Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální rozhodnutí v oblasti veřejné podpory

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální rozhodnutí v oblasti veřejné podpory"— Transkript prezentace:

1 Aktuální rozhodnutí v oblasti veřejné podpory
JUDr. Michael Kincl Brno

2 Rozhodnutí EK č. NN 67/2010 – Polsko – Solný důl Bochnia
Věc notifikována dne , meritorní rozhodnutí přijato dne EK si dvakrát vyžadovala doplňující informace, dne polské orgány vzaly zpět notifikaci týkající se části podpůrných opatření. Cílem podpůrných opatření je zajistit zdroje pro udržovací a záchranné práce v bývalém solném dole (uzavřen v roce 1990), který tvoří součást polského kulturního dědictví.

3 Rozhodnutí EK č. NN 67/2010 – Polsko – Solný důl Bochnia
Podpora bude poskytnuta formou dotací ze státního rozpočtu a rozpočtu Národního fondu pro ochranu životního prostředí a nakládání s vodami. Výše podpory činí cca 81 mil. EUR. Příjemcem podpory je státem ze 100 % ovládaná společnost, jejíž právní předchůdce v dole těžil sůl (dále „společnost“). Společnost od roku 1990 vykonává v dole pouze udržovací práce.

4 Rozhodnutí EK č. NN 67/2010 – Polsko – Solný důl Bochnia
Společnost přímo nenabízí turistické aktivity, jejich organizace včetně provozování muzea v místě, nabízení zdravotnických služeb a rekreačních služeb aj. je svěřeno společnosti Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o. (dále jen „Uzdrowisko“). Uzdrowisko bylo původně založeno společností, posléze privatizováno prostřednictvím výběrového řízení. Společnost nyní drží 24 %.

5 Rozhodnutí EK č. NN 67/2010 – Polsko – Solný důl Bochnia
Příjmy společnosti jsou generovány z nájmu majetku, který je společností Uzdrowisko užíván k turistickým účelům. Společnost rovněž prodává suť vznikající v souvislosti s prováděnými pracemi. Solný důl se skládá ze 3 částí, přičemž monumentální část tvoří část národního kulturního dědictví a je kandidátem na zápis do seznamu UNESCO.

6 Rozhodnutí EK č. NN 67/2010 – Polsko – Solný důl Bochnia
Posouzení EK: Společnost pronajímá svůj majetek a prodává suť. Vykonává tedy ekonomickou aktivitu, tj. naplňuje znaky podniku. Dotace jsou poskytovány ze státního rozpočtu a z rozpočtu fondu, který tvoří součást veřejné správy. Dotace jsou poskytovány ze státních (veřejných) prostředků.

7 Rozhodnutí EK č. NN 67/2010 – Polsko – Solný důl Bochnia
3. Dotace snižují příjemci náklady, které by za běžného fungování musel nést ze svého rozpočtu. Dotace jsou výhodou. 4. Dotace umožní nabízet důl komerčně jako kulturní atrakci s tím, že ji mohou učinit atraktivnější ve vztahu k jiným podobným místům v EU (cca 180 dolů v EU je nabízeno podobným způsobem). Bez podpory byl důl byl pravděpodobně uzavřen. Dotace jsou způsobilé narušit soutěž.

8 Rozhodnutí EK č. NN 67/2010 – Polsko – Solný důl Bochnia
Solný důl Bochnia navštíví ročně cca 150 tis. turistů včetně zahraničních. Důl je umístěn v blízkosti českých a slovenských hranic. Stejně tak se nachází v blízkosti historického města Krakov s tím, že jeho návštěvníci často do dolu jezdí. Dotace mohou ovlivnit obchod mezi členskými státy EU. Závěr: Dotace jsou veřejnou podporou podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU (dále „SFEU“).

9 Rozhodnutí EK č. NN 67/2010 – Polsko – Solný důl Bochnia
Uplatněná výjimka: Podpořené práce jsou nutné k zachování kulturního dědictví dolu. Podpory mají pobídkový účinek, jsou nezbytné a jejich výše je limitována na minimum nezbytné k uchování kulturního dědictví Podpory neovlivňují soutěž a obchod v rozporu se společným zájmem. Dotace jsou slučitelné podle čl. 107 odst. 3 písm. d) SFEU.

10 Rozhodnutí EK č. N 359/2010 – Německo – Regelung Hochwasserhilfe 2010 Sachsen
Věc notifikována dne , meritorní rozhodnutí přijato dne Cílem opatření je kompenzovat podnikům škodu vzniklou v souvislosti s povodněmi v některých částech Saska v srpnu 2010. Podpora z programu může být poskytnuta i občanům, z notifikace však byla vyňata. Formy podpory jsou dotace a zvýhodněné úvěry.

