Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jištění kvality technologických procesů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jištění kvality technologických procesů"— Transkript prezentace:

1 Jištění kvality technologických procesů
5. VALIDACE procesů a zařízení Přednáška č.5_2009

2 Validace Základní pojmy a definice Kvalifikace zařízení a systémů
Validace procesů Monitoring Příklad Protokolu a rozbor procesu Přednáška č.5_2009

3 Základní pojmy validační technologie
Pod pojmem validace je vnímáno systematické, dokumentované komplexní provádění zkoušek a testů, které prokáží spolehlivost všech prvků, které proces ovlivňují. Přednáška č.5_2009

4 Základní pojmy validační technologie
Všechny procesy, které mají vliv na kvalitu produktu, jsou validovány nebo zařazeny do řídícího plánu validace. Přednáška č.5_2009

5 Základní pojmy validační technologie
Řídící plán validací ( Validation Master Plan , VMP ) Plán shrnující požadované validační aktivity zpravidla na dobu jednoho roku. Plán se řídí firemní politikou validací a obsahuje stručný výčet validací ve vazbě na jednotlivé uživatelské objekty, jednotlivé odpovědnosti, termíny zkoušek, druhy zkoušek a pod. Přednáška č.5_2009

6 Příklad VMP Přednáška č.5_2009 OZ_ZK_ Provoz_ Objekt Zkouška
Datum provedení Manažer validace Garant Uživatel Z001272 PLF C Tabletovací lis (nový) Instalační kvalifikace Béžová Pavel Dobrý Alena Dvořáková Z001414 PLF D CIP systém Lab&Pharma (PLF D, GL 4,5) Validace řídicího systému Dlouhý Petr Ptáček Z001413 Operační kvalifikace Tenký Josef Novák Z001412 PLF Technologický informační systém_TIS PLF tabletárna Z000922 TLF média Systém čisté páry Kemiterm (TLF A) Kalibrace teplotního snímače Růžová Jana Zíková Hana Nová Z000248 SMČ Čerpání vaselin _ čerpadla 3x, produkt Měření temperace produktovodů surovin Zelený Jan Starý Z001309 Filtry - úletové, výdechu _ fluidní sušárna, granulátor Doba použitelnosti filtrů po praní Libový Z001357 VÚFB Fluidní sušárna Niro Aeromatic S (chemie) Kalibrace průtokoměru vzduchu Tučný Gustav Pěnkava Přednáška č.5_2009

7 Základní pojmy validační technologie
Kvalifikace návrhu (Design Qualification, DQ) Dokumentované ověření toho, že návrh prostor, systémů a zařízení (objektů) je vhodný pro zamýšlený účel. Přednáška č.5_2009

8 Základní pojmy validační technologie
Instalační kvalifikace (Installation Qualification, IQ) Dokumentované ověření toho, že prostory, systémy a zařízení v podobě, v níž jsou instalovány či modifikovány, odpovídají schválenému návrhu a doporučením výrobce. Přednáška č.5_2009

9 Základní pojmy validační technologie
Operační kvalifikace (Operational Qualification, OQ) Dokumentované ověření toho, že prostory, systémy a zařízení v podobě, v níž jsou instalovány či modifikovány, pracují tak, jak je zamýšleno, a to v celém předpokládaném operačním rozsahu. Přednáška č.5_2009

10 Základní pojmy validační technologie
Procesní kvalifikace (Performance Qualification, PQ) Dokumentované ověření toho, že prostory, systémy a zařízení v podobě, v níž jsou propojeny, mohou účinně a reprodukovatelně pracovat podle schváleného výrobního postupu a specifikací výrobku. Přednáška č.5_2009

11 Základní pojmy validační technologie
Validace výroby produktu Dokumentovaný průkaz toho, že proces provozovaný v rámci stanovených parametrů může účinně a reprodukovatelně vyrábět léčivý přípravek resp. léčivou látku splňující předem stanovené specifikace a znaky jakosti. Prospektivní validace (Prospective Validation), Retrospektivní validace (Retrospective Validation), Konkurentní (souběžná) validace (Concurrent Validation) Přednáška č.5_2009

12 Validace procesů a Procesní a výkonová kvalifikace
Procesní validace a Procesní a výkonová kvalifikace jsou dva pojmy, které v některých případech mohou splývat. Výroba léků nebo léčivé látky je komplexní činnost a pro jištění kvality produktu se volí systematické zkoušky zpracování materiálu až po finální produkt. Prokázání jakosti vyráběného produktu při dodržení všech procesních parametrů se řadí do skupiny procesní validace označované jako přípravková validace PV. Přednáška č.5_2009

