zavražděn roku 1306 v OLOMOUCI

26 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:
1] STROG. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 2] Miaow Miaow. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 3a] Miaow Miaow. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 3b] JELEN, Stanislav. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí GNU na WWW:

27 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:
4] ACOMA. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí GNU na WWW: 5a] Zp. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 5b] Zp. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 6] NEUVEDEN. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 7a] NEUVEDEN. upload.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

28 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:
7b] MZOPW. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí GNU na WWW: 7c] Mozzan. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí GNU na WWW: 8] MAŇAS, Michael. commons.wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: TEICHOVÁ, Alena a kolektiv: Dějiny středověku. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. ISBN TEICHOVÁ, Alena a kolektiv: Dějiny středověku vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. ISBN

29 ZDROJE A POUŽITÁ LITERATURA:
MOUČKOVÁ, Miroslava: Za časů přemyslovských králů. Daryl, s. ISBN LUTOVSKÝ, Michal a PETRÁŇ Zdeněk: Slavníkovci. 1. vydání. Praha: Libri, s. ISBN ŽEMLIČKA, Josef: Přemysl Otakar l. 1. vydání. Praha: Svoboda, s. ŽEMLIČKA, Josef: Přemysl Otakar ll. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. ISBN ŽEMLIČKA, Josef: Století posledních Přemyslovců. 1. vydání. Praha: Panorama, s.


Stáhnout ppt "PŘEMYSLOVCI Název školy"

Podobné prezentace


Reklamy Google