Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řízení a plánování v malém podniku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řízení a plánování v malém podniku"— Transkript prezentace:

1 Řízení a plánování v malém podniku

2 Řízení malé firmy je specifické
Vzhledem k malému počtu zaměstnanců dochází k soustředění řady funkcí do kompetence několika málo manažerů. Zpravidla přitom neexistuje žádná evidence činností, která by umožňovala jednotlivé funkce jednoduchým způsobem rozdělit a delegovat. Proto je důležité jednotlivé funkce popsat a přiřadit k nim náplň činnosti, odpovědnost za plnění. Cílem by měla být snaha o „depersonifikaci“, popsání všech procesů bez ohledu na to, kdo či kolik lidí je vykonává (nákup, výroba, prodej….). Důležité je také popsat vazby mezi těmito procesy. Výhodou identifikace a nastavení procesů ve firmě je to, že se procesní know-how přenese z hlav lidí na „papír“ a stane se tak na nich nezávislým.

3 Procesní řízení v MSP Podnikatel/manažer trpí syndromem: „My to tady tak děláme“. Majitelé a manažeři jsou často příliš zaneprázdněni, aby dokumentovali své postupy, přitom podnikání je činnost velice technická, ne-li vědecká. Pro každý proces platí, že existuje osoba odpovědná za průběh celého procesu. K tomu jí musí náležet příslušné pravomoci a schopnost nést odpovídající odpovědnost.

4 Projektové řízení – vhodné nejen pro přípravu a realizaci stavební zakázky
Co je Projektové řízení (Project Management) slouží k rozplánování a realizaci složitých, zpravidla jednorázových akcí, které je potřeba uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými náklady tak, aby se dosáhlo stanovených cílů. Základem projektového řízení je projekt. Ten je třeba chápat jako tvůrčí proces, ne jako pouhou projektovou dokumentaci či výsledek. Projekt je řízený proces změny Atributy projektu - Jedinečnost - Vysoká míra rizika - Komplexnost Projektový tým – projekt je tak složitý a komplexní, že je pro jeho realizaci potřeba projektový tým, projekt je jen obtížně řešitelný jedním člověkem. Vymezenost (termín, náklady, zdroje) – projekt je omezený termínem, náklady a dostupnými zdroji.

5 Projektové řízení Stádia (fáze) projektového managementu: • Tvorba týmu • Definování návrhu projektu týmem • Plánování • Realizace • Vyhodnocení Manažer projektu - řídí projekt, zodpovídá celkově za průběžné plnění kontraktu. Jaké metody a techniky používá projektové řízení? Základním nástrojem pro plánování a řízení projektů je síťová analýza, konkrétně metody CPM (Critical Path Method), PERT (Program Evaluation and Review Technique) ….. Projektové řízení není novou manažerskou disciplínou, jak by se na první pohled zdálo. Zmínky o projektovém řízení jsou i v bibli, ve Starém zákoně, kde se popisuje stavba Šalamounova chrámu v Jeruzalému. Je tam popsáno, jaký materiál byl použit, jak byl smluvně zajištěn, kdo na chrámu pracoval a jakou dostával mzdu. Král Šalamoun uplatnil projektové řízení okolo roku 960 př. n. l. Podobných příkladů bychom mohli vyjmenovat celou řadu, jen namátkou můžeme ještě jmenovat stavbu Velké čínské zdi nebo stavby chrámů a amfiteátrů ve starém Řecku, stavby silnic a akvaduktů ve starodávné říši římské.

6 Plánování - musí být pojato velmi pečlivě, na určitou dobu dopředu.
Plánování je soustava dílčích plánů, ve kterých se promítají cíle, opatření a činností potřebné k jejich realizaci. Malé firmy se chovají tak, že práce se mezi zaměstnance rozděluje za chodu a spíše spontánně. Rozhodnutí vychází obvykle z aktuálního rozpoložení podnikatele či manažera. Převažuje ústní komunikace nad psanou.

7 Struktura plánování (1)
Vychází z jednotlivých činností podniku, které nelze plánovat odděleně, ale vždy s ohledem na vzájemné vazby. Východiskem soustavy plánů je plán odbytu (prodeje). Při sestavování plánů postupujete v tomto pořadí, neboť následující plán vyhází z předchozího: 1. plán odbytu (množství) 2. plán obratu (množství x cena) 3. plán nákladů 4. plán výroby 5. plán investic 6. finanční plán 7. plán nákupu 8. personální plán 9. plánovaní rozvahy (plánování stavu jmění a kapitálu)

8 Plánování (2) Plánování odbytu/prodeje představuje výchozí základnu pro plánování dalších činností podniku. Východiskem je marketingová analýza na jejímž základě odhaduji poptávku a tím i objemy prodejů. Plán obratu/tržeb (předpokládané prodané množství x cena (kterou mám díky analýze konkurence nastavenou v BP). Plán nákladů (variabilní x fixní náklady, kalkulace ceny výrobků/služby). Plán výroby - dává do souladu plán odbytu/prodeje s kapacitními možnostmi podniku. Plán výroby zahrnuje plánování objemu a sortimentu výrobků (co a kdy bude vyrobeno - pokud činnost spadá do oblasti služeb, výrobní plán není nutný) a na něj navazuje plán investic - potřebné výrobní kapacity, potřebný počet pracovníků – personální plán.

