Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pracovní právo v praxi Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. čtvrtek 12.00-13.30, ZS 2008/09 Mgr. Ilona Kostadinovová

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pracovní právo v praxi Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. čtvrtek 12.00-13.30, ZS 2008/09 Mgr. Ilona Kostadinovová"— Transkript prezentace:

1 Pracovní právo v praxi Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. čtvrtek 12.00-13.30, ZS 2008/09 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz www.sweb.cz/ilda

2 Vznik pracovního poměru. Pracovní smlouva a vedlejší ujednání v prac. sml. 23. 10. 2008 Mgr. Ilona Kostadinovová Západočeská Univerzita v Plzni Právnická fakulta Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Kontakt: ilda@seznam.cz ilda@seznam.czilda@seznam.cz www.sweb.cz/ilda

3 Osnova: I. Charakteristické rysy pracovního poměru II. Prvky pracovního poměru III. Změna pracovního poměru Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

4 Základní pramen pracovního práva Zákoník práce, z. č. 262/2006 Sb., v platném znění - Část druhá §§ 30 - 73 Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

5 Charakteristické rysy pracovního poměru Vznik pracovněprávních vztahů obecně na základě: a) Právní norma – zákoník práce (subsidiárně, delegovaně) b) Právní skutečnosti – pracovní smlouva, jmenování, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Charakteristické rysy pracovního poměru: I. Smluvní a závazkový vztah II. Osobně právní závazek III. Organizační povaha pracovního poměru IV. Kolektivní povaha pracovního poměru V. Úplatnost pracovního poměru Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

6 Prvky pracovního poměru I. Subjekty pracovního poměru – zaměstnavatel a zaměstnanec II. Objekt pracovního poměru - opakující se osobní výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele, tzv. závislá činnost III. Obsah pracovního poměru – vzájemná práva a povinnosti subjektů pracovního poměru Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

7 Základní práva a povinnosti subjektů pracovněprávního vztahu  Zaměstnavatel je ten, pod jehož vedením a na jehož účet je práce vykonávána. Zaměstnavatel je vlastníkem výrobních prostředků, práci organizuje a řídí, vytváří pracovní podmínky, odebírá výsledky práce, má z ní bezprostřední užitek a nese hospodářské riziko vznikající při výkonu práce. Podle § 7 odst. 1 ZP je zaměstnavatelem právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu nebo v obdobném pracovním vztahu.  Zaměstnanec je vlastníkem pracovní síly. Pracovník vykonává práci zpravidla osobně podle pokynů zaměstnavatele a je za ni zaměstnavatelem odměňován. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

8 Druhy pracovního poměru Pracovní poměr je nejtypičtějším a nejčastějším druhem základních pracovněprávních vztahů. Jednotlivé druhy lze rozlišit podle toho, za jakých podmínek je pracovní poměr uzavírán a jaký konkrétní cíl má zajistit. Uvedeme si třídění podle pěti hledisek: Podle doby trvání pracovního poměru Podle doby trvání pracovního poměru Podle místa výkonu práce Podle místa výkonu práce Podle počtu pracovních poměrů a jejich vzájemného vztahu Podle počtu pracovních poměrů a jejich vzájemného vztahu Podle zaměstnavatele Podle zaměstnavatele Podle právních skutečností, které pracovní poměr zakládají Podle právních skutečností, které pracovní poměr zakládají Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

9 Podle doby trvání pracovního poměru: I. Pracovní poměr uzavřený na dobu neurčitou, § 39 ZP - není-li v pracovní smlouvě výslovně určena doba jeho trvání II. Pracovní poměr uzavřený na dobu určitou, § 39 odst. 2 zákoníku práce, § 65 zákoníku práce - max. 2 roky mezi týmiž účastníky - výjimky § 39 odst. 3,4 zákoníku práce - významná změna nastala novelou č. 46/2004 Sb., původního zákoníku práce, z. č. 65/1965 Sb., s účinností od 1. 3. 2004 (dvojí režim pracovních poměrů na dobu určitou uzavřených před účinností novely, ty se řídí do jejich skončení právní úpravou původní, teprve po jejich skončení nastupuje nový právní režim) - S účinností nového zákoníku práce, z. č. 262/2006 Sb., platí pro všechny pr. p. na dobu urč. Stejný režim Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

10 Podle místa výkonu práce I. V zařízeních zaměstnavatele II. Tzv. domáčtí zaměstnanci Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

