Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Boj proti sociálnímu vyloučení II Bc. Lucie Kokavcová 23.01.2012http://www.nslev21.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Boj proti sociálnímu vyloučení II Bc. Lucie Kokavcová 23.01.2012http://www.nslev21.cz."— Transkript prezentace:

1 Boj proti sociálnímu vyloučení II Bc. Lucie Kokavcová 23.01.2012http://www.nslev21.cz

2 Kdo je sociálně vyloučený? Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit X etnické vymezení cílové skupiny. Senioři, lidé trpící různými druhy postižení. Kdokoli z nás. Vznik vyloučení Vnější vlivy - např. trh práce a jeho charakter, sociální politika státu a samospráv či diskriminace některých jedinců na základě charakteristik jako je etnická příslušnost, národnost, sociální statut apod. Vnitřní vlivy - např. ztráta pracovních návyků z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti, orientace na okamžité uspokojení potřeb či apatie a nízká motivace k řešení vlastních problémů. http://www.nslev21.cz

3 Druhy sociálního vyloučení 1)prostorové = sociálně vyloučené lokality (SVL), 2)ekonomické = oblast zaměstnanosti (finančních prostředků, chudoby), 3)kulturní = omezený přístup ke vzdělání a znalostem, 4)symbolické = přisuzování určitých (často neopodstatněných) charakteristik sociálně vyloučeným osobám většinovou společností. http://www.nslev21.cz

4 Vyloučení prostorové = sociálně vyloučené lokality (SVL): nízká kvalita bydlení, jsou „odříznuty“ od veřejně dostupných služeb, při mnoha českých městech, tvořeny čtvrtěmi, ulicemi, jedním nebo více domy, ubytovnami nebo jinými objekty, laiky nazývány jako „objekty pro nepřizpůsobivé občany“, „byty pro neplatiče“, „holobyty“ či „byty pro sociálně slabé občany“. http://www.nslev21.cz

5 Vznik SVL Privatizace bytového fondu – periférní neatraktivní oblasti (sídliště), byty s různou formou vlastnictví – často nedůstojné podmínky k bydlení spojené s neúměrně vysokými nájmy, soukromé ubytovny – vznik nových SVL, sestěhovávání sociálně slabých (někdy ovlivněno i etnicitou) z celé ČR a tvorba nových sociálně vyloučených lokalit, koncentrace méně sociálně stabilních či nestabilních rodin na jednom místě – kumulace různých problémů (např. kriminality, vandalismu, sousedských konfliktů, nevzdělanosti, nezaměstnanosti, nekvalitního bydlení, špatné dostupnosti a kvality služeb...), většinová společnost odmítá žít se sociálně vyloučenými osobami (především Romy) v sousedství. http://www.nslev21.cz

6 Situace v prostředí SVL: Obyvatelé SVL – marginalizovaná pozice na trhu s byty, nízká kvalita bydlení pod úrovní českého standardu často ohrožující zdraví i bezpečnost nájemníků, omezená sociální mobilita, tj. nemožnost postoupit na sociálním žebříčku a zároveň tak i nemožnost se přestěhovat mimo vyloučenou lokalitu, často z důvodu nízkých příjmů nebo diskriminace na trhu práce a bydlení, všechny rodiny, které se ocitly ve stavu prostorového a sociálního vyloučení, nejsou stejné, naprostá většina obyvatel má dluhy. http://www.nslev21.cz

7 V oblasti bydlení navrhujeme: Podporovat systém prostupného bydlení: → Prostup osoby stupni (např. noclehárna, azylový dům, sociální byty) → navýšení kompetencí osob na volném trhu s byty, záruka pro většinovou společnost, Zavést povinnost pro obce a města disponovat sociálními byty, Podporovat NNO (dotační politika státu, evropské strukturální fondy) → zajištění informovanosti, dluhového poradenství, využívání splátkových kalendářů, zvláštního příjemce dávek, spolupráce subjektů... http://www.nslev21.cz

8 V oblasti bydlení navrhujeme: podporovat vznik sociálních služeb a sociálních bytů, zavést povinnosti majitelům soukromých ubytoven při správě svého majetku, podporovat obyvatelé SVL k řádnému užívání obydlí - zaangažování těchto obyvatel do správy o své ubytování, zaměřit pozornosti na odhalování nekalých podnikatelských praktik v oblasti bydlení. http://www.nslev21.cz