13 Validace procesů a Procesní a výkonová kvalifikace
Procesní a výkonová kvalifikace PQ se týká ověření spolehlivosti, že nastavení hodnot parametrů ve vztahu k prvkům regulace a řízení během zkoušek nebo chodu rutinního provozu splňuje požadavky na hodnoty kvalitativních požadavků opracovávaného materiálu . Většinou se pro PQ používá modelových systémů – placeba nebo simulovaných směsí s API. Přednáška č.5_2009

14 Validace procesů a Procesní a výkonová kvalifikace
Procesní validací se nazývá také validace, kdy se hovoří o zkouškách spojených s procesy na jednotlivých objektech jako např. Validace procesu sterilizace, validace čistících procesů , validace výroby přípravku – přípravková validace apod. Přednáška č.5_2009

15 Základní pojmy validační technologie
Validace přípravků a validace mytí zařízení po přípravku je prováděna prospektivně nebo konkurentně v případě nových produktů. Retrospektivně či odvoláním se na modelový příklad jsou řešeny validace v případě již zavedených přípravků. Při revalidaci je plánováno provést konkurentní validaci. Přednáška č.5_2009

16 Základní pojmy validační technologie
Validace čistění (Cleaning Validation) Validace čistění je dokumentovaný průkaz toho, že schválený postup čistění zajistí zařízení vhodné ke zpracování léčivých přípravků. Přednáška č.5_2009

17 Základní pojmy validační technologie
Validace počítačových systémů systematická činnost, jejímž cílem je zajistit takové podmínky, aby vznikl předpoklad vysokého stupně pravděpodobnosti, že procesy probíhající v samotném počítačovém systému budou probíhat v rozsahu předem určených specifikací. Přednáška č.5_2009

18 Základní pojmy validační technologie
Validace analytických metod Potvrzení zkoumáním a poskytnutí objektivního důkazu, že jsou splněny jednotlivé požadavky pro specifické zamýšlené použití Přednáška č.5_2009

19 Základní pojmy validační technologie
Revalidace (Re-Validation) Opakovaný proces validace s cílem ujistit se, že změny v procesu/zařízení zavedené v souladu s postupy kontroly změn nebudou mít nepříznivý dopad na charakteristiku procesu a jakost výrobku. Přednáška č.5_2009

20 Základní pojmy validační technologie
Nejhorší případ (Worst Case) Podmínka nebo soubor podmínek obsahujících horní a dolní limity provozních limitů a okolnosti v rámci standardních operačních postupů, u nichž je nejvyšší pravděpodobnost závady produktu či procesu ve srovnání s ideálními podmínkami. Tyto podmínky nemusejí nutně vést k závadě produktu či procesu. Přednáška č.5_2009

21 Základní pojmy validační technologie
Simulovaný produkt . Materiál, který blízce napodobuje fyzikální a kde je možné i chemické vlastnosti validovaného produktu (např. viskozitu, velikost částic, pH apod.). V mnoha případech splňuje tuto charakteristiku placebo. Přednáška č.5_2009

22 Základní pojmy validační technologie
Validační tým Skupina pracovníků, která organizuje realizaci validace vč. Dokumentace Pracovník uživatele ( vlastníka ), validační specialista (garant), analytik, zástupce jištění jakosti Přednáška č.5_2009

23 Základní pojmy validační technologie
Manažer validace Výkonný pracovník, který připravuje a zpracovává dokumentaci a řídí zkoušky Garant Specialista v oboru – garantuje odbornou část předpisové dokumentace ( postup práce, metodiku, kriteria přijatelnosti) Přednáška č.5_2009

24 Základní pojmy validační technologie
Vlastník procesu Pracovník odpovědný za chod definované části výrobního, vývojového, laboratorního nebo podnikatelského procesu . Někdy označovaný jako „uživatel „. Přednáška č.5_2009

25 Validační dokumentace
Validační dokumentace - validační (kvalifikační, optimalizační nebo jiný ) protokol resp.  zpráva nebo Zápis o zkoušce, vyplněná záznamová dokumentace o zkouškách a veškerá jiná dokumentace potřebná k prokázání kvality provedení validace . Přednáška č.5_2009

26 Příklad Validačního dokumentu
Validační zpráva_vzor_I.doc valuroflow_ZV.doc Přednáška č.5_2009

27 Validační dokumentace
Kontrolující – pracovník, který ověřuje data a údaje vložené do validačního dokumentu Vydavatel - pracovník zodpovědný za vydání, distribuci a evidenci validačního dokumentu Přednáška č.5_2009

28 Validační dokumentace
Záznamové dokumenty – předepsané formuláře / vzory / templáty, které jsou zpravidla součástí protokolů případně volné listy vhodně označené do kterých se ručně nejlépe modrým perem zaznamenává průběh předepsaných činností a procesů, parciální nebo konečná data a údaje nebo jsou následně tištěny z elektronických záznamů, které mohou být např. ze zařízení nebo měřících přístrojů. Přednáška č.5_2009