11 Rozhodnutí EK č. N 359/2010 – Německo – Regelung Hochwasserhilfe 2010 Sachsen
Program má kompenzovat škody vzniklé na hmotném a nehmotném majetku podniků. Ušlý zisk nebude kompenzován. Program bude realizován prostřednictvím Saské rozvojové banky. Výše škody bude prokázána náklady na odstranění škody či šetřením likvidátorů pojišťoven. Míra podpory činí 100 % škody. V případě jiných plnění (od pojišťoven apod.) bude snížena.

12 Rozhodnutí EK č. N 359/2010 – Německo – Regelung Hochwasserhilfe 2010 Sachsen
Posouzení EK: Opatření jsou poskytována ze stáních (veřejných prostředků). Opatření snižují náklady, které by podniky měly nést ze svých rozpočtů. Opatření je způsobilé narušit soutěž. Opatření se týká i podniků aktivních v rámci obchodní výměny mezi státy EU. Je tudíž způsobilé ovlivnit obchod. Závěr: Jde o veřejnou podporu podle čl. 107 odst. 1 SFEU.

13 Rozhodnutí EK č. N 359/2010 – Německo – Regelung Hochwasserhilfe 2010 Sachsen
Uplatněná výjimka: EK akceptuje, že silné deště, které vyústí v povodně lze považovat za přírodní katastrofu. Program jasně stanoví příčinnou souvislost mezi povodní a vzniklou škodou. Bude uhrazeno pouze 100 % hmotné škody. V případě úhrad z jiných zdrojů bude podpora snížena o vyplacenou částku. Podpora je slučitelná podle čl. 107 odst. 2 písm. b) SFEU.

14 Rozhodnutí EK č. N 158/2010 – Německo – Fotbalové muzeum v Dortmundu
Věc notifikována dne , meritorní rozhodnutí přijato dne EK si dvakrát vyžadovala doplňující informace. Věc byla notifikována z důvodu právní jistoty. Podstatou projektu je spolupráce mezi městem Dortmund a německým fotbalovým svazem DFB. Jeho cílem je vytvoření a udržení národního fotbalového muzea. Podpora bude poskytnuta formou dotací. Příjemcem je Stiftung DFB FuBballmuseum GmbH (dále „muzeum“). Muzeum bude fungovat na neziskové bázi, bude

15 Rozhodnutí EK č. N 158/2010 – Německo – Fotbalové muzeum v Dortmundu
vybíráno vstupné, případný zisk bude reinvestován. V budově muzea se nachází obchod a restaurace, které budou mít oddělené fungování od muzea. V případě pronájmu obchodu a restaurace třetím stranám, nájemné bude stanoveno v tržní výši. Očekává se roční návštěvnost 250 tis. lidí. Náklady na realizaci projektu činí 29.8 mil EUR, 18.5 mil. EUR uhradí spolková země Severní Porýní – Vestfálsko, Město Dortmund uhradí 3.23 mil. EUR. Náklady na udržení budou děleny mezi DFB a město Dortmund. Například v případě ztrát v poměru 50:50, nicméně DFB uhradí jen ztrátu maximálně do výše 250 tis EUR ročně.

16 Rozhodnutí EK č. N 158/2010 – Německo – Fotbalové muzeum v Dortmundu
Muzeum bude primárně vystavovat předměty vlastněné DFB, není ovšem vyloučena akvizice předmětů jiných. Posouzení EK: Opatření jsou poskytována ze stáních (veřejných) prostředků. Opatření snižují náklady, které by muzeum mělo nést ze svého rozpočtu. Naplnění ostatních znaků považovala EK za sporné z následujících důvodů:

17 Rozhodnutí EK č. N 158/2010 – Německo – Fotbalové muzeum v Dortmundu
Německo poskytlo EK poměrně rozsáhlé zdůvodnění, proč nebude konkurovat jiným fotbalovým muzeím (např. v Kolíně či Barceloně). EK však uvedla, že muzea mohou konkurovat jiným typům aktivit, např. zábavním parkům. Stejně tak považovala za významnou očekávanou návštěvnost. EK přiznala, že na základě dostupných informací nelze vyloučit, že muzeum bude oslovovat turisty. V tomto ohledu označila německé úvahy za spekulativní, neboť se zakládaly na chování pouze fotbalových fanoušků.

