Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Od Iniciativy Společenství INTERREG IIIA k Přeshraniční spolupráci v rámci cíle 3 SF 2007 - 2013 Prezentace v rámci vzdělávacího modulu „Základy strukturální.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Od Iniciativy Společenství INTERREG IIIA k Přeshraniční spolupráci v rámci cíle 3 SF 2007 - 2013 Prezentace v rámci vzdělávacího modulu „Základy strukturální."— Transkript prezentace:

1 Od Iniciativy Společenství INTERREG IIIA k Přeshraniční spolupráci v rámci cíle 3 SF 2007 - 2013 Prezentace v rámci vzdělávacího modulu „Základy strukturální a regionální politiky EU“

2 Co je to přeshraniční spolupráce? (CBC = Cross Border Cooperation) jedná se o aktivity (programy) přispívající  k rozvoji spolupráce mezi lidmi a institucemi v příhraničních regionech,  k postupnému odstraňování překážek a hranic mezi oběma státy všeobecným cílem těchto aktivit (programů) je  zvýšení konkurenceschopnosti pohraničí v evropském kontextu a  trvalé zlepšení životních podmínek obyvatel

3 Historie vývoje přeshraniční spolupráce začátek programovacího období 2000-2006  na rakouské straně realizován program Iniciativy INTERREG IIIA a na české straně předvstupní program Phare CBC, který byl po vstupu ČR do EU nahrazen Iniciativou INTERREG IIIA  ve skutečnosti začal proces přibližování programu Phare CBC k Iniciativě INTERREG IIIA už rokem 2000  od tohoto období existoval pouze jeden programový dokument, který obsahově a do značné míry i procedurálně shodně vymezil oblasti a podmínky pro přeshraniční spolupráci  poslední ročník programu Phare CBC byl vyhlášen v dubnu roku 2004 a bude ukončen a finančně uzavřen v roce 2006

4 Co je to Iniciativa INTERREG III? iniciativa Společenství  iniciativy byly programy navržené EK s cílem najít společná řešení problémů, které se dotýkají všech členských států  byla založena v roce 1990  se záměrem připravit pohraniční oblasti na Společenství bez hranic  cílem byla od počátku podpora hospodářské spolupráce a sociální integrace sousedících regionů  ve II. programovém období (94-99) byl velký důraz kladen na rozvoj CBC spolupráce  INTERREG patří z hlediska fin. objemu i územního rozsahu mezi nejvýznamnější iniciativu (5 mld. EUR na léta 2000 – 2006)

5 INTERREG III (2000 – 2006) zaměření do 3 oblastí podpory  INTERREG IIIA - přeshraniční spolupráce sousedících regionů (67 % prostředků z celkové alokace)  INTERREG IIIB - nadnárodní spolupráce (27 %)  INTERREG IIIC - meziregionální spolupráce (6 %) INTERREG IIIA bezprostředně v příhraničních oblastech navazuje na předvstupní program Phare CBC (Třebíč, Jihlava) 1. výzva byla vyhlášena v ČR: 1.7.2004

6 Zaměření Iniciativy Společenství INTERREG IIIA 2004 - 2006 program rozvoje přeshraniční spolupráce mezi členskými státy EU s cílem:  zvýšení konkurenceschopnosti  posílení spolupráce mezi oblastmi na obou stranách hranice a  odstranění negativních efektů státních hranic na rozvoj území, která k nim přiléhají

7 Územní vymezení programu INTERRE IIIA v ČR program je rozdělen na 5 podprogramů dle hranic:  česko – polská:16,5 mil. EUR  česko – slovenská: 9,0 mil EUR  česko – rakouská:11,0 mil. EUR  česko – bavorská: 8,6 mil. EUR  česko – saská: 9,9 mil. EUR

8 Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Rakousko na období 2004 - 2006

9 Územní vymezení programu CZ-AT Česká republika:  kraj Vysočina  kraj Jihomoravský  kraj Jihočeský Rakousko:  okresy Weinviertel, Waldviertel, Mühlviertel, Wiener Umland Nord a město Vídeň  omezenou podporu max. 20 % alokovaných na rakouské straně hranice lze čerpat v regionech NUTS III Linz-Wels a Innviertel ve spolkové zemi Horní Rakousko a St. Pölten a Mostviertel

10

11 Struktura programových dokumentů základní programové dokumenty:  připravován bilaterálně oběma partnerskými státy  Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Rakousko na období 2004 – 2006 (CIP)  obsahuje analýzu a popis situace území, strategii programu vymezenou prostřednictvím priorit a opatření, indikativní fin. alokace a rámcový popis implementace  dokument schvaluje EK a byl podkladem pro přípravu programového dodatku  Programový dodatek Iniciativy společenství INTERREG IIIA Česká republika – Rakousko na období 2004 – 2006  doplňuje a podrobně rozvání Program Iniciativy Společenství  detailní info. o opatřeních, příjemcích dotace, implementaci programu a finančním plánu jednotlivých opatření  schvaloval MV a na vědomí byl zaslán EK

