Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Trestní právo II. Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti Igor Barilik Právnická fakulta UK v Praze Katedra trestního práva barilik@prf.cuni.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Trestní právo II. Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti Igor Barilik Právnická fakulta UK v Praze Katedra trestního práva barilik@prf.cuni.cz."— Transkript prezentace:

1 Trestní právo II. Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti
Igor Barilik Právnická fakulta UK v Praze Katedra trestního práva

2 LZPaS Čl. 1. Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech.
Čl. 8. Osobní svoboda je zaručena. Čl. 10. Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno. Čl. 12. Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí. Čl. 13. Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů… Čl. 14. Svoboda pohybu a pobytu je zaručena. Čl. 15. Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Čl. 16. Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu. Čl. 19. Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno. Čl. 20. Právo svobodně se sdružovat je zaručeno. Každý má právo spolu s jinými se sdružovat ve spolcích, společnostech a jiných sdruženích.

3 Tr. činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti (Hlava II.)
Objekt Svoboda člověka Práva na ochranu osobnosti, soukromí a listového tajemství Objektivní stránka Jednání: nátlak na vůli poškozeného Následek: neoprávněný zásah do osobní, domovní a j. svobody Subjektivní stránka Zavinění: úmysl (nejčastěji) nebo nedbalost Pohnutka (majetková, rasová…)

4 Jednání (obj. str.) – nátlak na vůli
Násilí = fyzický útok na určitou osobu nebo věc – taktéž uvedení jiného lstí nebo jiným obdobným způsobem do stavu bezbrannosti (§ 119 TZ) Vis absoluta – zcela vylučuje vůli donucovaného nebo její uplatnění Vis compulsiva – psychický nátlak na donucovaného, jeho užití vůle je motivováno násilím

5 Jednání (obj. str.) – nátlak na vůli
Použití násilí = použití fyzické síly k překonání nebo zamezení kladeného nebo očekávaného odporu Pohrůžka násilí = psychické působení na vůli jiného, když se nepodvolí, násilí bude vykonáno ihned nebo v budoucnu Pohrůžka bezprostředního násilí = pohrůžka násilím, které má být ihned užito Pohrůžka násilí nebo jiné (těžké) újmy = hrozba nejen fyzickým útokem, ale taky útokem na čest, dobrou pověst, rodinný život Zneužití tísně = stav vyvolaný nepříznivými okolnostmi, které vedou k omezení volnosti rozhodování Zneužití závislosti = stav odkázanosti na pachatele, kvůli kterému osoba nemůže zcela svobodně jednat (dlužník, zaměstnanec, chovanec, žák…)

6 Tr. činy proti svobodě (Díl 1)
Objekt Osobní svoboda Pohybu Rozhodování Svědomí, myšlení, náboženského vyznání Domovní Sdružování a shromažďování Význam pro klasifikaci tr. činů Objektivní stránka Nátlak na vůli poškozeného zasahující jeho svobodu Subjektivní stránka Zavinění: všechny úmyslné

7 Klasifikace tr. činů proti svobodě
§ 168 Obchodování s lidmi § 169 Svěření dítěte do moci jiného § 170 Zbavení osobní svobody § 171 Omezování osobní svobody § 172 Zavlečení § 173 Loupež § 174 Braní rukojmí § 175 Vydírání § 176 Omezování svobody vyznání § 177 Útisk § 178 Porušování domovní svobody § 179 Porušování svobody sdružování a shromažďování

8 Přehled Dílu 1. Omezování osobní svobody Obchodování s lidmi
Zbavení osobní svobody Zavlečení Svěření dítěte do moci jiného Vydírání Útisk Krádež Loupež Braní rukojmí Omezování svobody vyznání Znásilnění Sexuální nátlak Specialita Porušování domovní svobody Porušování svobody sdr. a shr. (k odst. 1)

9 Obchodování s lidmi (§ 168 TZ)
Rámcové rozhodnutí Rady z o boji proti obch. s lidmi 2 základné, 3 privilegované sk. podstaty Objekt Svoboda pohybu, svoboda rozhodování Hmotný předmět útoku: dítě (odst. 1), osoba jiná než dítě (2) Objektivní stránka Útok proti dítěti: jednání charakteru obchodu s lidmi Útok proti jinému než dítěti: jednání charakteru obchodu s lidmi za užití násilí, pohrůžky, nebo zneužití postavení oběti Subjektivní stránka Zavinění: úmyslné

10 Obchodování s lidmi (§ 168 TZ)
(1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje nebo vydá dítě, aby ho bylo jiným užito a) k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla, b) k odběru tkáně, buňky nebo orgánu z jeho těla, c) k službě v ozbrojených silách, d) k otroctví nebo nevolnictví, nebo e) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování, anebo kdo kořistí z takového jednání, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let.

