Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historie evropské integrace jako základ pro pochopení společných a koordinovaných politik EU (přednáška VŠERS v rámci předmětu Společné a koordinované.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historie evropské integrace jako základ pro pochopení společných a koordinovaných politik EU (přednáška VŠERS v rámci předmětu Společné a koordinované."— Transkript prezentace:

1 Historie evropské integrace jako základ pro pochopení společných a koordinovaných politik EU (přednáška VŠERS v rámci předmětu Společné a koordinované politiky EU) 14. února 2006 JUDr. Jiří Trnka

2 Historie evropské integrace jako základ pro pochopení společných a koordinovaných politik EU Důležitost historie pro současné fungování EU -obecně jste se s historií evropské integrace seznámili v předmětu Historie a současnost EU, přesto považuji za důležité zmínit některé události a osoby se zaměřením na aspekty související s tématem tohoto předmětu tj. se společnými a koordinovanými politikami EU -historie může pomoct odhalit a pochopit některé současné problémy EU a pomůže vysvětlit některá možná překvapivá specifika fungování EU - proto zkusím u historických událostí hledat návaznost na současný vývoj aby byla vidět provázanost historie se současností -proč vlastně evropská unie vznikla a jaká byla motivace politiků k vytvoření tohoto uskupení – odpověď lze nalézt právě v historii

3 Historie evropské integrace jako základ pro pochopení společných a koordinovaných politik EU Prvotní myšlenky směřující k evropské integraci -myšlenka sjednocení Evropy (tzv. integrační snaha) se v historii objevila mnohokrát, motivována různými ve středověku a na začátku novověku zejména bezpečnostními důvody -pokud si však stanovíme kritérium pro to co považujeme za opravdovou integrační snahu – tedy hlavně definování společných politických orgánů - tak se nám tento výčet výrazně zúží -v zásadě existují dvě skupiny iniciátorů nejrůznějších forem evropského sjednocování v institucionální rovině - panovníci a političtí vůdci - motivem uplatnění moci a nadvlády nad rozsáhlou oblastí a kumulace výhod, obrana území, minimalizace nebezpečí válečných střetů (paralela se současnou situací, co je motivem nyní, navíc pouze ekonomická)

4 Historie evropské integrace jako základ pro pochopení společných a koordinovaných politik EU Prvotní myšlenky směřující k evropské integraci -političtí myslitelé a filozofové - motivací zastřešit kulturní a sociální rozdílnosti, prosadit a rozšířit křesťanský ideál jednoty -v 1. tisíciletí je na evropském kontinentu reprezentantem římská říše, ve středověku pak svatá říše římská -jedna z prvních myšlenek integrace – Pierre Dubois (14.století) – myšlenka vzniku stálého shromáždění šlechticů za účelem větší politické a vojenské homogenity Evropy lépe čelící arabskému nebezpečí -poměrně známá je snaha českého krále Jiřího z Poděbrad (15.století) – bezpečnostní záruky, vytvoření Unie evropských států se společným legislativním orgánem a soudním dvorem (poprvé specifikuje jak legislativní tak soudní orgán a částečně rozpracovává jeho fungování), dokonce objížděl i evropské panovníky s touto myšlenkou aby je přesvědčil, ale omezení suverenity bylo tehdy ještě příliš nové, tato snaha vnímána také jako předchůdce OSN

5 Historie evropské integrace jako základ pro pochopení společných a koordinovaných politik EU Novodobé snahy o evropskou integraci -Maxmilien de Béthune vévoda ze Sully (17.století) – nutnost garantovat celkovou bezpečnost Evropy, vytvořit 40 člennou radu zastřešující patnáct evropských křesťanských států (něco mezi současnou Radou a EP) -William Pen (18.století) – představa evropského parlamentu s podílem hlasů jednotlivých zemí podle ekonomického výkonu (zajímavá myšlenka – nyní čtvrtý zdroj rozpočtu EU dle HNP členských států) -abbé de Saint-Pierre (18.století) – Konfederace evropských panovníků, nedostatečné zajištění bezpečnosti Evropy prostřednictvím bilaterálních smluv, závazek věčného spojenectví a slib řešit nadále konflikty výhradně mírovou cestou, společná obrana hrazená státy dle ekonomické prosperity, zásadní pravomoci v rukou shromáždění s možností sankcionovat člena konfederace v případě přestupků (nyní Komise s kontrolní pravomocí EP)

6 Historie evropské integrace jako základ pro pochopení společných a koordinovaných politik EU Novodobé snahy o evropskou integraci -I.Kant (přelom 18. a 19.století) – zřízení federace v Evropě, přijetí evropské ústavy a zajištění unifikovaného právního systému (poprvé zaznívá myšlenka evropské ústavy) – je vidět že současné myšlenky nejsou nikterak nové a převratné, ale zatímco v 19. století to byl idealismus bez reálné naděje na prosazení, nyní jsou již konstruovány s vidinou prosazení, což však není vůbec snadné – různorodost zemí apod. -francouzský utopista de Saint Simon (19.století) - nahradil shromáždění dvoukomorovým parlamentem na základě stavovském (první komora inteligence, druhá ze zasloužilých představitelů šlechty), čímž usiloval o zastřešení Spojených států evropských

7 Historie evropské integrace jako základ pro pochopení společných a koordinovaných politik EU Moderní snahy o evropskou integraci -významně potřebu integrace ovlivnila průmyslová revoluce, potřeba mezinárodní spolupráce (nástrojem proti hospodářské krizi a hrozící vysoké nezaměstnanosti) -vznik prvních mezinárodních organizací moderního typu (Poštovní unie a Telegrafní unie 1874) -již v 1926 došlo k založení Mezinárodního ocelářského kartelu – vztah k tomu, že prvním evropským ekonomickým integračním uskupením je ESUO – dokládá obrovský význam v oceli příp. uhlí v první a začátku druhé poloviny 20.století cesta k intenzivní sektorové spolupráci a tím i ke komplexnímu rozvoji integrovaných odvětví -nejvýznamnější moderní předchůdce EU je Panevropské hnutí

