Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KDYŽ VÁS POZVEME NA PŘÍPADOVOU KONFERENCI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KDYŽ VÁS POZVEME NA PŘÍPADOVOU KONFERENCI"— Transkript prezentace:

1 KDYŽ VÁS POZVEME NA PŘÍPADOVOU KONFERENCI
Mgr. Martina Zabranská OSPOD Chrudim

2 PŘÍPADOVÁ KONFERENCE plánované a koordinované společné setkání klienta, jeho rodiny a všech, kteří pro ně představují, nebo mohou představovat, podpůrnou síť Cílem setkání je výměna informací, zhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, hledání optimálního řešení a plánování společného postupu, který povede k naplňování potřeb dítěte. Výstupem je individuální plán ochrany dítěte.

3 PRINCIPY PŘÍPADOVÉ KONFERENCE
Zájem dítěte a individuální přístup Aktuálnost Objektivita Důvěrnost, diskrétnost a bezpečí Spolupráce Koordinace Efektivita

4 KDY SVOLAT PŘÍPADOVOU KONFERENCI?
§ 10 odst. 3, písm. e) 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (ZSPOD) § 14 odst. 2 zákona ZSPOD před podáním návrhu v průběhu soudního řízení rozdělit odpovědnosti a koordinovat péči

5 DŮVODY PRO SVOLÁNÍ PK Konkrétní situace a oblasti Rodina v nesnázích
Situace vyžadující umístění dítěte mimo rodinu Chystaná změna prostředí dítěte (náhlá i plánovaná) Výraznější výchovné nebo školní problémy dítěte Revidování dlouhodobého umístění dítěte mimo rodinu Obtížná, selhávající nebo nezdařená náhradní rodinná péče (NRP) Zvlášť komplikované případy Nespolupracující rodina

6 PRŮBĚH PŘÍPADOVÉ KONFERENCE
Úvod a přivítání délka setkání, pravidla komunikace, podpis mlčenlivosti Představení účastníků Představení klienta a jeho situace Mapování současné situace a aktuálních potřeb dítěte Prezentace návrhů řešení Tvorba a finalizace konkrétního plánu (IPOD) Určení kontaktní osoby a termínu dalšího setkání Zhodnocení setkání

7 PŘÍPRAVA PŘÍPADOVÉ KONFERENCE
Stanovení cíle setkání Příprava a motivace klienta Přítomnost nezletilého dítěte u setkání Další účastníci počet účastníků úhrada účasti odborníků na případové konferenci Facilitátor Místo setkání a jeho délka

8 Příběh Zuzany Desetiletá Zuzana byla po rozvodu svěřena do péče otce. Otec má novou partnerku a z jejich vztahu se narodil syn Tomáš, kterému jsou nyní 2 roky. Všichni žijí ve společné domácnosti. Zuzana je se svou matkou v nepravidelném kontaktu. V době letních prázdnin tráví u matky více času. Zuzana má problémy se svým chováním ve škole, nevhodným způsobem na sebe strhává pozornost a hrozí jí diagnostický pobyt. Zuzaně byla diagnostikována ADHA a deprivační syndrom pocházející z dětství. Zuzana má zdravotní potíže s pomočováním a udržováním stolice.

9 Příběh Zuzany - pokračování
Otec a jeho partnerka mají problémy v komunikaci se školou, kterou Zuzana navštěvuje. Oba se cítí být pod tlakem nejen ze strany školy, ale i ze strany sociální pracovnice OSPOD. Na rodinu přicházejí anonymní udání. Zuzana v minulosti docházela s otcem a jeho partnerkou do dětského krizového centra. Nad rodinou byl stanoven soudní dohled, otec nerozumí důvodům proč. Otec se svou partnerkou mají odlišný přístup k výchově Zuzany než její matka. U matky nemá Zuzana pravidelný řád, nic nemusí, čas tráví sledováním televize a hrami na PC.

10 Účastníci případové konference
otec Zuzany přítelkyně otce Zuzana – nechtěla se zúčastnit matka – omluvila se pracovnice sanačního programu třídní učitelka školní psycholog / výchovný poradce dětská psychiatrie sociální pracovnice OSPOD facilitátorka

11 Cíl případové konference – stanovení okruhů
Zuzana doma neposlouchá spolupráce rodiny se školou odlišné fungování Zuzany u matky trávení Zuzanina volného času zlepšení psychického a zdravotního stavu Zuzany Vzhledem k času byly vybrány okruhy – b) a e)

12 Vytvoření individuální plánu
Pravidla chování ve škole – škola do týdne stanoví 5 základních pravidel a systém jejich dodržování, který třídní učitelka předá Zuzaně. Pomoc terapeutky - dětský psychiatr napíše doporučení - pracovnice sanačního programu zkontaktuje terapeutku a otci předá návrh prvního termínu návštěvy. Zkrácené vyučování – psychiatr napíše doporučení. Partnerka otce zanese doporučení do školy spolu s lístečkem od rodičů o tom, že Zuzana bude půl roku chodit ze školy po 4. vyučovací hodině. Společné schůzky otce, jeho partnerky, Zuzany a školy – zorganizuje škola (první bude za měsíc – termín škola zavolá otci a domluví termín prvního společného setkání)

