Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Moderní média a metody individualizace výuky a distanční vzdělávání

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Moderní média a metody individualizace výuky a distanční vzdělávání"— Transkript prezentace:

1 Moderní média a metody individualizace výuky a distanční vzdělávání
RNDr. Jindra Lisalová

2 Cíle Osvojit si vědomosti o multimediálních prostředcích a jejich zařazování do výuky tak, aby bylo možné posuzovat jejich účelnost a vhodnost v konkrétních případech vlastní praxe.

3 Klíčová slova multimediální prostředky výuky; výukový hypertext; programované vyučování a učení; videokonference; počítačové sítě; interaktivní výuka; distanční vzdělávání; tutor; tutoriál; studijní centrum; e-learning; on-line studium; virtuální univerzita

4 OBSAH Multimediální pomůcky ve výuce Videokonference Distanční vzdělávání

5 Multimediální prostředky ve výuce
vyjmenujte multimediální prostředky Multimediálními rozumíme všechny prostředky výuky (všechna média), použitelné(á) pro předávání a šíření informací.

6 Výukový hypertex Co si pod tím představujete? odskoky na vysvětlivky, poznámky,obrázky, animace, webové stránky apod.

7 Výukový hypertext - umožňuje okamžitý přístup
ke všem podstatným informacím

8 Programované vyučování
dávkování (kvantování) informací; aktivizace adresátů zadáváním otázek a úkolů; zpětnovazební informace o dosahování výsledků učení; individuální tempo učení; účast adresátůna přípravě programu.

9 Videokonference a) Zkuste charakterizovat její vlastnosti. b) Co potřebujete k videokonferenci? c) Jak byste ji využili při vyučování?

10 Videokonference ad a) Spojení zvukem i obrazem dvou nebo více osob nebo skupin osob. ad b) Videotelefon, nebo počítač, kameru, mikrofon a sluchátka nebo reproboxy. ad c) Přenosy přednášek, individuální nebo skupinové konzultace.

11 Počítačové sítě Zkuste vyjmenovat počítačové sítě. Místní – např. celoškolská nebo celopodniková se nazývá Intranet Celosvětová – se nazývá Internet

12 Počítačové sítě   Jak se pozná počítač v síti, podle čeho? Podle IP adresy. Jak ji zjistíte u svého počítače? To je váš domácí úkol!

13 Interaktivní výuka Co si představujete pod tímto pojmem? Vysvětlete. Interaktivní výuka umožňuje bezprostřední vzájemnou (oboustrannou) komunikaci mezi výukovým systémem (programem) a studujícím.

14 Laboratoře on-line Viz www.ises.info Jaké úlohy obsahuje?
Můžete některé z nich ovlivňovat?

15 Distanční vyučování Co si pod tímto pojmem představujete? Distanční vzdělávání je systém multimediálního řízeného studia, v němž jsou vyučující, konzultanti (tutoři), psychologičtí poradci i administrátoři v průběhu vzdělávání trvale nebo převážně fyzicky odděleni od vzdělávaných.

16 Tutor Kdo je to tutor? Zjednodušeně řečeno, jeho hlavním posláním je udržet studující uvnitř vzdělávacího procesu a dovést je k závěrečným zkouškám.

17 Tutor Co vykonává na začátku studia?
seznamuje s pojetím, obsahem, cíli a organizací studijního programu (kurzu)      upozorňuje na typická úskalí studia a konkretizuje denní, týdenní a celkovou studijní zátěž; přibližuje způsoby komunikace, seznamuje se způsoby zadávání, s požadavky i způsoby vypracovávání a hodnocení samostatných prací; přibližuje obsah i organizaci (nepovinných - povinných) tutoriálů;

18 Tutor Co vykonává v průběhu studia?
- průběžně motivuje studující k práci   -   vyslechne vznášené požadavky studujících   -  - vede tutoriály, diskuse, workshopy[ (letní školu); - hodnotí individuálně konceptya definitivní znění samostatných prací, pokroky ve studiu, vede o tom záznamy a předává je administraci;  -shromažďuje, třídí, vyhodnocuje a odevzdává náměty studujících, týkající se návrhů změn v obsahu studia, připomínek ke studijním materiálům, testů i zkoušek včetně svých námětů.

19 Tutoriál Jde o plánovaná (a často nepovinná) setkání se studujícími, jejichž cílem je: - diskuse na předem zadaná odborná témata;  - odstranit nejasnosti v již prostudovaném učivu; rozbor samostatných prací a jejich hodnocení;

20 Místo, kde probíhají tutoriály a zkoušky.
Studijní centrum Místo, kde probíhají tutoriály a zkoušky. Může to být přímo budova fakulty nebo instituce nebo jiná pronajatá místa v jiných školách nebo institucích.

21 E-learning je počítačem zprostředkované studium z podkladů uložených v elektronické podobě na CD (DVD) nosičích nebo na síťových servrech (v tomto druhém případě označované jako studium on-line).

22 On-line výuka Najděte některé on.line kurzy na Internetu!
Viz např. nebo

23 Virtuální univerzita Je univerzita, kde probíhá výuka ve virtuálním prostředí a studenti studují on-line, kde také plní úkoly on-line a řeší testy on-line. Měly by být i zkoušky pouze on-line?

24 Praktické příklady Najděte virtuální univerzitu! Nápověda – zadejte do
vyhledávače klíčová slova: virtuální univerzita nebo virtual university Např.: Nebo

25 Shrnutí Multimediální prostředky výuky umožnily její vysokou individualizaci. Jde zejména o široké využití počítačů a internetu při tvorbě výukových h-textů, digitalizaci fotografií a obrázků (map, schémat, grafů, diagramů) i zvuku a živé přenášení aktuálních situací z pracovišť studujících a tutorů (učitelů, instruktorů, lektorů ) a dalších odborníků.

26 Shrnutí Využívání moderních telematických(1) prostředků umožnilo zavést a rychle rozvíjet systém distančního vzdělávání (DiV) dospělých, a to jak v oblasti rekvalifikačních, jazykových a zájmových kurzů, tak v oblasti graduálního (2) vysokoškolského studia. (1)prostředky sloužící k elektronickému šíření všech druhů informací na dálku (2)vedoucího k udělení vysokoškolského diplomu a titulu

27 Shrnutí Kromě administrátorů fungují v systému DiV manažeři vzdělávací instituce, tutoři, konzultanti, examinátoři, psychologičtí poradci a techničtí pracovníci. Z hlediska vzdělávacího působení hrají mimořádnou roli tutoři, jejichž činnost se však podstatně liší od standardně chápané úlohy učitelů.

28 Shrnutí Vnitřní zpětná vazba (sebehodnocení) je opakovaně vyvolávána po každé z učebních dávek, do nichž je obsah studijního materiálu rozdělen. Vnější zpětná vazba (směrem ke vzdělávací instituci) vyplývá z hodnocení výsledků studia větších celků učiva (modulů nebo celých předmětů). Jde zejména o hodnocení samostatných prací, jejichž počet i témata jsou studujícím poměrně často zadávány.

29 Shrnutí Nejvyšší technizací a sofistikovanou(1) přípravou organizačního a softwarového zázemí lze dnes poskytovat vzdělání a odbornou přípravu v systémech e-learningu, které využívají možností počítačem prezentovaných h-textů z CD (DVD) nosičů a webových stránek internetu.   (1) promyšlenou a dobře (podrobně) technicky propracovanou


Stáhnout ppt "Moderní média a metody individualizace výuky a distanční vzdělávání"

Podobné prezentace


Reklamy Google