11 Podle počtu pracovních poměrů a jejich vzájemného vztahu Souběžné pracovní poměry I. Souběžné rovnocenné a samostatně posuzované II. Souběžné pracovní poměry ve vztahu závislosti, hlavní a další pracovní poměr Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

12 Vedlejší činnost X Vedlejší zaměstnání Hlavní pracovní poměr - zaměstnání na stanovenou týdenní pracovní dobu, souběžné pracovní poměry Vedlejší pracovní poměr - – Za trvání pracovního poměru zaměstnanec koná práce také v dalším pracovním poměru na kratší než stanovenou týdenní pracovní dobu. Vedlejší činnost – Vykonává zaměstnanec u zaměstnavatele, u něhož je zaměstnán v pracovním poměru mimo pracovní dobu. Jedná se o práce jiného druhu než jaké byly sjednány v pracovní smlouvě. Může být vykonávána jen v dalším pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

13 Změna pracovního poměru. Změna některého z prvků právního vztahu. Změna některého z prvků právního vztahu. Změna subjektu pracovněprávního vztahu, tj. změna zaměstnavatele, (Přechod práv a povinností - §§ 338 - 345 ZP) nebo změna obsahu pracovní smlouvy, tj. změna práv a povinností smluvních stran (například změna druhu práce, místa výkonu práce, změna trvání pracovního poměru). Byla-li smlouva uzavřena písemně, musí být i její změna provedena písemně. Převedení na jinou práci - § 41 zákoníku práce Převedení na jinou práci - § 41 zákoníku práce (těhotná žena – vyrovnávací příspěvek z nemocenského poj.) Pracovní cesta a přeložení, §§ 42 a 43 zákoníku práce Pracovní cesta a přeložení, §§ 42 a 43 zákoníku práce Agenturní zaměstnávání, § 2 odst. 5, 13h, 39 odst. 6 a 308 ZP, § 58 a násl. zák. o zam.. Z. č. 435/2004 Sb. Agenturní zaměstnávání, § 2 odst. 5, 13h, 39 odst. 6 a 308 ZP, § 58 a násl. zák. o zam.. Z. č. 435/2004 Sb. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

14 §13 zákona o zaměstnanosti, z. č. 435/2004Sb., ve znění zákonů č. 168/2005, 202/2005, 253/2005, 382/2005 Od 1. 1. 2007 zrušen, základ je v definici závislé práce podle § 2 odst. 4 zákoníku práce, z. č. 262/2006 Sb. PO nebo FO je povinna plnění běžných úkolů vyplývajících z předmětu její činnosti zajišťovat svými zaměstnanci, které k tomu účelu zaměstnává v pracovněprávních vztazích podle zákoníku práce. Jde o úkoly přímo související se zajištěním výroby nebo poskytováním služeb a obdobnou činností., které zaměstnavatel provádí pod vlastním jménem a na jeho odpovědnost prostřednictvím svých zaměstnanců. Formulace byla převzata bez z předchozí právní úpravy, zákaz „švarcsystému“ platí už od 1. 1. 1992. Nově jsou upraveny sankce za porušení zákona. Firmy mohou uzavírat obchodní vztahy nejen s podniky, které mají své zaměstnance, ale také s živnostníky, kteří nikoho nezaměstnávají. Nesmi s však jednat o zastřený nebo skrytý pracovněprávní vztah. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

15 Podle zaměstnavatele I. Fyzická osoba II. Právnická osoba III. Státní orgány IV. Agentury práce Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

16 Podle právních skutečností, které pracovní poměr zakládají I. Pracovní smlouva - §§ 33 odst. 1 zákoníku práce II. Jmenování - § 33 odst. 3 a 4, § 73 zákoníku práce Volba - § 33 odst. 2 – předpoklad, který předchází sjednání pracovní smlouvy Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

17 Předsmluvní vztahy Vztahy, které vznikají mezi subjekty v procesu sjednávání pracovní smlouvy, právní úprava je kusá. Zaměstnavatel může získávat nové zaměstnance v potřebném počtu a kvalifikační či jiné struktuře buď vlastním výběrem (inzerce, doporučení) nebo za pomoci úřadu práce nebo agentury práce. Zásada rovného zacházení se vztahuje na pracovněprávní vztahy od jejich vzniku až po jejich skončení a v souvislosti s §§ 30 – 32 zákoníku práce i na předsmluvní jednání o vzniku konkrétního pracovněprávního vztahu. Proces sjednávání pracovní smlouvy probíhá ve třech fázích: a) informační fáze b) hodnotící fáze c) verifikační fáze Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