11 Obchodování s lidmi (§ 168 TZ)
(2) Stejně bude potrestán, kdo jinou osobu než uvedenou v odstavci 1 za použití násilí, pohrůžky násilí nebo jiné těžké újmy nebo lsti anebo zneužívaje jejího omylu, tísně nebo závislosti, přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje nebo vydá, aby jí bylo jiným užito a) k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla, b) k odběru tkáně, buňky nebo orgánu z jeho těla, c) k službě v ozbrojených silách, d) k otroctví nebo nevolnictví, nebo e) k nuceným pracím nebo k jiným formám vykořisťování, anebo kdo kořistí z takového jednání.

12 Obchodování s lidmi (§ 168 TZ)
(3) Odnětím svobody na 5-12 let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, a) spáchá-li čin … jako člen organizované skupiny, b) vydá-li jiného v nebezpečí těžké újmy na zdraví nebo smrti, c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch, nebo d) v úmyslu, aby jiného bylo užito k prostituci. (4) Odnětím svobody na 8-15 let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, a) způsobí-li činem těžkou újmu na zdraví, b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo c) spáchá-li čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech. (5) Odnětím svobody na let nebo propadnutím majetku bude pachatel potrestán, způsobí-li činem … smrt.

13 Obchodování s lidmi x Kuplířství
Obchodování s lidmi (§ 168 TZ): TOS 5-12 let nebo propadnutím majetku (1) Kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje nebo vydá dítě, aby ho bylo jiným užito a) k pohlavnímu styku nebo k jiným formám sexuálního zneužívání nebo obtěžování anebo k výrobě pornografického díla, (2) Kdo jinou osobu než uvedenou v odstavci 1 za použití násilí, pohrůžky násilí nebo jiné těžké újmy nebo lsti anebo zneužívaje jejího omylu, tísně nebo závislosti, přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, dopraví, ukryje, zadržuje nebo vydá, aby jí bylo jiným užito anebo kdo kořistí z takového jednání. (3) d) v úmyslu, aby jiného bylo užito k prostituci. Kuplířství (§ 189 TZ): TOS 6 m - 4 léta, zákaz činnosti nebo propad. věci (1) Kdo jiného přiměje, zjedná, najme, zláká nebo svede k provozování prostituce, nebo kdo kořistí z prostituce provozované jiným.

14 Svěření dítěte do moci jiného (§ 169)
Objekt Svoboda pohybu, svoboda rozhodování Hmotný předmět útoku: dítě – § 126 TZ Objektivní stránka Pachatel za odměnu svěří dítě do moci jiného za účelem adopce nebo pro jiný obdobný účel Osvojení, pěstounská péče,… v ČR i cizině Subjektivní stránka Zavinění: úmyslné Privilegovaná sk. podstata k tr. činu obchodování s lidmi

15 Obmezování osobní svobody (§ 171 TZ)
Objekt Svoboda pohybu Objektivní stránka Pachatel jinému bez oprávnění brání užívat osobní svobody Znemožnění svobodného pohybu i na poměrně krátkou dobu Subjektivní stránka Zavinění: úmyslné Odst. 2 – úmysl usnadnit jiný trestný čin Odst. 3 – nenávistná pohnutka (rasa, přesvědčení, nábož.) Trvající tr. čin Vyloučen JČ souběh s loupeží (§ 173), braní rukojmí (§ 174) Možný kvalifikovaný pokus, když pachatel dobrovolně upustí od dokonání

