Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NEDOKONALÁ KONKURENCE MIKROEKONOMIE I Ing. Veronika Mazalová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NEDOKONALÁ KONKURENCE MIKROEKONOMIE I Ing. Veronika Mazalová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 NEDOKONALÁ KONKURENCE MIKROEKONOMIE I Ing. Veronika Mazalová, Ph.D.

2 Charakteristika nedokonalé konkurence  diferencovaný produkt,  existence aspoň jednoho prodávajícího, který může ovlivňovat cenu - price maker (dle typu konkurence),  existence bariér vstupu do odvětví,  klesající křivka poptávky po produkci firmy,  firma rozhoduje o výši optimálního objemu produkce i o ceně,  velikost firem.

3 Graf individuální poptávky V dokonalé konkurenci V nedokonalé konkurenci QQ P P d d

4 Formy nedokonalé konkurence Tři základní formy nedokonalé konkurence:  monopol  čistý monopol  přirozený monopol  monopson  oligopol  smluvní oligopol  oligopol s dominantní firmou  monopolistická konkurence

5 Hlavní příčiny vzniku nedokonalé konkurence: a) Nákladové podmínky

6 Hlavní příčiny vzniku nedokonalé konkurence: b) Bariéry konkurence  právní restrikce – patenty, licence, koncese  diferenciace produktu  výlučné vlastnictví výrobních faktorů - výroba statku je vázána na přírodní podmínky, jejichž výskyt je omezený.  nedokonalé informace: - omezení stejného přístupu na trh a možnosti využití nových poznatků pro firmy, - informační nedokonalost mezi poptávajícími a nabízejícími, vztahující se na vlastnosti produktu.

7 Rovnováha firmy v nedokonalé konkurenci  Firma je tedy v rovnováze, vyrábí-li objem produkce, při němž maximalizuje svůj zisk - rovnovážný objem produkce tedy odvozuje ze vztahu MR = MC.  Náklady jsou ovlivněny výrobou a charakter konkurence je neovlivňuje.  Charakter příjmů je avšak charakterem konkurence ovlivněn zásadně. Výrobci můžou ovlivnit ceny a víme, že s růstem objemu produkce tuto cenu snižují. Pokles ceny bude tedy mít vliv na příjmy firmy.

8 Celkový objem produkce získáme ze vztahu TR = P.Q. Zisk - rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými náklady z = TR – TC MR = MC určuje rovnovážný objem produkce MR = ΔTR/ΔQ AR = TR/Q TR, MR a AR firmy v nedokonalé konkurenci

9 MONOPOL

10 Charakteristika monopolu  monopol je jednou z forem konkurence, protipól dokonalé konkurence,  existence jediného subjektu na straně nabídky,  nepřekonatelné bariéry vstupu do odvětví,  monopolní firma je tzv. „price maker“,  neexistují blízké substituty k produkci nabízené monopolní firmou,  individuální poptávková = tržní poptávkovou křivkou,  protože je monopol jediný výrobce daného zboží jeho produkce je produkce celého odvětví,  existence monopolu je úzce spojena s geografickým vymezením daného trhu.

11 Q* je takové Q, při němž MR = MC P Kč/Q D = AR MR MC AC monopolní zisk Q* P* Q náklady mrtvé váhy (DWL – Dead Weight Loss) Rovnovážný výstup monopolu zpravidla není vyráběn s minimálními AC: minimum AC leží vpravo od Q* ZISK AR>AC Rovnováha monopolu Q* < Q minAC P > MC Q minAC G F

12 Určení ceny monopolem  v podmínkách monopolu ji nelze sestrojit  nemůže být ztotožněna s křivkou MC monopolu Cena produkce monopolu  závisí na ochotě spotřebitelů ji zaplatit, tedy na tržní poptávce  je určena nad úrovní MC (P>MC) Rozdíl mezi cenou a mezními náklady  je ovlivněn cenovou elasticitou poptávky  se vzrůstající elasticitou poptávky klesá Křivka nabídky monopolu

13 Monopolní síla Monopolní síla - schopnost stanovit cenu vyšší než mezní náklady Lernerův index - vyjadřuje velikost monopolní síly L = (P – MC)/ P Dosahuje hodnot v rozmezí 0 – 1 DK firma P = MC, L = 0 NK firma P > MC, L > 0 Pro vyjádření monopolní síly se používá:  míra koncentrace - % podíl nejsilnějších firem v odvětví na produkci odvětví,  zisk – diskutabilní kritérium.

14 Neefektivnost monopolu monopol je ve srovnání s DK neefektivní tržní struktura Výrobní (ne)efektivnost - monopol nevyrábí s minimálními AC (ani v dlouhém období). Alokační (ne)efektivnost - není vyráběn takový výstup, jaký si spotřebitelé nejvíc přejí – je vyráběn menší výstup a za vyšší cenu než v DK – vzniká DWL.

15 Srovnání efektivnosti trhů dokonalé konkurence a monopolu D P=MC S Kč/Q Q Q Q DK P DK PMPM QMQM MR MC D=d B(P>MC) Přebytek spotřebitele Přebytek výrobce Dokonalá konkurence Monopol E C Náklady mrtvé váhy

16 Protimonopolní regulace Důvod: - zneužívání monopolního postavení a - neefektivní využívání vzácných výrobních faktorů. Nástroje regulace:  progresivní zdaňování,  zákonné normy,  zestátnění monopolu,  ovlivňování podmínek vstupu do odvětví státem,  cenová regulace.