18 Vstupní dokumenty Životopis Potvrzení o dosažení odborné kvalifikace, potřebného vzdělání Vstupní lékařská prohlídka - povinný podíl osob zdravotně postižených Výpis z rejstříku trestů Pracovní povolení u cizinců Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

19 Pracovní smlouva Form ální právní úkon bez sankce neplatnosti, § 34 odst. 3 ZP 1. Obligatorní náležitosti – druh práce, místo výkonu práce, den nástupu do práce 2. Fakultativní náležitosti – např. zkušební doba,ujednání o době trvání pracovního poměru, mzdová ujednání, zařazení pouze na denní směny § 37 ZP - Údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměr, do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru písemně zaměstnance informovat, nebo odkázat na příslušný pracovněprávní předpis, kolektivní smlouvu nebo vnitřní předpis. vnitřní předpis. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

20 Manažerská smlouva Obsah, podmínky a náležitosti neupravuje žádný právní předpis. Obsah, podmínky a náležitosti neupravuje žádný právní předpis. Pracovní smlouva, kde druhem práce je výkon funkce vedoucího zaměstnance. Pracovní smlouva, kde druhem práce je výkon funkce vedoucího zaměstnance. Příkazní a další smlouvy uzavírané podle občanského nebo obchodního zákoníku. Příkazní a další smlouvy uzavírané podle občanského nebo obchodního zákoníku. Mzda se sjednává především v pracovní smlouvě, v kolektivní smlouvě nebo v jiné smlouvě nebo se řídí vnitřním mzdovým předpisem zaměstnavatele. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

21 Zaměstnanec, § 6 ZP Fyzická osoba, která dosáhla 15 let věku. Fyzická osoba, která dosáhla 15 let věku. Zaměstnavatel však nesmí sjednat jako den nástupu do práce den, který by předcházel dni, kdy fyzická osoba ukončí povinnou školní docházku. Zaměstnavatel však nesmí sjednat jako den nástupu do práce den, který by předcházel dni, kdy fyzická osoba ukončí povinnou školní docházku. Zákaz dětské práce, § 2 odst. 6 ZP, uměleckou, kulturní, reklamní a sportovní činnost za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti, z. č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákaz dětské práce, § 2 odst. 6 ZP, uměleckou, kulturní, reklamní a sportovní činnost za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti, z. č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dohoda o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách (§ 252 zákoníku práce), které je zaměstnanec povinen vyúčtovat a dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů (§ 255 zákoníku práce) smí být uzavřena nejdříve v den, kdy fyzická osoba dosáhne 18 let věku. Dohoda o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách (§ 252 zákoníku práce), které je zaměstnanec povinen vyúčtovat a dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů (§ 255 zákoníku práce) smí být uzavřena nejdříve v den, kdy fyzická osoba dosáhne 18 let věku.

22 Zaměstnavatel, §§ 7-11 ZP Zaměstnavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu. Zaměstnavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává fyzickou osobu v pracovněprávním vztahu. Fyzická osoba – 18 let - § 10 ZP Fyzická osoba – 18 let - § 10 ZP Právnická osoba - § 8 odkazuje na občanský zákoník, postavení je upraveno rovněž v obchodním zákoníku, z. č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba - § 8 odkazuje na občanský zákoník, postavení je upraveno rovněž v obchodním zákoníku, z. č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jménem zaměstnavatele jednají: Jménem zaměstnavatele jednají: Osoby pověřené - § 11 odst. 2 ZP Vedoucí - § 11 odst. 4 ZP

23 Zdravotní prohlídky Vstupní lékařská prohlídka. Zdravotní prohlídky v průběhu pracovního poměru. Periodické prohlídky. Řadové prohlídky. Mimořádné prohlídky. Výstupní prohlídky. Pracovní volno k prohlídkám. Lékařské posudky. Co hradí pojišťovny. Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

