Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava k certifikaci IPMAČVUT Praha FSv – katedra ekonomiky a řízení DESIGN ENGINEERING A VÝBĚR ZHOTOVITELE Ing. Luboš Krejčí, CSc. TOP D.C.C. s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava k certifikaci IPMAČVUT Praha FSv – katedra ekonomiky a řízení DESIGN ENGINEERING A VÝBĚR ZHOTOVITELE Ing. Luboš Krejčí, CSc. TOP D.C.C. s.r.o."— Transkript prezentace:

1 Příprava k certifikaci IPMAČVUT Praha FSv – katedra ekonomiky a řízení DESIGN ENGINEERING A VÝBĚR ZHOTOVITELE Ing. Luboš Krejčí, CSc. TOP D.C.C. s.r.o.

2 Výstavbový projekt  souhrn komplexních činností, které musí být plánovány, kontrolovány, organizovány, financovány, vyhodnocovány od prvotního záměru až po konečný hmotný objekt  nutné stanovit cíle výstavbového projektu (věcné, ekonomické, časové)

3 Životní cyklus stavby užívání realizace projektování záměr likvidace

4 Fáze výstavbového projektu Z áměr Předinvestiční fáze Provozní fáze Investiční fáze

5 Diagram výstavbového projektu

6 Předinvestiční fáze Záměr projektu Rozhodování o:  cíl projektu  účel projektu  investice  způsob financování  způsob organizace a řízení  územní řízení a rozhodnutí

7 Předběžná studie proveditelnosti zpracovává se před dokumentací pro vydání územního rozhodnutí, pro náročnější a složitější projekty; její nepřesnost při stanovování nákladů je až 20%. zpracovává se před dokumentací pro vydání územního rozhodnutí, pro náročnější a složitější projekty; její nepřesnost při stanovování nákladů je až 20%. obsahuje: současný stav a historie projektu, analýza trhu a koncepce odbytu, materiálové dodávky, lokalita a vliv na životní prostředí, technické řešení projektu, organizační a režijní náklady výstavby a provozu, lidské zdroje, harmonogram realizace projektu, finanční analýzu a potřebu investičních prostředků, finanční a ekonomické vyhodnocení, závěr a doporučení obsahuje: současný stav a historie projektu, analýza trhu a koncepce odbytu, materiálové dodávky, lokalita a vliv na životní prostředí, technické řešení projektu, organizační a režijní náklady výstavby a provozu, lidské zdroje, harmonogram realizace projektu, finanční analýzu a potřebu investičních prostředků, finanční a ekonomické vyhodnocení, závěr a doporučení slouží investorovi pro rozhodnutí o dalším pokračování záměru slouží investorovi pro rozhodnutí o dalším pokračování záměru

8 Studie proveditelnosti Zpracovává se souběžně s dokumentací pro územní řízení, tudíž má oproti předběžné studii proveditelnosti mnohem vyšší míru přesnosti cenových odhadů. Zpracovává se souběžně s dokumentací pro územní řízení, tudíž má oproti předběžné studii proveditelnosti mnohem vyšší míru přesnosti cenových odhadů. Hlavním účelem této studie je prokázání a podložení životaschopnosti projektu. Zkoumá se řada provozních, tržních a finančních podmínek realizace a existence projektu. Studie proveditelnosti je využívána bankami při posuzování žádosti o úvěr určený k financování projektu, ale může velmi dobře posloužit i vlastníkovi projektu při jeho rozhodování, plánování a provozování projektu samotného. Obsah shodný jako u předběžné studie proveditelnosti. Hlavním účelem této studie je prokázání a podložení životaschopnosti projektu. Zkoumá se řada provozních, tržních a finančních podmínek realizace a existence projektu. Studie proveditelnosti je využívána bankami při posuzování žádosti o úvěr určený k financování projektu, ale může velmi dobře posloužit i vlastníkovi projektu při jeho rozhodování, plánování a provozování projektu samotného. Obsah shodný jako u předběžné studie proveditelnosti. Slouží jako podklad pro jednání o získání bankovním úvěru či o spolufinancování projektu z dodací nebo strukturálních fondů ČR, EU, apod. Slouží jako podklad pro jednání o získání bankovním úvěru či o spolufinancování projektu z dodací nebo strukturálních fondů ČR, EU, apod.

9 Investiční fáze etapa investiční přípravy a realizační přípravy  projektová činnost  inženýrská činnost  dodavatelé  uzavírání smluv  stavební řízení a rozhodnutí

10 Investiční fáze etapa realizace  předání a převzetí staveniště  výstavba  předání a převzetí stavby  vady a nedodělky  kolaudační souhlas

11 Výstavbový projekt projektová dokumentace - Design  od zaměření stávajícího stavu objektu, architektonické studie, projektu pro stavební povolení včetně všech profesí až po dokumentaci skutečného provedení stavby.

