Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz XIX. Seminář energetiků Aktuální problémy v českém teplárenství Miroslav Krejčů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz XIX. Seminář energetiků Aktuální problémy v českém teplárenství Miroslav Krejčů."— Transkript prezentace:

1 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz XIX. Seminář energetiků Aktuální problémy v českém teplárenství Miroslav Krejčů

2 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Co je Teplárenské sdružení ČR, tedy kdo jsme? Jsme zájmovým sdružením právnických osob podnikajících v teplárenství. Sdružení bylo založeno v roce 1991 se záměrem podpořit podnikání v oblasti dálkového zásobování tepelnou energií. Jeho členy jsou:  výrobci a distributoři tepla,  výrobci a dodavatelé technologií pro teplárenství,  vysoké školy, projektové a jiné organizace se vztahem k dálkovému zásobování teplem. Sdružení má aktuálně 95 členů.

3 September 2000 Vedle největších měst dodávají členové Sdružení teplo i v desítkách dalších měst a obcí v ČR. Mapa lokalit dodávek dálkového tepla od členů TS ČR

4 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Základní body prezentace:  Energetický zákon  Zpráva kontrolního výboru PS PČR k cenám tepla  Státní energetická koncepce

5 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Energetický zákon, § 78 – znění zákona Při novele provedené zákonem č. 670/2004 Sb., byla do § 78 vložena držiteli licence povinnost zajistit v každém odběrném místě dodávky měření dodaného množství teplé vody pro účely poměrného rozúčtování nákladů na teplo na její přípravu a rozvod na jednotlivá odběrná místa.  § 78, odst.6 (stávající): Při dodávce teplé užitkové vody společně připravované pro více odběrných míst zajistí držitel licence do 5 let po nabytí účinnosti tohoto zákona v každém odběrném místě dodávky měření dodaného množství teplé užitkové vody pro účely poměrného rozúčtování nákladů na tepelnou energii na její přípravu a rozvod na jednotlivá odběrná místa podle § 76 odst. 3 písm. e). Dojde-li k dohodě o způsobu rozúčtování na jednotlivá odběrná místa mezi všemi odběrateli a dodavatelem, povinnost tohoto měření nevzniká.  § 78, odst.6 (návrh novely): Při dodávce teplé užitkové vody společně připravované pro více odběrných míst zajistí držitel licence do 1. září 2011 v každém odběrném místě dodávky měření dodaného množství teplé užitkové vody pro účely poměrného rozúčtování nákladů na tepelnou energii na její přípravu a rozvod na jednotlivá odběrná místa podle § 76 odst. 3 písm. e). Dojde-li k dohodě o způsobu rozúčtování na jednotlivá odběrná místa mezi odběrateli a dodavatelem, povinnost tohoto měření nevzniká.

6 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Energetický zákon, § 78 - stanovisko Teplárenské společností tuto povinnost považovali již v roce 2004 za neekonomickou a neřešící problematiku měření teplé vody na vstupech do objektů. Pro dodavatele tepla představuje instalace a provoz měřidel neúnosné finanční zatížení, které se promítne do ceny teplé vody. Dostupné systémy měření jsou drahé a náročné na údržbu. Země s rozvinutým teplárenstvím se tímto problémem takto nezabývají. Stávající a ustálený způsob dělení nákladů na spotřebu teplé vody je ekonomickým kompromisem mezi náklady na realizaci (bytové vodoměry) a chybou rozúčtování nákladů na spotřebu teplé vody s ohledem na chyby vzniklé metrologickými zákonitostmi (nesouhlas mezi součtem bytových vodoměrů a náměrem centrálního vodoměru ve výměníkové stanici).

7 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Energetický zákon, § 78 – náklady na měření  náklady související s naplněním požadavku na měření teplé vody se u jednotlivých teplárenských společností pohybují od 3 až po 250 mil. Kč (v celé ČR pak v řádu cca 2 – 3 miliard), dopady na cenu TUV pak v rozmezí 5 až 25,- Kč/ m 3  pořizovací cena měřidla bez DPH 50 - 150 tis. Kč/ks  náklady na montáž měření, náklady na provoz a údržbu měření, náklady na náhradní díly, náklady na spotřebovanou elektrickou energii.  pro zajištění parametrů v místě předání bude nutno zvýšit výstupní parametry z předávacích stanic,  zvýšení ztrát tepla z důvodu teplotního úbytku ve výměníku měřiče bude nezbytné zvýšit výstupní teplotu z předávací stanice o 3 – 5 °C,  zřízení přípojky elektro – vyvolané náklady na paušální poplatky za přípojky  pravidelnou kontrolu a údržbu zařízení – s ohledem na velký počet zařízení klade údržba značné nároky na lidské síly.

