Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ERASMUS_2013/2014 Julie Šmejkalová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ERASMUS_2013/2014 Julie Šmejkalová"— Transkript prezentace:

1 ERASMUS_2013/2014 Julie Šmejkalová
Institucionální koordinátorka ERASMUS Kontakt:

2 Historie Program Erasmus je pojmenován po Erasmu Rotterdamském ( ), holandském mysliteli, humanistovi a teologovi, který byl svými současníky nazýván „knížetem humanistů“, neboť ostatní převyšoval svým rozhledem a vtipem. Holandsko jeho doby patřilo k nejvyspělejším územím v Evropě, což se projevilo i na kvalitě vzdělávání. Sám Erasmus navštěvoval kvalitní církevní školy a právě zde poznal své antické vzory a seznámil se se studiem teologie a filozofie, kterému později věnoval celý svůj život. Roku 1493 odjel studovat na Sorbonnu. Do této doby spadají Erasmovy první literární pokusy. Poté Erasmus cestoval po celé Evropě a na svých cestách poznal mnoho přátel a navázal množství styků s tehdejšími humanistickými učenci a filozofy. Erasmus kladl důraz na vzdělání a vysmíval se formalismu. K jeho nejznámějším dílům patří Chvála bláznivosti, Proti barbarům a další.

3 Proč zvolit výjezd ERASMUS?
Důvodů, proč vyjet na studijní (SMS) nebo pracovní (SMP) pobyt v rámci programu Erasmus, je mnoho. Například:  Větší motivace k dalšímu studiu Získání nezávislosti, sebedůvěry Studijní pobyt není „prázdným" rokem - započítává se do studia Osobní rozvoj - výuka totiž neprobíhá jen v přednáškových sálech Přístup k mnohem širšímu spektru předmětů než na domácí škole Zviditelnění na trhu práce Zlepšení jazykových dovedností Navázání celoživotních přátelství/partnerství Poznávání nových kultur, rozvíjení multikulturního pohledu na společnost Je to zábava :-)

4 SMS – studijní pobyty Podmínky pro účast studentů:
student je zapsán k Bc., Mgr. studiu prezenční, kombinované či distanční formě studia na VŠEM – v době výjezdu je v min. 2 ročníku studia! student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu délka pobytu: 3-12 měsíců student musí být před odjezdem vybaven schváleným a podepsaným plánem studia na zahraniční instituci (studijní smlouvou) - získání min. počtu 20 ECTS kreditů za trimestr, 30 ECTS kreditů za semestr.

5 SMS – studijní pobyty Kdo se může účastnit?
Student VŠ, tedy kdokoliv z Vás. Žádná věková hranice pro využití studijního pobytu nebo pracovní stáže Erasmus neexistuje. Je to často tradovaný mýtus, který pravděpodobně vyplývá z věkové hranice pro status studenta v České republice - 26 let. Program Erasmus mohou využít studenti jakékoli formy nebo úrovně studia bez ohledu na věk.

6 Výběrové řízení ERASMUS
Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení je splnění minimálních kvalifikačních podmínek (student má v době výjezdu splněno min. 60 kreditů) a dodržení termínu pro podání žádosti. V případě, že student nemá splněno 60 kreditů, může žádost podat, výběrová komise bude přihlížet k jeho dosavadním studijním výsledkům. Specifické požadavky konkrétních univerzit (jazykové znalosti, počet kreditů, studijní průměr apod.) Po celé období studia musí být student řádně zapsán ke studiu na VŠEM (nemůže ukončit, přerušit studium před nebo během pobytu)

7 Výběrové řízení ERASMUS - SMS
Žádost ERASMUS Vyplnění žádosti ERASMUS ( Termín podání žádostí: podzimní semestr / trimestr nebo celý akademický rok V případě nízkého počtu podaných žádostí v prvním kole, bude vyhlášeno kolo druhé: – letní semestr / trimestr (pouze pokud nedojde k naplnění počtu přidělených mobilit)

8 Výběrové řízení ERASMUS
Žádost ERASMUS Vyplnění žádosti ERASMUS ( V žádosti bude hodnoceno splnění všech formálních náležitostí (správné a přesné vyplnění všech povinných údajů), dosavadní studijní výsledky studenta, jazykové znalosti a kvalita motivačního dopisu (odůvodnění výběru konkrétní univerzity a studijního plánu, využití získaných poznatků v dalším studijním a profesním životě apod.). Pravidla a postup výběrového řízení upravuje Řád výběrového řízení - LLP Erasmus. (Zdroj:

9 Výběrové řízení ERASMUS
Počet vyjíždějících studentů v akademickém roce je omezen schváleným plánem mobilit a bilaterálními smlouvami Rovné podmínky pro všechny uchazeče Nestrannost a transparentnost Dokumentace výběrového řízení Zveřejnění výsledků

10 Výběrové řízení ERASMUS
Vylučovací (podpis) Oprávněnost (kvalifikační podmínky) Formální náležitosti (řádně vyplněný oficiální formulář, dodržení termínu) Hodnotící kritéria (výběr instituce, studijní plán, jazykové znalosti, studijní výsledky, kvalita motivačního dopisu - odůvodnění a cíl mobility, motivace, přínos) Student, občan některé cílové země s přechodným pobytem v ČR vyjíždějící do země svého původu, má nejnižší prioritu

