Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jan Mach AKADEMICKÉ VÝSLEDKY NA VEŘEJNOSTI HROZBA NEBO PŘÍLEŽITOST?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jan Mach AKADEMICKÉ VÝSLEDKY NA VEŘEJNOSTI HROZBA NEBO PŘÍLEŽITOST?"— Transkript prezentace:

1 Ing. Jan Mach AKADEMICKÉ VÝSLEDKY NA VEŘEJNOSTI HROZBA NEBO PŘÍLEŽITOST?

2 OSNOVA Akademické výsledky Vývoj zpřístupňování akademických výsledků Současné repozitáře Problematika zpřístupňování plných textů Právo, legislativa Metadata Přenos dat Identifikátory Archivace a dlouhodobé zpřístupnění Příležitosti a hrozby

3 AKADEMICKÉ VÝSLEDKY

4 Studentské práce vysokoškolské kvalifikační práce seminární práce Výsledky vědy, výzkumu a inovací na vysokých školách Šedá literatura

5 STUDENTSKÉ PRÁCE Vysokoškolské kvalifikační práce Definované zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb. Bakalářský studijní program – bakalářská práce Magisterský studijní program – diplomová práce Rigorózní zkoušky – rigorózní práce Doktorský studijní program – disertační práce Habilitační řízení – habilitační práce Seminární práce

6 VYSOKOŠKOLSKÉ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE

7 VYSOKOŠKOLSKÉ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE - ZAHRANIČÍ Virginia Polytechnic Institute and State University, Eduard A. Fox 1996 PDF, SGML software ETD db The National Digital Library of Theses and Dissertations později The Networked Digital Library of Theses and Dissertations ETD-MS: an Interoperability Metadata Standard for Electronic Theses and Dissertations DART-Europe - podmínka zapojení: OAI-PMH, Dublin Core, volný přístup

8 VYSOKOŠKOLSKÉ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE - ČESKÁ REPUBLIKA 2003 Odborná komise pro otázky elektronického zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací při Asociaci knihoven vysokých škol Soubor doporučení pro VŠ -postup kroků při zavádění registru vysokoškolských kvalifikačních pracích na školách, -workflow sběru a zpřístupňování prací -aktéři workflow -autorskoprávní problematika, doporučení pro vysokoškolské předpisy, metodické pokyny -standardy pro popis souvisejících metadat

9 VYSOKOŠKOLSKÉ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE - ČESKÁ REPUBLIKA 2005 Metadatový soubor pro elektronické vysokoškolské kvalifikační práce v ČR – EVSKP-MS 2008 PersCZ - pro popis fyzických osob a CorpCZ pro popis korporací Projekt C1/2008 MŠMT www.theses.cz „Národní registr vysokoškolských kvalifikačních prací a odhalování plagiátů“ -zapojeno 17 vysokých škol, v současnosti theses.cz využívá 29 škol

10 NÁRODNÍ REGISTR VYSOKOŠKOLSKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ

11 standard EVSKP-MS nebo vlastní formát dat OAI-PMH nebo ruční přenos dat řeší se otázka zpřístupňování plných textů antiplagiátorský systém Seminární práce – Odevzdej.cz

12 VÝSLEDKY VĚDY, VÝZKUMU A INOVACÍ

13 Závěrečné zprávy, příspěvky do sborníků, patenty, publikované články … Repozitáře vlastní WWW stránky institucionální repozitáře oborové repozitáře online časopisy a plnotextové repozitáře

14 OPEN ACCESS - DEFINICE

15 OPEN ACCESS „ Zajištění otevřeného a volného přístupu k plným textům na veřejném internetu, dovolující uživatelům číst, stáhnout, kopírovat, distribuovat, tisknout, vyhledávat nebo propojovat plné texty článků, jejich procházení pro indexaci, zaznamenání ve formě dat v počítačových programech, nebo jejich užití pro jakýkoliv další zákonný záměr, bez finančních, právních nebo technických bariér, kromě nedílného a neoddělitelného dosažení samotného přístupu k internetu.“ (BOAI)