13 IPOD - pokračování Mezi schůzkami si otec a jeho partnerka budou volat do školy. V případě, že se ve škole stane něco závažného bude volat otci třídní učitelka. Zapisování domácích úkolů – Zuzaně mohou ve třídě pomoci spolužáci – zajistí třídní učitelka. Byl stanoven termín revize IPOD na případové konferenci za 6 měsíců. Pokud nebudou stanovené cíle naplňovány, bude svolána dříve.

14 Doporučení z případové konference
Důležité je nesnímat ze Zuzany zodpovědnost, zároveň ji chválit a podporovat. Kontrolu navržených řešení a stanovení termínu dalšího možného setkání zajistí sociální pracovnice OSPOD. Matka obdržela od pracovnice sanace zápis z případové konference a byla s ní dohodnuta některá pravidla ohledně kontaktu matky s dcerou, např. jí bude telefonovat 1x za 14 dní, nebude jí nic v předstihu slibovat, na všem se bude domlouvat napřed s otcem. Pokud bude Zuzana u matky, bude matka dodržovat stejný režim jako je u otce.

15 Následná případová konference
Účastnila se i matka Zuzany. I nadále je problém v komunikaci mezi ní a Zuzanou. Zhodnocení současné situace - co se od minulé případové konference zlepšilo Zlepšení: Zuzanino chování se výrazně zlepšilo komunikace mezi školou a rodinou je na dobré úrovni (především za pomoci telefonátů) dobře je nastaven režim a kontrola Zuzany ze strany partnerky otce a otce Zuzana lépe zvládá domácí úkoly, nehádá se tolik a má méně poznámek probíhá terapie Zuzany cca 1x za 2 měsíce Zuzana navštěvuje taneční kroužek školní výuka byla prodloužena na běžnou dobu

16 Stanovení cíle případové konference
u Zuzany odezněly problémy s pomočováním a udržováním stolice celkově je viditelný velký posun díky aktivní spolupráci všech stran Cíl případové konference – stanovení okruhů Zlepšit komunikaci mezi matkou a Zuzanou Zjistit jak se daří Zuzaně ve škole a ošetřit blížící se změnu – nástup Zuzany do 6. třídy Požádat OSPOD o zrušení dohledu nad Zuzanou

17 Individuální plán Matka bude volat Zuzaně 1x za 14 dnů mezi 16 a 17 hodinou a to první a třetí středu v měsíci od listopadu Matka pro usnadnění komunikace a možnosti volat zdarma zakoupí co nejdříve, nejpozději do konce tohoto měsíce kartu O2 Otec a jeho partnerka informují Zuzanu o tom, že jí matka bude telefonovat 1x za 14 dnů V případě, že matka nebude finanční prostředky na zavolání, kontaktuje pracovnici sanačního centra a bude s ní tuto situaci řešit, aby nebyla Zuzana zklamaná Příprava Zuzany na pobyt u matky v době letních prázdnin – konkrétní datum bude sděleno Zuzaně několik dnů předem Prázdninový pobyt Zuzany u matky a dodržování stanovených pravidel – zajistí matka a partnerka otce, budou domluvena pravidla, která budou matkou dodržována

18 Individuální plán Pokud po návratu Zuzany od matky nastane v chování Zuzany změna, bude partnerka otce ihned informovat terapeuta a v rámci terapie bude Zuzana ošetřena a bude dodržován pravidelný domácí režim Matka bud i nadále spolupracovat s pracovnicí sanačního centra Třídní učitelka před zahájení školního roku – v přípravném týdnu, se uskuteční schůzka všech učitelů, kteří budou Zuzanu učit a připraví je na to, jak s ní pracovat V září se uskuteční schůzka pedagogů a rodiny Pro integraci Zuzany je možné v krajním případě vypracovat individuální plán a to tehdy pokud selže dohoda mezi školou a rodinou – iniciuje otec v případě potřeby Otec a jeho partnerka budou v kontaktu se sociální pracovnicí OSPOD

19 Další doporučení z PK Další průběh spolupráce bude sledován pracovnicí sanačního centra Sociální pracovnice OSPOD bude dostávat informace o tom, jak se rodině daří Matka Zuzany bude pravidelně informována od otce a jeho partnerky o tom, jak se daří Zuzaně

20 KONTAKTY Mgr. Martina Zabranská tel.: 469 657 570, 731 686 881
Mgr. Radka Pochobradská tel.: ,


Stáhnout ppt "KDYŽ VÁS POZVEME NA PŘÍPADOVOU KONFERENCI"

Podobné prezentace


Reklamy Google