Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cenová rozhodnutí k cenám tepelné energie Stanislav Večeřa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cenová rozhodnutí k cenám tepelné energie Stanislav Večeřa."— Transkript prezentace:

1 Cenová rozhodnutí k cenám tepelné energie Stanislav Večeřa

2 VUC TE 20082 5. prosince 2007 Obsah prezentace Cenová rozhodnutí ERÚ k cenám tepelné energie vydaná v roce 2007 Důvody a způsob regulace v teplárenství - vyhláška ERÚ č. 150/2007 Sb. Základní principy tvorby ceny v roce 2008 a odlišnosti oproti stávajícím podmínkám Ekologická daň v ceně tepelné energie

3 VUC TE 20083 5. prosince 2007 Cenová rozhodnutí ERÚ k cenám tepelné energie vydaná v roce 2007 Cenové rozhodnutí č. 4/2007 ze dne 10. září 2007, kterým se doplňuje cenové rozhodnutí č. 9/2004, k cenám tepelné energie, ve znění pozdějších předpisů  Maximální výše nájmu stanovená v Kč/GJ se vztahuje k množství tepelné energie vypočtené jako průměr za tři předcházející kalendářní roky Cenové rozhodnutí č. 5/2007 ze dne 17. září 2007, k cenám tepelné energie  Účinnost od 1. ledna 2008

4 VUC TE 20084 5. prosince 2007 Cenová rozhodnutí ERÚ k cenám tepelné energie vydaná v roce 2007 Pro určení odlišného postupu stanovení ceny tepelné energie  Cenové rozhodnutí č. 8/2007 ze dne 23. listopadu 2007  Cenové rozhodnutí č. 12/2007 ze dne 26. listopadu 2007

5 VUC TE 20085 5. prosince 2007 Důvody a způsob regulace v teplárenství Systémy CZT lze v řadě případů považovat za přirozený lokální monopol, kde není možná volba jiného dodavatele tepelné energie Podle energetického zákona se výroba a rozvod tepelné energie uskutečňují ve veřejném zájmu ERÚ stanovuje obecně závazná pravidla pro kalkulaci a sjednání ceny tepelné energie, přičemž toto věcné usměrňování cen tepelné energie může odrážet veškeré technické a jiné specifické podmínky výroby a rozvodu tepelné energie v dané lokalitě Pravidla pro kalkulaci a sjednání cen tepelné energie pobízejí dodavatele k optimalizaci provozu tepelného zařízení a k racionalizaci nákladů při výrobě a rozvodu tepelné energie, čímž je dosahováno i hospodárnosti užívání energií

6 VUC TE 20086 5. prosince 2007 Vyhláška ERÚ č. 150/2007 Sb. § 11 Způsob regulace v teplárenství  Úřad reguluje cenu tepelné energie způsobem věcného usměrňování cen. Cenové rozhodnutí zveřejní Úřad nejpozději 30 dnů před dnem nabytí jeho účinnosti.  Je-li potřeba zajistit spolehlivost a bezpečnost dodávek tepelné energie, stanoví ERÚ odlišné podmínky pro sjednání ceny tepelné energie § 12 Dělení nákladů při kombinované výrobě elektřiny a tepla  Při dělení nákladů při kombinované výrobě elektřiny a tepla se postupuje způsobem stanoveným v příloze č. 13, pokud dodavatel nepostupuje jiným věrohodným a kontrolovatelným způsobem Příloha č. 13 Postup pro dělení společných nákladů při kombinované výrobě elektřiny a tepla

7 VUC TE 20087 5. prosince 2007 Základní principy podle cenového rozhodnutí č. 5/2007 Věcné usměrňování cen tepelné energie spočívá ve stanovení podmínek pro sjednání cen podle § 6 zákona 526/1990 Sb., o cenách Úrovně ceny tepelné energie jsou referenční výše cen tepelné energie stanovené ERÚ pro účely regulace cen tepelné energie; reprezentují ceny tepelné energie z individuálního zdroje, který je konkurencí pro systémy CZT Omezení meziročního nárůstu celkové výše stálých ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku týkající se pouze cen tepelné energie uplatňovaných nad příslušnou úrovní ceny tepelné energie

8 VUC TE 20088 5. prosince 2007 Část 1 cenového rozhodnutí č. 5/2007 Závazný postup při kalkulaci ceny Způsobem věcného usměrňování cen se regulují ceny energie tepla a chladu Stanovení cenových lokalit zahrnující zdroje a rozvody tepelné energie pro kalkulaci ceny tepelné energie Předběžná cena tepelné energie vychází z předběžné kalkulace, která obsahuje předpokládané ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a předpokládané množství tepelné energie v kalendářním roce Výsledná cena tepelné energie vychází z výsledné kalkulace, která obsahuje skutečné ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a skutečné množství tepelné energie za regulovaný rok, a odpovídá výnosům za tepelnou energii v kalendářní roce