12 Stupně projektové dokumentace  Studie (STS) - vyhledání optimálního vzhledu stavby / trasy dopravní stavby  DÚR - Dokumentace pro územní rozhodnutí - na jejím základě bude povoleno umístění stavby  DSP – Dokumentace pro stavební povolení - na jejím základě bude vydáno povolení ke stavbě  DOS - Dokumentace pro ohlášení stavby v případě, že není nutné stavební povolení  DZS nebo ZDS - Dokumentace pro zadání stavby - podklad pro výběrové řízení a stanovení ceny  DPS - Dokumentace pro provedení stavby - podklad pro provedení (realizaci) stavby, univerzální dokumentace bez ohledu na budoucího vybraného dodavatele.  RDS - Realizační dokumentace stavby - podle této dokumentace se stavba provádí  SKP nebo DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby - zachycení konečného stavu stavby

13 Zpracovatelé projektové dokumentace Architekt  Osoba, zodpovědná za návrh, provedení studie stavby. Transformuje potřeby uživatele do požadavků na stavitele. Architekt musí důkladně rozumět principům, vlastnostem a předpisům, kterým musí design stavby odpovídat. Dále musí znát všechny prostředky, které může stavitel použít pro realizaci potřeb uživatele, aby byl schopen navrhnout co nejlepší kompromisní řešení s ohledem na požadavky, čas a náklady. Projektant  Zpracovává jednotlivé stupně dokumentace Statik  Navrhuje statické řešení stavby, posuzuje únosnost nosných konstrukcí stavby Specialisté TZB  Navrhuje a řeší technická zařízení budov

14 Příklad dotazníku pro výběr projektanta

15

16 Specifikace  Jsou slovním popisem zakázky  Obsahují jen to co se dá ocenit, kontrolovat  Obvykle jsou nadřazeny výkresům

17 Druhy specifikací  Architektonické specifikace  Parametrické specifikace  Knihy místností  Materiálové a výrobkové specifikace  Popisné specifikace

18 Kontrolní den projektanta Cíl:  sledovat postup projektování  zpřesňovat stavebníkovo zadání Účastníci:StavebníkProjektant Subdodavatelé projektanta Projektový manažer Technický dozor stavebníka Správce budovy, mostu atd. Vlastník stavby Uživatel stavby

19 Nejčastější vady projektové dokumentace  nevhodná koncepce řešení stavby vycházející z nedostatečného průzkumu staveniště  nevhodný návrh detailu vycházející z neznalosti nebo nezkušenosti projektanta  volba nevhodného výrobku, který svými vlastnostmi neodpovídá potřebám jeho použití v konkrétní stavbě  chyba ve výpočtu nebo použití nesprávné výpočtové metody

20 Jelikož je projektová dokumentace pevně svázána s vlastní výstavbou, odstranění vad projektové dokumentace přinese eliminaci vad stavby samotné, tudíž úsporu zbytečně vynaložených nákladů.

21 Požadavky na stavbu, které musí brát projektant při návrhu v úvahu  Plnit účel požadovaný stavebníkem  Proveditelnost  Bezpečnost  Odolnost vůči opotřebení a okolnímu prostředí  Kompatibilita s prostředím  Estetika  Energetická úspornost  Právní spolehlivost  Optimální stavební náklady

22 Inženýrské činnosti v průběhu výstavbového projektu Předprojektová inženýrská činnost  Zajištění předběžných souhlasů a vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků výstavby Inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí  Udržování kontaktu s dotčenými orgány státní správy, konzultace fází projektu s investorem a úřady Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení  Zajištění všech vyjádření orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení v plném rozsahu Inženýrská činnost pro zajištění kolaudace stavby a případných povolení k provozu  Zajištění geometrického plánu stavby, revizní zprávy elektroinstalace, tlakové zkoušky instalací atd., zajištění kolaudačního řízení a kolaudačního protokolu

23 Výkonový a honorářový řád  Vydán ve spolupráci ČKAIT, ČKA a ČSSI  Vytvoření obecně přijatelného mechanismu konstrukce ceny projektových prací a souvisejících služeb  Započitatelné náklady (souhrn všech nákladů potřebných k postavení stavby) – hlavní podklad pro určení ceny projektových prací a inženýrských činností  Honorář – finanční ohodnocení výkonů zhotovitele (architekta, inženýra nebo technika), které vedly k předem určenému cíli nebo dílčímu cíli  Dle tohoto řádu se stavby nebo objekty člení do pěti honorářových zón dle nároků na jejich navrhování a provedení

