Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historie evropské integrace jako základ pro pochopení společných a koordinovaných politik EU (přednáška VŠERS v rámci předmětu Společné a koordinované.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historie evropské integrace jako základ pro pochopení společných a koordinovaných politik EU (přednáška VŠERS v rámci předmětu Společné a koordinované."— Transkript prezentace:

1 Historie evropské integrace jako základ pro pochopení společných a koordinovaných politik EU (přednáška VŠERS v rámci předmětu Společné a koordinované politiky EU) 14. února 2006 JUDr. Jiří Trnka

2 Důležitost historie pro současné fungování EU
Historie evropské integrace jako základ pro pochopení společných a koordinovaných politik EU Důležitost historie pro současné fungování EU obecně jste se s historií evropské integrace seznámili v předmětu Historie a současnost EU, přesto považuji za důležité zmínit některé události a osoby se zaměřením na aspekty související s tématem tohoto předmětu tj. se společnými a koordinovanými politikami EU historie může pomoct odhalit a pochopit některé současné problémy EU a pomůže vysvětlit některá možná překvapivá specifika fungování EU - proto zkusím u historických událostí hledat návaznost na současný vývoj aby byla vidět provázanost historie se současností proč vlastně evropská unie vznikla a jaká byla motivace politiků k vytvoření tohoto uskupení – odpověď lze nalézt právě v historii

3 Prvotní myšlenky směřující k evropské integraci
Historie evropské integrace jako základ pro pochopení společných a koordinovaných politik EU Prvotní myšlenky směřující k evropské integraci myšlenka sjednocení Evropy (tzv. integrační snaha) se v historii objevila mnohokrát, motivována různými ve středověku a na začátku novověku zejména bezpečnostními důvody pokud si však stanovíme kritérium pro to co považujeme za opravdovou integrační snahu – tedy hlavně definování společných politických orgánů - tak se nám tento výčet výrazně zúží v zásadě existují dvě skupiny iniciátorů nejrůznějších forem evropského sjednocování v institucionální rovině - panovníci a političtí vůdci - motivem uplatnění moci a nadvlády nad rozsáhlou oblastí a kumulace výhod, obrana území, minimalizace nebezpečí válečných střetů (paralela se současnou situací, co je motivem nyní, navíc pouze ekonomická)

4 Prvotní myšlenky směřující k evropské integraci
Historie evropské integrace jako základ pro pochopení společných a koordinovaných politik EU Prvotní myšlenky směřující k evropské integraci političtí myslitelé a filozofové - motivací zastřešit kulturní a sociální rozdílnosti, prosadit a rozšířit křesťanský ideál jednoty v 1. tisíciletí je na evropském kontinentu reprezentantem římská říše, ve středověku pak svatá říše římská jedna z prvních myšlenek integrace – Pierre Dubois (14.století) – myšlenka vzniku stálého shromáždění šlechticů za účelem větší politické a vojenské homogenity Evropy lépe čelící arabskému nebezpečí poměrně známá je snaha českého krále Jiřího z Poděbrad (15.století) – bezpečnostní záruky, vytvoření Unie evropských států se společným legislativním orgánem a soudním dvorem (poprvé specifikuje jak legislativní tak soudní orgán a částečně rozpracovává jeho fungování), dokonce objížděl i evropské panovníky s touto myšlenkou aby je přesvědčil, ale omezení suverenity bylo tehdy ještě příliš nové, tato snaha vnímána také jako předchůdce OSN