9 VUC TE 20089 5. prosince 2007 Kalkulace ceny tepelné energie Cena za jednotkové množství tepelné energie je kalkulována za cenovou lokalitu na jednotlivé úrovně předání tepelné energie Kalkulační vzorec ceny tepelné energie je uveden v příloze č. 2 cenového rozhodnutí Množstvím tepelné energie v kalkulaci ceny v kalendářním roce je celkové množství tepelné energie na výstupu ze zdroje tepelné energie nebo na výstupu z rozvodného tepelného zařízení dodavatele s výjimkou odběru tepelné energie pro vlastní spotřebu zdroje tepelné energie U objektových zdrojů tepelné energie, pokud není instalováno měřidlo, je možné množství tepelné energie zjistit výpočtem podle přílohy č. 3 cenového rozhodnutí

10 VUC TE 200810 5. prosince 2007 Náklady a zisk v kalkulaci ceny tepelné energie Náklady a zisk přímo související s výrobou a rozvodem tepelné energie, které vycházejí z údajů v účetnictví dodavatele Proměnné a stálé ekonomicky oprávněné náklady  § 2 vyhlášky MF č. 580/1990 Sb.  Příloha č. 1 cenového rozhodnutí Přiměřený zisk (před zdaněním) podle § 2 vyhlášky MF č. 580/1990 Sb. Dodavatel při kalkulaci ceny tepelné energie postupuje v souladu s Českými účetními standardy Cena tepelné energie je zatížená nižší sazbou DPH, která je od 1. ledna 2008 zvýšena na 9 %

11 VUC TE 200811 5. prosince 2007 Část 2 cenového rozhodnutí č. 5/2007 Sjednání ceny tepelné energie Cena tepelné energie kalkulovaná v souladu s částí (1) může být s odběrateli sjednána jako jednosložková cena nebo jako vícesložková cena V rámci jedné cenové lokality jsou ceny tepelné energie nebo jejich složky tvořeny a uplatňovány stejným a prokazatelným způsobem pro všechny odběratele na stejné úrovni předání tepelné energie Jednosložkové ceny nebo složky vícesložkové ceny tepelné energie jsou stejné pro všechny odběratele na stejné úrovni předání tepelné energie v jedné cenové lokalitě

12 VUC TE 200812 5. prosince 2007 Ceny tepelné energie v jedné cenové lokalitě na stejné úrovni předání se mohou lišit Cenová pásma - pokud se dodávky pro odběrná místa v jednotlivých pásmech od sebe liší výší ekonomicky oprávněných nákladů nebo uplatněným ziskem Individuální ceny - odlišují-li se dodávky na odběrném místě charakterem nebo specifickými připojovacími podmínkami Cenu tepelné energie lze sjednat vyšší než odpovídá obvyklé výši stálých ekonomicky oprávněných nákladů na dané úrovni předání tepelné energie o ekonomicky oprávněné náklady vyvolané odběratelem a související pouze s jeho odběrnými místy

13 VUC TE 200813 5. prosince 2007 Stálá složka ceny je vztažena na jednotkové množství tepelné energie nebo na jednotku tepelného výkonu Stálá složka ceny odpovídá příslušnému rozvodnému nebo odběrnému tepelnému zařízení Proměnná složka Kč/GJ účtováno podle měření Stálá složka Kč/GJ nebo Kč/kW (Kč/MW) Proměnné náklady Maximálně stálé náklady a zisk Sjednávání dvousložkové ceny tepelné energie

14 VUC TE 200814 5. prosince 2007 Část 3 cenového rozhodnutí č. 5/2007 Úroveň ceny tepelné energie Úrovně ceny jsou pouze referenční hodnoty pro účely regulace cen tepelné energie Úrovně ceny stanovené pro poslední úrovně předání tepelné energie představují ceny z individuálního zdroje tepelné energie Výpočty pro zjištění příslušné úrovně ceny jsou prováděny stejně jako v předchozím cenovém rozhodnutí K příslušné úrovni ceny se porovnává stejně jako v předchozím cenovém rozhodnutí průměrná uplatňovaná cena tepelné energie za obec nebo potrubně propojené obce K příslušné úrovni ceny se porovnává průměrná uplatňovaná cena tepelné energie je včetně DPH

15 Referenční úrovně cen tepelné energie od 1. 1. 2008 Úroveň předání tepelné energie Úroveň ceny Kč/GJ UhlíOstatní palivo - z výroby při instalovaném tepelném výkonu nad 10 MW 232,00 334,00 - z primárního rozvodu CZT 320,00417,00 - z výroby při instalovaném tepelném výkonu do 10 MW - z centrální výměníkové stanice 389,00482,00 - z rozvodů z blokové kotelny - ze sekundárních rozvodů - z domovní předávací stanice - z domovní kotelny 412,00505,00 porovnávány k průměrné uplatňované ceně tepelné energie vč. DPH 14,6 %9,3 % I II IV III