16 Zbavení osobní svobody (§ 170 TZ)
Objekt Svoboda pohybu Objektivní stránka Pachatel jiného bez oprávnění uvězní nebo jiným způsobem zbaví osobní svobody Uvěznění nebo jiné zbavení svobody natrvalo nebo na delší dobu Subjektivní stránka Zavinění: úmyslné Trvající tr. čin Speciální ustanovení k tr. činu omezovaní osobní svobody

17 Zavlečení (§ 172 TZ) Objekt Objektivní stránka Subjektivní stránka
Svoboda pohybu Objektivní stránka Pachatel jiného lstí, násilím nebo hrozbou násilím nebo jiné újmy zavleče do ciziny, nebo ho přiměje, aby se do ciziny odebral, nebo ho odvrací od návratu z ciziny Subjektivní stránka Zavinění: úmyslné Trvající tr. čin Speciální ustanovení k tr. činu omezovaní osobní svobody

18 Vydírání (§ 175 TZ) Objekt Objektivní stránka Subjektivní stránka
Svoboda rozhodování Objektivní stránka Pachatel jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl Subjektivní stránka Zavinění: úmysl užit násilí nebo pohrůžku + nutit jiného k něčemu Subsidiární ustanovení k tr. činu loupeže (§ 173), omezování svobody vyznání (§ 176), znásilnění (§ 185), sex. nátlaku (§ 186)

19 Braní rukojmí (§ 174 TZ) Objekt Objektivní stránka Subjektivní stránka
Svoboda pohybu a rozhodování Objektivní stránka Pachatel se zmocní rukojmí a hrozí, že ho usmrtí anebo že mu způsobí újmu na zdraví nebo jinou vážnou újmu, s cílem donutit jiného, aby něco konal, opominul nebo trpěl Subjektivní stránka Zavinění: úmysl zmocnit se rukojmí + nutit jiného k něčemu Speciální ustanovení k tr. činu vydíraní (§ 175)

20 Loupež (§ 173 TZ) Objekty (kumulativně) Objektivní stránka
Svoboda rozhodování Zájem na ochraně majetku Objektivní stránka Pachatel proti jinému užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci Subjektivní stránka Zavinění: úmysl užit násilí + zmocnit se cizí věci Speciální ustanovení k tr. činu vydíraní (§ 175) a krádeže (§ 205)

21 Loupež (§ 173 TZ) Kdo proti jinému užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci Svoboda rozhodování a Ochrana majetku Vydírání (§ 175 TZ) Krádež (§ 205 TZ) Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní X § 205 odst. 1 písm. c) TZ

22 Omezování svobody vyznání (§ 176 TZ)
Objekt Svoboda svědomí, myšlení a náboženského vyznání Objektivní stránka Pachatel násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné újmy a) nutí jiného k účasti na náboženském úkonu, b) zdržuje jiného bez oprávnění od takové účasti c) jinému v užívání svobody vyznání jinak brání Subjektivní stránka Zavinění: úmysl užit násilí nebo pohrůžku + a)/b)/c) Speciální ustanovení k tr. činu vydíraní (§ 175)

23 Útisk (§ 177 TZ) Objekt Objektivní stránka Subjektivní stránka
Svoboda rozhodování Objektivní stránka Pachatel jiného nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal, opominul nebo trpěl Subjektivní stránka Zavinění: úmysl

24 Porušování domové svobody (§ 178 TZ)
Objekt Domovní svoboda Objektivní stránka Pachatel neoprávněně vnikne do obydlí jiného nebo tam neoprávněně setrvá Subjektivní stránka Zavinění: úmysl Vyloučený JČ souběh s neoprávněným zásahem do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru (§ 208)

25 Porušování domové svobody (§ 178 TZ)
(1) Kdo neoprávněně vnikne do obydlí jiného nebo tam neoprávněně setrvá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. (2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, užije-li při činu uvedeném v odstavci 1 násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí nebo překoná-li překážku, jejímž účelem je zabránit vniknutí. (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, jestliže užije při činu uvedeném v odstavci 1 násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí a takový čin spáchá se zbraní nebo nejméně se dvěma osobami.

