Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ING. MARTINA JUŘÍKOVÁ, Ph.D. LIDE.FMK.UTB.CZ Seminář k bakalářské práci.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ING. MARTINA JUŘÍKOVÁ, Ph.D. LIDE.FMK.UTB.CZ Seminář k bakalářské práci."— Transkript prezentace:

1 ING. MARTINA JUŘÍKOVÁ, Ph.D. HTTP:// LIDE.FMK.UTB.CZ JURIKOVA@FMK.UTB.CZ JURIKOVA@FMK.UTB.CZ Seminář k bakalářské práci

2 2 Zpracování bakalářské práce Cíle Hlavní cíl předmětu: napsat a obhájit vynikající bakalářskou práci Dílčí cíle TOHOTO semináře: „oživit“ znalosti metodiky tvůrčí práce, doporučených citačních norem konzultovat průběh zpracování bakalářské práce

3 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA BP OBSAH – bakalářská práce prokazuje: – schopnost studenta(ky) uplatnit teoretické poznatky z jednotlivých disciplín k řešení dané situace – schopnost studenta analyzovat a řešit marketingový (komunikační) problém a vyvodit návrhy a doporučení pro jeho řešení →Empirický charakter JAZYK, STYLISTIKA: Ne „volná tvorba“, ale odborný text ÚPRAVA: dle Směrnice rektora č. 7/2014Směrnice rektora č. 7/2014 ROZSAH: 40 – 50 stran v šabloně UTB (od úvodu po konec závěru), tj. min. 72 tis. znaků včetně mezer

4 Postup zpracování BP

5 Zimní semestr: 1.Téma 2.Tvorba BP + 3 konzultace s vedoucím BP 3.Podklady = zadání = zásady 4.Zápočet Letní semestr: 1.Sepsání, konzultace 2.Odevzdání 3.Přihlášení k SZZ 4.Hodnocení 5.Obhajoba HOTOVO!

6 Postup – letní semestr 1. SEPSÁNÍ BP V DANÉ STRUKTUŘE – VIZ DÁLE + NEPOVINNÉ konzultace s vedoucím BP 2. ODEVZDÁNÍ BP do 30. 4. 2015: - 2x tištěná verze (z toho 1 v deskách), - 1x na CD s popisem (Autor, název, rok) - 1x „nahrána“ do Portálu v PDF + vloženy údaje o ní (anotace, klíčová slova) 3. PŘIHLÁŠENÍ K SZZ do 7. 5. 2015 4. HODNOCENÍ BP vedoucím a oponentem bude v Portálu 5. OBHAJOBA BP i celé SZZ v termínu 18. 5. – 29. 5. 2015 6

7 7 Zpracování bakalářské práce Struktura bakalářské práce Úvod I. Teoretická část Metodika práce II. Praktická (analytická) část Závěr Seznam literatury Seznam příloh, obrázků, grafů

8 8 Úvod Odůvodnění volby, zajímavosti, aktuálnosti tématu Formulace hlavního cíle (kam práce spěje?), za jakým účelem (k čemu budou využity výsledky?) Nástin, jak se bude práce odvíjet (co bude součástí jednotlivých částí, příp. kapitol, jaké zdroje a analýzy budou použity…) Tzn. Úvod = odpovědi na otázky: proč jste zvolili téma, čeho hodláte dosáhnout a jak budete postupovat.

9 9 Bakalářská práce I.Teoretická část teoretická východiska SPECIFICKY, KONKRÉTNĚ k tématu NIKOLIV OBECNĚ, čerpat z více zdrojů v rámci 1 kapitoly NEJEN CITACE, autorský (parafrázovaný) text by měl převažovat, uvádět PŮVODNÍ zdroje Teoretická část odpovídá na otázky: kdo již o daném problému psal? Necitovat „dámy X a Y“, autory netitulovat jaké různé přístupy k řešení problému je možné v literatuře najít? který z vymezených teoretických přístupů využíváte ve své práci? Hlavní prameny informací 1) knihy (sborníkové práce a monografie),4) internetové zdroje 2) časopisecká literatura a jiné zdroje (skripta),5) normotvorné zdroje 3) databáze, HELP: Služba knihovny UTB: IVA

10 10 Metodika práce – tj. formulace: Cíle práce – resp. jeho upřesnění, odpověď na otázku: Kam práce spěje?, příp. účel práce – K čemu budou sloužit výstupy práce? Výzkumné otázky Metod(y): jaké konkrétní analytické či výzkumné metody budou využity a proč? (historická metoda, srovnávací analýza, textová analýza, rešerše médií, marketingový průzkum zákazníků či konkurence apod.)? proč si zvolil/a právě tyto metody, jaké jsou jejich výhody a omezení při řešení daného problému?

