Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zabezpečení kontinuity činností prostřednictvím systémového přístupu k řízení rizik Ing. Jan Svobodník, EurChem. QUALIFORM, a.s., Brno APROCHEM 2013 22.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zabezpečení kontinuity činností prostřednictvím systémového přístupu k řízení rizik Ing. Jan Svobodník, EurChem. QUALIFORM, a.s., Brno APROCHEM 2013 22."— Transkript prezentace:

1 Zabezpečení kontinuity činností prostřednictvím systémového přístupu k řízení rizik Ing. Jan Svobodník, EurChem. QUALIFORM, a.s., Brno APROCHEM 2013 22. CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ KONFERENCE BEZPEČNOST NÍ INŽENÝRSTVÍ 15. – 17.4.2013, Kouty nad Desnou, Jeseníky

2 APROCHEM 2013 - BEZPEČNOSTNÍ INŽENÝRSTVÍ Zabezpečení kontinuity činností prostřednictvím systémového přístupu k řízení rizik KAŽDÝ CHCE ŽÍT V BEZPEČNÉM SVĚTĚ A MÍT PERSPEKTIVU ROZVOJE KDO TOHO CHCE DOSÁHNOUT MUSÍ SPRÁVNĚ ZVLÁDAT RIZIKA Chápání rizika z pohledu řízení bezpečnosti systému: Riziko je možné nebezpečí (tj. možný stav vzniku újmy) pro chráněné zájmy (aktiva) a důraz je na slovo „možné“, kdežto samotný výraz „nebezpečí“ označuje jistou aktuální újmu pro chráněné zájmy.

3 APROCHEM 2013 - BEZPEČNOSTNÍ INŽENÝRSTVÍ Zabezpečení kontinuity činností prostřednictvím systémového přístupu k řízení rizik TURBULENTNÍ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ Zrychlování změn, zvyšování počtu rizikových faktorů Častý přístup = ignorování rizika (převod rozhodování za rizika a nejistoty na rozhodování za jistoty) Manažerské iluze Velká důvěra v prognózy Neoprávněný optimismus (víra, že mohou vzniknout menší a krátkodobé problémy, ale ne nic vážného, co by mohlo ohrozit úspěch podniku) Sklon k přeceňování osobního vlivu na výsledky podniku (vynaložením dostatečného úsilí lze dosáhnout úspěchu) Ohrožuje se tím kontinuita podnikatelské prosperity a mnohdy i přežití firmy

4 APROCHEM 2013 - BEZPEČNOSTNÍ INŽENÝRSTVÍ Zabezpečení kontinuity činností prostřednictvím systémového přístupu k řízení rizik Vymezení kontextu a cílů managementu rizika Identifikace rizik (faktorů rizika) a jejich sledování Stanovení významnosti rizik (faktorů rizika) Měření rizika Hodnocení rizika a rozhodování o riziku Příprava a realizace opatření na snížení rizika (ošetření rizika) Monitorování a prověřování systému Reportování rizik a komunikace Proces managementu rizika

5 APROCHEM 2013 - BEZPEČNOSTNÍ INŽENÝRSTVÍ Zabezpečení kontinuity činností prostřednictvím systémového přístupu k řízení rizik VYMEZENÍ KONTEXTU A CÍLŮ MANAGEMENTU RIZIKA Specifikace prostředí (externího i interního), ve kterém podnik funguje Stanovení cílů řízení rizik v závislosti na strategických cílech podniku (zajištění přežití podniku, udržení jeho prosperity, zvýšení tržní hodnoty) Určení rizikové kapacity (Risk capacity) podniku jako největší velikosti ztráty, kterou je podnik schopen přežít (v závislosti na velikosti a struktuře jeho kapitálu i schopnosti získat další zdroje financování) Stanovení přijatelného (tolerovaného) rizika (Risk appetite) jako takové výše ztráty, kterou je podnik ochoten přijmout v rámci své rizikové kapacity (v závislosti na postoji managementu k riziku a požadavcích a očekáváních stakeholderů)

6 APROCHEM 2013 - BEZPEČNOSTNÍ INŽENÝRSTVÍ Zabezpečení kontinuity činností prostřednictvím systémového přístupu k řízení rizik IDENTIFIKACE RIZIK (FAKTORŮ RIZIKA) PŘÍKLADY RIZIK (FAKTORŮ RIZIKA) Podcenění investičních nákladů (zvláště pracovního kapitálu) vyplývající z prodloužení doby výstavby Nedosažení projektové výrobní kapacity Změny techniky a technologie (morální zastarání) Změny poptávky vedoucí k poklesu prodeje Změny prodejních cen produktů (služeb) a cen vstupů (suroviny, materiály, energie, mzdy aj.) Změny makroekonomické a hospodářské politiky (změny daňové soustavy, předpisů ochrany životního prostředí, legislativa v bezpečnosti aj.) Změny mezinárodního ekonomického a politického okolí (ekonomická seskupení, politické konflikty a krize)

