Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Office of the Governmental Council for Roma Community Affairs

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Office of the Governmental Council for Roma Community Affairs"— Transkript prezentace:

1 Office of the Governmental Council for Roma Community Affairs
Kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity Prezentace oddělení Kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské komunity 25. – 27. listopadu 2009 Kralupy nad Vltavou

2 Office of the Governmental Council for Roma Community Affairs
Institucionální zabezpečení řešení romské inkluze Rada vlády pro záležitosti romské komunity Ministr pro lidská práva Rada vlády pro národnostní menšiny Agentura pro sociální začleňování V romských vyl. lokalitách Centrální úroveň Lokální úroveň Krajští koordinátoři Kancelář ombucmana Romští poradci Kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity

3 Office of the Governmental Council for Roma Community Affairs
Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity Meziresortní orgán založený s cílem sjednotit integrační snahy různých ministerstev směrem k Romům Založen v roce 1997 Má iniciační a poradní funkci (nemůže jako poradní orgán kontrolovat plnění úkolů a z jejich neplnění vyvozovat následky) Zajištění chodu Rady je v gesci kanceláře

4 Office of the Governmental Council for Roma Community Affairs
Kancelář Rady – pracovní tým (HPP) Mgr. Gabriela Hrabaňová MA Martin Martínek Mgr. Eva Košatková PhDr. Zdeňka Kohoutová Zdeněk Duna pracovní tým (DPČ) Rudolf Pokuta Kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity

5 Office of the Governmental Council for Roma Community Affairs
Kancelář Rady - organizační součást Úřadu vlády Kancelář zejména : a) administrativně a organizačně zabezpečuje činnost Rady, b) soustřeďuje podklady a informace potřebné pro činnost Rady, c) zpracovává odborné podklady pro jednání Rady na základě pokynů předsedy Rady, d) aktualizuje informace o Radě a jejích členech zveřejněné na internetové stránce Úřadu vlády, e) plní úkoly vyplývající z organizačního řádu Úřadu vlády Kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity

6 Office of the Governmental Council for Roma Community Affairs
Kancelář Rady- další agenda spolupráce s resorty spolupráce se samosprávami spolupráce s NNO mezinárodní spolupráce Kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity

7 Office of the Governmental Council for Roma Community Affairs
Kancelář Rady - spolupráce s resorty Účast v komisích příslušných resortů Ministerstvo vnitra Republikový výbor prevence kriminality Ministerstvo práce a sociálních věcí Dotační komise MPSV Monitorovacího výboru OP RLZ Monitorovacího výboru OP LZZ Kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity

8 Office of the Governmental Council for Roma Community Affairs
Kancelář Rady - spolupráce s resorty Účast v komisích příslušných resortů Ministerstvo kultury Dotační komise MK ČR Ministerstvo pro místní rozvoj Monitorovací výbor IOP Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dotační komise MŠMT Monitorovacího výboru OP VK Kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity

9 Office of the Governmental Council for Roma Community Affairs
Kancelář Rady - spolupráce se samosprávami, kraji a NNO Svaz měst a obcí Sociální komise SMO Dotační program Koordinátoři pro záležitosti romské komunity Spolupráce na metodickém vedení Spolupráce s NNO Dotační programy Kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity

10 Office of the Governmental Council for Roma Community Affairs
Kancelář Rady - priority Koncepce Romské integrace Koncepce romské integrace je zásadním proklamačním materiálem vlády České republiky v oblasti integrace příslušníků romských komunit. Koncepce romské integrace je periodicky aktualizována a je vždy přijímána ve formě vládního usnesení. Vláda České republiky jejím prostřednictvím vytyčuje a definuje hlavní směry postupu v rámci integrace romských komunit. Kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity

11 Office of the Governmental Council for Roma Community Affairs
Východiska koncepce romské integrace Koncepce romské integrace zakotvuje řešení romské integrace ze tří pohledů: z hlediska lidských práv národnostního pohledu, z širší socio-kulturní perspektivy Kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity

12 Office of the Governmental Council for Roma Community Affairs
Cíle koncepce integrace Hlavní cíl: Zlepšení postavení Romů ve všech sférách života společnosti Dílčí cíle: Odstranění vnějších překážek integrace (všech forem diskriminace) Pomoc při odstraňování vnitřních překážek integrace (zaměstnání, bydlení, vzdělávání) Zlepšení sociální úrovně Romů (priorita) Zamezení vzniku a šíření vyloučených romských enkláv (tzv. ghettoizace) Zajištění rozvoje romské kultury a romského jazyka Vytvoření tolerantního prostředí bez předsudků Zajištění bezpečnosti (extremismus) Kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity

13 Office of the Governmental Council for Roma Community Affairs
Principy aktualizace koncepce Koncepce je zpracovaná jako střednědobá, počítá s horizontem tří let. udržitelnost participace Romů partnerství (uvnitř veřejné správy, mezi veřejnou správou a ostatními sektory) komplexní řešení systémové změny Kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity

14 Office of the Governmental Council for Roma Community Affairs
Prioritní oblasti integrace Zaměstnání Bydlení Vzdělání Sociální vyloučení Zdraví Bezpečnost Kancelář Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity

15 Office of the Governmental Council for Roma Community Affairs
Dotační programy Rady vlády Podpora terénní práce, který je určen obcím na úhradu výdajů spojených se zajištěním a realizací terénní práce v sociálně vyloučených romských lokalitách. Předcházení sociálního vyloučení v romských komunitách a odstraňování jeho důsledků, který je určen nestátním neziskovým organizacím na výdaje spojené se zajištěním a realizací projektů, jež poskytují podporu sociálně vyloučeným příslušníkům romských komunit/lokalit ve specifikovaných oblastech Podpora Koordinátorů pro rok 2010

