Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zaměstnanost (OPZ) RYCON Consulting s.r.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zaměstnanost (OPZ) RYCON Consulting s.r.o."— Transkript prezentace:

1 Zaměstnanost (OPZ) 2014 - 2020 RYCON Consulting s.r.o.
Operační program Zaměstnanost (OPZ) RYCON Consulting s.r.o. Klepněte a vložte poznámky.

2   Alokace v období V programovacím období jsou pro Českou republiku vyčleněny téměř 24 mld. EUR, tj. cca 650 mld. Kč.

3 Prioritní osy PO 1 – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly EUR (59%) PO 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou EUR (30%) PO 3 – Sociální inovace a mezinárodní spolupráce EUR (2%) PO 4 – Efektivní veřejná správa EUR (5%) PO 5 – Technická pomoc EUR (4%)

4 Prioritní osa 1 IP 1.1 IP 1.2 IP 1.3 IP 1.4 IP 1.5
SC 1: Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob IP 1.1 SC 1: Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce IP 1.2 SC 1: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce IP 1.3 SC 1: Zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti SC 1: Zvýšit kvalitu dalšího vzdělávání IP 1.4 SC 1: Snížit míru nezaměstnanosti podpořených mladých osob v regionu NUTS II Severozápad IP 1.5

5 Prioritní osa 2 SC 1: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce SC 2: Rozvoj sektoru sociální ekonomiky IP 2.1 SC 1: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování SC 2: Zvýšit kvalitu péče o duševní zdraví a přispět k udržitelnosti systému zdravotnictví cílenou podporou zdraví, zdravého životního stylu a prevence nemocí IP 2.2 SC 1:Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů IP 2.3

6 Prioritní osa 3 a 4 SC 1: Zvýšit efektivitu sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ PO 3 SC 1: Zvýšit efektivitu a transparentnost veřejné správy PO 4

7 PO 1.1 (45%) Zprostředkování zaměstnání
Poradenské a informační činnosti a programy Bilanční a pracovní diagnostika Rekvalifikace Rozvoj základních kompetencí Podpora vytváření nových pracovních míst Podpora umístění na uvolněná pracovní místa Podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností Podpora flexibilních forem zaměstnání a odměňování Začlenění podpořených osob na trh práce Motivační aktivity Pracovní rehabilitace Realizace nových nástrojů APZ

8 PO 1.2 (10%) Profesní vzdělávání žen pro trh práce včetně OSVČ
Vzdělávání a poradenství pro osoby na RD a MD Vzdělávání v RP Advokační služby pro pomoc obětem diskriminace Podpora zavádění flexibilních forem práce Podpora a rozvoj služeb péče o děti - zvýšení zaměstnanosti žen Vyšší zapojení mužů do péče o děti Podpora RP (doprava, ubytování, stravování účastníků) Koordinace místních a celostátních politik RP

9 PO 1.3 (35%) Další profesní vzdělávání v odborných a klíčových kompetencích, včetně OSVČ Tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů, včetně přípravy podnikových lektorů a instruktorů Podpora a poradenství při vytváření a zavádění moderních systémů řízení a RLZ ve firmách Podpora sdružování MSP za účelem vzdělávání (vzdělávací klastry) Kariérové poradenství, orientace na trhu práce, rekvalifikace propouštěných Podpora zavádění AM do podniků Podpora odborné praxe a stáže v podnicích

10 PO 1.3 (35%) Podpora spolupráce podniků a vzdělávacích institucí ke slaďování kvalifikační úrovně a struktury pracovní síly s požadavky trhu práce Budování kapacit sociálních partnerů prostřednictvím vzdělávání, vytváření sítí a posílení sociálního dialogu a činnosti

11 PO 1.4 (10%) Podpora rozvoje a kapacit institucí trhu práce (analytických, metodických, řídících) Tvorba, rozvoj a realizace vzděl. programů pro zaměstnance institucí trhu práce Tvorba a rozvoj nových nástrojů APZ, mobility uchazečů. Spolupráce a partnerství při realizaci politiky zaměstnanosti, zejména na regionální úrovni, s aktéry trhu práce Informační a monitorovací systémy, vyhodnocování účinnosti opatření na trhu práce Systém krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých analýz a prognóz trhu práce

12 PO 1.4 (10%) Realizace kariérového poradenství
Spolupráce místních aktérů při podpoře hledání zaměstnání a změně kvalifikace Tvorba, rozvoj a realizace systémových opatření v oblasti DV Podpora chybějících kvalifikací, systém uznávání výsledků neformální vzdělávání atd. Rozvoj sítě EURES a jejich poradců

13 PO 1.5 Podpora učňovské přípravy a odborných stáží
Poskytnutí prvních pracovních zkušeností (místo na min. 6 měsíců) Podpora náboru mladých pracovníků, tvorba míst Podpora zahájení podnikání Podpora mobility mladých pracovníků Programy druhé šance

14 PO 2.1 (55%) Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených (SV) a sociálním vyloučením ohrožených (SVO) – sociální služby, služby pro rodiny a děti atd. Propojování podpory v oblasti bydlení, zaměstnání, sociální práce a zdravotní péče Sociální bytová politika obcí Realizace sociální práce Terénní a ambulantní služby Vzdělávání a poradenství, aktivizační, asistenční a motivační programy (podpora kompetencí, včetně fin. gramotnosti, stárnutí apod.)