18 Rozhodnutí EK č. N 158/2010 – Německo – Fotbalové muzeum v Dortmundu
Podle EK může muzeum sloužit jako propagace DFB a sponzorských firem. Na druhou stranu uvedla, že ačkoliv je Dortmund velké město, je spíše navštěvováno za účelem obchodu než muzeálními aktivitami. EK v rozhodnutí odkázala na některá svá předchozí rozhodnutí v nichž konstatovala, že veřejné financování muzeí není veřejnou podporou (N 630/2003 – Lokální muzea na Sardinii; NN136a/2002 – Ecomusée d´Alsace) a ta, v nichž naopak konstatovala, že o veřejnou podporu jde (N 100/2003 – Podpora vinařství na Sicílii;

19 Rozhodnutí EK č. N 158/2010 – Německo – Fotbalové muzeum v Dortmundu
NN 50/2007 – Muzea v Rakousku). EK výslovně konstatovala, že v daném případě je obtížné určit, zda dotace naruší soutěž a ovlivní obchod mezi členskými státy EU. Stejně uvedla, že není třeba rozhodnout, zda se jedná o veřejnou podporu, neboť opatření je každopádně slučitelné podle čl. 107 odst. 3 písm. d) SFEU. Stejná výjimka je použita ve výroku rozhodnutí.

20 Rozhodnutí EK č. N 564/2009 – Lotyšsko – Podpora privátním vlastníkům kulturních památek
Věc notifikována dne , meritorní rozhodnutí přijato dne EK si dvakrát vyžadovala doplňující informace. Hlavním cílem opatření je zachovat privátní kulturní památky, které byly po roce 1990 navráceny původním vlastníkům. Ti v řadě případů nedisponují prostředky na renovaci. Veřejné financování má zajistit, aby památky zůstaly přístupné veřejnosti a plnily kulturně – společenskou roli.

21 Rozhodnutí EK č. N 564/2009 – Lotyšsko – Podpora privátním vlastníkům kulturních památek
Formou podpory jsou dotace, příjemci mohou být právnické či fyzické osoby vlastnící kulturní památku zapsanou na seznamu chráněných památek podle zákona o ochraně kulturních památek. Program bude financován z Evropského regionálního a rozvojového fondu. Posouzení EK: Dotace jsou poskytovány z veřejných prostředků. Ačkoliv jdou ze SF, lotyšské orgány vybírají příjemce, koordinují finanční toky a zdroje fondu

22 Rozhodnutí EK č. N 564/2009 – Lotyšsko – Podpora privátním vlastníkům kulturních památek
jsou plně v dispozici lotyšských institucí. Nejsou zde přímé transfery mezi rozpočtem EU a příjemcem prostředků. 2. Vzhledem k tomu, že památky jsou využívány komerčně, příjemci dotací jsou podniky. Dotace tyto podniky zvýhodňují oproti jiným vlastníkům památek a obecně ve vztahu k vlastníkům nemovitostí. 3. Díky podpoře mohou vlastníci zrenovovat svoji kulturní památku a využívat ji komerčně. Je evidentní, že příjem získaný z využívané renovované památky (nájemné,

23 Rozhodnutí EK č. N 564/2009 – Lotyšsko – Podpora privátním vlastníkům kulturních památek
kupní cena apod.) je vyšší než v případě památky zchátralé. 4. Ačkoliv dotace se netýkají nákladů, které mají přímý vliv na výkon ekonomické aktivity, může být narušena soutěž. Podle EK většina dotčených památek je lokálního významu a nenavštěvují je zahraniční návštěvníci, u některých z nich však nelze zahraniční atraktivitu vyloučit. Proto může být ovlivněn i obchodu mezi členskými státy EU. Závěr: Dotace jsou veřejnou podporou podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU (dále „SFEU“).

24 Rozhodnutí EK č. N 564/2009 – Lotyšsko – Podpora privátním vlastníkům kulturních památek
Uplatněná výjimka: Předložený program slouží zachování kulturního dědictví. Vzhledem k omezenému rozpočtu (2. 8 mil EUR) a omezenému počtu příjemců (asi 10) je dopad na soutěž limitovaný. Lotyšské orgány se navíc zavázaly, že zajistí, aby příjemci nenabízeli služby pod tržní cenou. Náklady na zachování památky v mnoha případech

25 Rozhodnutí EK č. N 564/2009 – Lotyšsko – Podpora privátním vlastníkům kulturních památek
přesahují finanční možnosti příjemců. Program ukládá příjemcům povinnost hradit 50 % nákladů z vlastních zdrojů. Způsobilé náklady jsou přesně definované a na projekty nebude poskytována podpora z jiných veřejných rozpočtů. Lotyšské orgány uvedly, že organizovaní kulturních akcií v památkách není zpravidla motivováno dosažením zisku. EK dospěla k závěru, že dotace jsou nezbytné pro dosažení sledovaného cíle (zachování kulturního dědictví) a limitované co do výše. Veřejná podpora je slučitelná podle čl. 107 odst. 3 písm. d) SFEU.

26 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Aktuální rozhodnutí v oblasti veřejné podpory"

Podobné prezentace


Reklamy Google