12 Přeshraniční spolupráce v programovacím období 2007 - 2013

13 Období 2007 - 2013 činnost Společenství je zaměřena na:  posilování hospodářské a sociální soudržnosti rozšířené EU  s cílem podporovat harmonický, vyvážený a udržitelný rozvoj Společenství tato činnost se uskutečňuje za pomoci SF, EIB a dalších stávajících fin. nástojů cílem Společenství je zmenšovat hospodářské, sociální a územní rozdíly, které vznikly zejména v zemích a regionech, jejichž rozvoj zaostává, a v souvislosti s hospodářskou a sociální restrukturalizací a se stárnutím obyvatelstva

14 Období 2007 - 2013 3 cíle Společenství pro období 2007 – 2013:  Konvergence (ERDF, ESF, a FS)  Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (ERDF, ESF)  Evropská územní spolupráce (ERDF)

15 Evropská územní spolupráce - legislativa  nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních o ERDF, ESF a FS a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 – základní podmínky  nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1080/2006 o ERDF a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999 – obecné podmínky k ERDF + cíl 3  nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1082/2006 o evropském seskupení pro územní spolupráci (EGTC) – nová aktivita s cílem zjednodušit spolupráci mezi členskými zeměmi

16 Zaměření evropské územní spolupráce  posílení přeshraniční spolupráce prostřednictvím společných místních a regionálních iniciativ  (dřívější Iniciativa INTERREG IIIA)  posílení nadnárodní spolupráce prostřednictvím opatření souvisejících s prioritami Společenství a přispívajících k integrovanému územnímu rozvoji  (dřívější Iniciativa INTERREG IIIB)  posílení meziregionální spolupráce a výměny zkušeností na vhodné územní úrovni  (dřívější Iniciativa INTERREG IIIC)

17 Přeshraniční spolupráce v rámci cíle 3 v ČR

18 Regiony způsobilé k financování přeshraniční spolupráce regiony Společenství úrovně NUTS 3 (v ČR kraje) nacházející se podél všech vnitřních a některých vnějších hranic a všechny regiony NUTS 3 podél námořních hranic od sebe vzdálených max. 150 km

19 Programování na úrovni ČR probíhá příprava 5 programů realizovaných na území ČR: Program2004 – 2006 v mil. EUR 2007 – 2013 v mil. EUR ČR-Polsko16,5103,68 ČR-Slovensko9,056,55 ČR-Rakousko11,069,12 ČR-Bavorkso8,655,04 ČR-Sasko9,967,2

20 Proces programování OP ČR – Rak. (1) 6. Monitorovací výbor programu INTERREG IIIA ČR - Rakousko 6. 6. 2005 ustavil Pracovní skupinu pro plánování programu pro programovací období 2007 – 2013 (PS) cílem PS je vytvoření OP přeshraniční spolupráce 2007-2013 úkolem PS je připravit návrh dokumentu, který bude poté předložen MV k odsouhlasení a následně předložen EK

21 Proces programování OP ČR – Rak. (2) proces probíhá na bilaterální úrovni za účasti zástupců:  MMR ČR, MF ČR, krajů, euroregionů, JTS – z ČR,  vlády Dolního, Horního Rakouska, Vídně, zástupců regionálních managementů, zástupců řídícího orgánu (ŘO bude v St. Poltenu v Rakousku), JTS – Rak.  zpracovatelů OP, zpracovatelů SEA a EX-ANTE hodnocení programu

22 Proces programování OP ČR – Rak. (3) harmonogram přípravy:  12/2006 – předložení OP na EK  jaro 2007 – zahájení nového programu

23 Proces programování OP ČR – Rak. (4) územní vymezení – stejné jako v období 2004 – 2006:  Kraj Vysočina, Jihomoravský a Jihočeský  okresy Weinviertel, Waldviertel, Mühlviertel, Wiener Umland Nord a město Vídeň  omezená podpora půjde do oblastí Mostviertel- Eisenwurzen a Wiener Umland Süd, Linz-Wels a Innviertel

24 Proces programování OP ČR – Rak. (5) Struktura programových dokumentů:  programový dokument  podléhá schválení EK  již nebude oficiální Programový dodatek, ale pouze tzv. programový dokument „light“ – bude plnit roli dodatku (neřízení EK ho nevyžaduje, umožňuje volnější realizaci programu)  příručka pro žadatele  elektronická žádost

