Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DAPHNE III (2007- 2013) Boj proti násilí Základní informace o programu zaměřeného na prevenci všech forem násilí a podporu obětí a rizikových skupin (dětí,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DAPHNE III (2007- 2013) Boj proti násilí Základní informace o programu zaměřeného na prevenci všech forem násilí a podporu obětí a rizikových skupin (dětí,"— Transkript prezentace:

1 DAPHNE III (2007- 2013) Boj proti násilí Základní informace o programu zaměřeného na prevenci všech forem násilí a podporu obětí a rizikových skupin (dětí, mládeže a žen) Mgr. Barbora Holušová Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality e-mail: holusova@mvcr.cz

2 PROGRAM DAPHNE III Právní základ : Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 779/2007/ES ze dne 20. června 2007 – součást rámcového programu „Základní práva a spravedlnost“ Doba trvání programu : 2007 – 2013 Celkový rozpočet : € 116,8 mil. Rozpočet na rok 2008 : € 14,4 mil. Rozpočet na rok 2009: € 15,8 mil.

3 Historie Daphne Program Daphne III (2008 – 2013) Program Daphne II (2004 – 2008) Program Daphne I (2000 – 2003) Iniciativa Daphne (1997 – 1999) Do roku 2007 realizováno 460 projektů v celkové částce € 56,7 milionů V současné době přijala EK 263 návrhů a k financování v rámci programu doporučila 42 projektů

4 Rok 2008/2009 – vyhlášeny 3 typy projektů Podpora aktivit NNO a dalších organizací financování prostřednictvím operačních grantů Vlastní iniciativy Komise smluvní financování Specifický nadnárodní projekt financování prostřednictvím akčního grantu

5 1. Specifický nadnárodní projekt – rok 2009 Doba trvání programu: 12 nebo 24 měsíců Rozpočet: € 13 mil. Rozpočet na 1 projekt: € 75.000 – 300.000 Výše čerpání oprávněných nákladů: max. 80% Termín vyhlášení výzvy: I. čtvrtletí 2008 Termín předkládání projektů : II. čtvrtletí 2008 Přidělení grantu: III. čtvrtletí 2009

6 Specifický nadnárodní projekt Témata projektů :  Prevence a potlačení všech forem násilí, ať již v domácím prostředí, ve školách nebo na veřejnosti  Poskytování pomoci obětem a rizikovým skupinám (dětem a mladistvým umístěným s ústavech sociální péče pro tělesně a mentálně postižené a v nápravných zařízeních, seniorům a invalidům)  Podpora sexuálně zneužívaných a obchodovaných obětí  Ochrana proti násilí páchaném na ženách včetně tradičních praktik v rámci zemí EU (nucené sňatky, nucený sexuální styk, obřízky, zabití ve jménu zachování cti)

7 Specifický nadnárodní projekt Cíle - výstupy projektů :  Inovační přístupy cílené na podporu obětí násilí  Vytváření multidisciplinárních sítí pro včasnou a účinnou intervenci  Studium aspektů násilí, výzkum a a návrhy preventivních opatření  Výměna informací a šíření dobré praxe – mechanismy prevence (školení, studijní cesty, výměnné stáže)  Expertní jednání s cílem podnítit politickou debatu

8 Specifický nadnárodní projekt Předkladatelé projektů :  Obecně prospěšné společnosti  Veřejné a soukromé organizace  Výzkumná centra  Místní a regionální instituce - nikoli však vládní orgány, například ministerstva  Školská zařízení a univerzity

9 Specifický nadnárodní projekt  Předepsaný počet zapojených subjektů, resp. zemí Návrhy projektů musí být předloženy v partnerství minimálně dvou akceptovatelných organizací ze dvou různých členských zemí EU  Předpoklad předložení cca 350 návrhů, grant bude rozdělen do 40 – 60 projektů

10 2. Podpora aktivit NNO a dalších organizací prostřednictvím operačních grantů Doba trvání programu: 12 nebo 24 měsíců Rozpočet: € 2 mil. Rozpočet na 1 projekt: max. € 300.000 Výše čerpání oprávněných nákladů: do 80% Termín zveřejnění výzvy: III. čtvrtletí 2009 Termín předkládání projektů : IV. čtvrtletí 2009 Rozhodnutí o přidělení grantu: I. čtvrtletí 2010

11 Podpora aktivit NNO a dalších organizací prostřednictvím operačních grantů Témata projektů:  Podpora činnosti NNO a dalších organizací aktivních v oblasti ochrany a pomoci obětem násilí  Zvyšování povědomí o rizikových skupinách a formách násilí prostřednictvím cílených kampaní  Šíření výstupů z projektů DAPHNE I a II  Preventivní programy na potlačení specifických forem násilí

