Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DESIGN ENGINEERING A VÝBĚR ZHOTOVITELE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DESIGN ENGINEERING A VÝBĚR ZHOTOVITELE"— Transkript prezentace:

1 DESIGN ENGINEERING A VÝBĚR ZHOTOVITELE
Ing. Luboš Krejčí, CSc. TOP D.C.C. s.r.o.

2 Výstavbový projekt souhrn komplexních činností, které musí být plánovány, kontrolovány, organizovány, financovány, vyhodnocovány od prvotního záměru až po konečný hmotný objekt nutné stanovit cíle výstavbového projektu (věcné, ekonomické, časové)

3 Životní cyklus stavby záměr užívání projektování likvidace realizace

4 Fáze výstavbového projektu
Záměr Předinvestiční fáze Investiční fáze Provozní fáze

5 Diagram výstavbového projektu

6 Předinvestiční fáze Záměr projektu
Rozhodování o: cíl projektu účel projektu investice způsob financování způsob organizace a řízení územní řízení a rozhodnutí

7 Předběžná studie proveditelnosti
zpracovává se před dokumentací pro vydání územního rozhodnutí, pro náročnější a složitější projekty; její nepřesnost při stanovování nákladů je až 20%. obsahuje: současný stav a historie projektu, analýza trhu a koncepce odbytu, materiálové dodávky, lokalita a vliv na životní prostředí, technické řešení projektu, organizační a režijní náklady výstavby a provozu, lidské zdroje, harmonogram realizace projektu, finanční analýzu a potřebu investičních prostředků, finanční a ekonomické vyhodnocení, závěr a doporučení slouží investorovi pro rozhodnutí o dalším pokračování záměru

8 Studie proveditelnosti
Zpracovává se souběžně s dokumentací pro územní řízení, tudíž má oproti předběžné studii proveditelnosti mnohem vyšší míru přesnosti cenových odhadů. Hlavním účelem této studie je prokázání  a podložení životaschopnosti projektu. Zkoumá se řada provozních, tržních a finančních podmínek realizace a existence projektu. Studie proveditelnosti je využívána bankami při posuzování žádosti o úvěr určený k financování projektu, ale může velmi dobře posloužit i vlastníkovi projektu při jeho rozhodování, plánování a provozování projektu samotného. Obsah shodný jako u předběžné studie proveditelnosti. Slouží jako podklad pro jednání o získání bankovním úvěru či o spolufinancování projektu z dodací nebo strukturálních fondů ČR, EU, apod.

9 Investiční fáze etapa investiční přípravy a realizační přípravy
projektová činnost inženýrská činnost dodavatelé uzavírání smluv stavební řízení a rozhodnutí

10 Investiční fáze etapa realizace
předání a převzetí staveniště výstavba předání a převzetí stavby vady a nedodělky kolaudační souhlas

11 Výstavbový projekt projektová dokumentace - Design
od zaměření stávajícího stavu objektu, architektonické studie, projektu pro stavební povolení včetně všech profesí až po dokumentaci skutečného provedení stavby.

12 Stupně projektové dokumentace
Studie (STS) - vyhledání optimálního vzhledu stavby / trasy dopravní stavby DÚR - Dokumentace pro územní rozhodnutí - na jejím základě bude povoleno umístění stavby DSP – Dokumentace pro stavební povolení - na jejím základě bude vydáno povolení ke stavbě DOS - Dokumentace pro ohlášení stavby v případě, že není nutné stavební povolení DZS nebo ZDS - Dokumentace pro zadání stavby - podklad pro výběrové řízení a stanovení ceny DPS - Dokumentace pro provedení stavby - podklad pro provedení (realizaci) stavby, univerzální dokumentace bez ohledu na budoucího vybraného dodavatele. RDS - Realizační dokumentace stavby - podle této dokumentace se stavba provádí SKP nebo DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby - zachycení konečného stavu stavby