24 Výkonové fáze  Práce, které spolu obsahově a časově souvisejí, tvoří spolu celek a jejichž výsledkem je dosažení dílčího cíle – vytváří celkový výkon projektanta  Výkonový a honorářový řád rozeznává 9 těchto fází: Příprava zakázky Příprava zakázky Návrh/studie stavby Návrh/studie stavby Vypracování dokumentace pro územní řízení Vypracování dokumentace pro územní řízení Vypracování dokumentace pro stavební řízení Vypracování dokumentace pro stavební řízení Vypracování dokumentace pro provedení stavby Vypracování dokumentace pro provedení stavby Vypracování dokumentace zadání stavby dodavateli Vypracování dokumentace zadání stavby dodavateli Spolupráce při výběru dodavatele Spolupráce při výběru dodavatele Spolupráce při provádění stavby/výkonu autorského a investorského dozoru Spolupráce při provádění stavby/výkonu autorského a investorského dozoru Spolupráce po dokončení stavby Spolupráce po dokončení stavby

25 Příklad stanovení honoráře Stavba bytového domu - Započitatelné náklady ve výši 25.000.000,-Kč - Stavba je přímým výběrem zařazena do Honorářové zóny III: - (Administrativní, ubytovny a bytové objekty se standardním vybavením a průměrnými nároky, mateřské školy, jesle, základní školy, zdravotní střediska a polikliniky, nákupní střediska, veletržní a výstavní pavilóny, požární stanice, jednoduchá kulturní zařízení a kina, tělocvičny a sportovní zařízení, patrové garáže, výrobní budovy lehkého průmyslu, tiskárny, chladírny, zemědělské haly a zařízení a podobně)

26 Celkový základní honorář Lineární Interpolace mezi hodnotami spodního a hodnotami horního intervalu

27 Dolní interval = 8,065% Horní interval = 9,81% Dle náročnosti zvolen interval v polovině rozpětí tj. 8,94% Celkový základní honorář: 8,94% z 25.000.000,-Kč = 2.235.000,-Kč Podíl honoráře na jednotlivých výkonových fázích:

28 Další možnosti stanovení ceny projektových prací a inženýrských činností  Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností  Individuální kalkulace

29 Stavební zákon zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu Část první: Úvodní ustanovení Část druhá: Výkon veřejné správy Část třetí: Územní plánování Část čtvrtá: Stavební řád Část pátá: Společná ustanovení Část šestá: Přechodná a závěrečná ustanovení Část sedmá: Účinnost

30 Pojmy stavba – veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání; stavbou se rozumí i její část nebo změna dokončené stavby změna dokončené stavby – nástavby, přístavba (půdorysně se rozšiřuje a je propojena s dosavadní stavbou), stavební úprava (zachovává se půdorysné i výškové ohraničení stavby) stavební pozemek - pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním plánem

31 orgány obce obecní úřad obecní úřad stavební úřad stavební úřad zastupitelstvo obce zastupitelstvo obce orgány kraje krajský úřad krajský úřad zastupitelstvo kraje zastupitelstvo kraje zvláštní působnost na území hl. m. Prahy Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj stavební úřady obecné obecné speciální speciální vojenské vojenské Veřejná správa

32 Územní plánování  zajišťovat, posuzovat a prověřovat stav území a jeho změny  stanovovat požadavky a podmínky pro provádění změn území  určovat nutné zásahy do území atd. podklady územně analytické podklady – zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a záměrů územně analytické podklady – zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a záměrů

33 Územní rozhodnutí rozhodnutí o:  umístění stavby nebo zařízení  změně využití území  změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území  dělení nebo scelování pozemků  ochranném pásmu  vydá příslušný stavební úřad na základě územního řízení

34 Účastníci územního řízení  žadatel  obec, na jejímž území je požadován záměr  vlastník pozemku nebo stavby (není-li sám žadatelem)  dotčené osoby (mají vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám, pozemkům atd.)  osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis

35 Žádost o vydání územního rozhodnutí obsah  základní údaje o záměru  identifikační údaje pozemků a staveb přílohy  doklady o vlastnickém právu  rozhodnutí dotčených orgánů  stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury  dokumentace  případná další vyjádření a rozhodnutí (vliv na životní prostředí, zvláštní předpisy atd.)