12 Podpora aktivit NNO a dalších organizací prostřednictvím operačních grantů Předkladatelé projektu:  organizace, které se zabývají potíráním a prevencí násilí na dětech, mládeži a ženách  soukromé i veřejné instituce  obecně prospěšné společnosti  výzkumná centra  místní a regionální instituce - nikoli však vládní orgány, například ministerstva  školská zařízení a univerzity

13 Podpora aktivit NNO a dalších organizací prostřednictvím operačních grantů Předepsaný minimální počet zapojených subjektů, resp. zemí:  Minimálně 2, z nichž je 1 členský stát EU  kandidátské země  Země EFTA/EEA (Island, Lichtnštejnsko, Norsko)  země Západního Balkánu Koordinátor projektu + partnerské organizace

14 Skupiny příjemců a cílové skupiny Příjemci programu: oběti násilí nebo ohrožené násilím Děti (0 -18 let), mládež (13 – 19 let), mladí lidé (12 – 25 let); ženy Rizikové skupiny (chovanci ústavů sociální péče, senioři, invalidé) Cílové skupiny programu: rodiny, učitelé, pedagogičtí a sociální pracovníci, policisté, lékaři a zdravotníci, pracovníci v soudnictví, nestátní neziskové organizace, náboženské obce

15 Kritéria posuzování úspěšnosti projektu max.100 bodů Kvalita předkládaného projektu (koncepce, organizace, prezentace, předpokládaný výsledek) 20 bodů Dopad očekávaných výsledků projektu na obecné a specifické cíle programu DAPHNE III 20 bodů Inovační charakter projektu a propojení s dalšími aktivitami Společenství 10 bodů Evropská dimenze projektu (geografický rozsah co se týče partnerů, účastníků a cílových skupin) 20 bodů Udržitelnost projektu, zajištění následných projektů na základě výstupu, opatření směřující k šíření výsledků 20 bodů Efektivnost vynaložených nákladů 10 bodů

16 Sledování projektů Projekty jsou průběžně sledovány s cílem asistence při obtížích Příjemce podpory předkládá technické a finanční zprávy o postupu prací Do tří měsíců od dokončení akce se předkládá závěrečná zpráva (formu a obsah zpráv stanoví Komise a Účetní dvůr) Nutné uchovávat veškerou podkladovou dokumentaci o výdajích na danou akci po dobu pěti let po provedení poslední platby

17 Financování schváleného projektu  Platba předem ve výši 70 % celkových nákladů do 45 dnů od podepsání dohody o finanční podpoře  Zbytek po předložení závěrečné zprávy a finálním finančním vypořádáním  Platby provádí Evropská komise z rozpočtu EU přímo organizacím, které implementují projekty

18 3. Projekty realizované Komisí - tendry  Konkrétní studie zaměřené na škodlivé tradiční praktiky násilí na ženách uvnitř zemí EU  Výzkumy veřejného mínění  Tvorba metodologických postupů  Propagace a podpora Daphne projektů (webové stránky, tématické brožurky)  Podpora národní expertní sítě  Konference a semináře (Committee meetings – roční program, priority, rozpočet konkrétní cíle)

19 Administrace programu  Program je administrován přímo Evropskou komisí v Bruselu  Projekty se podávají přímo do Bruselu  Role orgánů národních států – pouze politická a informační

20 Informace pro žadatele - odkazy Informace o projektu a jeho administraci: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/daphne3/doc/ag_call_ 2007_en.pdfhttp://ec.europa.eu/justice_home/funding/daphne3/doc/ag_call_ 2007_en.pdf pokyny, směrnice ec.europa.eu/budget/execution/legal_ftiers_en.htm finanční identifikační formulář ec.europa.eu/budget/execution/legal_entities_en.htm právní ustanovení ec.europa.eu/justice_home/funding/daphne3/funding_ daphne3_en.htm aktuální informace

21 Informace pro žadatele II. informace/ odpovědi/ poradna JLS-DAPHNE@ec.europa.eu http://www.mvcr.cz – O nás – Bezpečnost a prevence – lidská právahttp://www.mvcr.cz v současné době aktualizace

22 Úspěšné české projekty –v rámci Daphne II  občanské sdružení Vzájemné soužití - Prevence nuceného odnětí romských dětí rodičům pomocí podpory rodin a dialogu se státními institucemi  ProFem o.p.s. - Kongres o právní situaci a aplikaci práva v oblasti násilí v domácnosti v Evropě z pohledu ženských organizací  La Strada Česká republika, o.p.s. - Prevence obchodování s lidmi v ohrožených skupinách se speciálním zaměřením na zařízení ústavní péče v ČR a na Slovensku  Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže - Dětské linky v partnerství se školami


Stáhnout ppt "DAPHNE III (2007- 2013) Boj proti násilí Základní informace o programu zaměřeného na prevenci všech forem násilí a podporu obětí a rizikových skupin (dětí,"

Podobné prezentace


Reklamy Google