13 Zpracovatelé projektové dokumentace
Architekt Osoba, zodpovědná za návrh, provedení studie stavby. Transformuje potřeby uživatele do požadavků na stavitele. Architekt musí důkladně rozumět principům, vlastnostem a předpisům, kterým musí design stavby odpovídat. Dále musí znát všechny prostředky, které může stavitel použít pro realizaci potřeb uživatele, aby byl schopen navrhnout co nejlepší kompromisní řešení s ohledem na požadavky, čas a náklady. Projektant Zpracovává jednotlivé stupně dokumentace Statik Navrhuje statické řešení stavby, posuzuje únosnost nosných konstrukcí stavby Specialisté TZB Navrhuje a řeší technická zařízení budov

14 Příklad dotazníku pro výběr projektanta

15 Příklad dotazníku pro výběr projektanta

16 Specifikace Jsou slovním popisem zakázky
Obsahují jen to co se dá ocenit, kontrolovat Obvykle jsou nadřazeny výkresům

17 Druhy specifikací Architektonické specifikace Parametrické specifikace
Knihy místností Materiálové a výrobkové specifikace Popisné specifikace

18 Kontrolní den projektanta
Cíl: sledovat postup projektování zpřesňovat stavebníkovo zadání Účastníci: Stavebník Projektant Subdodavatelé projektanta Projektový manažer Technický dozor stavebníka Správce budovy, mostu atd. Vlastník stavby Uživatel stavby

19 Nejčastější vady projektové dokumentace
nevhodná koncepce řešení stavby vycházející z nedostatečného průzkumu staveniště nevhodný návrh detailu vycházející z neznalosti nebo nezkušenosti projektanta volba nevhodného výrobku, který svými vlastnostmi neodpovídá potřebám jeho použití v konkrétní stavbě chyba ve výpočtu nebo použití nesprávné výpočtové metody

20 Jelikož je projektová dokumentace pevně svázána s vlastní výstavbou, odstranění vad projektové dokumentace přinese eliminaci vad stavby samotné, tudíž úsporu zbytečně vynaložených nákladů.

21 Požadavky na stavbu, které musí brát projektant při návrhu v úvahu
Plnit účel požadovaný stavebníkem Proveditelnost Bezpečnost Odolnost vůči opotřebení a okolnímu prostředí Kompatibilita s prostředím Estetika Energetická úspornost Právní spolehlivost Optimální stavební náklady

22 Inženýrské činnosti v průběhu výstavbového projektu
Předprojektová inženýrská činnost Zajištění předběžných souhlasů a vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků výstavby Inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí Udržování kontaktu s dotčenými orgány státní správy, konzultace fází projektu s investorem a úřady Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení Zajištění všech vyjádření orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení v plném rozsahu Inženýrská činnost pro zajištění kolaudace stavby a případných povolení k provozu Zajištění geometrického plánu stavby, revizní zprávy elektroinstalace, tlakové zkoušky instalací atd., zajištění kolaudačního řízení a kolaudačního protokolu

23 Výkonový a honorářový řád
Vydán ve spolupráci ČKAIT, ČKA a ČSSI Vytvoření obecně přijatelného mechanismu konstrukce ceny projektových prací a souvisejících služeb Započitatelné náklady (souhrn všech nákladů potřebných k postavení stavby) – hlavní podklad pro určení ceny projektových prací a inženýrských činností Honorář – finanční ohodnocení výkonů zhotovitele (architekta, inženýra nebo technika), které vedly k předem určenému cíli nebo dílčímu cíli Dle tohoto řádu se stavby nebo objekty člení do pěti honorářových zón dle nároků na jejich navrhování a provedení

24 Výkonové fáze Práce, které spolu obsahově a časově souvisejí, tvoří spolu celek a jejichž výsledkem je dosažení dílčího cíle – vytváří celkový výkon projektanta Výkonový a honorářový řád rozeznává 9 těchto fází: Příprava zakázky Návrh/studie stavby Vypracování dokumentace pro územní řízení Vypracování dokumentace pro stavební řízení Vypracování dokumentace pro provedení stavby Vypracování dokumentace zadání stavby dodavateli Spolupráce při výběru dodavatele Spolupráce při provádění stavby/výkonu autorského a investorského dozoru Spolupráce po dokončení stavby

