Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Moderní média a metody individualizace výuky a distanční vzdělávání RNDr. Jindra Lisalová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Moderní média a metody individualizace výuky a distanční vzdělávání RNDr. Jindra Lisalová"— Transkript prezentace:

1 Moderní média a metody individualizace výuky a distanční vzdělávání RNDr. Jindra Lisalová jinlis@centrum.cz

2 Cíle Osvojit si vědomosti Osvojit si vědomosti o multimediálních prostředcích a jejich zařazování do výuky tak, aby bylo možné posuzovat jejich účelnost a vhodnost v konkrétních případech vlastní praxe. o multimediálních prostředcích a jejich zařazování do výuky tak, aby bylo možné posuzovat jejich účelnost a vhodnost v konkrétních případech vlastní praxe.

3 Klíčová slova multimediální prostředky výuky; výukový hypertext; programované vyučování a učení; videokonference; počítačové sítě; interaktivní výuka; distanční vzdělávání; tutor; tutoriál; studijní centrum; e-learning; on-line studium; virtuální univerzita

4 OBSAH Multimediální pomůcky ve výuceMultimediální pomůcky ve výuce VideokonferenceVideokonference Distanční vzděláváníDistanční vzdělávání

5 vyjmenujte multimediální vyjmenujte multimediální prostředky prostředky Multimediálními rozumíme všechny prostředky výuky (všechna média), použitelné(á) pro předávání a šíření informací. Multimediálními rozumíme všechny prostředky výuky (všechna média), použitelné(á) pro předávání a šíření informací. Multimediální prostředky ve výuce

6 Výukový hypertex Co si pod tím představujete? odskoky na vysvětlivky, poznámky,obrázky, animace, webové stránky apod. odskoky na vysvětlivky, poznámky,obrázky, animace, webové stránky apod.

7 Výukový hypertext - umožňuje okamžitý přístup - umožňuje okamžitý přístup ke všem podstatným informacím ke všem podstatným informacím

8 Programované vyučování dávkování (kvantování) informací;dávkování (kvantování) informací; aktivizace adresátů zadáváním otázek a úkolů;aktivizace adresátů zadáváním otázek a úkolů; zpětnovazební informace o dosahování výsledků učení;zpětnovazební informace o dosahování výsledků učení; individuální tempo učení;individuální tempo učení; účast adresátůna přípravě programu.účast adresátůna přípravě programu.

9 Videokonference a) Zkuste charakterizovat její vlastnosti. b) Co potřebujete k videokonferenci? c) Jak byste ji využili při vyučování?

10 Videokonference Spojení zvukem i obrazem dvou nebo více osob nebo skupin osob. ad a) Spojení zvukem i obrazem dvou nebo více osob nebo skupin osob. ad b) Videotelefon, nebo počítač, kameru, mikrofon a sluchátka nebo reproboxy. ad b) Videotelefon, nebo počítač, kameru, mikrofon a sluchátka nebo reproboxy. ad c) Přenosy přednášek, individuální nebo skupinové konzultace. ad c) Přenosy přednášek, individuální nebo skupinové konzultace.

11 Počítačové sítě Zkuste vyjmenovat počítačové sítě.Zkuste vyjmenovat počítačové sítě. Místní – např. celoškolská nebo celopodniková se nazývá Intranet Celosvětová – se nazývá Internet Celosvětová – se nazývá Internet

12 Počítačové sítě Jak se pozná počítač v síti, podle čeho? Jak se pozná počítač v síti, podle čeho? Podle IP adresy. Podle IP adresy. Jak ji zjistíte u svého počítače? Jak ji zjistíte u svého počítače? To je váš domácí úkol! To je váš domácí úkol!

13 Interaktivní výuka Co si představujete pod tímto pojmem? Vysvětlete. Co si představujete pod tímto pojmem? Vysvětlete. Interaktivní výuka umožňuje bezprostřední vzájemnou (oboustrannou) komunikaci mezi výukovým systémem (programem) a studujícím. Interaktivní výuka umožňuje bezprostřední vzájemnou (oboustrannou) komunikaci mezi výukovým systémem (programem) a studujícím.