36 Územní souhlas  § 96  stavby, které nevyžadují stavební povolení ani oznámení  ohlašované stavby  stavby pro reklamu  stavby v uzavřených prostorech existujících staveb, není-li změna na okolí  úpravy terénů, násypů a výkopů do 1,5 m, do 300 m2  skladové, výstavní a manipulační plochy do 200 m2 mimo vrakovišť a skládek  změny druhu pozemku  změny staveb

37 Stavební řád Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení nevyžadující stavební povolení ani ohlášení vyžadující stavební povolení vyžadující stavební povolení vyžadující ohlášení vyžadující ohlášení

38 ŽádostOhlášení údaje o stavebníkovi, o pozemku, ohlášené stavbě (rozsah, účel, způsob, doba provádění) údaje o stavebníkovi, o pozemku, ohlášené stavbě (rozsah, účel, způsob, doba provádění) doklady k vlastnickému právu nebo jiných práv doklady k vlastnickému právu nebo jiných práv případně projektová dokumentace případně projektová dokumentace Stavební povolení údaje o záměru, pozemcích a stavbách údaje o záměru, pozemcích a stavbách doklady k vlastnickému právu nebo jiných práv doklady k vlastnickému právu nebo jiných práv projektová dokumentace projektová dokumentace plán kontrolních prohlídek stavby plán kontrolních prohlídek stavby závazná stanoviska závazná stanoviska

39 Účastníci stavebního řízení  stavebník  vlastník stavby  vlastník pozemku  dotčené osoby s vlastnickými a jinými právy  zvláštní osoby vymezené zákonem  osoby s právem věcného břemena

40 Odstranění stavby Lze nařídit v případě  ohrožení života nebo zdraví  staveb postavených bez rozhodnutí stavebního úřadu vyžadovaného zákonem  staveb, u nichž bylo stavební povolení zrušeno a stavbu nelze zachovat

41 Plán organizace výstavby POV vyhotovuje se pokud stavba svým charakterem vyžaduje výjimečné časové nároky a organizačně složité vazby vyhotovuje se pokud stavba svým charakterem vyžaduje výjimečné časové nároky a organizačně složité vazby slouží k budoucí eliminaci neefektivnosti provádění stavby, zbytečných prostojů, nekoordinaci jednotlivých činností,… slouží k budoucí eliminaci neefektivnosti provádění stavby, zbytečných prostojů, nekoordinaci jednotlivých činností,…

42 V POV se také řeší  Návrh zdvihacího prostředku: Jeřáb musí mít dostatečnou nosnost i dosah Jeřáb musí mít dostatečnou nosnost i dosah

43

44

45  Výběr vhodného lešení

46  Výběr stavebního výtahu

47  Výpočet potřeby elektrického příkonu → návrh hlavního jističe a rozvaděče

48  Výpočet potřeby vody

49  Výběr mobilního čerpadla na betonovou směs

50  Návrh postupu prací

51 Časový postup výstavby  časové vazby včetně dodavatelů  požadavky na termíny – milníky  …  harmonogramy  síťové grafy  cyklogramy – časoprostorové grafy

52 Harmonogram

53 Analýza zdrojů

54 Výběr zhotovitele

55 Výběr zhotovitele Zadání a organizace  požadavky na uvádění stavby do provozu  dodavatelský systém  zařízení staveniště  lhůty výstavby  časový postup výstavby

56 Dodavatelské systémy  1 dodavatel  více dodavatelů  kombinace  popř. „svépomocí“

57 Tradiční dodavatelský systém  Investor zadá zpracování projektové dokumentace a provedení stavebních prací několika dodavatelům, počet dodavatelů se rovná počtu uzavřených smluv  Nejčastější investor – projektant investor – dodavatel investor – dodavatel

58 Design - build  Investor zadá zpracování projektové dokumentace i realizaci stavebního projektu jedinému dodavateli

59 Build – operate - transfer  Dodavatel projekt zrealizuje, bude jej provozovat a následně převede zpět do rukou investora PPP projekty  Public private partner ship

60 Construction management  Investor svěří zodpovědnost za celou dodávku stavby (projekt + realizace) inženýrské organizaci, která se tímto stává kontraktorem Project management  Investor zadá řízení všech fází výstavbového projektu pod vedením projektového manažera

61 Organizace projektu management

62 Organigram

63 Účastníci projektu - hlavní Hlavní  Investor  Stavebník – stanovuje veškeré podmínky v organizaci  Zhotovitel  Projektant  Uživatel  Developer

64 Účastníci projektu - ostatní Ostatní  Stavební úřady  Dotčené orgány státní správy  Banky  Pojišťovny  Správce sítí

65 Výběr zhotovitele  Zakázky veřejné dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  Zakázky neveřejné

66 Zakázky veřejné Zadavatel VZ  veřejný – ČR, státní příspěvkové org., územní samosprávné celky a jejich příspěvkové org. a další  dotovaný (nadlimitní VZ) - subjekt min. 50% financován veřejnými zadavateli  sektorový – subjekt vykonávající na základě zvláštního oprávnění tzv. relevantní činnost (např. plynárenství, vodárenství, veřejná doprava)