8 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Energetický zákon, § 78 – další důvody proti měření  v řadě míst nebude možné vůbec toto měření uskutečnit z technických důvodů (např. nedostatek prostoru v případě mnoha odboček z potrubí procházejícího objektem, způsob napojení domovních stoupaček apod.).  problémy s instalací měření (cizí majetek, stavební povolení, vstup do cizího majetku při údržbě, atd.), vznik věcných břemen.  zákon umožňuje dohodu, že měření nebude instalováno, ale osazení patních měřidel nemá motivační charakter, zákazníci nemají důvod se dohodnout na jiném způsobu, než-li osazení měřidel požadovat, protože nic nehradí.  většina společností postupně rekonstruuje 4-trubkové systémy za 2-trubkové a tím mj. řeší i otázku měření TUV. Požadované měření je potom zbytečné. Teplárenské sdružení ČR proto požaduje zrušení této povinnosti měření v rámci probíhající novely Energetického zákona.

9 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Energetický zákon, § 86 – návrh novely a návrh doplnění (červeně) Při projednávání v Hospodářském výboru došlo k přijetím pozměňovacího návrhu – doplnění § 86 „Přeložky rozvodných tepelných zařízení“ v odst. č. 2: Odst. (2) Přeložky rozvodných tepelných zařízení zajišťuje jejich vlastník na náklady toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, pokud nedojde k jiné dohodě. Stavebník, který vyvolal přeložku, nese náklady nezbytné úpravy dotčeného rozvodného tepelného zařízení a to na úrovni stávajícího technického řešení. Náklady související s modernizací či zvýšením přenosové kapacity rozvodného tepelného zařízení nese vlastník tohoto zařízení. V případech, kdy bylo věcné břemeno k rozvodnému tepelnému zařízení zřízeno ze zákona a bylo bezúplatné a potřeba přeložky je vyvolána jiným využitím nemovitosti ze strany jejího vlastníka, hradí náklady přeložky vlastník tohoto zařízení. Vlastník rozvodného tepelného zařízení je povinen seznámit toho, kdo potřebu přeložky vyvolal, se způsobem provedení přeložky a náklady na její provedení. Náklady na provedení přeložky mohou zahrnovat pouze nezbytně nutné náklady.

10 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Energetický zákon, § 86 – stanovisko Každá takováto přeložka představuje investiční náklady v řádech statisíců až desítek milionů korun. Tato investice se pak promítne do ceny tepelné energie konečného odběratele, tedy i ceny teplé vody. Jedná se tedy o negativní dopad do ceny tepla, teplé vody, který zhorší konkurenceschopnost dálkového zásobování teplem (obdobně i u plynu a elektřiny). Navrhovaná povinnost může vyvolat řadu zbytečných (i spekulativních) přeložek, mnohdy nebude možno nalézt technické řešení přeložky a může být ohrožena i samotná dodávka tepla. V případě přeložek nelze do jedné roviny stavět náklady na přeložku přípojky či vedení elektřiny, plynu a tepla. Jsou zde diametrální rozdíly v řádu desetinásobků, čímž vznikne řada absolutně nevratných investic. Stávající ustanovení Energetického zákona i praxe jsou zcela vyhovující a proto s předloženým návrhem doplnění zákona vyjadřujeme zásadní nesouhlas a požadujeme jeho nepřijetí.

11 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Zpráva Kontrolního výboru PS PČR V letních měsících se objevila zpráva Kontrolního výboru PS PČR k teplárenství a cenám tepelné energie, která tvrdí, že teplárny okrádají své odběratele. V celé Zpravodajské zprávě přitom nejsou uvedeny žádné podklady, ze kterých se vycházelo u analýzy stávajícího stavu. Nejsou uvedeny ani žádná porovnání či jiné číselné údaje které by šlo ověřit. Materiál předem obecně předjímá, že teplárny okrádají odběratele, že současná legislativa znevýhodňuje odběratele a že cenová regulace je výrobci tepla a distributory porušována a je proto potřeba změn v energetickém zákoně i samotné kontrole cen tepelné energie. Teplárenské společnosti se domnívají, že stávající systém regulace a kontroly cen tepla u nás je dostatečný a průkazný a že stanovování dalších opatření je zcela zbytečné. Úpravy energetického zákona považujeme za účelový a neopodstatněný zásah do podnikatelského prostředí. Je těžko obhajitelné, aby v rámci jednoho zákona byl zaváděn zvláštní režim pro teplárenství a zbývající oblasti nebyly nikterak dotčeny.

12 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Státní energetická koncepce ČR - souhrn  V ČR je platná Státní energetická koncepce schválená vládou v r. 2004.  Pracovala Nezávislá energetická komise i Oponentní rada.  Ze zveřejněných výstupů vyplynulo, že problematika teplárenství byla vnímána jako jeden z významných problémů z pohledu nutnosti zajištění paliv pro výrobu tepelné energie.  Bylo zpracováno Stanovisko TS ČR ve věci zajištění primárních paliv pro zabezpečení dodávek tepelné energie s cílem prosazovat dlouhodobou podporu dalšího rozvoje teplárenství a KVET v ČR a vyvolat diskusi o zrušení limitů těžby uhlí.  MPO ČR byl zpracován návrh aktualizované energetické koncepce ČR.