26 Porušování svobody sdružování a shromažďování (§ 179 TZ)
Objekt Svoboda sdružování a shromažďování Objektivní stránka (1) Pachatel jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy omezuje ve výkonu jeho sdružovacího nebo shromažďovacího práva (2) Pachatel se v souvislosti se shromážděním, které podléhá oznamovací povinnosti, násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí protiví pořádkovým opatřením svolavatele nebo určených pořadatelů takového shromáždění Subjektivní stránka Zavinění: úmysl Odst. 1 – speciální ustanovení k tr. činu vydíraní (§ 175)

27 Přehled Dílu 1. Omezování osobní svobody Obchodování s lidmi
Zbavení osobní svobody Zavlečení Svěření dítěte do moci jiného Vydírání Útisk Krádež Loupež Braní rukojmí Omezování svobody vyznání Znásilnění Sexuální nátlak Specialita

28 Tr. činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství (Díl 2)
Objekty Čest a dobrá pověst fyzických osob Jiná nemajetková práva Ochrana osobních dat Ochrana písemností uchovávaných v soukromí Tajemství dopravovaných zpráv Význam pro klasifikaci tr. činů Objektivní stránka Podle tr. činů Subjektivní stránka – zavinění Zavinění: úmyslné i nedbalostné

29 Klasifikace tr. činů proti právům na ochranu osobnosti
§ 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji § 181 Poškození cizích práv § 182 Porušení tajemství dopravovaných zpráv § 183 Porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí § 184 Pomluva

30 Neoprávněné nakládání s osobními údaji (§ 180 TZ)
Objekt Zájem na ochraně osobních dat před neoprávněným nakládáním Objektivní stránka (1) Pachatel neoprávněně zveřejní, sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje, které byly o jiném shromážděné v souvislosti s výkonem veřejné moci (2) Pachatel poruší státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti tím, že neoprávněně zveřejní, sdělí nebo zpřístupní třetí osobě osobní údaje získané v souvislosti s výkonem svého povolání A současně tím způsobí vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají Subjektivní stránka Zavinění: postačí nedbalost (!)

31 Poškození cizích práv (§ 181 TZ)
Objekt Nemajetková práva subjektů individuální i kolektivní povahy Objektivní stránka Pachatel jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že a) uvede někoho v omyl, nebo b) využije něčího omylu Odst. 2, písm. c) – vydává-li se při činu za úřední osobu Subjektivní stránka Zavinění: úmysl

32 Porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182 TZ)
Objekt Tajemství dopravovaných zpráv Objektivní stránka (1) Pachatel úmyslně poruší tajemství a) uzavřeného listu nebo jiné písemnosti při poskytování poštovní služby, b) datové, textové, hlasové, zvukové či obrazové zprávy posílané prostřednictvím sítě elektronických komunikací, nebo c) neveřejného přenosu počítačových dat (2) Pachatel v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch a) prozradí tajemství, o němž se dozvěděl z písemnosti, telegramu, telefonního hovoru nebo přenosu prostřednictvím sítě elektronických komunikací, který nebyl určen jemu, nebo b) takového tajemství využije. Subjektivní stránka Zavinění: úmysl

33 Porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí (§ 184 TZ)
Objekt Ochrana písemností, záznamů, dat uchovávaných v soukromí Objektivní stránka Pachatel neoprávněně poruší tajemství listiny nebo jiné písemnosti, fotografie, filmu nebo jiného záznamu, počítačových dat anebo jiného dokumentu uchovávaného v soukromí jiného tím, že je zveřejní, zpřístupní třetí osobě nebo je jiným způsobem použije Odst. 2 –čin spáchá v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného majetkový nebo jiný prospěch, způsobit jinému škodu nebo jinou vážnou újmu, anebo ohrozit jeho společenskou vážnost Subjektivní stránka Zavinění: úmysl

34 Pomluva (§ 184 TZ) Objekt Objektivní stránka Subjektivní stránka
Čest, dobrá pověst, vážnost fyzické osoby Objektivní stránka Pachatel o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů Zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu Odst. 2 – tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem Subjektivní stránka Zavinění: úmysl

35 Literatura Použitá v prezentaci Pro seminář
Jelínek, J. a kol. Trestní právo hmotné. s Pro seminář Uvedena v Přehledu


Stáhnout ppt "Trestní právo II. Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti Igor Barilik Právnická fakulta UK v Praze Katedra trestního práva barilik@prf.cuni.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google