67 Veřejná zakázka  dle předmětu na dodávky na dodávky na stavební práce na stavební práce na služby na služby  dle výše předpokládané hodnoty nadlimitní nadlimitní stavební práce – od 165 288 000 Kč (bez DPH)stavební práce – od 165 288 000 Kč (bez DPH) podlimitní podlimitní stavební práce – od 6 000 000 Kč (bez DPH)stavební práce – od 6 000 000 Kč (bez DPH) dodávky, služby – od 2 000 000 Kč (bez DPH)dodávky, služby – od 2 000 000 Kč (bez DPH) malého rozsahu malého rozsahu stavební práce - pod 6 000 000 Kč (bez DPH)stavební práce - pod 6 000 000 Kč (bez DPH) dodávky, služby – pod 2 000 000 Kč (bez DPH)dodávky, služby – pod 2 000 000 Kč (bez DPH)

68 Zadávací řízení 1. otevřené řízení – 1 kolo; neomezený počet dodavatelů 2. užší řízení – 2 kola; neomezený počet dodavatelů > kvalifikace > výzva k podání nabídky (min. 5 zájemců) 3. jednací řízení s uveřejněním – pokud v předchozím otevřeném, užším řízené nebo soutěžním dialogu podány neúplné (nevyhovující) nabídky 4. jednací řízení bez uveřejnění – pokud v předchozím otevřeném, užším řízené nebo soutěžním dialogu nebyly podány žádné nebo neúplné nabídky 5. soutěžní dialog – u složitých zakázek (nelze přesně vymezit technické, finanční či právní podmínky na jejich plnění); zadavatel a zájemce vede dialog > řešení > výzva k podání nabídek 6. zjednodušené podlimitní řízení – podlimitní zakázky na dodávky a služby a podlimitní zakázky na stavební práce do 20 000 000 Kč; výzva k podání nabídek (min. 5 zájemců), výzva musí být uveřejněna

69 Lhůty v zadávacím řízení  veřejný zadavatel (§39; §40) pro doručení žádosti o účast pro doručení žádosti o účast (v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním, soutěžním dialogu) (v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním, soutěžním dialogu) a)Nadlimitní zakázky > 37 dnů (nebo v užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním - > 15 dnů jen z naléhavých objektivních důvodů) b)Podlimitní zakázky > 15 dnů (nebo v užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním - > 10 dnů jen z naléhavých objektivních důvodů) > 15 dnů (nebo v užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním - > 10 dnů jen z naléhavých objektivních důvodů)

70 Lhůty v zadávacím řízení pro podání nabídek pro podání nabídek a)nadlimitní zakázky > 52 dny v otevřeném řízení > 40 dnů v užším řízení (nebo v užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním - > 10 dnů jen z naléhavých objektivních důvodů) b)podlimitní zakázky > 22 dny v otevřeném řízení > 22 dny v otevřeném řízení > 15 dnů v užším řízení, zjednodušeném podlimitním řízení > 15 dnů v užším řízení, zjednodušeném podlimitním řízení (nebo v užším řízení a ve zjednodušeném podlimitním řízení - > 7 dnů jen z naléhavých objektivních důvodů) (nebo v užším řízení a ve zjednodušeném podlimitním řízení - > 7 dnů jen z naléhavých objektivních důvodů) změny lhůt změny lhůt

71 Lhůty v zadávacím řízení  sektorový zadavatel (§41; §42) pro doručení žádosti o účast (nadlimitní zakázky) pro doručení žádosti o účast (nadlimitní zakázky) (v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním) (v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním) nebo pro doručení potvrzení žádosti o účast > 37 dnů (nebo v užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním - > 22 dny jen z naléhavých objektivních důvodů) pro podání nabídek (nadlimitní zakázky) pro podání nabídek (nadlimitní zakázky) otevřené řízení - > 52 dny užší řízení, jednací řízení s uveřejněním – lze na základě dohody se všemi zájemci změny lhůt změny lhůt

72 Zadávací dokumentace  pro všechny druhy zakázek obchodní podmínky, technické podmínky, požadavky na varianty, požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, podmínky a požadavky na zpracování nabídky, způsob hodnocení nabídek a případné jiné požadavky na plnění VZ obchodní podmínky, technické podmínky, požadavky na varianty, požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, podmínky a požadavky na zpracování nabídky, způsob hodnocení nabídek a případné jiné požadavky na plnění VZ  VZ na stavební práce viz. předešlé a projektová (jiná) dokumentace stavby dle stavebního zákona, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr viz. předešlé a projektová (jiná) dokumentace stavby dle stavebního zákona, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  VZ na stavební práce, jejichž součástí je projektová činnost dokumentaci a soupis prací lze nahradit technickými podmínkami vyjádřenými formou požadavků na výkon nebo funkci dokumentaci a soupis prací lze nahradit technickými podmínkami vyjádřenými formou požadavků na výkon nebo funkci