7 APROCHEM 2013 - BEZPEČNOSTNÍ INŽENÝRSTVÍ Zabezpečení kontinuity činností prostřednictvím systémového přístupu k řízení rizik IDENTIFIKACE RIZIK (FAKTORŮ RIZIKA) POŽADAVKY NA FÁZI IDENTIFIKACE RIZIK  Měl by se na ní podílet co nejširší okruh pracovníků podniku včetně externích specialistů  Jako podporu využít  Monitorovací systémy (sledování vývoje v určitých oblastech)  Systémy včasného varování, zajišťující sledování určitých rizik a při překročení stanovených hranic poskytují odpovědným subjektům signály o zvýšení úrovně rizika jako varování a upozornění na potřebnou reakci  Výsledkem by měl být písemný seznam všech faktorů rizika (katalog, databáze rizik) BARIÉRY  Neschopnost a neochota využít minulých zkušeností  Nesprávně chápané vyhledávání faktorů rizika jako vnášení pesimismu do přípravy projektu

8 APROCHEM 2013 - BEZPEČNOSTNÍ INŽENÝRSTVÍ Zabezpečení kontinuity činností prostřednictvím systémového přístupu k řízení rizik STANOVENÍ VÝZNAMNOSTI RIZIKOVÝCH FAKTORŮ  Matice (grafy) hodnocení rizik  Analýza citlivosti Významnost rizik (rizikových faktorů) se posuzuje na základě dvou aspektů: Pravděpodobnost výskytu rizika Intenzita negativního dopadu (při výskytu rizika) Zjišťování dopadů izolovaných změn jednotlivých ovlivňujících faktorů na zvolené finanční kritérium. Změny hodnot jednotlivých rizikových faktorů mají podobu:  pesimistických či optimistických hodnot (scénáře),  odchylek od plánovaných (nejpravděpodobnějších) hodnot určité velikosti (např. ± 10 %)

9 APROCHEM 2013 - BEZPEČNOSTNÍ INŽENÝRSTVÍ Zabezpečení kontinuity činností prostřednictvím systémového přístupu k řízení rizik MĚŘENÍ (STANOVENÍ VELIKOSTI) RIZIKA A.Statistické charakteristiky variability (rozptyl, směrodatná odchylka, variační koeficient) B.Pravděpodobnost nedosažení (překročení) zvolené hodnoty kritéria C.Hodnota v riziku (Value at Risk – VaR) Předpoklad: znalost rozdělení pravděpodobnosti finančního kritéria

10 APROCHEM 2013 - BEZPEČNOSTNÍ INŽENÝRSTVÍ Zabezpečení kontinuity činností prostřednictvím systémového přístupu k řízení rizik HODNOCENÍ RIZIKA A ROZHODOVÁNÍ O RIZIKU  Posuzování přijatelnosti rizika vzhledem k rizikové toleranci, tj. výši rizika, kterou je podnik ochoten akceptovat  V případě nepřijatelnosti rizika rozhodnutí o tom, zda se riziku vyhnout (Risk avoidance), či jak jej snížit (Risk mitigation) Některá rizika jsou nevyhnutelná Výsledky předchozích fází managementu rizika Hodnocení rizika Přijatelné rizikoNepřijatelné riziko Retence (zadržení) rizika Vyhnutí se rizikuVolba strategie snížení rizika

11 APROCHEM 2013 - BEZPEČNOSTNÍ INŽENÝRSTVÍ Zabezpečení kontinuity činností prostřednictvím systémového přístupu k řízení rizik PŘÍPRAVA A REALIZACE OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ RIZIKA  Eliminace, resp. oslabení příčin vzniku rizika (prevence rizika, ofenzivní přístupy)  Snižování negativních dopadů rizika (defenzivní přístupy)  Transfer rizika, tj. jeho přesun na jiné subjekty (pojišťovnu, dodavatele, odběratele, aj.)

12 APROCHEM 2013 - BEZPEČNOSTNÍ INŽENÝRSTVÍ Zabezpečení kontinuity činností prostřednictvím systémového přístupu k řízení rizik PŘÍPRAVA A REALIZACE OPATŘENÍ NA SNÍŽENÍ RIZIKA  Opatření by neměla být orientována převážně na jednotlivá rizika, ale respektovat celý soubor (portfolio) identifikovaných rizik s uvažováním jejich vzájemných vazeb  Každé opatření na snížení rizika vyvolá určité náklady, takže je třeba posuzovat nejen míru snížení rizika, ale i náklady spojené s tímto opatřením  Obvykle nejde proto o minimalizaci rizika, ale o jeho snížení na ekonomicky účelnou míru, tj. jde o určitou optimalizaci rizika  Určitá opatření na snížení rizika oslabují některá, tzv. primární rizika, ale současně vyvolávají jiná, tzv. sekundární rizika. Vzhledem k tomu je třeba při přípravě a volbě opatření na redukci primárních rizik identifikovat a hodnotit vyvolaná sekundární rizika a zvažovat opatření na jejich zmírnění  Možná opatření mohou být vzájemně závislá, tj. je třeba uplatňovat při jejich výběru a realizaci systémový přístup

