Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česko-slovenská výměna zkušeností v oblasti práce a sociálních věcí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česko-slovenská výměna zkušeností v oblasti práce a sociálních věcí"— Transkript prezentace:

1 Česko-slovenská výměna zkušeností v oblasti práce a sociálních věcí
Sociálně-právní ochrana dětí a služby pro rodiny s dětmi, na něž se SPOD vztahuje

2 Úřad práce, sociálních věcí a rodiny Bánská Bystrica-oddělení sociálně-právní ochrany dětí a sociální kurately Oddělení sociálně-právní ochrany dětí a sociální kurately, vedoucí oddělení Mgr. Zdenka Čubová První část stáže – účast na soudním jednání u Okresního soudu v Banské Bystrici Druhá část stáže na oddělení SPOD a sociální kurately

3 Soudní jednání ve věci rozvodu manželství a úpravy výchovy a výživy nezletilého dítěte
Rozdíl mezi slovenskou a českou legislativou Souhlas účastníků řízení s účastí stážistů z České republiky Průběh jednání: rozvod manželství úprava výchovy a výživy dohoda rodičů odůvodnění rozsudku

4 Srovnání české a slovenské soudní praxe, rozdíly, východiska
SR - o rozvodu manželství i o úpravě výchovy a výživy se rozhoduje ve společném jednání a jedním soudcem. ČR - ve věcech výchovy a výživy rozhodují opatrovnické soudy, ve věcech rozvodu manželství rozhodují občanskoprávní soudy.

5 Průběh soudního jednání
Soudkyně v první řadě vedla rodiče jako manžele k tomu, aby své rozhodnutí o rozvodu manželství dobře zvážili s ohledem na nezletilé dítě. Nabízela rodičům možnost odročení jednání za účelem vyhledání odborné poradenské pomoci. Soudkyně apelovala na oba manžele z hlediska jejich manželského slibu a povinnostem k nezletilému dítěti.

6 Další postřehy V rámci soudního řízení rodiče uzavřeli dohodu o výživném i o styku s nezletilým. Soudkyně vedla jednání s velkou autoritou (morální) a rodičům poskytla nadstandardní výklad jejich práv a povinností. Rodiče byli soudkyní vedeni k tomu, aby dbali především na blaho dítěte, které je ohroženo rozvratem manželství a je povinností rodičů mu tuto situaci co nejvíce usnadnit. Soudkyně projevila hlubokou znalost psychologie, zkušenost a velmi citlivý, i když autoritativní, přístup k účastníkům řízení. Jednání bylo několikrát přerušeno pro nevhodné projevy účastníků řízení.

7 Závěry pozorování, doporučení
Soudce je účastníky řízení vnímán jako profesní i morální autorita Dohoda o úpravě výchovy a výživy byla uzavřena v rámci jednání, rodiče nebyli odkázáni na uzavření dohody za pomoci pracovníka OSPOD nebo jiné instituce Zdůvodnění rozsudku bylo srozumitelné, profesionální, s hlubokým vhledem do situace dítěte Způsob jednání svědčí o rozdělení kompetencí mezi soud a OSPOD (menší zátěž pro OSPOD)

8 Celkový systém SPOD na Slovensku
Opatření sociálně-právní ochrany dětí a sociální kurately realizuje úřad práce, sociálních věcí a rodiny na základě svojí působnosti ve spolupráci s obcí, zařízením sociálně-právní ochrany a sociální kurately, nebo prostřednictvím akreditovaného subjektu, kterému byla k výkonu této činnosti udělena akreditace Ministerstvem práce, sociálních věcí a rodiny SR.

9 Spolupráce SPOD s dalšími subjekty
Úřad práce, sociálních věcí a rodiny může do výkonu opatření sociálně-právní ochrany a sociální kurately zapojit akreditované subjekty jen v rozsahu zákona č. 305/2005 Sb. Zapojení akreditovaného subjektu do výkonu sociálně-právní ochrany a sociální kurately se musí promítnout do individuálního plánu sociální práce s dítětem a jeho rodinou.