16 OPEN ACCESS trvalý a bezplatný online přístup k dokumentům (plným textům) pro všechny uživatele dokumenty dostupné bezplatně i když nemusejí být bezplatně vytvářeny vlastník copyrightu dává jednoznačné svolení k jejich neomezenému čtení, stahování, kopírování, ukládání, tištění, vyhledávání a hypertextovému propojování

17 BUDAPEŠŤSKÁ INICIATIVA (BOAI) Hlavní cíl – získání finančních zdrojů na podporu změn stávajícího ekonomického způsobu financování existujících časopisů a posílení vzniku nových časopisů Definuje zlatou a zelenou cestu k OA všechny náklady na publikování by měly být hrazeny autorem, resp. publikující stranou – Uživatel má přístup k materiálům zdarma Autor rozhoduje o volném zpřístupnění příspěvku = je držitel autorského práva

18 PROHLÁŠENÍ Z BETHESDY Prohlášení o otevřeném přístupu k publikování z Bethesdy Hlavní cíl – jak postupovat při prosazování zásad rychlého a otevřeného přístupu k primární vědecké literatuře Podnítit diskuzi o publikování informací s otevřeným přístupem v biomedicínských oborech Přesné vymezení konkrétních kroků pro všechny organizace a instituce v rámci otevřeného přístupu

19 BERLÍNSKÁ DEKLARACE Berlínská deklarace o otevřeném přístupu ke znalostem v přírodních a humanitních vědách Hlavní cíl – podpora otevřeného přístupu k vědeckým poznatkům prostřednictvím Internetu – Internet jako podstatný prvek a významný článek, měnící praktickou a ekonomickou skutečnost distribuce vědeckých poznatků a kulturního dědictví – Záruka celosvětové přístupnosti odborných informací

20 DALŠÍ INICIATIVY OA Doporučení EUA pracovní skupiny pro otevřený přístup – určen pro vedení univerzit, s cílem definovat zásady pro zpřístupňování vědeckých prací prostřednictvím otevřeného přístupu (repozitáře, auto-archivace, směrnice, financování) Iniciativa v rámci 7. rámcového programu pro výzkum – pilotní projekt otevřeného přístupu k recenzovaným vědeckým článkům v oblasti výzkumu (OpenAIR) – požadavek na zveřejnění výsledků výzkumu ve volném režimu v rozmezí 6-12 měsíců – projekt se vztahuje na oblast: energetika, životní prostředí, zdraví, ICT, výzkumné infrastruktury (e-infrastruktura), věda ve společnosti, sociální, ekonomické a humanitní vědy Pravidla otevřeného přístupu Evropské rady pro výzkum

21 ZLATÁ CESTA K OA GOLDEN ROADS TO OA, OA PUBLISHING Autor nabídne vydavateli článek k publikování, redakce zajistí recenzní řízení Pokud je článek přijat redakce zajistí jazykovou a formální úpravu Přístup k textu neplatí uživatel, ale autor, který usiluje o zveřejnění svého článku v odborném časopise, nebo třetí strana (grantová agentura, instituce autora apod.) Seznam licenčních politik – SHERPA/RoMEO

22 ZELENÁ CESTA K OA GREEN ROADS TO OA, OA SELF-ARCHIVING Autorům uděleno svolení k auto-archivaci vlastních kopií publikovaných dokumentů Autor ukládá zpravidla redakčně neupravený rukopis svého příspěvku Příspěvek je okamžitě k dispozici uživatelům – bez hodnocení kvality Výjimkou články, které již hodnocením prošly jinde Autor popisuje dokument metadaty

23 OPEN ACCESS PROJEKTY A REPOZITÁŘE

24 PROJEKT SHERPA Zahájení činnosti r. 2002 Zabývá se otázkami výzkumu podpory univerzit v zavádění otevřeného přístupu prostřednictvím institucionálních repozitářů Projekt poskytuje následující služby : – RoMEO – JULIET – OpenDOAR – SHERPA search