13 APROCHEM 2013 - BEZPEČNOSTNÍ INŽENÝRSTVÍ Zabezpečení kontinuity činností prostřednictvím systémového přístupu k řízení rizik P - Plan ………..Plánuj D - Do...……….Dělej C - Check ……..Kontroluj A - Act …………Jednej  v úrovni strategického řízení  v úrovni výkonného řízení  v úrovni řízení realizace PD CA DEMINGOVO SCHÉMA OBECNÝ MODEL SYSTÉMU ŘÍZENÍ

14 APROCHEM 2013 - BEZPEČNOSTNÍ INŽENÝRSTVÍ Zabezpečení kontinuity činností prostřednictvím systémového přístupu k řízení rizik MODEL SYSTÉMU ŘÍZENÍ

15 APROCHEM 2013 - BEZPEČNOSTNÍ INŽENÝRSTVÍ Zabezpečení kontinuity činností prostřednictvím systémového přístupu k řízení rizik Lidské zdroje Finanční zdroje Materiální zdroje Materiál (movité zdroje) Infrastruktura (nemovité zdroje) Nemateriální zdroje Data Informace Znalosti Technologie Energie Čas ZDROJE PRO FUNGOVÁNÍ - soustavné sledování - kritické hodnocení - korekce správným směrem

16 APROCHEM 2013 - BEZPEČNOSTNÍ INŽENÝRSTVÍ Zabezpečení kontinuity činností prostřednictvím systémového přístupu k řízení rizik

17  Pracovníci musí být schopni řídit proces jako celek ve všech jeho vnitřních i vnějších souvislostech, nikoliv jako soubor jednotlivých, vzájemně izolovaných činností.  Klíčovou roli tedy sehrává lidský faktor (soubor lidsky specifických fyzických, poznávacích nebo sociálních vlastností, které ovlivňují funkce technologických systémů, situaci v lidské společnosti a rovnováhu mezi člověkem a životním prostředím).  Lidský činitel je zdrojem rizik i nositelem nápravy.

18 APROCHEM 2013 - BEZPEČNOSTNÍ INŽENÝRSTVÍ Zabezpečení kontinuity činností prostřednictvím systémového přístupu k řízení rizik ŘÍZENÍ ZNALOSTÍ aneb Kompetence musí mít jen kompetentní (pravomoc jen způsobilý) Kompetentnost na základě: znalostí dovedností zkušeností Kompetentnost musí být sledovatelná měřitelná / hodnotitelná trénovatelná / přístupná změně a rozvoji

19 APROCHEM 2013 - BEZPEČNOSTNÍ INŽENÝRSTVÍ Zabezpečení kontinuity činností prostřednictvím systémového přístupu k řízení rizik Stanovení kritérií kompetencí, jejich plánování, monitorování a měření v čase je jednou z klíčových a nedílnou oblastí všech systémových norem uplatňovaných v řízení (ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008, ČSN EN ISO/IEC 27001:2006,ČSN EN ISO 50001:2012…). POŽADAVKY SYSTÉMOVÝCH NOREM Minimalizaci negativních dopadů realizovaných činností Udržitelnost úspěšnosti Trvalé uspokojování potřeb a očekávání zainteresovaných stran Vyšší adaptibilitu, flexibilitu, vnímavost k prostředí Dosahování cílů podnikatelské úspěšnosti Dosahování i cílů, které jsou měřítkem vyspělosti systému řízení Praktická aplikace umožňuje:

20 APROCHEM 2013 - BEZPEČNOSTNÍ INŽENÝRSTVÍ Zabezpečení kontinuity činností prostřednictvím systémového přístupu k řízení rizik Prevence a minimalizace možných negativních dopadů vyplývající z vlastní činnosti organizace i během používání předaného produktu nebo služby je prostředkem trvalého rozvoje a zachování kontinuity. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. února 2013 o sociální odpovědnosti podniků: řádné, transparentní a odpovědné obchodní chování a udržitelný růst (2012/2098(INI))2012/2098(INI)

21 APROCHEM 2013 - BEZPEČNOSTNÍ INŽENÝRSTVÍ Zabezpečení kontinuity činností prostřednictvím systémového přístupu k řízení rizik Děkuji Vám za pozornost.

22 Ing. Jan Svobodník, EurChem ředitel odboru certifikace adresa: Mlaty 8, 642 00 Brno tel.: 547 422 515; fax.: 547 422 533; mobil: 724 305 939 e-mail: svobodnik@qualiform.czsvobodnik@qualiform.cz APROCHEM 2013 22. CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ KONFERENCE BEZPEČNOSTNÍ INŽENÝRSTVÍ 15. – 17.4.2013, Kouty nad Desnou, Jeseníky


Stáhnout ppt "Zabezpečení kontinuity činností prostřednictvím systémového přístupu k řízení rizik Ing. Jan Svobodník, EurChem. QUALIFORM, a.s., Brno APROCHEM 2013 22."

Podobné prezentace


Reklamy Google