11 11 II. Praktická (analytická) část u srovnávací metody – nastavení kritérií a jejich objektivní hodnocení, např. posouzení komunikačních nástrojů dle zacílení, timingu, ek. efektivity, návratnosti, souladu s korporátním designem atd. U kvalitativního i kvantitativního výzkumu - metodika průzkumu - velikost vzorku, kde, kdy, jak a proč byl osloven + vyhodnocení stěžejních otázek Za každou analýzou dílčí závěr, na konci praktické části hlavní zjištění analýz(y) – např. shrnutí do SWOT problému, situace… vhodné je uvést i limity použitých metod (finanční, personální, jiné..) Výsledky analýz + interpretace! z OBJEKTIVNÍCH (podložených) analýz je třeba vyvodit závěry a doporučení

12 12 Závěr práce Tj. odpovědi na otázky: Dosáhli jste cílů, které jste si stanovili? Zodpověděli jste výzkumné otázky práce? Co stěžejního (inovativního) navrhujete, doporučujete? Jaké jsou limity a možnosti realizace vašich návrhů? V čem přesně spočívá Váš osobní přínos k řešení problematiky? Jak Vás osobně práce na daném tématu obohatila? Jakým způsobem by bylo možno (nebo nutno) na zkoumání daného problému pokračovat?

13 13 Práce se zdroji – doporučení: Věnujte dostatek času rešerším odborných zdrojů Dbejte na jejich pestrost (knihy, časopisy, internet, diskusní fóra, konference, sborníky, odborné databáze, TV, rozhlas, …) Inspirujte se v seznamu literatury v pracích na podobné téma www.knihovna.utb.czwww.knihovna.utb.cz (DSpace – úložiště kvalifikačních prací na UTB) Upřednostňujte ověřené zdroje (internet není všemocný) Dbejte na aktuálnost odborných zdrojů Nevyhýbejte se cizojazyčné literatuře

14 Metody citování literatury Přímá citace – Jedná se o doslovné převzetí části textu. Přímá citace se uvádí v uvozovkách nebo kurzivou. Parafráze – Jedná se o volně přeformulované myšlenky jiného autora. Dejte však pozor na to, abyste neuváděli převzaté myšlenky do zcela jiného kontextu. Parafráze je většinou oddělena odstavcem. Obecně známá informace – Obecně známé informace se citují pouze v případě, že doslovně přebíráte text z jiného zdroje. Příkladem obecně známé informace je např. “Evropská unie se 1. května 2004 rozrostla o 10 států na stávajících 25 členů.“ U každé citace i parafráze je třeba uvést zkráceně zdroj!!!! 14

15 TypOdkaz na bibliografickou citaci v textuBibliografická citace v seznamu literatury 1 autor … tato teorie je stará několik desetiletí. (Weinberg, 1998, s. 25) Tuto teorii podporuje také Weinberg (1998, s. 25)… WEINBERG, Steven, 1998. První tři minuty: moderní pohled na počátek vesmíru. 2. aktualizované vydání. Přeložil Michal HORÁK. Praha: Mladá fronta. Kolumbus, sv. 138. ISBN 80-204-0700-6. 2 autoři … URI bylo poprvé představeno Timem Bernersem Lee v roce 1994. (Hilse a Kothe, 2006, s. 4) HILSE, Hans-Werner a Jochen KOTHE, 2006. Implementing persistent identifiers: overview of concepts, guidelines and recommendations. London: Consortium of European Research Libraries. ISBN 90-6984- 508-3. 3 autoři… jak bylo dříve představeno. (Reid, Parsons a Green, 1989, s. 115) REID, Denis H., Marsha B. PARSONS a Carolyn W. GREEN, 1989. Staff management in human services: behavioral research and application. Springfield: Charles C Thomas. ISBN 978-0398055479. mnoho autorů… tímto je způsobena bolest za krkem. (Jull et al., 2008, s. 205) JULL, Gwendolen et al., 2008. Whiplash, Headache, and Neck Pain: Research-Based Directions for Physical Therapies. Edinburgh: Churchill Livingstone. ISBN 978-0443100475. bez autora … úpravy porostu jsou v takovém případě nutné. (Lesnický naučný slovník, 1994, s. 755) Lesnický naučný slovník, 1994. Praha: Agrospoj. ISBN 80-7084-111-7. více děl jednoho autora ve stejném roce … když se na to podíváme z geografického hlediska. (Dawkings, 1996a, s. 25-35; 1996b, s. 82-90) DAWKINGS, Richard, 1996a. Climbing Mount Improbable. New York: W. W. Norton. ISBN 978-0393316827. DAWKINGS, Richard, 1996b. River Out Of Eden: A Darwinian View Of Life. New York: Basic Books. ISBN 978-0465069903. 15 Více na http://iva.k.utb.cz/?page_id=5476