25 Příklad stanovení honoráře
Stavba bytového domu Započitatelné náklady ve výši ,-Kč Stavba je přímým výběrem zařazena do Honorářové zóny III: (Administrativní, ubytovny a bytové objekty se standardním vybavením a průměrnými nároky, mateřské školy, jesle, základní školy, zdravotní střediska a polikliniky, nákupní střediska, veletržní a výstavní pavilóny, požární stanice, jednoduchá kulturní zařízení a kina, tělocvičny a sportovní zařízení, patrové garáže, výrobní budovy lehkého průmyslu, tiskárny, chladírny, zemědělské haly a zařízení a podobně)

26 Celkový základní honorář
Lineární Interpolace mezi hodnotami spodního a hodnotami horního intervalu

27 Dolní interval = 8,065% Horní interval = 9,81% Dle náročnosti zvolen interval v polovině rozpětí tj. 8,94% Celkový základní honorář: 8,94% z ,-Kč = ,-Kč Podíl honoráře na jednotlivých výkonových fázích:

28 Další možnosti stanovení ceny projektových prací a inženýrských činností
Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností Individuální kalkulace

29 Stavební zákon zákon č. 183/2006 Sb
Stavební zákon zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu Část první: Úvodní ustanovení Část druhá: Výkon veřejné správy Část třetí: Územní plánování Část čtvrtá: Stavební řád Část pátá: Společná ustanovení Část šestá: Přechodná a závěrečná ustanovení Část sedmá: Účinnost

30 Pojmy stavba – veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání; stavbou se rozumí i její část nebo změna dokončené stavby změna dokončené stavby – nástavby, přístavba (půdorysně se rozšiřuje a je propojena s dosavadní stavbou), stavební úprava (zachovává se půdorysné i výškové ohraničení stavby) stavební pozemek - pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním plánem

31 Veřejná správa orgány obce orgány kraje
obecní úřad stavební úřad zastupitelstvo obce orgány kraje krajský úřad zastupitelstvo kraje zvláštní působnost na území hl. m. Prahy Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj stavební úřady obecné speciální vojenské

32 Územní plánování zajišťovat, posuzovat a prověřovat stav území a jeho změny stanovovat požadavky a podmínky pro provádění změn území určovat nutné zásahy do území atd. podklady územně analytické podklady – zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení a záměrů

33 Územní rozhodnutí rozhodnutí o: umístění stavby nebo zařízení
změně využití území změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území dělení nebo scelování pozemků ochranném pásmu vydá příslušný stavební úřad na základě územního řízení

34 Účastníci územního řízení
žadatel obec, na jejímž území je požadován záměr vlastník pozemku nebo stavby (není-li sám žadatelem) dotčené osoby (mají vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám, pozemkům atd.) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis

35 Žádost o vydání územního rozhodnutí
obsah základní údaje o záměru identifikační údaje pozemků a staveb přílohy doklady o vlastnickém právu rozhodnutí dotčených orgánů stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury dokumentace případná další vyjádření a rozhodnutí (vliv na životní prostředí, zvláštní předpisy atd.)

36 Územní souhlas § 96 stavby, které nevyžadují stavební povolení ani oznámení ohlašované stavby stavby pro reklamu stavby v uzavřených prostorech existujících staveb, není-li změna na okolí úpravy terénů, násypů a výkopů do 1,5 m, do 300 m2 skladové, výstavní a manipulační plochy do 200 m2 mimo vrakovišť a skládek změny druhu pozemku změny staveb

37 Stavební řád Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce
nevyžadující stavební povolení ani ohlášení vyžadující stavební povolení vyžadující ohlášení

38 Žádost Ohlášení Stavební povolení
údaje o stavebníkovi, o pozemku, ohlášené stavbě (rozsah, účel, způsob, doba provádění) doklady k vlastnickému právu nebo jiných práv případně projektová dokumentace Stavební povolení údaje o záměru, pozemcích a stavbách projektová dokumentace plán kontrolních prohlídek stavby závazná stanoviska

39 Účastníci stavebního řízení
stavebník vlastník stavby vlastník pozemku dotčené osoby s vlastnickými a jinými právy zvláštní osoby vymezené zákonem osoby s právem věcného břemena