16 Office of the Governmental Council for Roma Community Affairs
Pravidelné informování vlády a veřejnosti Zpráva o stavu romských komunit Informace o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečňování opatření přijatých souvisejícími usneseními vlády Zprávy z Krajů Zpráva o naplňování Dekády romské inkluze Výroční zpráva Rady vlády pro záležitosti romské komunity

17 Office of the Governmental Council for Roma Community Affairs
Kancelář Rady - priority Vyřešení památky obětí romského Holocaustu Usnesení vlády č. 589 ze dne 23. června 2009 návrh na řešení úpravy pietních míst v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu Strategie obsahuje návrh na realizaci úpravy pietních míst v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu, zpracování projektu na zřízení Mezinárodního vzdělávacího centra pro romskou kulturu, včetně vykoupení areálu rekreačního zařízení „Žalov“ –bývalého internačního tábora v Hodoníně u Kunštátu pro účely realizace projektu Muzea Romské Kultury. V Letech u Písku návrh obsahuje úpravu přístupových cest, vybudování parkoviště a naučné stezky.

18 Office of the Governmental Council for Roma Community Affairs
Kancelář Rady - priority Sastipen: Romská populace a zdraví (národní zpráva) Zpráva je podložena anonymním dotazníkovým šetřením, které proběhlo v České republice v listopadu 2008 u representativního vzorku romské populace. Analýza těchto výsledků byla navíc porovnána s daty celkové populace a rovněž bylo provedeno srovnání na mezinárodní úrovni. Analýza byla vypracovaná v rámci evropského projektu „Zdraví a romská populace“, který je financován Evropskou unií v rámci programu veřejného zdraví za podpory Úřadu vlády. Projekt byl koordinován španělskou nadací Fundación Secretariado Gitano v sedmi evropských zemích v rámci sítě Sastipen (Španělsko, Portugalsko, Řecko, Česká republika, Slovensko, Rumunsko a Bulharsko). V České republice se na koordinaci projektu podílela Kancelář Rady vlády pro záležitosti romské komunity a o.s. Vzájemné soužití. Do projektu byla mj. zapojena řada expertů a neziskových organizací.

19 Office of the Governmental Council for Roma Community Affairs
Kancelář Rady - priority Monitoring romských vyloučených lokalit Klíčovým výzkumem sociálního vyloučení realizovaným v roce 2009 je Dlouhodobý monitoring situace romských komunit v České republice - české lokality, který je uskutečňován ve spolupráci kanceláře Rady vlády pro záležitosti romských komunit a Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách.

20 Office of the Governmental Council for Roma Community Affairs
Kancelář Rady - priority Migrace Romů do zahraniční (Kanada) Během roku 2009 jsme se intenzivně zabývali řešením migrace Romů do zahraniční, zejména ve spojení se zavedení víz Kanadou pro české občany. Další cíle: společný postup EU při řešení začleňování Romů, hledání důvodů migrace a jejich odstraňování

21 Office of the Governmental Council for Roma Community Affairs
Kampaně – ovlivňování sdělovacích prostředků V rámci pozitivního ovlivňování společnosti, bourání předsudků a stereotypů se kterými se většinová společnost potýká a velice výrazně ovlivňuje možnosti řešení romské integrace na místní úrovni. je třeba aktivně působit na společnost tak, aby se snížila míra těchto předsudků a odstranil se tzv. anti-ciganismus, který zamezuje Romům dosáhnout statutu plnohodnotných občanů.

22 Office of the Governmental Council for Roma Community Affairs
Kampaně – ovlivňování sdělovacích prostředků Dotační program „Kampaň proti rasismu“ Gypsy Spirit ( 1. prosince slavnostní vyhodnocení 1. Nevládní organizace: realizace konkrétního projektu zaměřeného na podporu a rozvoj romské menšiny. 2. Společnost - Firma: podporující projekty zaměřené na sociální pomoc, podporu romské komunity a vytváření heterogenního prostředí. 3. Mimoškolní vzdělávací aktivity zaměřené na romské děti a mládež. 4. Jednotlivec, který dlouhodobě svou prací přispívá ke zlepšení postavení Romů. 5. Čin roku, který přispěl k záchraně či zlepšení kvality života jednotlivce.

23 Office of the Governmental Council for Roma Community Affairs
Kancelář Rady – mezinárodní spolupráce Dekáda romské inkluze 07/2010 – 06/2011 české předsednictví EU Roma Network Evropská platforma pro začleňování Romů (včetně závěrů CZ předsednictví v Radě pro zaměstnanost, rovné příležitosti, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO) a schválení Společných zásad pro romské začleňování)

24 Office of the Governmental Council for Roma Community Affairs
Kancelář Rady – mezinárodní spolupráce Reprezentace ČR Rada Evropy- MGS Rom OBSE – Lidská dimenze Odborné konference

25 Office of the Governmental Council for Roma Community Affairs
Děkujeme za pozornost Gabriela Hrabaňová Kancelář Vladislavova 4, Praha 1 Poštovní adresa Nábřeží E.Beneše 4, Praha 1 Tel.:


Stáhnout ppt "Office of the Governmental Council for Roma Community Affairs"

Podobné prezentace


Reklamy Google