73 Kvalifikace dodavatele  kvalifikační předpoklady základní základní (dodavatel nebyl odsouzen pro trestné činy uvedené v zákoně, nedopustil se jednání nekalé soutěže, není v konkurzu nebo likvidaci, nebyl disciplinárně potrestán atd.) profesní profesní (výpis z OR, oprávnění k podnikání, členství v profesní organizaci, doklad o odborné způsobilosti) ekonomické a finanční ekonomické a finanční (splnění stanovené úrovně doloženou smlouvou o pojištění odpovědnosti za škodu, účetní rozvahou, údajem o obratu atd.) technické technické

74 Nabídka forma – listinná nebo elektronická obsah – identifikační údaje; podepsaný návrh smlouvy; podepsané prohlášení uchazeče o vázanosti obsahem nabídky v celém rozsahu po celou dobu zadávací lhůty; další doklady požadované zákonem (zadavatelem) podání – dodavatel smí podat jen 1 nabídku; dodavatel nesmí být subdodavatelem v nabídce jiného dodavatele; subdodavatel může být v nabídkách několika dodavatelů; společná nabídka varianty – přípustné pokud je hodnotícím kriteriem ekonomická výhodnost nabídky a nebo to připustil zadavatel

75 Otevírání obálek  komise veřejný zadavatel veřejný zadavatel komise pro otevírání obálek (min. 3 členná) nebo pověřená hodnotící komisekomise pro otevírání obálek (min. 3 členná) nebo pověřená hodnotící komise sektorový zadavatel sektorový zadavatel smí otevírat obálky sámsmí otevírat obálky sám  kontrola úplnosti nabídky jazyk; podpis návrhu smlouvy a prohlášení uchazeče oprávněnou osobou; úplnost obsahu jazyk; podpis návrhu smlouvy a prohlášení uchazeče oprávněnou osobou; úplnost obsahu neúplná nabídka je vyřazena a uchazeč vyloučen neúplná nabídka je vyřazena a uchazeč vyloučen

76 Otevírání obálek postup otevírání nejpozději do 30 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek otevírání nejpozději do 30 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek otevírání dle pořadového čísla otevírání dle pořadového čísla zveřejňuje se - identifikační údaje, informace o úplnosti nabídky (nabídková cena NE) zveřejňuje se - identifikační údaje, informace o úplnosti nabídky (nabídková cena NE)protokol podepisují všichni členové komise podepisují všichni členové komise přikládá se k seznamu nabídek přikládá se k seznamu nabídek

77 Hodnotící komise  ustanovuje zadavatel u otevřeného řízení, užšího řízení, soutěžního dialogu, zjednodušeného podlimitního řízení  5 členů (1/3 odborně způsobilých)  VZ zadávané ČR nebo státní příspěvkovou organizací 2/3 odborně způsobilých členů 2/3 odborně způsobilých členů VZ nad 200 mil Kč – 7 členů; jmenuje ministr (osoba jednající) VZ nad 200 mil Kč – 7 členů; jmenuje ministr (osoba jednající) VZ nad 500 mil Kč – 9 členů; jmenuje vláda na návrh ministra VZ nad 500 mil Kč – 9 členů; jmenuje vláda na návrh ministra  jednání 1. jednání volba předsedy a místopředsedy 1. jednání volba předsedy a místopředsedy usnášeníschopnost při přítomnosti nejméně 2/3 členů usnášeníschopnost při přítomnosti nejméně 2/3 členů zachování mlčenlivosti zachování mlčenlivosti sepsání protokolu – podpis všech členů sepsání protokolu – podpis všech členů

78 Posouzení nabídek  splnění požadavků zákona  splnění požadavků zadavatele dle zadávacích podmínek  mimořádně nízká cena – vyžádání písemného odůvodnění uchazeče – lze akceptovat při zdůvodnění objektivních příčin  možnost vyloučení uchazeče – nesplní požadovaná kritéria; mimořádně nízká cena