40 Odstranění stavby Lze nařídit v případě ohrožení života nebo zdraví
staveb postavených bez rozhodnutí stavebního úřadu vyžadovaného zákonem staveb, u nichž bylo stavební povolení zrušeno a stavbu nelze zachovat

41 Plán organizace výstavby POV
vyhotovuje se pokud stavba svým charakterem vyžaduje výjimečné časové nároky a organizačně složité vazby slouží k budoucí eliminaci neefektivnosti provádění stavby, zbytečných prostojů, nekoordinaci jednotlivých činností,…

42 V POV se také řeší Návrh zdvihacího prostředku:
Jeřáb musí mít dostatečnou nosnost i dosah

43

44

45 Výběr vhodného lešení

46 Výběr stavebního výtahu

47 Výpočet potřeby elektrického příkonu
→ návrh hlavního jističe a rozvaděče

48 Výpočet potřeby vody

49 Výběr mobilního čerpadla na betonovou směs

50 Návrh postupu prací

51 Časový postup výstavby
časové vazby včetně dodavatelů požadavky na termíny – milníky harmonogramy síťové grafy cyklogramy – časoprostorové grafy

52 Harmonogram

53 Analýza zdrojů

54 Výběr zhotovitele

55 Výběr zhotovitele Zadání a organizace
požadavky na uvádění stavby do provozu dodavatelský systém zařízení staveniště lhůty výstavby časový postup výstavby

56 Dodavatelské systémy 1 dodavatel více dodavatelů kombinace
popř. „svépomocí“

57 Tradiční dodavatelský systém
Investor zadá zpracování projektové dokumentace a provedení stavebních prací několika dodavatelům, počet dodavatelů se rovná počtu uzavřených smluv Nejčastější investor – projektant investor – dodavatel

58 Design - build Investor zadá zpracování projektové dokumentace i realizaci stavebního projektu jedinému dodavateli

59 Build – operate - transfer
Dodavatel projekt zrealizuje, bude jej provozovat a následně převede zpět do rukou investora PPP projekty Public private partner ship

60 Construction management
Investor svěří zodpovědnost za celou dodávku stavby (projekt + realizace) inženýrské organizaci, která se tímto stává kontraktorem Project management Investor zadá řízení všech fází výstavbového projektu pod vedením projektového manažera

61 Organizace projektu management

62 Organigram

63 Účastníci projektu - hlavní
Investor Stavebník – stanovuje veškeré podmínky v organizaci Zhotovitel Projektant Uživatel Developer

64 Účastníci projektu - ostatní
Stavební úřady Dotčené orgány státní správy Banky Pojišťovny Správce sítí

65 Výběr zhotovitele Zakázky veřejné Zakázky neveřejné
dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Zakázky neveřejné

66 Zakázky veřejné Zadavatel VZ
veřejný – ČR, státní příspěvkové org., územní samosprávné celky a jejich příspěvkové org. a další dotovaný (nadlimitní VZ) - subjekt min. 50% financován veřejnými zadavateli sektorový – subjekt vykonávající na základě zvláštního oprávnění tzv. relevantní činnost (např. plynárenství, vodárenství, veřejná doprava)

67 Veřejná zakázka dle předmětu dle výše předpokládané hodnoty na dodávky
na stavební práce na služby dle výše předpokládané hodnoty nadlimitní stavební práce – od Kč (bez DPH) podlimitní stavební práce – od Kč (bez DPH) dodávky, služby – od Kč (bez DPH) malého rozsahu stavební práce - pod Kč (bez DPH) dodávky, služby – pod Kč (bez DPH)