15 PO 2.1 (55%) Podpora mladým lidem SV při vstupu na trh práce
Boj s diskriminací všeho druhu Programy prevence sociopatologických jevů a kriminality Programy sekundární a terciální prevence pro osoby ohrožené závislostí a závislé Posilování koordinační role obcí Podpora aktivit místních samospráv Aktivity k posílení postavení SV osob začleňováním do sociálních podniků (SP) Zavádění vzdělávacích programů na podporu zakládání SP Zvyšování povědomí o sociálním podnikání

16 PO 2.1 (55%) Podpora mladým lidem SV při vstupu na trh práce
Boj s diskriminací všeho druhu Programy prevence sociopatologických jevů a kriminality Programy sekundární a terciální prevence pro osoby ohrožené závislostí a závislé Posilování koordinační role obcí Podpora aktivit místních samospráv Aktivity k posílení postavení SV osob začleňováním do sociálních podniků (SP) Zavádění vzdělávacích programů na podporu zakládání SP Zvyšování povědomí o sociálním podnikání

17 PO 2.2 (35%) Transformace a deinstitucionalizace pobytových sociálních služeb Rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální začleňování Podpora systému sociálního bydlení Přenos dobré praxe v sociálních službích, službách péče o rodinu s dětmi, právní ochraně dětí atd. Vzdělávání v sociální oblasti, v oblasti koncepční, strategické a manažerské u pracovníků v sociálních službách Budování kapacit NNO prostřednictvím jejich vzdělávání

18 PO 2.2 (35%) Aktivity na podporu zdraví a zdravého životního stylu, např. Metodika zdravého životního stylu, poradenské služby, programy ochrany veřejného zdraví, včetně vzdělávání Tvorba a realizace vzdělávání za účelem přesunu těžiště psychiatrické péče do komunity Podpora specializačního vzdělávání lékařů v oborech, kde regionálně nepříznivý věkový průměr ohrožuje dostupnost péče…

19 PO 2.3 (10%) Podpora vytváření pracovních míst na lokální úrovni
Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni Vznik a rovoj sociálních podniků Vzdělávání venkovského obyvatelstva ke zvýšení lokální zaměstnanosti Prevence a řešení problémů v sociálně vyloučených lokalitách Podpora prorodinných opatření obcí a místních aktérů

20 PO 3 Podpora kapacit pro vývoj a šíření SI (inovační “laboratoře”, huby, inkubátory…), podpora síťování v SI a sociálního experimentování Aktivní a preventivní nástroje APZ, zprostředkování práce, inovace v zaměstnávání mladých a starších lidí Přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám trhu práce, rozvoj LZ ve firmách, inovace na pracovištích, rozvoj dalšího vzdělávání a strategií CŽV Aktivní a zdravé stárnutí Efektivní využití potenciálu migrace Podpora komunitních organizací ke zlepšování situace klientů Inovace v oblasti sociálního začleňování

21 PO 3 Podpora produkce vytvořené osobami znevýhodněnými na trhu práce
Adaptace SV na nové technologie s cílem zvýšit jejich zaměstnanost Rozvoj sociálního a sociálně integračního podnikání (sociální frenšízy) Výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi členskými státy EU v oblasti AZP atd. Podpora vzniku tematických sítí Rozvoj nástrojů ověřování, validace a předvýběru vhodných přístupů pro politiky veřejné správy (zvyšování transparentnosti VS, sociálně odpovědné zadávání veřejných zakázek, soc.odpovědné zaměstnávání ve VS, vzdělávání VS…

22 PO 4 Aplikace moderních metod řízení a RLZ, učící se organizace, knowledge management…) Transparentní výběr pracovníhů VS Vytvoření systému hodnocení, odměňování, motivace či organizace práce pracovníků VS (boj proti korupci, pokročilé zacházení s ICT, kybernetická bezpečnost, soft skills, interní lektoři…) Zlepšení komunikace a zvyšování důvěry mezi VS a občany Nastavení a rozvoj systému vzdělávání pracovníků VS Nastavení a rozvoj moderních metod řízení LZ, včetně systému přijímání, hodnocení a odměňování


Stáhnout ppt "Zaměstnanost (OPZ) RYCON Consulting s.r.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google