5 Novodobé snahy o evropskou integraci
Historie evropské integrace jako základ pro pochopení společných a koordinovaných politik EU Novodobé snahy o evropskou integraci Maxmilien de Béthune vévoda ze Sully (17.století) – nutnost garantovat celkovou bezpečnost Evropy, vytvořit 40 člennou radu zastřešující patnáct evropských křesťanských států (něco mezi současnou Radou a EP) William Pen (18.století) – představa evropského parlamentu s podílem hlasů jednotlivých zemí podle ekonomického výkonu (zajímavá myšlenka – nyní čtvrtý zdroj rozpočtu EU dle HNP členských států) abbé de Saint-Pierre (18.století) – Konfederace evropských panovníků, nedostatečné zajištění bezpečnosti Evropy prostřednictvím bilaterálních smluv, závazek věčného spojenectví a slib řešit nadále konflikty výhradně mírovou cestou, společná obrana hrazená státy dle ekonomické prosperity, zásadní pravomoci v rukou shromáždění s možností sankcionovat člena konfederace v případě přestupků (nyní Komise s kontrolní pravomocí EP)

6 Novodobé snahy o evropskou integraci
Historie evropské integrace jako základ pro pochopení společných a koordinovaných politik EU Novodobé snahy o evropskou integraci I.Kant (přelom 18. a 19.století) – zřízení federace v Evropě, přijetí evropské ústavy a zajištění unifikovaného právního systému (poprvé zaznívá myšlenka evropské ústavy) – je vidět že současné myšlenky nejsou nikterak nové a převratné, ale zatímco v 19. století to byl idealismus bez reálné naděje na prosazení, nyní jsou již konstruovány s vidinou prosazení, což však není vůbec snadné – různorodost zemí apod. francouzský utopista de Saint Simon (19.století) - nahradil shromáždění dvoukomorovým parlamentem na základě stavovském (první komora inteligence, druhá ze zasloužilých představitelů šlechty), čímž usiloval o zastřešení Spojených států evropských

7 Moderní snahy o evropskou integraci
Historie evropské integrace jako základ pro pochopení společných a koordinovaných politik EU Moderní snahy o evropskou integraci významně potřebu integrace ovlivnila průmyslová revoluce, potřeba mezinárodní spolupráce (nástrojem proti hospodářské krizi a hrozící vysoké nezaměstnanosti) vznik prvních mezinárodních organizací moderního typu (Poštovní unie a Telegrafní unie 1874)   již v 1926 došlo k založení Mezinárodního ocelářského kartelu – vztah k tomu, že prvním evropským ekonomickým integračním uskupením je ESUO – dokládá obrovský význam v oceli příp. uhlí v první a začátku druhé poloviny 20.století cesta k intenzivní sektorové spolupráci a tím i ke komplexnímu rozvoji integrovaných odvětví nejvýznamnější moderní předchůdce EU je Panevropské hnutí

8 Historie evropské integrace jako základ pro pochopení společných a koordinovaných politik EU
Panevropské hnutí v čele Richard Coudenhove-Kalergi (20.století) – teze v díle s názvem Panevropa otázkou zda si může Evropa uhájit ve své politické a hospodářské roztříštěnosti mír a samostatnost vůči vzrůstajícím mimoevropským mocnostem či je třeba aby se na záchranu své existence organizovala ve společenství států? první skutečně politický projekt výstavby sjednocené Evropy, vytvořena Panevropská unie, měla koordinovat velké množství profederálních aktivit, založena 1923 a zahrnovala celou řadu předních evropských politiků diferenciace bez integrace vede k zániku a její individuační politiku je nezbytné doplnit politikou integrační (myšlenky i současné EU, heslo EU) ač nebyl prosazen tak obsahoval mnoho realistických postřehů, zdůrazňování občanského rozměru integrace vzniklou z vůle občanů (aby se objevila na politické mapě, musí Panevropa nejdříve zapustit kořeny v srdcích a hlavách Evropanů)