24 Cvičné příklady Dva soukromí podnikatelé – instalatéři – uzavřeli smlouvu, že budou spolupracovat při vyřizování zakázek. Dohodli se, že jeden z nich povede pro oba účetnictví a bude vyplácet sobě i druhému odměnu, odvádět příslušné pojištění atd., zatím co druhý bude dělat reklamu a shánět zákazníky. Dva soukromí podnikatelé – instalatéři – uzavřeli smlouvu, že budou spolupracovat při vyřizování zakázek. Dohodli se, že jeden z nich povede pro oba účetnictví a bude vyplácet sobě i druhému odměnu, odvádět příslušné pojištění atd., zatím co druhý bude dělat reklamu a shánět zákazníky. 1) Jaký právní vztah mezi instalatéry vznikl? 2) Za jakých podmínek by mezi zmíněnými instalatéry mohl vzniknout pracovněprávní vztah? Zaměstnanec, který pracoval ve firmě jako mzdový účetní po stanovenou pracovní dobu, se rozhodl, že bude vedle toho pracovat o sobotách a nedělích jako topič. Zaměstnanec, který pracoval ve firmě jako mzdový účetní po stanovenou pracovní dobu, se rozhodl, že bude vedle toho pracovat o sobotách a nedělích jako topič. 1) V jakém pracovněprávním vztahu může práci topiče vykonávat? 2) Jaký je vzájemný právní vztah mezi oběma činnostmi? Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

25 Cvičný příklad Zaměstnavatel Jan Sladký provozuje cukrárnu ve které zaměstnává dva cukráře. Na období zvýšené spotřeby práce v letních měsících přijal do pracovního poměru K. Mladého, se kterým uzavřel pracovní smlouvu, ve které byly obsaženy všechna podstatné náležitosti pracovní smlouvy, ale nebyla žádná zmínka o mzdě za vykonanou práci. Zaměstnavatel Jan Sladký provozuje cukrárnu ve které zaměstnává dva cukráře. Na období zvýšené spotřeby práce v letních měsících přijal do pracovního poměru K. Mladého, se kterým uzavřel pracovní smlouvu, ve které byly obsaženy všechna podstatné náležitosti pracovní smlouvy, ale nebyla žádná zmínka o mzdě za vykonanou práci. 1) Je taková pracovní smlouvy platná? 1) Je taková pracovní smlouvy platná? 2) Na jakou mzdu má v takovém případě zaměstnanec nárok? Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

26 Cvičný příklad Zaměstnance F. Duspiva uzavřel dne 1. 7. se zaměstnavatelem SAKO s. r. o. pracovní smlouvu (se shodným dnem nástupu do práce – 1. 7. ), která obsahovala i ujednání o zkušební době v délce 3 měsíců. Zkušební doba tedy měla uplynout dne 30. 9. Dne 5. 7. Duspiva onemocněl. Byl nemocen až do 12. 10. Po té době nastoupil k výkonu práce. Jeho výsledky při výkonu práce však během příštích 10 dnů zaměstnavatele neuspokojovaly, a proto s F. Duspivou pracovní poměr ve zkušební době zrušil. F. Duspiva namítal neplatnost rozvázání pracovního poměru, neboť dle jeho názoru již nebyl ve zkušební době. Zaměstnance F. Duspiva uzavřel dne 1. 7. se zaměstnavatelem SAKO s. r. o. pracovní smlouvu (se shodným dnem nástupu do práce – 1. 7. ), která obsahovala i ujednání o zkušební době v délce 3 měsíců. Zkušební doba tedy měla uplynout dne 30. 9. Dne 5. 7. Duspiva onemocněl. Byl nemocen až do 12. 10. Po té době nastoupil k výkonu práce. Jeho výsledky při výkonu práce však během příštích 10 dnů zaměstnavatele neuspokojovaly, a proto s F. Duspivou pracovní poměr ve zkušební době zrušil. F. Duspiva namítal neplatnost rozvázání pracovního poměru, neboť dle jeho názoru již nebyl ve zkušební době. 1) Je správná námitka F. Duspivy? 2) Změnila by něco na výše uvedeném příkladě skutečnost, že zkušební doba byla sjednána dodatečnou písemnou dohodou (dodatkem k pracovní smlouvě) dne 2. 7. ? Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz

27 Děkuji za pozornost a těším se na diskusi. Přeji příjemný a pohodový zbytek dnešního dne milí posluchači. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz Mgr. Ilona Kostadinovová ilda@seznam.cz ilda@seznam.cz


Stáhnout ppt "Pracovní právo v praxi Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. čtvrtek 12.00-13.30, ZS 2008/09 Mgr. Ilona Kostadinovová"

Podobné prezentace


Reklamy Google