17 Cenová regulace Cenová regulace monopolu  Regulovaná cena - na úrovni průsečíku AC = d. Realizuje se pouze normální (nulový) zisk, zaniká monopolní zisk.  Cenový strop - Maximální cena je stanovena na úrovni MC = d. Pro monopol je to ztráta, jelikož AC > P. MR Q Kč/Q D=AR=d MC AC QIQI PMPM PRPR PIPI QRQR QMQM I M R

18 Monopson  monopson je opakem monopolu,  monopson - představuje trh, na němž je jen jeden kupující,  síla monopsonu je schopnost kupujícího ovlivnit cenu ve svůj prospěch,  dovoluje kupujícím kupovat zboží za nižší cenu než v podmínkách dokonalé konkurence. Například: stát jako jediný kupující vojenské produkce

19 4 OLIGOPOL

20 Oligopol  trh s malým počtem firem v odvětví (oligo – několik, duopol – dvě firmy v odvětví),  vysoký stupeň vzájemné rozhodovací závislosti,  produkt je podobný nebo identický,  každá firma je natolik silná, že může ovlivnit cenu,  existence bariér vstupu do odvětví. individuální poptávková křivka se nerovná tržní poptávce jako u monopolu Tato forma v praxi převažuje.

21 Typy oligopolu Podle typu nabízeného produktu  čistý oligopol,  diferencovaný oligopol. Podle toho, na které straně trhu vyvíjí svou činnost  nabídkový oligopol,  poptávkový oligopol – oligopson. Podle počtu firem a jejich podílu na trhu  duopol,  smluvní oligopol,  oligopol s dominantní firmou.

22 Smluvní oligopol Smluvní oligopol - situace, kdy firmy, které prodávají stejné nebo podobné výroby vytvoří vzájemnou dohodu o rozsahu výroby a ceně – koluze (smluvní oligopol). Kartel – skupina firem na trhu, které jednají ve shodě (OPEC)  Výhodnější pro ně je zvyšovat společný zisk zvyšováním cen na trhu nebo rozdělením trhu.  Uzavřou tajnou dohodu a stanoví monopolní ceny pro jednotlivé firmy, případně výrobní kvóty – každá firma v oligopolu se pak chová jako monopol.

23 Smluvní oligopol AC MC MR G F E d1d1 Q Kč/Q POPO QOQO

24 Oligopol s dominantní firmou Tržní situace, kdy na trhu působí jedna silná (dominantní) firma, tzv. cenový vůdce a několik slabších, menších firem (konkurenční lem), které nejsou schopny zásadně ovlivnit trh. konkurenční lem přebírá cenu od dominantní firmy, maximalizující zisk pro dominantní firmu MR = MC, maximalizující zisk pro konkurenční lem P = MC.

25 Oligopol s dominantní firmou Q Kč/Q QDQD QTQT PDPD B A C DTDT dDdD MC D MR D

26 MONOPOLISTICKÁ KONKURENCE

27 Monopolistická konkurence  Monopolistická konkurence se nejvíce blíží dokonalé konkurenci.  Základní předpoklady monopolistické konkurence:  Velký počet firem v odvětví  Diferencovaný produkt  Neexistence bariér vstupu firem do odvětví  Každá firma vyrábí natolik diferencovaný produkt, že si stanovuje vlastní cenu. To znamená, že se v rámci svého produktu chová jako monopol.

28 Monopolistická konkurence  Firma má monopol nad svou produkcí – sama si stanoví ceny.  Poptávková křivka po produkci firmy je vysoce elastická, protože další firmy nabízejí substituty.  V krátkodobém období firma může realizovat monopolní zisk – sklon poptávkové křivky.  V dlouhém období je ale tento monopolní zisk stlačen na nulu v důsledku volného pohybu firem mezi odvětvími.

29 Monopolistická konkurence v krátkém období v dlouhém období ZISK SMC SAC AR=d MR Q Q SR AC P SR Kč/Q LMC LAC AR=d Q Kč/Q P LR P DK MR Q LR Q DK

30 Přehled jednotlivých tržních struktur kritérium Dokonalá konkurence Nedokonalá konkurence monopololigopol monopolistická konkurence počet firem v odvětví velmi mnohojednamálomnoho produkthomogennídiferencovaný bariery vstupužádnévelkéurčitéžádné možnosti firmy ovlivnit cenu žádnévýraznáznačnáomezená podmínka rovnovážného objemu produkce MR = MC vztah ceny a MCP = MCP > MC

31 Otázky na cvičení 6. přednáška – Nedokonalá konkurence  Nedokonalá konkurence, její rovnováha, příjmy  Monopol  charakteristika, předpoklady – příčiny vzniku, rovnováha a neefektivnost, regulace, srovnání efektivnosti DK a monopolu (grafické znázornění)  Oligopol  charakteristika, typy oligopolu, smluvní oligopol a oligopol s dominantní firmou (grafické znázornění)  Monopolistická konkurence  Charakteristika, předpoklady, krátké a dlouhé období, (grafické znázornění)

32 Ing. Veronika Mazalová, Ph.D. Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "NEDOKONALÁ KONKURENCE MIKROEKONOMIE I Ing. Veronika Mazalová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google