14 Laboratoře on-line Viz www.ises.info www.ises.info Jaké úlohy obsahuje? Můžete některé z nich ovlivňovat?

15 Distanční vyučování Co si pod tímto pojmem představujete? Co si pod tímto pojmem představujete? Distanční vzdělávání je systém multimediálního řízeného studia, v němž jsou vyučující, konzultanti (tutoři), psychologičtí poradci i administrátoři v průběhu vzdělávání trvale nebo převážně fyzicky odděleni od vzdělávaných. Distanční vzdělávání je systém multimediálního řízeného studia, v němž jsou vyučující, konzultanti (tutoři), psychologičtí poradci i administrátoři v průběhu vzdělávání trvale nebo převážně fyzicky odděleni od vzdělávaných.

16 Tutor Kdo je to tutor? Kdo je to tutor? Zjednodušeně řečeno, jeho hlavním posláním je udržet studující uvnitř vzdělávacího procesu a dovést je k závěrečným zkouškám. Zjednodušeně řečeno, jeho hlavním posláním je udržet studující uvnitř vzdělávacího procesu a dovést je k závěrečným zkouškám.

17 Tutor Co vykonává na začátku studia? seznamuje s pojetím, obsahem, cíli a organizací studijního programu (kurzu) upozorňuje na typická úskalí studia a konkretizuje denní, týdenní a celkovou studijní zátěž; přibližuje způsoby komunikace, seznamuje se způsoby zadávání, s požadavky i způsoby vypracovávání a hodnocení samostatných prací; přibližuje obsah i organizaci (nepovinných - povinných) tutoriálů;

18 Tutor Co vykonává v průběhu studia? - průběžně motivuje studující k práci - průběžně motivuje studující k práci - vyslechne vznášené požadavky studujících - vyslechne vznášené požadavky studujících - - vede tutoriály, diskuse, workshopy[ (letní školu); - - vede tutoriály, diskuse, workshopy[ (letní školu);[ - hodnotí individuálně konceptya definitivní znění samostatných - hodnotí individuálně konceptya definitivní znění samostatných - - prací, pokroky ve studiu, vede o tom záznamy a předává je administraci; administraci; -shromažďuje, třídí, vyhodnocuje a odevzdává náměty studujících, -shromažďuje, třídí, vyhodnocuje a odevzdává náměty studujících, týkající se návrhů změn v obsahu studia, připomínek ke týkající se návrhů změn v obsahu studia, připomínek ke studijním materiálům, testů i zkoušek včetně svých námětů. studijním materiálům, testů i zkoušek včetně svých námětů.

19 Tutoriál Jde o plánovaná (a často nepovinná) setkání se studujícími, jejichž cílem je: - diskuse na předem zadaná odborná témata; - diskuse na předem zadaná odborná témata; - odstranit nejasnosti v již prostudovaném - odstranit nejasnosti v již prostudovaném učivu; učivu; -rozbor samostatných prací a jejich hodnocení; hodnocení;

20 Studijní centrum Místo, kde probíhají tutoriály a zkoušky. Místo, kde probíhají tutoriály a zkoušky. Může to být přímo budova fakulty nebo instituce nebo jiná pronajatá místa v jiných školách nebo institucích. Může to být přímo budova fakulty nebo instituce nebo jiná pronajatá místa v jiných školách nebo institucích.

21 E-learning je poč í tačem zprostředkovan é studium z podkladů uložených v elektronick é podobě na CD (DVD) nosič í ch nebo na s í ťových servrech (v tomto druh é m př í padě označovan é jako studium on-line). je poč í tačem zprostředkovan é studium z podkladů uložených v elektronick é podobě na CD (DVD) nosič í ch nebo na s í ťových servrech (v tomto druh é m př í padě označovan é jako studium on-line).