25 Vhodní žadatelé obce (svazky obcí), města kraje organizace zřizované a založené státem, kraji či obcemi, které poskytují veřejné služby a jsou ze 100 % vlastněny státem, kraji či obcemi nestátní neziskové organizace NNO (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy) školy, školská a předškolská zařízení zájmová sdružení právnických osob hospodářské a agrární komory

26 Proces programování OP ČR – Rak. (6) partneři projektu  min. 1 partner na české a min. 1 partner na rakouské straně  musí se dohodnout, který z nich bude plnit funkci LPP uznatelné výdaje  téměř stejná pravidla jako v současném období

27 Priority přeshraniční spolupráce 07 – 13 dle nařízení EK (2) ERDF může přispívat  na podporu právní a správní spolupráce,  integrace přeshraničních trhů práce, místních iniciativ v oblasti zaměstnanosti, rovnosti pohlaví a rovných příležitostí, odborné přípravy a sociálního začlenění a sdílení lidských zdrojů a zařízení pro výzkum a technologický rozvoj program bude rozčleněn pouze do úrovně priorit, nikoli dále do opatření, jako tomu bylo v min. progr. období

28 Priority přeshraniční spolupráce pro program ČR – Rakousko (1) dle současných bilaterálních jednání byly stanoveny tyto priority (mohou doznat mírných změn po ex-ante a SEA hodnocení):  P1 Socioekonomický rozvoj, transfer know-how a CR  Aktivity: ekonomický rozvoj, výzkum, vývoj inovace CR, kultura a volnočasové aktivity rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace

29 Priority přeshraniční spolupráce pro program ČR – Rakousko (2)  P2 Regionální dostupnost a životní prostředí  Aktivity: doprava a regionální dostupnost ochrana životního prostředí, vodní a odpadové hospodářství, systémy obnovitelných zdrojů energií, prevence rizik vytváření kooperačních struktur a sítí dispoziční fond

30 Řízení, monitorování a kontrola (1) Pro každý program bude vytvořen společný:  řídící orgán (ŘO) – po dohodě všech států zapojených do daného programu, ŘO dále zřídí společný technický sekretariát (JTS), který je nápomocen ŘO, monitorovací výbor a AO při plnění jejich povinností  certifikační orgán (dnes Platební orgán) – dostává platby od EK a zpravidla bude provádět platby hlavnímu příjemci (LP)  auditní orgán (AO, dnes kontrola II. stupně) - přičemž se nachází v členském státě, ve kterém sídlí řídící orgán  auditnímu orgánu napomáhá skupina auditorů

31 Řízení, monitorování a kontrola (2)  pro potvrzení výdajů zřídí každý členský stát kontrolní systém (dnes kontrola I. stupně – CRR ČR),  umožní ověřovat dodání spolufinancovaných výrobků a služeb, správnost výdajů vykázaných pro operace (projekty) nebo části operací (etapy projektů) s pravidly ES a s jeho vnitrostátními pravidly

32 Řízení, monitorování a kontrola (3) Evropské seskupení pro územní spolupráci (ESÚS)  členské státy mohou využít možnosti založení ESÚS s cílem přenést na toto seskupení odpovědnost za řízení operačního programu tím, že je pověří úkoly řídícího orgánu a JTS  každý členský stát má i nadále finanční odpovědnost  dle současných informací programy realizované na územní ČR tuto možnost nevyužily

33 Řízení, monitorování a kontrola (4) Program ČR – Rakousko:  řídící orgán – St. Polten, Rakousko  realizaci programů přeshr. spolupráce bude v ČR koordinovat MMR ČR (bude např. přidělovat dotaci ze SR)  certifikační orgán – Rakousko  auditní orgán – v Rakousku, v ČR – MF ČR (CHU MF ČR  JTS – St. Polten, Rakousko + pobočka v ČR (Brno, odpovědný subjekt bude vybráno ve VŘ)  kontrolní orgán („controlers“) – CRR ČR  zprostředkující subjekt – kraje  monitorovací výbor – bilaterální složení

34 Nový princip tzv. „Lead Partnera“ pro každý projekt jmenují projektoví partneři (min. 1 z ČR a 1 z Rakouska) hlavního příjemce – tzv. vedoucího partnera (Lead Partnera) v programovacím období 2000 – 2006 nebylo uplatňováno v rámci přeshraniční spolupráce

35 Struktura financování projektu Podíl2007 – 20132000 - 2006 EDRF (max.)85 %75 % SR (max.)5 % Žadatel (min.)10 %20 %

36 IIIB + IIIC OP Nadnárodní spolupráce OP Meziregionální spolupráce …dosud v počátečním stádiu přípravy


Stáhnout ppt "Od Iniciativy Společenství INTERREG IIIA k Přeshraniční spolupráci v rámci cíle 3 SF 2007 - 2013 Prezentace v rámci vzdělávacího modulu „Základy strukturální."

Podobné prezentace


Reklamy Google