16 16 Citace odborných zdrojů Každý zdroj citujte! Doporučení: zaznamenávejte si použité zdroje průběžně Dodržujte jednotnou formu citování v celém textu Necitujte zdroje, které jste v práci nepoužili! Generátor citací: http://www.citace.com/generator.phphttp://www.citace.com/generator.php 2 Nové trendy v marketingu, 21. 11. 2007 6. prosince 2007

17 Citace – užitečné odkazy: 17 Citační tahák: http://iva.k.utb.cz/?page_id=433 http://iva.k.utb.cz/?page_id=433 Odkazy v textu a bibliografický záznam: http://iva.k.utb.cz/?page_id=5476 Harvardský systém: http://iva.k.utb.cz/wp- content/uploads/harvardsky-system.pdf

18 18 Formální úprava RP dle Směrnice rektora č. 7/2014 Jednotná formální úprava závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupnění Příloha č. 1 - Prováděcí předpis ke Směrnici rektora č. 7/2014 o jednotné formální úpravě závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupňováníSměrnice rektora č. 7/2014 Příloha č. 1 Příloha č. 1A_1Příloha č. 1A_1 - Manuál a šablony pro Microsoft Word Příloha č. 1A_2Příloha č. 1A_2 - Manuál a šablony pro OpenOffice.org Writer Příloha č. 1A_3Příloha č. 1A_3 - Manuál a šablony pro TeX formátu LaTeX Příloha č. 1A_4Příloha č. 1A_4 - Šablony v anglickém jazyce pro Microsoft Word Příloha č. 2Příloha č. 2 - Anglická terminologie Příloha č. 3Příloha č. 3 - Licenční smlouva o podmínkách užití školního díla (vzor) [MS Word]MS Word Doporučuji psát přímo do šablony…

19 Neméně důležité: -Odbornost jazyka - stylistika - logická návaznost 19

20 HARMONOGRAM BP 1. 10. 2014 Zveřejnění témat BP Do 24. 10. 2014 výběr tématu a vedoucího do 30. 1. 2015 Odevzdání podkladů pro BP – MKS 13. 2. 2015 Zveřejnění okruhů ke státním závěrečným zkouškám od 6. 4. 2015 do 10. 4. 2015 Vyzvednutí oficiálního zadání BP v sekretariátu ústavu – MKS do 30. 4. 2015 Odevzdání BP - MKS do 8. 5. 2015 Přihlášení k SZZ 18. 5. 2015 - 29. 5. 2015 Státní závěrečné zkoušky 2. a 3. 7. 2015 Promoce

21 HARMONOGRAM BP 1. 10. 2013 Zveřejnění témat BP Do 21. 10. 2013 výběr tématu a vedoucího do 31. 1. 2014 Odevzdání podkladů pro BP – MKS 14. 2. 2014 Zveřejnění okruhů ke státním závěrečným zkouškám od 7. 4. 2014 do 11. 4. 2014 Vyzvednutí oficiálního zadání BP v sekretariátu ústavu – MKS do 25. 4. 2014 Odevzdání BP - MKS do 2. 5. 2014 Přihlášení k SZZ 19. 5. 2014 - 30. 5. 2014 Státní závěrečné zkoušky 14. a 15. 7. 2014 Promoce

22 22 Zpracování bakalářské práce Dotazy, konzultace: Martina Juříková jurikova@fmk.utb.cz mobil: 725 549 822 Lide.fmk.utb.cz/martina-jurikova


Stáhnout ppt "ING. MARTINA JUŘÍKOVÁ, Ph.D. LIDE.FMK.UTB.CZ Seminář k bakalářské práci."

Podobné prezentace


Reklamy Google