Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Velkomoravská říše Jednotlivé části 1. Opakování 2. Vznik státu 3. Panovníci 4. Konstantin a Metoděj 5. Obyvatelstvo 6. Archeologické nálezy 7. Shrnutí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Velkomoravská říše Jednotlivé části 1. Opakování 2. Vznik státu 3. Panovníci 4. Konstantin a Metoděj 5. Obyvatelstvo 6. Archeologické nálezy 7. Shrnutí."— Transkript prezentace:

1

2 Velkomoravská říše

3 Jednotlivé části 1. Opakování 2. Vznik státu 3. Panovníci 4. Konstantin a Metoděj 5. Obyvatelstvo 6. Archeologické nálezy 7. Shrnutí 8. Zápis

4 1.Opakování Přesmyknutím písmen vyhledej ukryté pojmy, jména a vysvětli: 1. NOLÉ 2. TACHŠLE 3. VÍKDOCHLO 4. TAPO 5. PEŽPA 6. TAKDESÁ 7. LÁMIS 8. MEDMOHA 9. MOSÁ 10. DIŠTĚHRA

5 2. Vznik státu - o době od zániku Sámovy říše do zformování moravského státu veškeré historické prameny mlčí. - počátkem 9. stol. se objevují 2 knížetství, které spolu vedly politický boj: - Moravské (centrum asi v jihomor. Mikulčicích) s vládcem Mojmírem - Nitranské (středisko v Nitře) s vládcem Pribinou - v roce 833 Mojmír Pribinu z Nitry vyhnal, obě knížetství spojil a stal se 1. velkomoravským knížetem - Mojmír I. tak založil dynastii Mojmírovců, která vládla až do zá- niku státu snad v roce 907 - pro tento stát se užívá teké označení Velká Morava, stát Mojmí- rovců - byl prvním známým západoslovanským státem, ve své době nejmocnějším ve střední Evropě

6

7 3. Panovníci Mojmír I. - 830? – 846 - nevíme o něm mnoho, vůči východofra- nské říši se choval tak, aby nedráždil: uznával formální svrchovanost Ludvíka Němce včetně povinnosti poplatků - jeho přízeň si však neudržel, Ludvík N. roku 846 vtrhl na Moravu a dosadil na knížecí stolec Mojmírova synovce

8 Rastislav - 846 – 870 - statečný válečník a obratný politik - Velká Morava dosáhla plné svr- chovanosti - orientoval se na byzantskou říši - když nový franský král Karloman vtrhl na Moravu, byl Rastis- lav v roce 870 zajat svým synov- cem Svatoplukem a vydán Fran- kům - ti jej nechali oslepit a on pak dožil někde v bavorském klášteře

9 Svatopluk - 871 – 894 - brzy se ocitl v zajetí Karlomana, který jej postavil do čela vojska proti Mora- vanům - S. však přešel na správnou stranu, Frankové utrpěli porážku a museli zemi opustit - r. 874 vyslal do Frank poselstvo s nabídkou spojenectví - došlo k upevnění a rozšíření státu (viz následující mapka) - jeho smrt znamenala konec slibného růstu moci a síly říše

10

11 Mojmír II. - 894 – 906 (7)? - poslední historicky známý panov- ník Vekomor. říše - vedl spory se svým mladším brat- rem Svatoplukem II. (dostal pod správu nitranské knížetství) - z velkomorav. područí se vymanily Čechy a Panonie - musel čelit tlaku východofr. říše a útokům Maďarů - po r. 907 již o něm nejsou žádné zprávy

12 4. Konstantin a Metoděj - kníže Rastislav požádal byzantského císaře Michaela III. o vyslání věro- zvěstů, kteří by šířili na jeho území křesťanství - nechtěl přijmout křesť. z východo- franské říše, která by ohrozila Moravu svou rozpínavostí - K. + M. byli bratři, pocházeli se seve- rořecké Soluně, kde se mluvilo řeč- tinou a slovanským jazykem - K. vytvořil nový spisovný slovanský jazyk – staroslověnštinu a také nové písmo – hlaholici (odvozená z řecké- ho, měla původně 38 písmen, později ji nahradila jednodušší cyrilice)

13 - s novým jazykem a pís- mem přišli oba bratři v roce 863 na Velkou Moravu - po rozpadu státu nastu- pují Přemyslovci a těm lépe vyhovuje západní křesťanství v latině, pro- tože upevňuje moc pa- novníka - za šíření křesťanství byli oba bratři prohlášeni za svaté - u nás se den jejich pří- chodu slaví ……………………?

14 5. Obyvatelstvo - panovník, kmenová knížata - bohatí velmoži, úředníci - rolníci, řemeslníci (svobodní občané) - nevolníci, otroci - zvl. postavení mělo duchovenstvo Všichni svobodní občané pravidelně odváděli daň - tribut Zdrojem obživy bylo zemědělství s trojpolním systémem. Z učebnice str. 41 zjisti: 1. Co vyráběli řemeslníci? 2. S čím a jak se obchodovalo? 3. Kde byla vybudována velká hradiště?

15 6. Archeologické nálezy Až do poloviny 19. století byly poznatky o V.M. velmi skrovné. Písemných památek nevznikalo mnoho a byly psány pro církevní účely. Až po 2. svět. válce byly zahájeny rozsáhlé výzkumy na Moravě a Slovensku, které odkryly pozůstatky hradišť a poh- řebišť. Svědčí o: - vyspělém stavitelství (dřevo, kámen) - čilém obchodě (předměty z Byzance a výcho- dofr. říše) - rozvinutém řemesle (nástroje, zbraně, umělec- ké předměty – knoflíky, spony, šperky ze zlata a stříbra) Otevři učebnici na str. 39 a prohlédni si některé z arch. nálezů.

16 Práce archeologů v Pohansku u Břeclavi

17 …….. a tak asi Pohansko vypadalo

18 Popiš šperky na následujících obrázcích ……….

19

20

21 záušnice

22 7. Shrnutí 1. Kdo a kdy založil Velkomoravskou říši? 2. Který panovník pozval Konstantina a Metoděje? 3. Odkud přišli a ve kterém roce? 4. Jaký úkol měli? 5. Za kterého panovníka měla V. M. největší územní rozsah? 6. Proč a kdy se říše rozpadla? 7. Co je to tribut? 8. Co uměli vyrábět řemeslníci? 9. Vysvětli pojmy: gombík, záušnice, nákončí, velmož. 10. Kde byly nalezeny pozůstatky hradišť?

23 8. Zápis Moravské knížetství – Mojmír Nitranské knížetství – Pribina v roce 833 spojení v jeden stát Panovníci: Mojmír I. – sjednotitel, zakladatel dynastie Mojmírovců Rastislav – roku 863 příchod Konstantina a Metoděje - z Byzance, Michael III. - staroslověnština, hlaholice Svatopluk – největší území, boje s východofranskou říší Mojmír II. – tlak Maďarů, v roce 906 (7) rozpad říše Obyvatelstvo: zdatní obchodníci, řemeslníci – nářadí, zbraně, gombíky, nákončí, šperky Významná hradiště: u Uherského hradiště Valy u Mikulčic Pohansko u Břeclavi nad Nitrou, na Děvíně, v Bratislavě


Stáhnout ppt "Velkomoravská říše Jednotlivé části 1. Opakování 2. Vznik státu 3. Panovníci 4. Konstantin a Metoděj 5. Obyvatelstvo 6. Archeologické nálezy 7. Shrnutí."

Podobné prezentace


Reklamy Google