9 Plánování (3) Plánování investic - zahrnuje zpravidla dvě základní oblasti a to plánování oprav a údržby a plánování pořízení dlouhodobého majetku. Plánování investiční činnosti navazuje na plány výroby a výrobních kapacit a na plány finanční. Součástí tohoto plánování jsou i propočty efektivnosti investic. Finanční plán – vychází z účetnictví, propočítává finanční ukazatele – např. rentabilita, likvidita, zadluženost …….. Plánování nákupu. Úkolem nákupu je zabezpečit výrobu potřebnými surovinami, materiály, energií atd. Plánování nákupu zahrnuje tedy plány spotřeby, nákupu a zásob. Personální plán/plánování lidských zdrojů se týká plánování potřeby počtu dělníků a administrativních pracovníků, jejich kvalifikační struktury, jejich profesního růstu, vytváření pracovních podmínek, plánování systému odměňování a rozvíjení principů výkonnosti pracovníků.

10 Operativní plán Operativní plán navazuje na výše uvedený roční plán. Operativní plán je zpodobněním a současně aktualizací ročního plánu pro dané kratší období. Pro každý typ operativního plánu existuje jiná délka periody, pro kterou je sestavován (např. investiční jinak než plán výroby). Například je detailně určen následující měsíc, dva vzdálenější měsíce pouze v aktualizované podrobnosti ročního plánu. Vyhodnocení musí zahrnovat nejen konstatování o splnění či nesplnění, ale též musí být spojeno s analýzou důvodů splnění či nesplnění, nejen pro případnou odměnu či postih odpovědných pracovníků, ale i pro poučení pro další období.

11 Najímání zaměstnanců Podnikatel má obavu, že zaměstnanec stejnou práci nevykoná stejně dobře jako on sám, případně že pro ně bude představovat jen další zátěž. Lze se s tím vypořádat postupnými kroky: Zaměstnám na částečný úvazek. Při výběru zaměstnanců často dochází k upřednostňování rodiny a přátel před ostatními kandidáty (je to pro podnikatele mnohem jednodušší), bez ohledu na profil, který potřebuje. Tím si může zadělat na velké komplikace v budoucnosti.

12 Využití externích obchodních partnerů „Ičaři“
Znakem charakterizujícím většinu malých firem je realizace vybraných firemních procesů ve spolupráci s externími subjekty. Nejčastěji jde o služby účetní, daňové, případně právní, ale nejen ty…. kdy se malým firmám nevyplatí najmout si na danou oblast interního zaměstnance. Zde je třeba věnovat velkou pozornost výběru obchodního partnera, který by měl být nejen dostatečně kvalifikovaný, ale i spolehlivý. Je třeba si uvědomit, že outsoursováním některého procesu můžeme částečně přenést odpovědnost, ale stále jde o proces, který nějakým způsobem může ovlivnit úspěch, či neúspěch naší firmy.

13 Odměňování podnikatele
Záleží jen na podnikateli, jaké výše odměn si zvolí. Platí pravidlo: vyplácíme „minimum“, tj. tolik, abychom mohli uhradit bydlení, jídlo a další základní potřeby a jiné výdaje na určitou dobu omezíme. Dáme šanci firmě na rozvoj a zisky nebudeme odčerpávat a firmu tak kapitálově oslabovat. Podnikatel sám sobě nemůže vyplácet mzdu (platí pro podnikatelské subjekty fyzické osoby). Jak je to u s.r.o.? Jejich odměna má formu vyplácení částek jako „výběr pro osobní spotřebu“, což není uznatelným daňovým nákladem. Z toho fakticky vyplývá, že jeho odměnou je případný zisk. Podnikatel FO nemůže zaměstnávat svoji manželku, protože v zákoníku práce je uvedeno, že pracovněprávní vztah nemůže vzniknout mezi manžely. Řešením v takových případech je spolupracující osoba.


Stáhnout ppt "Řízení a plánování v malém podniku"

Podobné prezentace


Reklamy Google