68 Zadávací řízení otevřené řízení – 1 kolo; neomezený počet dodavatelů
užší řízení – 2 kola; neomezený počet dodavatelů > kvalifikace > výzva k podání nabídky (min. 5 zájemců) jednací řízení s uveřejněním – pokud v předchozím otevřeném, užším řízené nebo soutěžním dialogu podány neúplné (nevyhovující) nabídky jednací řízení bez uveřejnění – pokud v předchozím otevřeném, užším řízené nebo soutěžním dialogu nebyly podány žádné nebo neúplné nabídky soutěžní dialog – u složitých zakázek (nelze přesně vymezit technické, finanční či právní podmínky na jejich plnění); zadavatel a zájemce vede dialog > řešení > výzva k podání nabídek zjednodušené podlimitní řízení – podlimitní zakázky na dodávky a služby a podlimitní zakázky na stavební práce do Kč; výzva k podání nabídek (min. 5 zájemců), výzva musí být uveřejněna

69 Lhůty v zadávacím řízení
veřejný zadavatel (§39; §40) pro doručení žádosti o účast (v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním, soutěžním dialogu) Nadlimitní zakázky > 37 dnů (nebo v užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním - > 15 dnů jen z naléhavých objektivních důvodů) Podlimitní zakázky > 15 dnů (nebo v užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním - > 10 dnů jen z naléhavých objektivních důvodů)

70 Lhůty v zadávacím řízení
pro podání nabídek nadlimitní zakázky > 52 dny v otevřeném řízení > 40 dnů v užším řízení (nebo v užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním - > 10 dnů jen z naléhavých objektivních důvodů) podlimitní zakázky > 22 dny v otevřeném řízení > 15 dnů v užším řízení, zjednodušeném podlimitním řízení (nebo v užším řízení a ve zjednodušeném podlimitním řízení - > 7 dnů jen z naléhavých objektivních důvodů) změny lhůt

71 Lhůty v zadávacím řízení
sektorový zadavatel (§41; §42) pro doručení žádosti o účast (nadlimitní zakázky) (v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním) nebo pro doručení potvrzení žádosti o účast > 37 dnů (nebo v užším řízení a jednacím řízení s uveřejněním - > 22 dny jen z naléhavých objektivních důvodů) pro podání nabídek (nadlimitní zakázky) otevřené řízení - > 52 dny užší řízení, jednací řízení s uveřejněním – lze na základě dohody se všemi zájemci změny lhůt

72 Zadávací dokumentace pro všechny druhy zakázek VZ na stavební práce
obchodní podmínky, technické podmínky, požadavky na varianty, požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, podmínky a požadavky na zpracování nabídky, způsob hodnocení nabídek a případné jiné požadavky na plnění VZ VZ na stavební práce viz. předešlé a projektová (jiná) dokumentace stavby dle stavebního zákona, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr VZ na stavební práce, jejichž součástí je projektová činnost dokumentaci a soupis prací lze nahradit technickými podmínkami vyjádřenými formou požadavků na výkon nebo funkci

73 Kvalifikace dodavatele
kvalifikační předpoklady základní (dodavatel nebyl odsouzen pro trestné činy uvedené v zákoně, nedopustil se jednání nekalé soutěže, není v konkurzu nebo likvidaci, nebyl disciplinárně potrestán atd.) profesní (výpis z OR, oprávnění k podnikání, členství v profesní organizaci, doklad o odborné způsobilosti) ekonomické a finanční (splnění stanovené úrovně doloženou smlouvou o pojištění odpovědnosti za škodu, účetní rozvahou, údajem o obratu atd.) technické

74 Nabídka forma – listinná nebo elektronická
obsah – identifikační údaje; podepsaný návrh smlouvy; podepsané prohlášení uchazeče o vázanosti obsahem nabídky v celém rozsahu po celou dobu zadávací lhůty; další doklady požadované zákonem (zadavatelem) podání – dodavatel smí podat jen 1 nabídku; dodavatel nesmí být subdodavatelem v nabídce jiného dodavatele; subdodavatel může být v nabídkách několika dodavatelů; společná nabídka varianty – přípustné pokud je hodnotícím kriteriem ekonomická výhodnost nabídky a nebo to připustil zadavatel

75 Otevírání obálek komise veřejný zadavatel kontrola úplnosti nabídky
komise pro otevírání obálek (min. 3 členná) nebo pověřená hodnotící komise sektorový zadavatel smí otevírat obálky sám kontrola úplnosti nabídky jazyk; podpis návrhu smlouvy a prohlášení uchazeče oprávněnou osobou; úplnost obsahu neúplná nabídka je vyřazena a uchazeč vyloučen