79 Hodnotící kriteria  základní ekonomická výhodnost nabídky ekonomická výhodnost nabídky nejnižší nabídková cena nejnižší nabídková cena nelze použít u soutěžního dialogunelze použít u soutěžního dialogu  dílčí (základní kriterium - ekonomická výhodnost) musí se vztahovat k nabízenému plnění VZ (např.: nabídková cena, provozní náklady, údržba, vlastnosti předmětu (technické, jakostní, ekologické, funkční)) musí se vztahovat k nabízenému plnění VZ (např.: nabídková cena, provozní náklady, údržba, vlastnosti předmětu (technické, jakostní, ekologické, funkční)) + váhy v % + váhy v %  zpráva o posouzení a hodnocení nabídek vystavuje hodnotící komise – podepisují všichni členové vystavuje hodnotící komise – podepisují všichni členové obsah stanovuje zákon obsah stanovuje zákon možnost nahlédnutí uchazečů do zprávy možnost nahlédnutí uchazečů do zprávy

80 Ukončení zadávacího řízení  na základě hodnotících kritérii zvolen nejvhodnější uchazeč  informace o výběru nejvhodnějšího uchazeče všem soutěžícím  námitky – zákonná lhůta 15 dnů  uzavření smlouvy – do 15 dnů po uplynutí lhůty pro námitky povinnost oznámení druhému v pořadí o uzavření smlouvy povinnost oznámení druhému v pořadí o uzavření smlouvy  oznámení o výsledku zadávacího řízení do 48 dnů po uzavření smlouvy – veřejný zadavatel do 48 dnů po uzavření smlouvy – veřejný zadavatel do 2 měsíců po uzavření smlouvy – sektorový zadavatel do 2 měsíců po uzavření smlouvy – sektorový zadavatel  písemná zpráva u nadlimitních VZ u nadlimitních VZ na vyžádání zašle i Evropské komisi na vyžádání zašle i Evropské komisi

81 Zrušení zadávacího řízení  povinnost zadavatele nebyly podány žádné nabídky nebo žádosti nebo všichni byli vyloučeni nebyly podány žádné nabídky nebo žádosti nebo všichni byli vyloučeni uchazeči na 1. – 3. místě odmítli uzavřít smlouvu uchazeči na 1. – 3. místě odmítli uzavřít smlouvu  možnost zadavatele nebyl naplněn minimální počet zájemců o účast v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním nebo soutěžním dialogu nebyl naplněn minimální počet zájemců o účast v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním nebo soutěžním dialogu 1. nebo 2. uchazeč v hodnocení nepodepsal smlouvu 1. nebo 2. uchazeč v hodnocení nepodepsal smlouvu zrušení pokračování - nastaly okolnosti, které zadavatel nemohl ovlivnit zrušení pokračování - nastaly okolnosti, které zadavatel nemohl ovlivnit

82 Námitky námitky podává zadavateli „stěžovatel“ námitky podává zadavateli „stěžovatel“ lhůty lhůty subjektivní lhůta - 15 dnů subjektivní lhůta - 15 dnů od doby, kdy se dozví o domnělém porušení zákonaod doby, kdy se dozví o domnělém porušení zákona od doručení oznámení o výběruod doručení oznámení o výběru od rozhodnutí o vyloučeníod rozhodnutí o vyloučení objektivní lhůta – do uzavření smlouvy objektivní lhůta – do uzavření smlouvy přezkoumání přezkoumání zadavatel do 10 dnů ode dne obdržení odešle stěžovateli písemné rozhodnutí - návrh na zahájení řízení o přezkoumání zadavatel do 10 dnů ode dne obdržení odešle stěžovateli písemné rozhodnutí - návrh na zahájení řízení o přezkoumání dohled dohled Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

83 Zajišťovací instituty  zadavatel může požadovat po uchazečích jistinu - max. 2% hodnoty VZ (stanoví výši, nikoli formu – peníze na účet, bankovní záruka) (stanoví výši, nikoli formu – peníze na účet, bankovní záruka)  stěžovatel má povinnost při podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele složit kauci – 1% z nabídkové ceny (min. 50 000 Kč, max. 2 000 000 Kč) nebo paušál ve výši 100 000 Kč

84 Legislativa  z. č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách  z. č. 138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony související s novým zákonem o VZ  z. č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení  z. č. 140/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím koncesního zákona  n.v. č. 304/2006 Sb., o přepočtu finančních částek stanovených v zákoně o VZ v eurech na českou měnu a o vymezení zboží pořizovaného ČR – Ministerstvem obrany, ne které se vztahuje finanční limit stanovený v zákoně o VZ  v. č. 274/2006 Sb., kterou se stanoví seznam vojenského materiálu pro účely zákona o VZ  v. č. 326/2006 Sb., o podrobnostech atestačního řízení pro elektronické nástroje, náležitostech žádosti o atest a o výši poplatku za podání žádosti o atest  v. č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o VZ  v. č. 329/2006 Sb., kterou se stanoví bližší požadavky na elektronické prostředky, el. nástroje a el. úkony při zadávání VZ  v. č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o VZ  v. č. 217/2006 Sb., kterou se provádí koncesní zákon  v. č. 238/2006 Sb., kterou se stanoví náležitosti obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření koncesní smlouvy a ke změně uzavřené koncesní smlouvy nebo smlouvy dle koncesního zákona