10 Finanční zajištění Úřad práce, sociální věcí a rodiny zpracovává každoročně do 30. dubna návrh priorit v oblasti výkonu opatření a jejich zabezpečení za svůj správní obvod. Priority a způsob jejich organizačního zabezpečení v konkrétním správním obvodě schvaluje Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny (Ústredie PSVR) na kalendářní rok.

11 Služby zařazované do priorit
Mediace v rodinných sporech Odborné služby poskytované dětem za účelem přizpůsobení se nové situaci v přirozeném nebo náhradním rodinném prostředí, pro oběti obchodování s lidmi a rodiny se specifickými problémy nebo v krizi Výchovná opatření Skupinové výchovné nebo sociální programy Sanace rodiny Sociální poradenství pro NRP, zprostředkování NRP, příprava dítěte, příprava fyzických osob, které mají zájem stát se pěstounem nebo osvojitelem, příprava profesionálních rodičů

12 Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny SR
ÚPSVR posuzuje důvody žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí a sociální kurately a může tyto priority měnit. V prioritách je např. požadovaný počet míst ústavní výchovy, náklady na realizaci opatření sociálně-právní ochrany a sociální kurately včetně způsobu jejich realizace akreditovanými subjekty, a to formou veřejné zakázky nebo formou projektů. ÚPSVR je též odvolacím a metodickým orgánem ÚPSVaR. Nadřízeným orgánem ÚPSVR je Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny, které má především řídící a legislativní funkci.

13 OSPOD a sociální kurately Banská Bystrica
Bánská Bystrica je správním obvodem se 42 obcemi a 117 000 obyvatel. Sociální kuratelu vykonávají dva kurátoři pro mládež. V celé Slovenské republice je 8 Určených úřadů práce(krajská působnost), které zabezpečují výkon státní správy i v oblasti náhradní rodinné péče. (Dva pracovníci NRP na oddělení SPOD Banská Bystrica.) Součástí OSPOD je i referát poradensko-psychologických služeb, který má 3 pracovníky, z toho dva psychology a jednoho specialistu na problematiku drog.

14 Některé rozdíly v české a slovenské praxi
Zařízení SPOD a SK, do kterých se umisťují děti na základě rozhodnutí soudu o předběžném opatření, výchovném opatření nebo ústavní výchově: Dětský domov Dětský domov pro nezletilé bez doprovodu Krizové středisko (možná dohoda o umístění dítěte) Resocializační středisko pro drogově závislé Zařízení odborné diagnostiky (diagnostické centrum, dětský domov s VLS, krizové středisko pokud má akreditaci na odbornou diagnostiku)

15 Výchovná opatření ukládaná OSPOD a SK
Upozornění dítěte, rodičů nebo osoby zodpovědná za výchovu Uložení povinnosti dítěti podstoupit speciální ambulantní léčbu Uložení povinnosti dítěti zúčastnit se výchovného nebo sociálního programu Obdobně jako v ČR-napomenutí, dohled, omezení, povinnost využít odbornou poradenskou pomoc

16 Výchovná opatření ukládaná soudem
Obdobně jako v ČR napomenutí, dohled, omezení Pokud opatření nevedla k nápravě může soud nařídit výchovné opatření - dočasné odejmutí dítěte z rodiny a nařídit pobyt v zařízení odborné diagnostiky ve specializovaném zařízení v resocializačním středisku

17 IPOD x plán sociální práce s dítětem
Součástí plánu sociální práce s dítětem je plán výkonu výchovného opatření Vyhodnocování plánu výchovného opatření probíhá každé dva měsíce Je stanovena doba pro výkon výchovného opatření, pokud nedošlo k nápravě, může OSPOD rozhodnout o jiném výchovném opatření nebo podat návrh k soudu, pokud došlo k nápravě i před stanovenou dobou, může OSPOD výchovné opatření zrušit

