Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geodatové zdroje (ve veřejné správě) Předpisy a základní informace Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geodatové zdroje (ve veřejné správě) Předpisy a základní informace Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Geodatové zdroje (ve veřejné správě) Předpisy a základní informace Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D.

2 strana 2 Právní předpisy Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, stav a vývoj ŽP –připravované činnosti, hodnocení vlivu na ŽP, zvláště chráněná území, geneticky modifikované organismy, energie a zdroje emisí, zdraví a kvalita života Zákon o sdílení dat při výkonu veřejné správy v platnost 15. 5. 2009 Kapitola 1

3 strana 3 Formy poskytování geodat Elektronicky × tištěně Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad v Dobrušce Letecké snímky převážně z 50.–80. let 20. stol. Formy poskytovaných elektronických geodat - naskenované obrázky a ortofoto (jpg, tif, …) - prezentace na mapových serverech prostřednictvím webového prohlížeče, např. www.mapy.cz - prezentace na mapových serverech prostřednictvím 2 typů služeb: - WMS (Web Map Services), např. geoportal.cenia.cz - WFS (Web Feature Services), většinou přístup jen pomocí jména a hesla Kapitola 2

4 strana 4 Data vojenského geograf. ústavu digitální modely území digitální výškopisná data rastrové ekvivalenty digitální registy geodetických a speciálních geodynamických údajů vojenské topografické mapy standardizované mapy pro společné operace vojenské speciální mapy letecké měřické snímky vojenskogeografické informace a dokumenty Kapitola 3

5 strana 5 Data vojenského geograf. ústavu IZGARD – mapový server Kapitola 3

6 strana 6 Data vojenského geograf. ústavu DMÚ 25 (Digitální model území 1:25 000) Kapitola 3

7 strana 7 Vlastníci dat ve veřejné správě Státní správa –Ministerstva –Příspěvkové organizace Krajské úřady Místní samospráva –Obce s rozšířenou působností –Obce Kapitola 4

8 strana 8 Ministerstva a příspěvkové organizace 1/2 Ministerstvo životního prostředí –Informační systémy MIS (Metainformační systém) IS EIA –Organizace Česká geologická služba (Geofond) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR CENIA (Česká informační agentura životního prostředí) http://geoprotal.cenia.cz ČHMÚ (český hydrometeorologický ústav) Správa ochrany přírody AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny) http://merkur.nature.cz (neveřejené) Geologická služba ČR: http://www.cgu.cz Kapitola 4

9 strana 9 Ministerstva a příspěvkové organizace 2/2 Ministerstvo pro místní rozvoj –Ústav územního rozvoje (evidence územně plánovací činnosti obcí a krajů) http://portal.uur.cz Ministerstvo zemědělství –Pozemkové úřady –VÚMOP (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy) –ÚHUL (Ústav pro hospodářskou úpravu lesů) http://geoportal2.uhul.cz/index.php (WMS služby) Kapitola 4

10 strana 10 ČÚZK Digitální mapy –SM 1:5000 (rastrová, odvozená) –ZM 1:10 000 (ZABAGED) –Digitální topografický model území –ZM 1:1 000 000 Geopotál –geoportal.cuzk.cz –nahlizenidokn.cuzk.cz Katastrální mapy –K 31. 12. 2009 bylo vektorovou mapou pokryto 40 % území země (DKM a KM-D) Tištěné mapy –Katastrální mapy 1:2 880 –1:5 000 –Základní mapy středních měřítek –Mapy územních celků –Mapy správního členění –Mapy kladu listů mapových děl Kapitola 5

11 strana 11 ČÚZK ZABAGED ® – Základní báze geografických dat –ZABAGED® je digitální geografický model území České republiky. Obsah tvoří 106 typů geografických objektů zobrazených v databázi vektorovým polohopisem a příslušnými popisnými a kvalitativními atributy. –ZABAGED® obsahuje informace o sídlech, komunikacích, rozvodných sítích a produktovodech, vodstvu, územních jednotkách a chráněných územích, vegetaci a povrchu a prvcích terénního reliéfu. –ZABAGED® obsahuje i vybrané údaje o geodetických, výškových a tíhových bodech na území České republiky a výškopis reprezentovaný prostorovým 3D souborem vrstevnic. –Odpovídá přesnosti a podrobnosti Základní mapy České republiky v měřítku 1:10 000. Kapitola 5

12 strana 12 Krajské úřady Přístup k agregovaným datům ze spravovaného území. Produkce vlastních dat. Není povinnost předávat data jiným institucím veřejné správy. Nejednotné vnitřní předpisy pro pořizování dat. Kapitola 6