8 Historie evropské integrace jako základ pro pochopení společných a koordinovaných politik EU Panevropské hnutí -v čele Richard Coudenhove-Kalergi (20.století) – teze v díle s názvem Panevropa -otázkou zda si může Evropa uhájit ve své politické a hospodářské roztříštěnosti mír a samostatnost vůči vzrůstajícím mimoevropským mocnostem či je třeba aby se na záchranu své existence organizovala ve společenství států? -první skutečně politický projekt výstavby sjednocené Evropy, vytvořena Panevropská unie, měla koordinovat velké množství profederálních aktivit, založena 1923 a zahrnovala celou řadu předních evropských politiků -diferenciace bez integrace vede k zániku a její individuační politiku je nezbytné doplnit politikou integrační (myšlenky i současné EU, heslo EU) -ač nebyl prosazen tak obsahoval mnoho realistických postřehů, zdůrazňování občanského rozměru integrace vzniklou z vůle občanů (aby se objevila na politické mapě, musí Panevropa nejdříve zapustit kořeny v srdcích a hlavách Evropanů)

9 Historie evropské integrace jako základ pro pochopení společných a koordinovaných politik EU Evropská integrace po 2. světové válce -konflikt znovu upozornil na potřebu nalezení mechanismů které by zmírnily rivalitu národních států -1946 - vytvořena Unie evropských federalistů jako platforma sdružující hnutí z Belgie, Itálie, VB, Francie, Lucemburska, Švýcarska a Nizozemí, nepodařilo se však koordinovat společné kroky s dalšími souběžně existujícími uskupeními např. Panevropskou unií a později Evropskou parlamentní unií založenou Coudenhove-Kalergim v roce 1947 -1948 - Evropský kongres v Haagu – diskuse o původní federalistické představě sjednotit klíčové oblasti suverenity evr. států ve prospěch federalistického útvaru – bez politického dopad ve smyslu vzniku integračního uskupení či přímo federativního evropského státu, ale tam přijaté dokumenty sloužily jako podklad pro zřízení Rady Evropy a pro přijetí Charty lidských práv a základních svobod (státy se nechtěly vzdát nově získané suverenity takto brzy po konci 2.světové války) -postaveno na principu solidarity, soutěživosti, protikartelových krocích a na harmonizaci práva členských států -zakotvení kompatibility (slučitelnosti) Smlouvy o EHS s jinými mezistátními závazky -cílem harmonický rozvoj hospodářské činnosti, nepřetržitý a vyrovnaný růst, větší stabilitu, urychlené zvyšování životní úrovně i těsnější vztahy mezi státy -klíčovým bodem a úkolem vybudování společného trhu s volným pohybem (tzv. čtyři svobody) – osob, služeb, zboží kapitálu do 12-15 let -vytvoření celní unie umožňující pohyb průmyslového zboží -kompromis umožňující přijetí koncepce společného trhu všem členským zemím

10 Historie evropské integrace jako základ pro pochopení společných a koordinovaných politik EU Evropská integrace po 2. světové válce -výsledkem kongresu kompromis, který kombinoval nadnárodní rozměr sjednocení a ponechával rozhodování na mezivládně koncipované radě – vznik nové organizace -1949 - Rada Evropy založená v Londýně – přijaté mechanismy a pravomoci jednání byly přijatelné pro větší počet evr.zemí (význam Rady Evropy vzrostl opět v roce 1990 kdy se situovala do role asistenta rozvoje demokracie v nových postkomunistických státech) -Velká Británie – svébytný postoj (za války návrh na francouzsko-britské společenství ale pouze s hlavním cílem bezpečnostním), přesto Churchil 1946 v projevu na univerzitě v Curychu řekl že cílem Evropy by mělo být znovuvytvoření evropské rodiny v také míře jak je to možné a vybudování institucionální struktury která jí umožní žít v míru bezpečí a svobodě - vybudovat spojené státy evropské (integrační snahy VB však sledovaly cíl otevření obchodních vztahů a nikoli vytvoření silného integračního seskupení, navíc VB byla od 18.století spíše navázána na USA, což válka jenom prohloubila)

11 Historie evropské integrace jako základ pro pochopení společných a koordinovaných politik EU Ekonomické faktory integračních tendencí -podnětem ke vzniku evropské integrace byly zejména důvody ekonomické a tento zájem převládá stále - nyní jsou i další cíle (rozvoj slabých oblastí, kulturní spolupráce, policejní, bezpečnostní, soudní apod.) -zahájení později úspěšného integračního procesu pod vlivem významných ekonomických faktorů – Marshallův plán (desítky mld. dolarů za pět let) -Marshallův plán vyžadoval přesnou specifikaci evropských potřeb a vytvoření distribuční sítě ve formě mezinárodní organizace, která by pro USA znamenala dostatečnou záruku využití finanční i materiální pomoci (vznik OEEC) -1948 - vznik OEEC - postavena na mezivládním principu, jednomyslné hlasování, vznik OEEC ještě není možné považovat přímo za zahájení evropského integračního procesu, ale výrazně k pozdějším snahám přispělo (paralelně s OEEC ustaveny MMR, GATT, IBRD)


Stáhnout ppt "Historie evropské integrace jako základ pro pochopení společných a koordinovaných politik EU (přednáška VŠERS v rámci předmětu Společné a koordinované."

Podobné prezentace


Reklamy Google