29 Validační dokumentace
Primární dokumentace – vyplněná záznamová dokumentace označená podpisem autora ( pracovníkem, který měření provedl ) a datem měření. Dokumentace musí být uspořádána způsobem, ze kterého je zjevný postup a smysl záznamu. U záznamové dokumentace vytištěné z elektronického dokumentačního systému musí správnost a úplnost tisku ověřit ten, který dokument vytiskl a opatřit ho svým podpisem a datem vytištění. Přednáška č.5_2009

30 Validační protokol Protokol se svým charakterem řadí z hlediska řízené dokumentace do kategorie Předpisové dokumentace- Řídících norem. Důsledně popsat nebo literárně odkázat na metody a postupy validačních zkoušek a uvést druhy zkoušek vč. jejich významu Opakované validace zpracovány SOP se specifickými postupy při validacích O konečné podobě rozhoduje zpravidla validační tým. Přednáška č.5_2009

31 Validační protokol osnova
Úvod a cíl – uvede se objekt validace a jeho stručná charakteristika, typ validace a cíl validace ( případně odkaz na identifikační číslo z VMP ) Složení validačního týmu a zodpovědnosti Charakteristika validovaného objektu nebo procesu ( popis, technologické schéma ) Přednáška č.5_2009

32 Validační protokol osnova
Analýza rizik a kritické stupně Seznam zkoušek ( rozsah a druhy zkoušek, metody zkoušek, kriteria přijatelnosti -limitní hodnoty parametrů , kritické parametry, odkazy na normy) Vzorkování –(metoda, frekvence odběrů, místa odběrů, velikost vzorku, označení vzorku a jiné charakteristiky ) Přednáška č.5_2009

33 Validační protokol osnova
Prostředky použité k validaci (zařízení, měřící prvky apod. ) Metody zpracování a hodnocení výsledků ( statistiky apod.) Doklady o proškolení pracovníků , kteří nejsou členy validačního týmu a podílejí se na validaci Přednáška č.5_2009

34 Validační protokol osnova
Opatření v případě nevyhovujících výsledků Harmonogram validace Seznam souvisejících norem a dokumentů (SOP, normy, Kvalifikace – zařízení, validace analytických metod , validace souvisejících procesů apod.) Přílohy: výkresy, schémata, záznamová dokumentace Přednáška č.5_2009

35 Validační zpráva Zpráva se svým charakterem řadí z hlediska řízené dokumentace do kategorie Záznamová dokumentace Zpráva je členěna podle zadání ve validačním protokolu Přednáška č.5_2009

36 Validační zpráva osnova
Validační osvědčení (podmínky platnosti, termín doporučené revalidace) a souhrn výsledků Výsledky validačních měření (vyplněné protokolem předepsané formuláře a ostatní vyplněná záznamová dokumentace, primární data a výsledky) Přednáška č.5_2009

37 Validační zpráva osnova
Zpracování výsledků Průběh validace, odchylky od protokolu a návrh opatření v případě nevyhovujících výsledků a jiná doporučení Přílohy ( primární dokumentace, ostatní dokumentace : zápisy, doklady o školení apod.) Přednáška č.5_2009

38 Monitorování jako součást validace procesů
Co je monitorování ( monitoring ): Měření hodnot nebo stavů vybraných parametrů v pravidelné frekvenci a jejich záznamy a vyhodnocování. (proměnlivost hodnot, kontaminační křivky, časové závislosti , trendy ) Přednáška č.5_2009

39 Monitorování jako součást validace procesů
Oblasti monitorování (sledování): Mikrobiologické testy prostředí, povrchů apod. Sledování a testování teplot, vlhkostí prostředí, tlakových poměrů, obsahu částic ve vzduchu Mikrobiologické testy medií ( např. čištěná voda ) Chemické testy medií Měření a sledování dalších veličin-parametrů u kontinuálně provozovaných soustav ( teploty, měrná vodivost čištěných vod apod.) Pravidelné záznamy o kontrolních úkonech ( preventivní kontroly funkce systémů, zařízení) Přednáška č.5_2009

40 Validace procesu Přípravková validace konkurentní:
Jedná se o systematické ověření procesu výroby přípravku ( podle schválené registrační dokumentace a převedené do velikosti odpovídající skutečné a schválené – registrované šarže) krok po kroku podle předem určeného operačního listu vypracovaného podle prvních zkušeností z vývoje přípravku a ověřování na úrovni šarží určených pro klinické vzorky Přednáška č.5_2009

41 Přípravková validace Probereme jeden konkrétní příklad na úrovni přípravy Validačního protokolu ..\Vzor _Val protokol nový.doc Přednáška č.5_2009

42 VALIDACE A VALIDAČNÍ DOKUMENTACE
Konec přednášky č.5 Přednáška č.5_2009


Stáhnout ppt "Jištění kvality technologických procesů"

Podobné prezentace


Reklamy Google