18 IPOD na Slovensku Zpracovává a vyhodnocuje OSPOD
Úzce spolupracuje s dalšími subjekty Zákon o SPOD ukládá obcím podílet se na realizaci IPOD (podpis a razítko obce) Obec je povinna řešit situaci dítěte, u kterého je nařízena ústavní výchova (odborné služby, sanace rodiny, úspory pro dítě, úhrada cestovného rodičům)

19 Komunitní centrum Muránská Dlhá Lúka
Obec Muranská Dlhá Lúka se nachází v Banskobystrickém kraji a čítá přibližně 950 obyvatel. Z toho 500 obyvatel žije přímo v obci a zbylých přibližně 450 obyvatel žije v romské osadě, která se nachází na okraji obce a je přístupná po místní nezpevněné komunikaci.

20 Sociální práce v obci Obec se zapojila do Národného programu-terénna sociálna práca v obciach a čerpá finanční prostředky z Fondu sociálního rozvoje, který je zároveň metodikem projektu (s obcí spolupracuje regionální koordinátorka). V rámci projektu obec zaměstnává na dobu 3 let (do roku 2015) jednu terénní sociální pracovnici a dvě sociální asistentky.

21 Komunitní centrum Sociální práce probíhá především v rámci Komunitního centra a zároveň v terénu, tj. v romské osadě. Komunitní centrum bylo vybudováno z nepoužívaných prostor šaten na hřišti patřící obci. Na rekonstrukci objektu se podíleli obyvatelé osady v rámci veřejně prospěšných prací.

22 Veřejně prospěšné práce
V obci pracuje v rámci veřejně prospěšných prací přes 70 osob převážně Rómů. Finanční prostředky poskytuje obci Úřad práce, sociálních věcí a rodiny. Takto zaměstnaní muži vykonávají především úklid, drobné opravy a úpravy chodníků a ploch v obci, kosí trávu apod. Několik žen vypomáhá v Komunitním centru s úklidem. Zaměstnávání Romů v rámci VPP je především aktivitou starosty obce.

23 Hlavní oblasti sociální práce
Velkou část sociální práce tvoří dluhová problematika, 70% obyvatel osady je zadlužených. Sociální pracovnice poskytují dluhové poradenství, individuálně řeší každý případ. Sledují úroveň péče o děti a jejich školní docházku. V Komunitním centru denně probíhá program pro předškolní děti, které se zde učí základním hygienickým návykům, sociálním dovednostem, učí se Slovensky, neboť řada malých dětí má zkušenost pouze s romštinou.

24 Další aktivity Pro starší děti jsou organizovány volnočasové aktivity, výlety, soutěže. Matky mají možnost účastnit se programů, ve kterých se učí vařit, péct apod. Přímo v osadě obec organizuje úklid odpadků a snaží se o celkové zlepšení úrovně bydlení. Většina obydlí je bohužel bez elektrické energie, hygiena je na nízké úrovni.

25 Spolupráce s OSPOD a SK V roce 2013 byl v osadě řešen pouze jeden případ nedostatečné péče o děti ve spolupráci s OSPOD Úřadu práce, sociálních věcí a rodiny. Čtyři děti byly umístěny do ústavní péče, ještě v průběhu roku se tři z nich vrátily do péče příbuzných, pouze jedno dítě se zdravotním handicapem zůstalo v ústavní výchově. Cílem sociální práce je pokud možno sanace rodinného prostředí a návrat dětí do rodiny nebo náhradní rodinná péče.

26 Budoucnost osady Za velký problém považuje starosta obce to, že osada byla postavena na cizích pozemcích, bez stavebních povolení, kolaudace a její další osud je z tohoto hlediska nejistý. V osadě má el.energii jen několik domů. Starosta nás seznámil s dalšími plány na možnosti zaměstnávání romských obyvatel osady, neboť se domnívá, že vzdělávání a zaměstnanost může pomoci řešení stávajících problémů. Snahy obce o sblížení romských a neromských obyvatel obce (fotbalový turnaj, koncerty…)


Stáhnout ppt "Česko-slovenská výměna zkušeností v oblasti práce a sociálních věcí"

Podobné prezentace


Reklamy Google