13 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Státní energetická koncepce ČR – stanovisko (1) S předloženým návrhem Státní energetické koncepce České republiky do roku 2050 (SEK) se v hlavních bodech ztotožňujeme, podporujeme další rozvoj jaderné energetiky, rozumné využívání obnovitelných zdrojů energie a efektivní využití domácích zdrojů fosilních paliv. Přesto máme několik, dle nás velmi významných připomínek. V celém návrhu koncepce postrádáme část i body hovořící o podpoře využití kombinované výroby elektřiny a tepla a dálkového vytápění jako nástrojů pro efektivní a ekologické využívání domácích fosilních paliv (samozřejmě lze kombinovanou výrobu uplatnit při výrobě z obnovitelných zdrojů). Podpora kombinované výroby elektřiny a tepla je přitom jednou z priorit Evropské unie a je zmiňována v řadě dokumentů Evropské unie.

14 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Státní energetická koncepce ČR – stanovisko (2) 2006/32/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS 2004/8/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. února 2004 o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním trhu s energií a o změně směrnice92/42/EHS 2001/77/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou SEK(2006)317 - Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii /ZELENÁ KNIHA/

15 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Státní energetická koncepce ČR – stanovisko (3) V koncepci postrádáme část „Potenciál kombinované výroby elektřiny a tepla v ČR“, jehož kvantifikace je rovněž požadována legislativou EU. Tím by se vhodně doplnila i kapitola Potenciál úspor energie, potenciál OZE a potenciál těžby uhlí a uranu. Návrh neřeší otázku možného nedostatku uhlí pro stávající zdroje v nejbližší době. Současný stav nejistoty v dodávkách uhlí (především teplárnám a průmyslovým energetikám) vede ke zvyšování ceny uhlí a neumožňuje optimální využití stávajících energetických investic. Současná smluvní omezení na dodávky uhlí, převážně do roku 2012 s nejistotou záruky včasného uzavření dlouhodobých smluv povede k vynuceným přestavbám a ztrátám neodepsaných investic. Následné zvýšení cen elektřiny a tepla sníží konkurenceschopnost průmyslu a tepla z centrálního (dálkového) zásobování. Návrh SEK proto musí obsahovat řešení k zajištění dostatku uhlí účinnými nástroji již v roce 2009. Navrhovaná opatření situaci neřeší v požadovaném čase.

16 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Státní energetická koncepce ČR – stanovisko (4) Poslední připomínka se týká bezpečnosti dodávek. SEK z roku 2004 ukládá v části 1.12: „K zajištění nezbytné funkčnosti energetického hospodářství za mimořádných událostí velkého rozsahu a za krizových situací doprovázených vyhlášením stavů nouze dle zákona 458/2000 Sb. cílevědomě zvyšovat připravenost a odolnost energetických systémů tak, aby byly i při narušení dodávek energie schopny zajišťovat v nezbytném rozsahu potřebnou podporu při uspokojování základních potřeb obyvatelstva, havarijních služeb, záchranných sborů, …, a zajišťovat nepřerušenou výrobní činnost k tomu nezbytných ekonomických subjektů. Obdobně Pačesova komise ve své zprávě doporučuje „zodolnit“ všechna statutární města posílením schopnosti lokálních zdrojů dodávat energie (elektřinu a teplo) v ostrovním provozu. Tímto způsobem bychom mohli zajistit ochranu pro cca 1/3 obyvatelstva. Abychom toto mohli zajistit, potřebujeme součinnost a zájem provozovatelů distribučních soustav. SEK je vhodným prostředkem, který k tomu může dát impuls. Vytvoření přiměřeně velkých „ostrovů“ ve spolupráci s distributory elektřiny by teplárny zajišťovaly náhradním způsobem funkčnost lokálních energetických systémů do doby konsolidace ES ČR.

17 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Státní energetická koncepce ČR – stanovisko (5) Do nástrojů SEK navrhujeme dále doplnit: Směrnice Evropské unie budou do české legislativy implementovány v rozsahu minimálních požadavků, které nebudou zpřísňovány a s využitím všech možných osvobození, která budou Směrnice umožňovat, aby nedocházelo k znevýhodňování českého hospodářství a byla zajištěna jeho maximální konkurenceschopnost. Materiál by měl mít nadčasový charakter a měl by být závazný i pro další vlády ČR.

18 sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz Kontakty: “Přijatelnou tepelnou pohodu za přiměřenou cenu, při zachování rovnováhy v přírodě”. Teplárenské sdružení České republiky Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice telefon: +420 466 414 440 fax: +420 466 412 737 e-mail: tscr@tscr.cz www:tscr.cz


Stáhnout ppt "Sdružení podnikatelů v teplárenství www.tscr.cz XIX. Seminář energetiků Aktuální problémy v českém teplárenství Miroslav Krejčů."

Podobné prezentace


Reklamy Google