Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejnoprávní neziskové organizace. Obec – základní územní samosprávný celek Podstata obce jako subjektu místní samosprávy spočívá ve vzájemném propojení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejnoprávní neziskové organizace. Obec – základní územní samosprávný celek Podstata obce jako subjektu místní samosprávy spočívá ve vzájemném propojení."— Transkript prezentace:

1 Veřejnoprávní neziskové organizace

2 Obec – základní územní samosprávný celek Podstata obce jako subjektu místní samosprávy spočívá ve vzájemném propojení čtyř následujících aspektů: –Osobní aspekt obce, –Územní aspekt obce, –Mocenské aspekt obce, –Ekonomický aspekt obce.

3 Obec Legislativní vymezení: –Listina základních práv a svobod ČR, –Ústava č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění pozdějších předpisů. –Evropská charta místní správy, –Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. –Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. –Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4 Vymezení obce Obec je základním samosprávným společenstvím občanů. Tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. –je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. –vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. –pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Každá obec má svůj název, ke změně názvu dává souhlas Ministerstvo vnitra ČR. –je reprezentantem veřejných zájmů. –je samostatným ekonomickým subjektem. –zabezpečuje veřejné služby pro své občany. –v mezích zákona je nositelem veřejné moci.

5 Velikostní struktura obcí v České republice k 1.1.2001 Počet obyvatelPočet obcíPočet obcí v % Celkový počet obyvatel Počet obyvatel v % do 1991 64826,30203 6401,98 200 – 4992 04332,60663 8486,45 500 – 9991 28320,50895 2758,70 1 000 – 1 99965710,50910 0628,84 2 000 – 4 9993675,901 134 94711,03 5 000 – 9 9991282,00888 2748,63 10 000 – 19 999681,10960 3399,33 20 000 – 49 999420,071 246 44212,11 50 000 – 99 999170,031 243 48512,08 Nad 100 00050,012 146 62120,86 ČR celkem6 258100,0010 292 933100,00 Zdroj: Malý lexikon obcí ČR. Praha, ČSÚ 2001.

6 Historický kontext územní samosprávy Časové vymezeníZměny územně správního členění 1849-1948obce byly nositeli jak samostatné, tak přenesené působnosti státní správy 1849-1927země a okresy charakterizovány odděleným výkonem samosprávy a státní správy 1850-1948 (s výjimkou období 1855-1860/68)okresy se členily na soudní (310) a politické (130-150) 1948země byly zrušeny a nahrazeny 14 kraji, mají na území ČR své historicko-správní opodstatnění, při novodobých reformách (v 90. letech 20. stol.) nenašly již své uplatnění především z důvodu politického 1948došlo ke sjednocení soudních a politických okresů 1948zánik samosprávy a vytvoření tzv. soustavy národních výborů 1960byl snížen počet krajů na 8 po vzoru sovětského modelu 1960počet okresů snížen na 76, stav r. 2006 – 77 (v roce 1996 vytvořen okres Jeseník) 1990obce se staly jediným stupněm územní samosprávy; nesly i dvoustupňovou úroveň působnosti státní správy 1990byly zrušeny národní výbory na všech správních stupních, krajská úroveň z r. 1960 byla využita např. pro potřeby detašovaných pracovišť ministerstev či jejich dekoncentrovaných úřadů 1990na úrovni okresů byly zřízeny pouze orgány s všeobecnou působností státní správy okresní úřady 1997schválen zákon č. 347/1997 Sb., o vymezení vyšších územních samosprávných celků 1998usnesením vlády ČR č. 707 byly stanoveny nomenklaturní územní statistické jednotky sporným se stalo vymezení úrovně NUTS 2, tzv. krajů soudržnosti 2000nabyl účinnosti zákon o vyšších územních samosprávných celcích, a tak začalo fungovat 14 krajů 2002 (k 31.12. 2002)byly zrušeny okresní úřady, okresy zůstaly zachovány 2003 (od 1.1. 2003)vytvořeno 205 obcí s rozšířenou působností a vymezeny jejich správní obvody (III. stupně přenesené působnosti)

7 Druhy obcí Obce, které nejsou městy, Města, Městys, Statutární města, Hlavní město Praha.

8 Působnost obcí Samostatná působnost, Přenesená působnost –Základní rozsah přenesené působnosti, –Přenesená působnost II. stupně (pověřené obecní úřady), –Přenesená působnost III. stupně (obce s rozšířenou působností).

9 Orgány obce Zastupitelstvo obce Pravomoci zastupitelstva obce – rozhoduje a schvaluje program územního obvodu obce, rozpočet a závěrečný účet, zřizuje a ruší neziskové organizace, vydává obecně závazné vyhlášky, apod. Počet obyvatelPočet členů zastupitelstva do 5005 až 15 501 až 30007 až 15 3001 až 10 00011 až 25 10 001 až 50 00015 až 35 50 001 až 150 00025 až 45 nad 150 00035 až 55 Zdroj: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

10 Orgány obce Rada obce –výkonný orgán –členové - starosta, místostarosta (místostarostové), další členové. Pravomoc rady obce: –zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, –vydávat nařízení obce, –stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu, –kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi rady obce v oblasti samostatné působnosti obce.

11 Orgány obce Starosta, Obecní úřad, Poradní a kontrolní orgány, –Výbory: Finanční výbor, Kontrolní výbor, Výbor pro národnostní menšiny, Osadní výbory a další. –Komise.