16 Porovnání úrovní cen a uplatňovaných cen tepelné energie z uhlí

17 Porovnání úrovní cen a uplatňovaných cen tepelné energie z ostatního paliva

18 Ceny tepelné energie po jednotlivých krajích pro konečné odběratele Výsledné ceny za rok 2006

19 VUC TE 200819 5. prosince 2007 Část 4 cenového rozhodnutí č. 5/2007 Podmínky pro kalkulaci ceny nad úrovní ceny Omezení meziročního nárůstu celkové výše stálých nákladů a zisku v kalendářním roce se týká pouze případů, kdy průměrná uplatňovaná cena tepelné energie za maximální možnou cenovou lokalitu je nad příslušnou úrovní ceny tepelné energie Celková výše stálých nákladů a zisku v kalendářním roce roce musí být dodržena za celou obec nebo za více obcí, pokud jsou v těchto obcích potrubně propojeny tepelné systémy dodavatele Výši stálých nákladů a zisku, kterou obsahují jednotlivé kalkulace ceny za menší cenové lokality, je možné překročit Celkovou výši stálých nákladů a zisku v regulovaném roce je nutné dodržet u předběžně kalkulované ceny i u výsledné ceny tepelné energie

20 VUC TE 200820 5. prosince 2007 Kalkulace věcně usměrňované ceny tepelné energie za jednotlivé cenové lokality - proměnné ekonomicky oprávněné náklady - stálé ekonomicky oprávněné náklady - přiměřený zisk - daň z přidané hodnoty Kalkulace ceny tepelné energie pod a nad úrovní ceny tepelné energie Příslušná úroveň ceny tepelné energie za maximální možnou cenovou lokalitu Kalkulace věcně usměrňované ceny tepelné energie za jednotlivé cenové lokality - proměnné ekonomicky oprávněné náklady - stálé ekonomicky oprávněné náklady - přiměřený zisk - daň z přidané hodnoty Omezení meziročního nárůstu stálých nákladů a zisku za maximální možnou cenovou lokalitu Věcné usměrňování cen bez omezení meziročního nárůstu stálých nákladů a zisku Nad úrovní ceny Pod úrovní ceny

21 VUC TE 200821 5. prosince 2007 Celková výše stálých nákladů a zisku v kalendářním roce a)nárůst účetních odpisů majetku souvisejícího s výrobou a rozvodem tepelné energie b)nárůst nákladů, které jsou vyvolány meziroční změnou povinností dodavatele podle právních předpisů ČR a které bezprostředně souvisejí s výrobou a rozvodem tepelné energie c)nárůst celkové výše stálých ekonomicky oprávněných nákladů uplatněných v předchozím kalendářním roce kromě účetních odpisů, a to o index cen tržních služeb v produkční sféře, vyjádřený v průměrné roční hodnotě za předchozí kalendářní rok, vztažené k průměrné roční hodnotě bazického základu, vyhlašovaný Českým statistickým úřadem pod kódem 7008, snížený o jeden procentní bod Je možné vycházet z vyšší celkové výše stálých nákladů a zisku uplatněné v posledních třech letech, kterou lze navýšit o

22 Celkovou výši stálých nákladů a zisku je možné dále navýšit Pokud došlo k navýšení množství tepelné energie vlivem nových odběrných míst Při trvalé úspoře proměnných ekonomicky oprávněných nákladů Při převzetí provozování tepelného zařízení Pokud dodavatel v předchozím roce nezvýšil cenu tepelné energie při zvýšení cen proměnných vstupů, může o toto prokazatelné nezvýšení ceny navýšit celkovou výši stálých nákladů a zisku  Při využití tohoto navýšení se může vycházet pouze z předchozího roku a když nebyla v předchozím roce využita možná výše stálých nákladů a zisku Ve výsledné ceně tolerované překročení do výše 3,00 Kč/GJ bez DPH, nezapočítává do celkové výše stálých nákladů a zisku pro následující kalendářní rok

23 Uplatněná celková výše stálých nákladů a zisku Případ B Případ A Skutečně dosažená celková výše stálých nákladů a zisku Skutečně dosažená celková výše stálých nákladů a zisku Celková výše stálých nákladů a zisku za maximální možnou cenovou lokalitu Předchozí tři roky Kalendářní rok Je možné vycházet z vyšší celkové výše za předchozí tři roky Uplatněná celková výše stálých nákladů a zisku Při splnění podmínek pro příslušný rok 200520062007 Možná výše stálých nákladů a zisku v kalendářním roce Možné navýšení v kalendářním roce Překročení možné výše v kalendářním roce max. 3,- Kč/GJ