9 Vyloučení ekonomické = oblast zaměstnanosti Základní pilíř sociálního začleňování, ztráta zaměstnání – situace ohrožení sociálním propadem až do stavu sociálního vyloučení, Dlouhodobá nezaměstnanost:  výrazně omezené šance na plnohodnotný život,  nulová šance nalezení legálního zaměstnání (sféra tzv. černé ekonomiky),  snížena možnost zajistit si adekvátní bydlení (vymanit se z prostorového vyloučení),  snížena možnost dodržovat zdravý životní styl,  zvýšené riziko projevů sociálně patologických jevů (např. užívání návykových látek, gamblerství, trestná činnost, prostituce apod.) http://www.nslev21.cz

10 Vyloučení ekonomické = oblast zaměstnanosti veřejnost i některé autority - sdílení obrazu sociálně vyloučených jako těch, kteří nechtějí pracovat a raději zneužívají sociální systém, sociálně vyloučení se při hledání zaměstnání objektivně setkávají s množstvím překážek, které často sami bez asistence nemohou překonat, nízká minimální mzda – nízká motivace k hledání legálního zaměstnání, stále více osob (i kvalifikovaných) ztrácí zaměstnání – velká konkurence na trhu práce. http://www.nslev21.cz

11 Situace v prostředí SVL: Obyvatelé - dlouhodobě nezaměstnaní, nízká (žádná) kvalifikace, starší generace - zkušenost s prací pouze v těžkém průmyslu, střední a mladá generace bez pracovní zkušenosti (legální), práceschopní obyvatelé (zejména muži) - zkušenost s krátkodobými brigádami nebo prací „na černo“ (běžný mechanismus zajišťování dalších příjmů domácností, ochota pracovat), zaměstnavatelé - soukromí podnikatelé (stavební odvětví, nízká mzda, neplacení mzdy, apod.), tzv. dluhová past – zabavení téměř všech legálně vydělaných prostředků na umoření dluhu, diskriminace na trhu práce (zejména pro Romy). http://www.nslev21.cz

12 V oblasti zaměstnanosti navrhujeme: Vznik sociálních firem, vznik nových pracovních míst – podpora zaměstnavatelů, sanace tzv. brownfields, podpora vzniku nových a naplňování existujících průmyslových zón, podniků, podporovat APZ: veřejná služba (VS), veřejně prospěšné práce (VPP), dotovaná místa, systém tzv. prostupného zaměstnávání: → prostup osoby stupni (např. VS, VPP, sociální firmy, dotovaná pracovní místa) → navýšení kompetencí osob na pracovním (motivace), záruka pro zaměstnavatele, http://www.nslev21.cz

13 V oblasti zaměstnanosti navrhujeme: podporovat poskytovatele sociálních služeb (terénních programů (TP), sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (SAS), podporovat dluhové poradenství, finančního poradenství a finanční gramotnosti a bezplatného právního servisu, přizpůsobit dotační politiky státu (i z EU), dotačních titulů krajů i obcí, mapovat a postihovat subjekty poskytující nevýhodné půjčky, http://www.nslev21.cz

14 V oblasti zaměstnanosti navrhujeme: potírat nelegální zaměstnávání, řešit diskriminace na trhu práce (např. vyšší pokuty, navýšení kapacit a kompetencí inspektorátu práce, podpora pracovní asistence...), stanovit podmínku u veřejných zakázek - vítězná firma musí při práci na zakázce zaměstnat alespoň určité procento osob z řad dlouhodobě nezaměstnaných. http://www.nslev21.cz

15 Vyloučení kulturní = oblast vzdělávání Růst vzdělanostní struktury obyvatel ČR (pokles zaměstnatelnosti nekvalifikovaných osob), předsudky většinové společnosti vztahující se k inteligenci a zájmu sociálně vyloučených osob (především Romů) o vzdělání, absence v učebních osnovách historie Romů v ČR a v Evropě (přisuzování předsudkům reálného základu), speciální (praktické) školství – nemožnost přestupu do dalšího stupně vzdělávání, rozřazovací testy – jsou kulturně zatížené a informují neobjektivně o inteligenci romských žáků, přeřazení do praktické školy = „odsouzení“ k pobírání sociálních dávek. http://www.nslev21.cz