76 Otevírání obálek postup protokol
otevírání nejpozději do 30 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek otevírání dle pořadového čísla zveřejňuje se - identifikační údaje, informace o úplnosti nabídky (nabídková cena NE) protokol podepisují všichni členové komise přikládá se k seznamu nabídek

77 Hodnotící komise ustanovuje zadavatel u otevřeného řízení, užšího řízení, soutěžního dialogu, zjednodušeného podlimitního řízení 5 členů (1/3 odborně způsobilých) VZ zadávané ČR nebo státní příspěvkovou organizací 2/3 odborně způsobilých členů VZ nad 200 mil Kč – 7 členů; jmenuje ministr (osoba jednající) VZ nad 500 mil Kč – 9 členů; jmenuje vláda na návrh ministra jednání 1. jednání volba předsedy a místopředsedy usnášeníschopnost při přítomnosti nejméně 2/3 členů zachování mlčenlivosti sepsání protokolu – podpis všech členů

78 Posouzení nabídek splnění požadavků zákona
splnění požadavků zadavatele dle zadávacích podmínek mimořádně nízká cena – vyžádání písemného odůvodnění uchazeče – lze akceptovat při zdůvodnění objektivních příčin možnost vyloučení uchazeče – nesplní požadovaná kritéria; mimořádně nízká cena

79 Hodnotící kriteria základní
ekonomická výhodnost nabídky nejnižší nabídková cena nelze použít u soutěžního dialogu dílčí (základní kriterium - ekonomická výhodnost) musí se vztahovat k nabízenému plnění VZ (např.: nabídková cena, provozní náklady, údržba, vlastnosti předmětu (technické, jakostní, ekologické, funkční)) + váhy v % zpráva o posouzení a hodnocení nabídek vystavuje hodnotící komise – podepisují všichni členové obsah stanovuje zákon možnost nahlédnutí uchazečů do zprávy

80 Ukončení zadávacího řízení
na základě hodnotících kritérii zvolen nejvhodnější uchazeč informace o výběru nejvhodnějšího uchazeče všem soutěžícím námitky – zákonná lhůta 15 dnů uzavření smlouvy – do 15 dnů po uplynutí lhůty pro námitky povinnost oznámení druhému v pořadí o uzavření smlouvy oznámení o výsledku zadávacího řízení do 48 dnů po uzavření smlouvy – veřejný zadavatel do 2 měsíců po uzavření smlouvy – sektorový zadavatel písemná zpráva u nadlimitních VZ na vyžádání zašle i Evropské komisi

81 Zrušení zadávacího řízení
povinnost zadavatele nebyly podány žádné nabídky nebo žádosti nebo všichni byli vyloučeni uchazeči na 1. – 3. místě odmítli uzavřít smlouvu možnost zadavatele nebyl naplněn minimální počet zájemců o účast v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním nebo soutěžním dialogu 1. nebo 2. uchazeč v hodnocení nepodepsal smlouvu zrušení pokračování - nastaly okolnosti, které zadavatel nemohl ovlivnit

82 Námitky námitky podává zadavateli „stěžovatel“ lhůty přezkoumání
subjektivní lhůta - 15 dnů od doby, kdy se dozví o domnělém porušení zákona od doručení oznámení o výběru od rozhodnutí o vyloučení objektivní lhůta – do uzavření smlouvy přezkoumání zadavatel do 10 dnů ode dne obdržení odešle stěžovateli písemné rozhodnutí - návrh na zahájení řízení o přezkoumání dohled Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

83 Zajišťovací instituty
zadavatel může požadovat po uchazečích jistinu - max. 2% hodnoty VZ (stanoví výši, nikoli formu – peníze na účet, bankovní záruka) stěžovatel má povinnost při podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele složit kauci – 1% z nabídkové ceny (min Kč, max Kč) nebo paušál ve výši Kč