11 Výběrové řízení ERASMUS_průběh hodnocení
Převzetí žádosti o studijní pobyt / pracovní pobyt Přidělení registračního čísla Kontrola vylučovacích kritérií, kriterií oprávněnosti a formální náležitosti Hodnotící kritéria – dva hodnotitelé (koordinátor programu Erasmus, zástupce AR) Písemné hodnocení Informace všem žadatelům do 15 dnů po ukončení výběrového řízení (SIS VŠEM / Soubory) Potvrzení přijetí rozhodnutí

12 Před odjezdem 1) Zahraniční i domácí VŠ/VOŠ spolu podepsaly bilaterální smlouvu. Nabídku volných míst na zahraniční studijní pobyty zveřejňuje domácí vysokoškolská instituce na stránkách zahraničního oddělení, popř. ji vyvěšuje na nástěnkách příslušných kateder. 2) Následuje výběrové řízení na domácí VŠ/VOŠ, jehož požadavky a termíny konání vyhlašují jednotlivé VŠ/VOŠ. Konkurz na následující akademický rok bývá zpravidla na jaře. 3) Úspěšní studenti musí před výjezdem do zahraničí vyplnit přihlášku na zahraniční školu a studijní smlouvu (Learning Agreement), která stanovuje studijní plán na zahraniční škole včetně počtu kreditů a je odsouhlasena jak vysílající, tak přijímající institucí a studentem. 4) Po přijetí ke studiu na zahraniční instituci student podepíše finanční dohodu, na základě které mu domácí VŠ/VOŠ vyplatí stipendium. Přílohou smlouvy je Erasmus Charta studenta, která obsahuje základní práva a povinnosti studentů Erasmus.

13 Během pobytu Zápis ke studiu (oddělení pro program Erasmus)
Změna studijní smlouvy povinnost schválení přijímající institucí i VŠEM do 1 měsíce od nástupu na zahraniční univerzitu Změna délky pobytu Minimálně 1 měsíc před vypršením doby platnosti stávající Finanční dohody – dodatek (není automatický nárok na další finanční prostředky) Povinnost schválení přijímací institucí i VŠEM Návaznost na původní studijní pobyt (bez přerušení) Celková délka max. 12 měsíců, ukončení nejpozději

14 Po návratu Potvrzení o délce pobytu
Transcript of Records potvrzený zahraniční univerzitou Potvrzení o délce pobytu Závěrečná zpráva ze studijního pobytu (elektronicky na Uznání předmětů a zkoušek na VŠEM – nutnost zaslat žádost prostřednictvím SIS VŠEM

15 Na ERASMUS jen jednou za život! Nebo dvakrát? SMS x SMP 
Evropská komise stanovila následující pravidla pro opakovaný výjezd na mobilitu studentů v programu Erasmus: Každý student může vyjet pouze jedenkrát na studijní pobyt a jedenkrát na pracovní pobyt Erasmus (max měsíců = max. 24 měsíců SMS a SMP) na zahraniční instituci během celého svého studia na vysokých a vyšších odborných školách (týká se pobytů se stipendiem i bez stipendia, tj. jako zero-grant student)

16 SMP – pracovní pobyty Podmínky pro účast studentů:
Student, který vyjíždí na pracovní stáž do zahraničí, musí být zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole nebo musí být zapsán ke studiu na vyšší odborné škole, která má rozšířený Erasmus University Charter. Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia. Student může studovat jakýkoliv ročník studia. Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu.

17 Podmínky pracovní stáže
Minimální délka pracovní stáže jsou 3 měsíce, maximální 12 měsíců. Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci. Pracovní stáž se nesmí uskutečnit v institucích EU, organizacích spravujících programy EU a národních diplomatických misích (ambasády, konzuláty) domovské země studenta v zahraničí. Jedná se o práci na plný pracovní úvazek podle předem dohodnutého pracovního plánu. Podmínkou pracovní stáže není bilaterální smlouva. Po studentovi nesmí být požadovány žádné poplatky související s organizací a administrací jeho pracovní stáže.

18 Finanční zajištění pracovní stáže
Student obdrží stipendium od vysílající vysokoškolské instituce nebo zprostředkovatelské organizace (konsorcium). Stipendium se poskytuje formou paušální částky na měsíc stáže v zahraničí. Poskytované stipendium nemusí pokrýt veškeré náklady během pobytu v zahraničí, jedná se pouze o příspěvek. Student se může zúčastnit pracovní stáže i jako tzv. zero-grant student, tj. jako student, který má stejná práva a povinnosti jako řádný Erasmus student, nedostává však od vysílající instituce stipendium. Do zahraničí může student vycestovat rovnou jako zero-grant student, ovšem nejčastěji se tohoto statusu využívá k prodloužení stáže studentů, kteří byli vysláni na semestr, ale z nějakého důvodu chtějí v zahraničí zůstat déle (celý rok) a škola již nemá finanční prostředky na financování jejich stáže. Status zero-grant studenta musí být odsouhlasen vysílající institucí a studentem a uveden ve finanční dohodě.