25 PROJEKT SHERPA/ROMEO Zahájení provozu r. 2004 Vytvořena v rámci projektu SHERPA Umožňuje vyhledávat v repozitářích podle názvu vydavatele, nebo názvu časopisu Kategorie vydavatelů časopisů, dle individuálního přístupu k auto-archivaci http://www.sherpa.ac.uk/romeo/

26 REGISTRY OA ROAR - Registry of Open Access Repositories OpenDOAR – The Direcotory of Open Access Repositories DOAJ – Directory of Open Access Journals

27

28 PŘEDMĚTOVĚ ORIENTOVANÉ REPOSITÁŘE arXiv.org – statistika, počítačová věda, matematika, fyzika … E-Print Network – přes 5,5 mil článků pro základní a aplikovaný výzkum RePEc – vědecké práce z ekonomie, spolupráce s EconLit DRIVER - Digital Repository Vision for Europe – 2,5 mil. vědeckých publikací z Evropy včetně VŠKP CogPrints – autoarchivace pro psychologii, filosofii, neurovědy, biologii aj.

29 OA REPOSITÁŘE A VYHLEDÁVAČE PhilSci Archive filosofie vědy Scirus Index více než 410 milionů vědeckých článků PubMed Central, BioMed Central Národní registr VŠKP ČR – theses.cz Google Books, Google Scholars

30 ŠEDÁ LITERATURA

31 Weintraub (2000) „publikace vydané vládou, akademií, podniky a průmyslem, v tištěné i elektronické podobě, které nejsou řízeny komerčními zájmy nakladatelů a kde jsou přitom članky, diplomové prace, vládní dokumenty, bulletiny, technické zprávy, sborníky z konferencí a další publikace distribuovány zdarma, na základě předplatného, nebo jsou na prodej.” GreyNet, konference GL (1997) „literatura, která vznika na všech urovních v oblasti vlády, akademie, podniků a průmyslu v tištěne i elektronické podobě, a to nezávisle na komerčních vydavatelích”

32 PRODUCENTI ŠEDÉ LITERATURY soukromí vydavatelé a společnosti, sdruženi, rady, výzkumné instituce, federace, podniky, odborové organizace, trusty a univerzity repozitáře lokálních institucí typu AV ČR Grey Literature Network Service (GreyNet) národní a mezinárodní repozitář šedé literatury asociace EAGLE/systém SIGLE produkce šedé literatury v Evropě, bibliografické záznamy zástupci ČR – NTK a Knihovna AV ČR české kvalifikační práce evidovány pouze výběrově OpenSigle evropský informační systém o šedé literatuře

33 NÁRODNÍ ÚLOŽIŠTĚ ŠEDÉ LITERATURY NUŠL

34 PROBLEMATIKA ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PLNÝCH TEXTŮ

35 PRÁVO A LEGISLATIVA – VŠKP § 47 b) VŠ zákona dává povinnost nevýdělečně zveřejňovat disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a výsledku obhajoby. Tyto práce musí být též nejméně pět dní před obhajobou dostupné veřejnosti, je možné si z nich pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny. Způsob, jakým jsou práce zveřejněny v databázi kvalifikačních prací, má stanovit vnitřní předpis vysoké školy. Autor odevzdáním své práce souhlasí s takovýmto zveřejněním bez ohledu na výsledek obhajoby. Zákon neupravuje zveřejňování prací habilitačních.