84 Legislativa z. č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách
z. č. 138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony související s novým zákonem o VZ z. č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení z. č. 140/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím koncesního zákona n.v. č. 304/2006 Sb., o přepočtu finančních částek stanovených v zákoně o VZ v eurech na českou měnu a o vymezení zboží pořizovaného ČR – Ministerstvem obrany, ne které se vztahuje finanční limit stanovený v zákoně o VZ v. č. 274/2006 Sb., kterou se stanoví seznam vojenského materiálu pro účely zákona o VZ v. č. 326/2006 Sb., o podrobnostech atestačního řízení pro elektronické nástroje, náležitostech žádosti o atest a o výši poplatku za podání žádosti o atest v. č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o VZ v. č. 329/2006 Sb., kterou se stanoví bližší požadavky na elektronické prostředky, el. nástroje a el. úkony při zadávání VZ v. č. 330/2006 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o VZ v. č. 217/2006 Sb., kterou se provádí koncesní zákon v. č. 238/2006 Sb., kterou se stanoví náležitosti obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření koncesní smlouvy a ke změně uzavřené koncesní smlouvy nebo smlouvy dle koncesního zákona

85 Zakázky neveřejné Postup výběrového řízení
určení týmů odpovědného za VŘ zajištění podkladů pro výběr subdodavatelů kontrola zadávacích podkladů výběr okruhu subdodavatelů (databáze, reference, doporučení investora) poptání konkrétních firem předání pokladů pro zpracování nabídky zájemcům kontrola zpracovaných nabídek výběr subdodavatele podpis smlouvy

86 Vypsání výběrového řízení
Veřejnou výzvou ve věstníku Vytipováním firem (omezená zakázka) Zakázka volně předaná jedné určité firmě

87 Na co se zaměřit při výběru dodavatele
První dojem, jméno tradice značka Reference Věrohodnost Velikost, vybavení, ekonomická stabilita Certifikáty ISO Kvalita Přístup k reklamacím Cenová nabídka Smlouva

88 Vyhodnocení nabídek Výše ceny Smluvní podmínky Doba plnění
Kvalita provedení Nabídku můžeme vyhodnotit dle vah přiřazených jednotlivým kritériím, např.: Cena Navržený způsob realizace Reference

89 Uzavření smlouvy o dílo
Standardní smluvní podmínky investora Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné technické podmínky Požadované garance na jednotlivé součásti díla

90 Smlouva o dílo Na co se zaměřit: autorizace předmět díla závazné normy
cena fakturace kontrola kvality stavební deník vymezení staveniště smluvní pokuty odstoupení od smlouvy vše písemně

91 Přílohy k SoD Možné přílohy SoD Nedílné: -Všeobecné podmínky dodávky
-Harmonogram prací a orientační harmonogram plateb -Seznam hlavních plnění zhotovitelem -Systém řízení kvality Další: -Projektová dokumentace pro provedení stavby -Stavební povolení včetně všech vyjádření -Cenová nabídka zhotovitele z výběrového řízení -Akustické posouzení -Geologický průzkum -Radonový průzkum

92 Příloha č. 1

93 Příloha č. 2

94 Příloha č. 3

95 Příloha č. 4

96 Nejčastěji používané smlouvy ve výstavbě
Smlouva o dílo Smlouvy obstaratelské: mandátní, komisionářská, příkazní Kupní smlouva Smlouva o skladování .

97 FIDIC Mezinárodní federace inženýrů konzultantů
Základní smluvní podmínky na provádění stavebních prací a dodávek Užívané v mezinárodní praxi V ČR hlavně u projektů financovaných ze zdrojů EU Doporučuje se nepřekládat a používat anglickou verzi Skládají se z knih: červená, žlutá, zelená, stříbrná

98 VOB Smluvní podmínky používané německými investory
V ČR se standardně uzavírají smlouvy dle obchodního zákoníku

99 Zdroje ČR www.mmr.cz www.portal-vz.cz www.compet.cz www.micr.cz
Milík Tichý – Projektování 2008 Josef Ladra, Václav Pospíchal: Vady projektu a možnosti řešení 2008 EU

100 KONEC


Stáhnout ppt "DESIGN ENGINEERING A VÝBĚR ZHOTOVITELE"

Podobné prezentace


Reklamy Google