22 On-line výuka Najděte některé on.line kurzy na Internetu! Najděte některé on.line kurzy na Internetu! Viz např. http://www.geocities.com/vektor_ol/h tml/i/ia.html Viz např. http://www.geocities.com/vektor_ol/h tml/i/ia.html http://www.geocities.com/vektor_ol/h tml/i/ia.html http://www.geocities.com/vektor_ol/h tml/i/ia.html nebo http://www.jsi.cz/grafika/zaklady_graf iky/obr_malovani.htm nebo http://www.jsi.cz/grafika/zaklady_graf iky/obr_malovani.htm http://www.jsi.cz/grafika/zaklady_graf iky/obr_malovani.htm http://www.jsi.cz/grafika/zaklady_graf iky/obr_malovani.htm

23 Virtuální univerzita Je univerzita, kde probíhá výuka ve virtuálním prostředí a studenti studují on-line, kde také plní úkoly on-line a řeší testy on-line. Je univerzita, kde probíhá výuka ve virtuálním prostředí a studenti studují on-line, kde také plní úkoly on-line a řeší testy on-line. Měly by být i zkoušky pouze on-line? Měly by být i zkoušky pouze on-line?

24 Praktické příklady Najděte virtuální univerzitu! Nápověda – zadejte do vyhledávače klíčová slova: virtuální univerzita nebo virtual university Např.: http://www.vu.org/ http://www.vu.org/ Nebo http://www.vu.msu.edu/site/ http://www.vu.msu.edu/site/

25 Shrnutí Multimediální prostředky výuky umožnily její vysokou individualizaci.Multimediální prostředky výuky umožnily její vysokou individualizaci. Jde zejména o široké využití počítačů a internetu při tvorbě výukových h-textů, digitalizaci fotografií a obrázků (map, schémat, grafů, diagramů) i zvuku a živé přenášení aktuálních situací z pracovišť studujících a tutorů (učitelů, instruktorů, lektorů ) a dalších odborníků.Jde zejména o široké využití počítačů a internetu při tvorbě výukových h-textů, digitalizaci fotografií a obrázků (map, schémat, grafů, diagramů) i zvuku a živé přenášení aktuálních situací z pracovišť studujících a tutorů (učitelů, instruktorů, lektorů ) a dalších odborníků.

26 Shrnutí Využívání moderních telematických(1) prostředků umožnilo zavést a rychle rozvíjet systém distančního vzdělávání (DiV) dospělých, a to jak v oblasti rekvalifikačních, jazykových a zájmových kurzů, tak v oblasti graduálního (2) vysokoškolského studia. Využívání moderních telematických(1) prostředků umožnilo zavést a rychle rozvíjet systém distančního vzdělávání (DiV) dospělých, a to jak v oblasti rekvalifikačních, jazykových a zájmových kurzů, tak v oblasti graduálního (2) vysokoškolského studia. (1)prostředky sloužící k elektronickému šíření všech druhů informací na dálku (2)vedoucího k udělení vysokoškolského diplomu a titulu

27 Shrnutí Kromě administrátorů fungují v systému DiV manažeři vzdělávací instituce, tutoři, konzultanti, examinátoři, psychologičtí poradci a techničtí pracovníci. Z hlediska vzdělávacího působení hrají mimořádnou roli tutoři, jejichž činnost se však podstatně liší od standardně chápané úlohy učitelů.

28 Shrnutí Vnitřní zpětná vazba (sebehodnocení) je opakovaně vyvolávána po každé z učebních dávek, do nichž je obsah studijního materiálu rozdělen. Vnější zpětná vazba (směrem ke vzdělávací instituci) vyplývá z hodnocení výsledků studia větších celků učiva (modulů nebo celých předmětů). Jde zejména o hodnocení samostatných prací, jejichž počet i témata jsou studujícím poměrně často zadávány.

29 Shrnutí Nejvyšší technizací a sofistikovanou(1) přípravou organizačního a softwarového zázemí lze dnes poskytovat vzdělání a odbornou přípravu v systémech e-learningu, které využívají možností počítačem prezentovaných h-textů z CD (DVD) nosičů a webových stránek internetu. Nejvyšší technizací a sofistikovanou(1) přípravou organizačního a softwarového zázemí lze dnes poskytovat vzdělání a odbornou přípravu v systémech e-learningu, které využívají možností počítačem prezentovaných h-textů z CD (DVD) nosičů a webových stránek internetu. (1) promyšlenou a dobře (podrobně) technicky propracovanou (1) promyšlenou a dobře (podrobně) technicky propracovanou


Stáhnout ppt "Moderní média a metody individualizace výuky a distanční vzdělávání RNDr. Jindra Lisalová"

Podobné prezentace


Reklamy Google