36 PRÁVO A LEGISLATIVA - VŠKP Autorský zákon používá odlišný termín „Sdělování díla veřejnosti“ § 37 Knihovní licence „Do práva autorského nezasahuje knihovna, archiv, muzeum, galerie, škola, vysoká škola a jiné nevýdělečné školské a vzdělávací zařízení, d) půjčuje-li originály nebo rozmnoženiny obhájených diplomových, rigorózních, disertačních a habilitačních prací na místě samém, a to výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia, pokud takové užití autor nevyloučil.“

37 PRÁVO A LEGISLATIVA – SEMINÁRNÍ PRÁCE Dílo školní dle Autorského zákona Možnost použití pouze pro vnitřní potřebu školy, škola nemá právo dílo zveřejnit Student vykonává práva osobní i majetková

38 PRÁVO A LEGISLATIVA - VÝSLEDKY VĚDY A VÝZKUMU, ŠEDÁ LITERATURA výzkumník, výzkumný tým, agentura pro zaměstnavatele nebo poskytovatele dotace – zaměstnanecké dílo zaměstnanec školy, úředník, výkaz nebo doklad – většinou se nejedná o autorské dílo, příp. zaměstnanecké dílo nezávislý autor, sám publikuje – individuální autorská práva

39 METADATA popisují dílo (VŠKP, šedou literaturu) pomocí metadatových prvků povinné x nepovinné opakovatelné x neopakovatelné formát zápisu nejčastěji XML automatizovaná výměna

40 METADATA EVSKP-MS Popisné metadatové prvky – viz dále Technické a administrativní metadatové prvky poskytovatel metadat počet souborů popis souborů (velikost, typ, …) URL na soubor informace o poskytovateli metadat datum změny, uložení do repozitáře práva pro zpřístupnění souboru

41 METADATA EVSKP-MS – POVINNÉ PRVKY Název VŠKP dc:title Autor VŠKP dc:creator, Abstrakt VŠKP dcterms:abstract Datum vytvoření / odevzdání VŠKP Typ VŠKP dc:type Formát VŠKP dcterms:medium Identifikátor VŠKP dc:identifier Jazyk VŠKP, dc:language

42 METADATA EVSKP-MS – POVINNÉ PRVKY Akademický titul nebo vědecko-pedagogická hodnost thesis:degree Zkratka titulu / hodnosti thesis:name Typ studijního programu thesis:level Studijní program a Studijní obor thesis:discipline Instituce přidělující hodnost thesis:grantor

43 METADATA EVSKP-MS Abecední seznam použitých prvků dc: dc:creator, dc:contributor, dc:identifier, dc:language, dc:publisher, dc:rights, dc:subject, dc:title, dc:type Abecední seznam použitých prvků dcterms: dcterms:abstract, dcterms:available, dcterms:alternative, dcterms:bibliographicCitation, dcterms:created, dcterms:dateAccepted, dcterms:dateSubmitted, dcterms:extent, dcterms:medium, dcterms:modified, dcterms:tableOfContents Abecední seznam použitých prvků thesis: thesis:degree, thesis:discipline, thesis:level, thesis:name, thesis:grantor Abecední seznam definovaných prvků evskp: evskp:contact, evskp:dateDelivered, evskp:metadata, evskp:modified, evskp:fileNumber, evskp:fileProperties, evskp:server, evskp:transfer

44 TRVALÉ IDENTIFIKÁTORY řetězec čísel, písmen nebo znaků reprezentující určitý objekt LCCN 1898, ISBN 1970, ISSN 1975 požadavky: jednoznačnost trvalost (persistence) ID trvalost (persistence) objektu

45 TRVALÉ IDENTIFIKÁTORY - PŘÍKLADY na bázi URI trvalá URL adresa Handle – př. http://hdl.handle.net/1721.1/14399 další: ARK, DOI, PURL, … URN:NBN př. urn:nbn:de:bsz:291-scidok-4956 namapovaný na resolver: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:291-scidok-4956

46 ARCHIVACE A DLOUHODOBÉ ZPŘÍSTUPNĚNÍ Archivace vysokoškolských kvalifikačních prací

47 ARCHIVACE A DLOUHODOBÉ ZPŘÍSTUPNĚNÍ Zajištění čitelnosti dokumentu po mnoha desítkách let – viz např. Text 602 Přístupy: emulace editorů/prohlížečů/operačních systémů migrace formátů