24 Omezení meziročního nárůstu celkové výše stálých nákladů a zisku není omezení Je možné promítnout veškerý nárůst účetních odpisů majetku související s výrobou a rozvodem tepelné energie Je možné promítnout veškeré náklady vyvolané právními předpisy Je možné indexovat stálé náklady (kromě odpisů), i když k jejich meziročnímu zvýšení nedojde Je možné zvýšit stálé náklady a zisk při trvalé úspoře proměnných nákladů Je možné zvýšit stálé náklady a zisk při nových odběrných místech Je možné navýšit stálé náklady a zisk při neuplatnění proměnných nákladů v ceně za předchozí rok Pro meziroční navýšení je možné vycházet z vyšší celkové výše za poslední tři roky Celkovou výši stálých nákladů a zisku ve výsledné ceně je možné překročit o toleranci až 3,- Kč/GJ

25 VUC TE 200825 5. prosince 2007 Příloha č. 1 cenového rozhodnutí č. 5/2007 Vypuštění nevýznamných nákladů, které podle stávajících podmínek nebyly považovány za ekonomicky oprávněné, a upřesnění zbývajících nákladů v ceně tepelné energie Pouze při nákupu potřebného množství emisních povolenek je možné v ceně tepelné energie promítnout skutečné náklady, Emisní povolenky se oceňují podle cenového rozhodnutí při obchodování (prodej i nákup) s emisními povolenkami; Do ceny tepelné energie je možné promítnout dlouhodobě obvyklou výši nájmu maximálně však ve stanovené výši  Maximální výše nájmu stanovená v Kč/GJ se vztahuje k množství tepelné energie vypočtené jako průměr za tři předcházející kalendářní roky (u novějšího majetku průměr za dva roky, …)

26 Přiměřený zisk v ceně tepelné energie Do ceny lze promítnout přiměřený zisk před zdaněním, který odpovídá dlouhodobě obvyklé výši zisku podle § 2 vyhlášky 580/1990 Sb., bezprostředně související s dodávkou tepelné energie Při případné kontrole výše zisku se postupuje u každého dodavatele individuálně - výše uplatňovaného zisku v ceně tepelné energie je posuzována s ohledem na výši technických a finančních ukazatelů a porovnávána se srovnatelnými dodavateli tepelné energie RentabilitaRok 2004Rok 2005Rok 2006 zůstatkové ceny provozních aktiv5,45 %6,42 %5,43 % tržeb za dodávky tepla (ROS)8,54 %9,32 %7,31 % celkového kapitálu (ROA)5,81 %6,40 %8,13 % vlastního kapitálu (ROE)9,17 %10,13 %13,76 %

27 Odlišný postup stanovení ceny tepelné energie Je-li k zajištění spolehlivosti a bezpečnosti dodávek tepelné energie nezbytné, může ERÚ stanovit odlišný postup sjednání ceny tepelné energie, než jak je stanoveno v obecně platných podmínkách pro ceny tepelné energie Pravidla a vyžadované materiály pro posuzování žádostí o odlišný postup sjednání ceny tepelné energie jsou na internetových stránkách ERÚ Povolení se dodavateli vydává cenovým rozhodnutím, ve kterém jsou určeny individuální podmínky pro kalkulaci ceny tepelné energie, účinnost tohoto cenového rozhodnutí je po jeho zveřejnění v Energetickém regulačním věstníku Rok2001200220032004200520062007 Žádostí35213515937 Povoleno3514121312 Povoleno100 %66,7 %34,3 %6,7 %33,4 % 28,6 %

28 VUC TE 200828 5. prosince 2007 Ekologická daň v ceně tepelné energie Ekologické daně budou součástí nákladů na palivo, tzn. v ceně tepelné energie se budou zároveň s palivem promítat jako proměnný náklad Podmínky pro osvobození od daně pro KVET  splnění účinnosti podle 150/2001 Sb. a  dodávka domácnostem (alespoň dvěma) Při splnění podmínek pro KVET bude od ekologické daně osvobozeno veškeré palivo pro KVET (i pro nebyty) Nebude nutné uplatňovat různé ceny tepelné energie pro domácnosti a ostatní odběry z důvodu ekologické daně ? Dělení společných nákladů na palivo při nesplnění podmínek pro KVET pro účely ekologické daně ? Specifikace domovní a blokové kotelny pro účely ekologické daně (výklad MF)

29 Děkuji Vám za pozornost www.eru.cz eru@eru.cz


Stáhnout ppt "Cenová rozhodnutí k cenám tepelné energie Stanislav Večeřa."

Podobné prezentace


Reklamy Google