19 Jak se zapojit? Hostitelskou organizaci si potencionální zájemce vyhledává sám v návaznosti na studovaný obor. Při podání žádosti zájemce musí doložit předběžné potvrzení přijímající instituce. Doba trvání stáže může být realizována v rozsahu 3-12 měsíců v termínu od 1. června do 30. září roku následujícího, tedy i v době prázdnin. viz.:

20 Podání žádosti 30.4.2013 pro 1.kolo SMP
Pro pracovní stáže se podává žádost, která je obdobná žádosti o SMS. Při podání žádosti musí student doložit předběžný souhlas přijímací instituce Viz. Termín podání žádosti a předběžného souhlasu/1. kolo (pokud nebudou vyčerpány přidělené mobility, bude vyhlášeno druhé kolo): pro 1.kolo SMP

21 Kredity_systém uznání stáží
Existuje více možností, jakými lze uznat studentovi pracovní stáž: 1) jako zkoušku za určitý předmět, jež odpovídá zaměření stáže 2) jako určitý počet kreditů, závisí na délce stáže a zaměření stáže, dle předchozí dohody Cca: 20 ECTS/stáž

22 Dokumenty SMP Stáž musí být předem domluvena (není nutné uzavírat smlouvu) mezi vysílající vysokoškolskou institucí/zprostředkovatelskou organizací, přijímajícím podnikem a studentem. Pracovní plán stáže (Training Agreement) obsahující ustanovení Odpovědnosti za kvalitu (Quality Commitment). Finanční dohoda uzavřená mezi studentem a vysílající institucí, na základě které student obdrží stipendium, přílohou jsou Kvalifikační podmínky pro pracovní stáže. Erasmus Charta Studenta, obsahující základní práva a povinnosti studentů Erasmus. Certifikát potvrzující délku stáže a dosažené výsledky/hodnocení. Závěrečná zpráva studenta

23 Tipy pro vyhledávání přijímající organizace
BELGIE HEPT-Cordorcet – Erasmus coordination support. DÁNSKO Work in Denmark - internetový portál pracovních příležitostí v Dánsku FRANCIE Infostages - internetový portál pro vyhledávání pracovních stáží. ITÁLIE EUROFORM RFS - zprostředkovatelská organizace. MAĎARSKO Debrecen - nabídky od různých společností na stránkách University of Debrecen. MALTA Paragon Europe - organizace zprostředkující pracovní stáže na Maltě. NĚMECKO Praktikum.de - německý internetový portál pro vyhledávání pracovních stáží, "jeden Tag neue Karrierechancen". Alumniportal-Deutschland -  webový portál zaměřený na studenty, kteří absolvovali studijní pobyt v Německu. Umožňuje studentům navazovat zajímavé profesní kontakty se studenty i mladými odborníky z různých oborů z celého světa a efektivně si hledat práci. Registrace a využívání služeb portálu jsou bezplatné. Projekt vznikl pod záštitou Spolkového ministerstva pro hospodářskou spolupráci a vývoj za podpory DAAD, Goethe Institutu a dalších partnerů. PORTUGALSKO Polytechnic Institute of Bragança - Move on Train Erasmus Consortium. ŠPANĚLSKO Escuela Mediterraneo - zprostředkovatelská organizace. INCOMA -  zprostředkovatelská organizace v Sevile. The Businessmen Association of the Valencian Community - waiters, receptionists, shop assistants, business and marketing, exportation, administration, desing, etc. VELKÁ BRITÁNIE BALFOR - personální agentrura v Birminghamu. Placement UK - Student Internships & European Student Placements - portál pro vyhledávání pracovních stáží. JINÉ NAEP - (Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy) - seznam pracovních stáží, další informace a odkazy Europlacement - vyhledávání pracovních stáží po celém světě

24 praktická připomenutí
Studijní pobyty – praktická připomenutí studenti mohou žádat o prodloužení pobytu na základě Žádosti o prodloužení pobytu podložené motivačním dopisem a schválené zahraniční institucí a koordinátorem Erasmus VŠEM nominace je vázána na bilaterální smlouvy, krom počtu studentů a měsíců doporučujeme dodržovat i příslušný stupeň studia podle sepsané bilaterální smlouvy náhradník za zrušený pobyt musí být nahlášen včas, aby stihl termíny zahraniční instituce a měl čas na vyřízení administrativy student, který vycestuje na studijní pobyt do země svého původu má status zero grant studenta (bez finanční podpory) finanční prostředky na zahraniční pobyt se vyplácí pouze na bankovní účty

25 ERASMUS pobyty – Kontakt
Julie Šmejkalová Ing. Mgr. Julie Šmejkalová Koordinátorka ERASMUS Vysoká škola ekonomie a managementu, o. p. s. Nárožní 2600/9a Praha 5 – Stodůlky mob.:


Stáhnout ppt "ERASMUS_2013/2014 Julie Šmejkalová"

Podobné prezentace


Reklamy Google