48 PŘÍLEŽITOSTI A HROZBY

49 PŘÍLEŽITOSTI A HROZBY - PLAGIÁTORSTVÍ Nebudou mé práce více přejímány, protiprávně kopírovány? Nedopouštím se plagiátorství? Antiplagiátorské systémy theses.cz, odevzdej.cz, repozitar.cz Plagiarism aj. vlastní vyhledávání duplicit

50 PŘÍLEŽITOSTI A HROZBY – KVALITA PRÁCE Je práce dostupná na Internetu kvalitní? Co např. Wikipedie? Požadavek na recenzní řízení u Open Access, VŠKP

51 PŘÍNOSY OPEN ACCESS

52 OPEN ACCESS MAXIMALIZUJE Viditelnost výzkumu Využitelnost, aplikovatelnost výzkumu Dopad výzkumu Produktivitu výzkumu Postup výzkumu Financování výzkumu Hodnocenost výzkumu …to vše díky zvýšení dostupnosti výzkumu

53 PŘÍNOS PRO AUTORY Klíčová role při rozšiřování otevřeného přístupu k dokumentům Autoři publikují své práce v odborných časopisech, s odpovídající kvalitou a počtem potenciálních uživatelů = > očekávaný citační ohlas Tradiční postup vede ke konzervativnímu chování autorů Důležitým faktorem – vliv publikované práce

54 PŘÍNOS PRO AUTORY Autoři využívající auto-archivace v otevřených archivech oceňují možnost bezplatného využívání jejich dokumentů koncovými uživateli – poskytuje možnost zvyšování citovanosti prací a rychlost publikování Publikovány mnohé studie a výzkumy o pozitivním vlivu otevřeného přístupu na citovanost vědeckých publikací

55

56 Kolik stojí citace? $85.65 - $2226.89 (cena k roku 2005)

57 VĚDECKÉ INSTITUCE A UNIVERZITY Úzký vztah k autorům Publikující autor nezvyšuje pouze svou osobní prestiž, ale také prestiž celého svého pracoviště Konkurenční prostředí – boj o své místo, nutnost obhajovat výzkumy, propagace práce, žádosti o příspěvky a granty Autoři publikující v prestižních časopisech – menší zviditelnění Autoři publikující v rámci OA – širší spektrum zájemců = > povědomost o instituci pro širší okruh odborníků

58

59 KOMERČNÍ VYDAVATELÉ Nuceni reagovat na změny v informačním průmyslu Elektronická forma vědecké komunikace, ICT – uživatel získává primární dokument bez nutnosti zprostředkování Překonány bariéry času a prostoru Řešeny záležitosti ekonomické stránky šíření vědeckých poznatků Řada komerčních vydavatelů podporuje hnutí OA – Přes 25 tisíc recenzovaných časopisů publikuje přes 2,5 milionu článků ročně, univerzity mohou předplatit pouze část z nich

60 INFORMAČNÍ INSTITUCE, KNIHOVNY Knihovny hnutí za OA vítají – finanční prostředky nutné na nákup předplatné časopisů možno využít k jiným účelům Nová role – podpora autorů při publikování Nové profesní nároky: – zajištění integrace OA zdrojů s dosavadními službami – zvýšení školení a podpory uživatelů – posuzování kvality zdrojových materiálů – zajištění trvalé ochrany a zpřístupnění materiálů s otevřeným přístupem

61 KONCOVÍ UŽIVATELÉ Otevřený přístup představuje určitou svobodu v získávání odborných informací Nezávislost na čase a prostoru Nevyžaduje zprostředkovatele Možnost pracovat dle vlastních podmínek Snadná dostupnost zdrojů a úspora finančních prostředků Možnost sledování nejnovějších poznatků z oboru Snadné vyjádření a zprostředkování reakce na publikované materiály

62 Ing. Jan Mach machj@vse.cz DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Ing. Jan Mach AKADEMICKÉ VÝSLEDKY NA VEŘEJNOSTI HROZBA NEBO PŘÍLEŽITOST?"

Podobné prezentace


Reklamy Google