Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Francouzský materialismus I Kritika náboženství Spojení hmoty a pohybu Deismus  Ateismus Determinismus Francois Maria Arouet Voltaire - kritika teleologického.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Francouzský materialismus I Kritika náboženství Spojení hmoty a pohybu Deismus  Ateismus Determinismus Francois Maria Arouet Voltaire - kritika teleologického."— Transkript prezentace:

1 Francouzský materialismus I Kritika náboženství Spojení hmoty a pohybu Deismus  Ateismus Determinismus Francois Maria Arouet Voltaire - kritika teleologického vysv ě tlování p ř írody, Candide 1694–1778

2 Gnoseologické vlivy John Locke Primární kvality – rozlehlost, tvar, tuhost, pohyb a č íslo = reálné Sekundární kvality – barva, zvuk, chu ť, pach, teplo = nikoli vlastnosti v ě cí, ale d ů sledky jejich p ů sobení na naše smysly 1632–1704

3 Gnoseologické vlivy George Berkley I primární kvality jsou sekundární – vše je subjektivní p ř edstavou -> EEP Princip ontologické úspornosti – hmota je zbyte č ná, protože nedokáže p ř idat nic navíc k tomu, co je nám dáno jako vlastnosti našimi smysly. 1658–1753

4 Gnoseologické vlivy David Hume Kritika kauzality a substance imprese (vjemy) a ideje (p ř edstavy) – kombinace idejí  asociativní vyvolávání p ř edstav = sdružování p ř edstav – t ř i typy sdružování (na základ ě podobnosti) č asová prostorová blízkost pom ě r p ř í č iny a ú č inku Vztahy idejí nejsou totéž co faktické okolnosti. Kauzalitu nelze nahlédnout a priori Post hoc, ergo propter hoc Smyslové vnímání má vždy jen č asový sled, nikoli kauzální souvislost. 1711–1776

5 Francouzský materialismus II Zájem o č lov ě ka a spole č nost (ontologie a p ř írodní v ě da nástrojem) – vylepšování Materialismus Mechanistický (deterministický model fyziky) Vitalistický (samoorganizace hmoty)

6 Encyklopedisté (Encyclopédie française). Francouzská encyklopedie vychází od r. 1750 bez jednotného zam ěř ení. Podílejí se na ní zejména Diderot d’Alembert La Mettrie Holbach

7 Denis Diderot Obraz sv ě ta Spontánní tvo ř ivost Nep ř edvídatelnost Citlivost Dynamický vesmír, vznik a zánik Sv ě t prom ě n 1713–1784

8 Julien Offray de La Mettrie odmítá jakoukoli podobu finalismus odmítá i náhodu zd ů raz ň ování p ř ežití druhu i č lov ě k je stroj duše je bezp ř edm ě tná hypotéza 1709–1751

9 Paul Henri Dietrich Thiry, baron d’Holbach proti jakémukoli náboženství být š ť astný (neindividuální cit) správný pohled na sv ě t 1723–1789

10 Jean le Rond d’Alembert deista, matematik, fyzik Rozpory metafyzických tvrzení jsou jen d ů kazem toho, že nemá smysl jiné poznání než smyslové, vše, co p ř esahuje smyslovou skute č nost je v ě decky nejisté (p ř edjímání pozitivismu). 1717–1784

11 Claude Adrien Helvétius v ě da o lidském št ě stí

12 Jean-Jacques Rousseau Odlišení bytí a zdání (nep ř irozenost civilizace) P ř ekonání „bytí mimo sebe“ = být svobodný (p ř irozený) Návrat k p ř irozenosti (nikoli jen p ř írod ě — la nature)


Stáhnout ppt "Francouzský materialismus I Kritika náboženství Spojení hmoty a pohybu Deismus  Ateismus Determinismus Francois Maria Arouet Voltaire - kritika teleologického."

Podobné prezentace


Reklamy Google