85 Zakázky neveřejné Postup výběrového řízení  určení týmů odpovědného za VŘ  zajištění podkladů pro výběr subdodavatelů  kontrola zadávacích podkladů  výběr okruhu subdodavatelů (databáze, reference, doporučení investora)  poptání konkrétních firem  předání pokladů pro zpracování nabídky zájemcům  kontrola zpracovaných nabídek  výběr subdodavatele  podpis smlouvy

86 Vypsání výběrového řízení  Veřejnou výzvou ve věstníku  Vytipováním firem (omezená zakázka)  Zakázka volně předaná jedné určité firmě

87 Na co se zaměřit při výběru dodavatele  První dojem, jméno tradice značka  Reference  Věrohodnost  Velikost, vybavení, ekonomická stabilita  Certifikáty ISO  Kvalita  Přístup k reklamacím  Cenová nabídka  Smlouva

88 Vyhodnocení nabídek  Výše ceny  Smluvní podmínky  Doba plnění  Kvalita provedení Nabídku můžeme vyhodnotit dle vah přiřazených jednotlivým kritériím, např.: Cena 50 Cena 50 Navržený způsob realizace 30 Navržený způsob realizace 30 Reference 20 Reference 20

89 Uzavření smlouvy o dílo  Standardní smluvní podmínky investora  Všeobecné smluvní podmínky  Všeobecné technické podmínky  Požadované garance na jednotlivé součásti díla

90 Smlouva o dílo Na co se zaměřit:  autorizace  předmět díla  závazné normy  cena  fakturace  kontrola kvality  stavební deník  vymezení staveniště  smluvní pokuty  odstoupení od smlouvy  vše písemně

91 Přílohy k SoD Možné přílohy SoD Nedílné: -Všeobecné podmínky dodávky -Harmonogram prací a orientační harmonogram plateb -Harmonogram prací a orientační harmonogram plateb -Seznam hlavních plnění zhotovitelem -Seznam hlavních plnění zhotovitelem -Systém řízení kvality -Systém řízení kvality Další: -Projektová dokumentace pro provedení stavby -Stavební povolení včetně všech vyjádření -Stavební povolení včetně všech vyjádření -Cenová nabídka zhotovitele z výběrového řízení -Cenová nabídka zhotovitele z výběrového řízení -Akustické posouzení -Akustické posouzení -Geologický průzkum -Geologický průzkum -Radonový průzkum -Radonový průzkum

92 Příloha č. 1

93 Příloha č. 2

94 Příloha č. 3

95 Příloha č. 4

96 Nejčastěji používané smlouvy ve výstavbě  Smlouva o dílo  Smlouvy obstaratelské: mandátní, komisionářská, příkazní  Kupní smlouva  Smlouva o skladování...

97 FIDIC  Mezinárodní federace inženýrů konzultantů  Základní smluvní podmínky na provádění stavebních prací a dodávek  Užívané v mezinárodní praxi  V ČR hlavně u projektů financovaných ze zdrojů EU  Doporučuje se nepřekládat a používat anglickou verzi  Skládají se z knih: červená, žlutá, zelená, stříbrná

98 VOB  Smluvní podmínky používané německými investory V ČR se standardně uzavírají smlouvy dle obchodního zákoníku

99 ZdrojeČR  www.mmr.cz www.mmr.cz  www.portal-vz.cz www.portal-vz.cz  www.compet.cz www.compet.cz  www.micr.cz www.micr.cz  www.isvzus.cz/usisvz www.isvzus.cz/usisvz  www.sps.cz www.sps.cz  www.stavebnistandardy.cz www.stavebnistandardy.cz  www.ckait.cz www.ckait.cz  www.stavebnidozor.cz www.stavebnidozor.cz  Milík Tichý – Projektování 2008  Josef Ladra, Václav Pospíchal: Vady projektu a možnosti řešení 2008 EU  http://ted.europa.eu http://ted.europa.eu  http://publications.europa.eu http://publications.europa.eu  http://simap.europa.eu http://simap.europa.eu  http://ec.europa.eu/dgs/internal_market http://ec.europa.eu/dgs/internal_market  http://eur-lex.europa.eu http://eur-lex.europa.eu  http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement

100 KONEC


Stáhnout ppt "Příprava k certifikaci IPMAČVUT Praha FSv – katedra ekonomiky a řízení DESIGN ENGINEERING A VÝBĚR ZHOTOVITELE Ing. Luboš Krejčí, CSc. TOP D.C.C. s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google