13 strana 13 Krajské úřady Stanovení informační politiky o území Investice do informačních technologií Podpora GIS a mapových aplikací na podporu rozhodování Definování standardů pro pořizování a předávání dat Zpřístupnění dat jiným subjektům Kapitola 6

14 strana 14 Krajské úřady Dostupná data –administrativní členění. –využívání finančních prostředků, granty, …, –územní plány obcí, UP VÚC, –ochrana přírody – regionální ÚSES, –ortofotomapy, –… Mapové servery –sdružené na http://gis.kr-urady.cz Kapitola 6

15 strana 15 Obce Poskytují data krajským úřadům, spravují data pro podřízené obce Data: –digitální technické mapy, –ortofoto, –územní plány, –ochrana přírody – VKP, ÚSES, –… Př.: http://gis.boskovice.cz Kapitola 6

16 strana 16 Standardy předávání dat Neexistuje zákonná norma pro výslednou podobu dat Neexistují žádné všeobecně platné prováděcí předpisy definující kvalitu zpracování Platba za data státním organizacím Možnosti sdílení dat v rámci resortu (není pravidlem) Smluvní omezení – není možnost předání třetí straně Kapitola 7

17 strana 17 Standardy předávání dat Definice podmínek pro zpracovatele –Definice výměnného formátu –Souřadný systém –Atributová data –Metadata –Bez omezení pro poskytování třetím stranám –Možnost dalšího využití a implementace do IS –Bezplatné poskytování státní správě a vzdělávacím institucím –Zákon o sdílení dat! Kapitola 7

18 strana 18 Zákon o sdílení dat V platnost 15. května 2009 (závazek vůči EU). Zpřístupnění prostorových dat ve 21 tématu, včetně metadat. Povinnost zpřístupnit data pro všechny složky veřejné správy (soukromé subjekty ne). Nejen území ČR, ale území celé EU. Sdílení dat bude BEZPLATNÉ! Vychází z INSPIRE – evropské směrnice. Stávající mapový server geoportal.cenia.cz bude národním geoportálem pro tato geodata. Zveřejnění formou služeb WWW a WMS. Kapitola 8

19 strana 19 INSPIRE INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe Infrastruktura prostorových dat v Evropském společenství legislativně závazná Směrnicí INSPIRE 2007/2/ES Kapitola 8

20 strana 20 INSPIRE – principy Sbírat, vytvářet a spravovat data jednou na co nejefektivnější úrovni Bezešvě kombinovat data z různých zdrojů a sdílet je mezi různými uživateli nebo aplikacemi Sbírat data na jedné úrovni a využívat je na jiných úrovních Poskytovat data za podmínek, které neomezí jejich rozsáhlé využívání Data a služby popsat metadaty pro jejich snadnější vyhledání, zhodnocení Kapitola 8

21 strana 21 INSPIRE – jaká data Data příloha I povinnost implementace 3. 12. 2010 Souřadnicové referenční systémy, Systémy geografických souřadných sítí Zeměpisná jména, Územní správní jednotky, Adresy, Parcely Dopravní sítě (silniční dopravní sítě vč. cyklostezek), Vodstvo, Chráněná území Data příloha II povinnost implementace 3. 12. 2010 Nadmořská výška, Krajinné pokrytí, Ortografické zobrazení, Geologie Data příloha III povinnost implementace 3. 12. 2013 Využití území Území popsané podle své současné a plánované funkce nebo společensko- hospodářských účelů (např.: obytné, průmyslové, obchodní, zemědělské, lesnické, rekreační) + dalších 20 témat… Kapitola 8

22 strana 22 INSPIRE – poskytovatelé dat Každý, kdo pořizuje specifikovaná data pro výkon VS: 1.správní úřady a jiné organizační složky státu a orgány územních samosprávných celků, 2.právnické nebo fyzické osoby, které na základě zvláštních právních předpisů vykonávají v oblasti veřejné správy působnost vztahující se přímo nebo nepřímo k životnímu prostředí, 3.právnické osoby založené, zřízené, řízené nebo pověřené subjekty uvedenými v bodech 1 a 2, jakož i fyzické osoby pověřené těmito subjekty, které na základě právních předpisů nebo dohody s těmito subjekty poskytují služby, které ovlivňují stav životního prostředí a jeho jednotlivých složek Kapitola 8

23 strana 23

24 strana 24 GEODIS – největší soukromý poskytovatel geodat Ortofotomapy celé ČR do 1 px/20 cm Aktualizace každého 2,5 roku Na zakázku i 1 px/5 cm 3D modelování LaserScannig Satel. snímky Kapitola 9


Stáhnout ppt "Geodatové zdroje (ve veřejné správě) Předpisy a základní informace Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google