16 Situace v prostředí SVL: Obyvatelé - základní vzdělání nebo bez vzdělání, nízká snaha si vzdělání zvýšit (vysoká míra nezaměstnanosti, snížení motivace, negativní ovlivnění pracovní kariéry), zásadní bariéra = segregace mimo hlavní vzdělávací proud, negativní celospolečenské dopady - vyčlenění romských dětí z klasických tříd znemožňuje jim i neromským žákům vzájemný kontakt, šíření předsudků a xenofobie mezi oběma skupinami, nízká účasti dětí ze SVL na předškolní přípravě či vzdělávání (nezaměstnanost rodičů, poplatky – školkovné, stravné), málo žáků ze SVL přestupuje ze ZŠ na SŠ (nedostatečná motivace žáků, vliv rodičů). http://www.nslev21.cz

17 V oblasti vzdělávání navrhujeme: Podporovat předškolní vzdělávání, podporovat asistenty pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním (AP) (administrativní náročnosti, nedostatek financí, individuální práce – prevence konfliktů...), vznik AP v MŠ či předškolních ročnících – potřeba úpravy dotačních titulů, podporovat sociální služby (práce s klientem - kompetence vzdělávacích institucí překročeny, řešení komplexně celé rodiny – př. provázanost na oblast zaměstnanosti, zajistit spolupráci NNO a orgánů sociálně právní ochrany dětí, pracovníků škol, školských zařízení, pedagogicko-psychologických poraden příp. i Policie ČR - koordinovaná činnost, http://www.nslev21.cz

18 V oblasti vzdělávání navrhujeme: zajistit změnu rozřazovacích (inteligenčních) testů, podporovat MŠ, klubů matek a předškolních klubů, pedagogického, sociálně právního, psychologického, speciálně pedagogického či právnického servisu na školách nebo poskytovaného vně školy, podporovat kariérní poradenství, doučování, využívání stipendií pro nadané žáky za SVL, podporovat spolupráci ZŠ a SŠ při přechodu žáků ze ZŠ na SŠ podporovat rekvalifikační kurzy, vzdělávací kurzy a další vzdělávání dospělých. http://www.nslev21.cz

19 Vyloučení symbolické = podpora Romů přisuzování určitých (často neopodstatněných) charakteristik sociálně vyloučeným osobám většinovou společností (př. „neplatiči“ nebo „nepřizpůsobiví občané“), ovlivnění procesu sociálního začleňování, stigmatizace na základě etnicity. Proto budeme prosazovat i níže uvedená opatření: Zařazení do učebních osnov kapitol o historii Romů v ČR a v Evropě - totální absence informovanosti o charakteristikách tohoto etnika, podpora romského etnika prostřednictvím pracovních pozic ve veřejné správě, především definováním konkrétního rámce pracovní náplně krajských koordinátorů pro romské záležitosti a romských poradců na obcích. http://www.nslev21.cz

20 Oblast bezpečnosti a prevence sociálně patologických jevů majoritní populace - vnímání SVL jako bezpečnostního rizika, snižování stavu policistů, nedostatečná informovanost a předsudečné jednání policistů. Situace v prostředí SVL: Život v tzv. sociální pasti, na sociálním dně společnosti - zvýšené riziko výskytu sociálně patologických jevů, nedostatečně řešeny sociálně patologické jevy – př. lichva, prostituce, drogy, patologické hráčství (gambling), vandalismus, trestná činnost, domácí násilí, záškoláctví, policie je vnímána jako nepřítel, děti ze SVL - absence smysluplnému trávení volného času. http://www.nslev21.cz

21 V oblasti bezpečnosti a prevence sociálně patologických jevů navrhujeme: podporovat asistenty prevence kriminality – prevence přestupků a trestných činů, „přemostěním“ mezi lidmi žijícími v sociálně vyloučených lokalitách a policií – navázání důvěry, podporovat poskytovatele sociálních služeb – nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (NZDM), kontaktních center (K-center), zajistit informovanost, podporovat spolupráci subjektů - nutnost přijetí konkrétních plánu a strategií „šitých na míru“ dané lokalitě (krajů, obcí), navýšení finančních prostředků k možnosti navýšení počtu policejních hlídek v lokalitě, zajištění vzdělávání policistů v oblasti práva a sociálního vyloučení, důsledně potírat trestnou činnosti v SVL. http://www.nslev21.cz

22 Děkuji za pozornost. Bc. Lucie Kokavcová Email: L.Spallova@seznam.czL.Spallova@seznam.cz „Šaj pes dovakeras“


Stáhnout ppt "Boj proti sociálnímu vyloučení II Bc. Lucie Kokavcová 23.01.2012http://www.nslev21.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google