12 Úřední deska Nástroj komunikace, Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. –Správní řád obsahuje novou definici úřední desky (§ 26). Každý správní orgán zřizuje právě jednu úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Obsah úřední desky je třeba zveřejnit též způsobem umožňujícím dálkový přístup. „Není-li správní orgán schopen zveřejnění obsahu úřední desky způsobem umožňující dálkový přístup podle odstavce 1, uzavře osoba uvedená v §160 odst.1, jejíž je tento správní orgán součástí, s obcí s rozšířenou působností, v jejímž správní obvodu má sídlo, veřejnoprávní smlouvu o zveřejňování obsahu úřední desky způsobem umožňující dálkový přístup“.

13 Hospodaření obce Schéma běžného rozpočtu obce PříjmyVýdaje a) daňové všeobecné veřejné služby svěřené daně sdílené daněveřejný pořádek (policie, hasiči) místní poplatkyvzdělání správní poplatkypéče o zdraví (veř. zdravotnictví) b) nedaňovébydlení uživatelské poplatky za službykomunální služby příjmy z pronájmu majetkuna podnikání příjmy od vlastních NO ostatní běžné výdaje (nahodilé, placené pokuty zisk z podnikání ostatníplacené úroky c) přijaté transferyběžné dotace jiným rozpočtům běžné dotace ze SR běžné dotace ze státních fondů od územních rozpočtů ostatní běžné příjmy (dary) saldo - přebyteksaldo - schodek

14 Hospodaření obce Schéma kapitálového rozpočtu obce PříjmyVýdaje z prodeje majetkuna investice kapitálové přijaté dotace z rozpočtové soustavy kapitálové dotace jiným rozpočtům příjmy z půjčekna nákup obligací příjmy z emise vlastních obligací poskytování střednědobé a dlouhodobé půjčky přebytek běžného rozpočtusplátky dříve přijatých půjček dary na investice apod.krytí deficitu běžného rozpočtu

15 Rozpočtové určení daní DPH (celostátní výnos) 8,92% - kraje (stanoveno procentem) 20,59% - obce (dle koeficientu počtu obyvatel) 70,49% - státní rozpočet Daň z příjmů FO vybírána srážkou (celostátní výnos) 8,92% - kraje (stanoveno procentem) 20,59% - obce (dle koeficientu počtu obyvatel) 70,49% - státní rozpočet Daň z příjmů PO (bez daně placené obcemi a kraji) 8,92% - kraje (stanoveno procentem) 20,59% - obce (dle koeficientu počtu obyvatel) 70,49% - státní rozpočet

16 Rozpočtové určení daní Daň z příjmů FO z podnikání 30% - obce (dle bydliště podnikatele) 60 % celostátního výnosu 10 % celostátního výnosu – státní rozpočet 8,92% - kraje (stanoveným procentem) 20,59% - obce (dle koeficientu počtu obyvatel) 70,49% - státní rozpočet Daň z příjmů PO (z daně placené obcemi a kraji) 100 % daně placené kraji 100% daně placené obcemi

17 Rozpočtové určení daní Daň z příjmů FO ze závislé činnosti (celostátní výnos) 8,92% - kraje (stanoveno procentem) 20,59% - obce (dle koeficientu počtu obyvatel) 1,5 % - obce (dle vykázaného počtu zaměstnanců v obci) 68,99% - státní rozpočet

18 Kraj – vyšší územní samosprávný celek Konstitutivní prvky kraje –Občané kraje, –Území kraje, –Právní subjektivita kraje, –Působnost.

19 Kraj Legislativní vymezení –Ústava č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění pozdějších předpisů. –Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, –Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

20 Kraj Kraj jako vyšší územní samosprávný celek v rámci samostatné působnosti je: –veřejnoprávní korporací, –společenstvím občanů, –reprezentantem veřejných zájmů, –pečuje o komplexní územní i sociální rozvoj svého území, –zabezpečuje veřejné služby pro své občany, –je významným ekonomickým subjektem, tzv. právnickou osobou, –v rámci zákona je nositelem veřejné moci.

21 Kraj Přenesené působnost kraje (§ 67, zákona o krajích) –Oblast školství, –Oblast památkové péče, –Oblast sociální péče, –Oblast zdravotnictví, –Pozemní komunikace, –Silniční doprava, –Životní prostředí a další.

22 Orgány kraje Zastupitelstvo kraje Pravomoci zastupitelstva kraje – schvaluje rozvoj územního obvodu kraje, rozpočet a závěrečný čet kraje, stanovuje rozsah základní dopravní obslužnosti kraje, zřizuje a ruší OS a PO v rámci svého území, rozhoduje o majetku ve vlastnictví kraje, o poskytování dotací různým organizacím, apod. Počet obyvatel Počet členů zastupitelstva Do 600 000 obyvatel 45 členů Nad 600 000 do 900 000 obyvatel55 členů Nad 900 000 obyvatel65 členů Zdroj: zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

23 Orgány kraje Rada kraje –výkonný orgán v samostatné působnosti, –členové – hejtman, náměstci hejtmana a další členové rady, –počet členů rady kraje určuje zákon o krajích a je závislý na počtu obyvatel kraje. Pravomoci rady kraje – zabezpečuje hospodaření dle schváleného rozpočtu, rozhoduje o majetkoprávních úkonech kraje, uzavírá dohody o splátkách s lhůtou splatnosti kratší než 18 měsíců, apod. Počet obyvatel Počet členů zastupitelstva Do 600 000 obyvatel 9 členů Nad 600 000 obyvatel11 členů Zdroj: zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

24 Orgány kraje Hejtman kraje, Krajský úřad, Poradní a iniciativní orgány kraje –Výbory: Finanční výbor, Kontrolní výbor, Výbor pro výchovu, vzdělání a zaměstnanost, Výbor pro národnostní menšiny. –Komise.


Stáhnout ppt "Veřejnoprávní neziskové organizace. Obec – základní územní samosprávný celek Podstata obce jako subjektu místní samosprávy spočívá ve vzájemném propojení."

Podobné prezentace


Reklamy Google