9 Evropská integrace po 2. světové válce
Historie evropské integrace jako základ pro pochopení společných a koordinovaných politik EU Evropská integrace po 2. světové válce konflikt znovu upozornil na potřebu nalezení mechanismů které by zmírnily rivalitu národních států vytvořena Unie evropských federalistů jako platforma sdružující hnutí z Belgie, Itálie, VB, Francie, Lucemburska, Švýcarska a Nizozemí, nepodařilo se však koordinovat společné kroky s dalšími souběžně existujícími uskupeními např. Panevropskou unií a později Evropskou parlamentní unií založenou Coudenhove-Kalergim v roce 1947 Evropský kongres v Haagu – diskuse o původní federalistické představě sjednotit klíčové oblasti suverenity evr. států ve prospěch federalistického útvaru – bez politického dopad ve smyslu vzniku integračního uskupení či přímo federativního evropského státu, ale tam přijaté dokumenty sloužily jako podklad pro zřízení Rady Evropy a pro přijetí Charty lidských práv a základních svobod (státy se nechtěly vzdát nově získané suverenity takto brzy po konci 2.světové války) postaveno na principu solidarity, soutěživosti, protikartelových krocích a na harmonizaci práva členských států zakotvení kompatibility (slučitelnosti) Smlouvy o EHS s jinými mezistátními závazky cílem harmonický rozvoj hospodářské činnosti, nepřetržitý a vyrovnaný růst, větší stabilitu, urychlené zvyšování životní úrovně i těsnější vztahy mezi státy klíčovým bodem a úkolem vybudování společného trhu s volným pohybem (tzv. čtyři svobody) – osob, služeb, zboží kapitálu do let vytvoření celní unie umožňující pohyb průmyslového zboží kompromis umožňující přijetí koncepce společného trhu všem členským zemím

10 Evropská integrace po 2. světové válce
Historie evropské integrace jako základ pro pochopení společných a koordinovaných politik EU Evropská integrace po 2. světové válce výsledkem kongresu kompromis, který kombinoval nadnárodní rozměr sjednocení a ponechával rozhodování na mezivládně koncipované radě – vznik nové organizace Rada Evropy založená v Londýně – přijaté mechanismy a pravomoci jednání byly přijatelné pro větší počet evr.zemí (význam Rady Evropy vzrostl opět v roce 1990 kdy se situovala do role asistenta rozvoje demokracie v nových postkomunistických státech) Velká Británie – svébytný postoj (za války návrh na francouzsko-britské společenství ale pouze s hlavním cílem bezpečnostním), přesto Churchil 1946 v projevu na univerzitě v Curychu řekl že cílem Evropy by mělo být znovuvytvoření evropské rodiny v také míře jak je to možné a vybudování institucionální struktury která jí umožní žít v míru bezpečí a svobodě - vybudovat spojené státy evropské (integrační snahy VB však sledovaly cíl otevření obchodních vztahů a nikoli vytvoření silného integračního seskupení, navíc VB byla od 18.století spíše navázána na USA, což válka jenom prohloubila)

11 Ekonomické faktory integračních tendencí
Historie evropské integrace jako základ pro pochopení společných a koordinovaných politik EU Ekonomické faktory integračních tendencí podnětem ke vzniku evropské integrace byly zejména důvody ekonomické a tento zájem převládá stále - nyní jsou i další cíle (rozvoj slabých oblastí, kulturní spolupráce, policejní, bezpečnostní, soudní apod.) zahájení později úspěšného integračního procesu pod vlivem významných ekonomických faktorů – Marshallův plán (desítky mld. dolarů za pět let) Marshallův plán vyžadoval přesnou specifikaci evropských potřeb a vytvoření distribuční sítě ve formě mezinárodní organizace, která by pro USA znamenala dostatečnou záruku využití finanční i materiální pomoci (vznik OEEC) vznik OEEC - postavena na mezivládním principu, jednomyslné hlasování, vznik OEEC ještě není možné považovat přímo za zahájení evropského integračního procesu, ale výrazně k pozdějším snahám přispělo (paralelně s OEEC ustaveny MMR, GATT, IBRD)


Stáhnout ppt "Historie evropské integrace jako základ pro pochopení společných a koordinovaných politik EU (přednáška VŠERS v rámci předmětu Společné a koordinované."

Podobné prezentace


Reklamy Google