Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

6.12.2007. Diginovela = Restart české digitalizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "6.12.2007. Diginovela = Restart české digitalizace."— Transkript prezentace:

1 6.12.2007

2 Diginovela = Restart české digitalizace

3 Stanovisko ČT k diginovele a její důsledky pro ČT Obecný význam  Pozitivní je snaha státu zvýšit aktivitu a zhostit se v maximálně možné míře role vlastníka kmitočtového spektra  Pozitivní je dosažení politického konsensu napříč stranami  Digitalizace se v ČR dostala do neřešitelné situace(rozdělení kmitočtů,vydání licencí pro nové vysílate,žaloby)-diginovela je de facto restartem digitalizace v ČR  Diginovela sází na zásadní roli ČT v procesu digitalizace

4 Stanovisko ČT k diginovele a její důsledky pro ČT Významné skutečnosti – vymahatelnost TPP Přímá vymahatelnost  TPP bude nařízením vlády Nepřímá vymahatelnost  Poplatky za využívání radiových kmitočtů v rozsahu 375 Kč – 18 000 000 Kč za kmitočet  Povinnost provozovatele sítě uzavřít smlouvu s provozovatelem rozhlasového a televizního vysílání  Kompenzační licence pro podmínkou přijetí TPP a vracení analogových kmitočtů

5 Stanovisko ČT k diginovele a její důsledky pro ČT Významné skutečnosti – výstavba sítí  ČT budou vyhrazeny kmitočty pro MPX1 podle ZEK  ČT bude budovat MPX1 ( veřejnoprávní ) bez přímé vazby na postup ostatních vysílatelů s dominantním využíváním kmitočtů současné ČT2. Postup ČT nicméně bude koordinován a synchronizován na TPP  Kmitočty použité pro výstavbu sítě budou konečné a ČT tedy nebude většinou používat dočasné a přechodné kmitočty  V některých případech nebude možno realizovat souběžné analogové a digitální vysílání programu ČT2. K záměně tak dojde okamžitě.(Stejný postup je používán v SRN)  Uvolňování kmitočtů využívaných současným analogovým vysíláním ČT1 bude probíhat podle TPP,synchronně s ostatními vysílateli

6 ČT považuje za hlavní cíl výstavbu MPX1

7 Varianty dalšího postupu digitalizace v ČR a její důsledky pro ČT  Optimální řešení již není k dispozici  Každé dostupné řešení je již krizová varianta:  Bude realizována varianta 1+3 MPX (pro ni je sestavován TPP a je podkladem pro plány ČT)

8 Plné využití poznatků z pilotního projektu Domažlice pro sestavení TPP a pro výstavbu MPX1

9 KRIZOVÉ KRIZOVÉ SITUACE

10 KRIZOVÉ SITUACE Potvrzeno Nepotvrzeno Nelze vyhonotit

11 KRIZOVÉ SITUACE Potvrzeno Nepotvrzeno Nelze vyhodnotit

12 KRIZOVÉ SITUACE Potvrzeno Nepotvrzeno Nelze vyhodnotit

13 KRIZOVÉ SITUACE Potvrzeno Nepotvrzeno Nelze vyhodnotit Rizikový faktor s vyšším rizikem ne ž bylo o č ekáváno

14 Informační kampaň se musí zaměřit na re á lné problémy diváků

15 INFORMAČNÍ KAMPAŇ ČT S I V P Vrstvy informační kampaně ČT Signální – spoty – elementární sd ě lení Informa č ní – konkrétní informace o vysílání;mapy pokrytí,odkazy na informa č ní zdroje Vysv ě tlující – detailní odpov ě di na nej č ast ě jší dotazy; technická poradna; seminá ř e; rozhovory; reportá ž e, č lánky Pomocná – Zprost ř edkování na Help Desk operátor ů a on line poradny servisních organizací

16 Spolupráce s regionálním tiskem Spolupráce s Č ro, p ř ípadn ě s regionálními redakcemi countdown Informa č ní spot,vypínací spot, piktogramy, countdown Zdroj Digimonitor

17 Reklama na ČT - řešení pro mimořádnou situaci české digitalizace

18  Mandatorní rozdělení  odvod pro SF kinematografie  odvod Českému telekomunikačnímu úřadu  Archiv ČT  Fond digitalizace  Výstavba MPX1  Provoz MPX1( včetně dočasných řešení pro dokrytí)  Podpora digitalizace  Informační kampaň  Řešení krizových situací – trvalá nedostupnost signálu,služby pro určité skupiny obyvatel  Podpora škol, zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

19 Výběr operátor MPX 1 Dlouhodobý problém ČT

20  Pro transparentnost celého procesu bude ČT realizovat veřejnou obchodní soutěž na operátora vysílacích služeb pro MPX1 pouze vysílací služby  Nejedná se o operátora multiplexu,protože vlastní technologii multiplexu bude vlastnit ČT a distribuci signálu bude realizovat na základě platné smlouvy Telefonica O2.Předmětem soutěže tak budou pouze vysílací služby  Soutěž bude realizována podle Obchodního zákoníku a bude využívat výjimky Zákona č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách  § 18 Obecné výjimky z působnosti zákona  Zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky, jestliže  ….  h) jde o veřejné zakázky zadávané veřejným zadavatelem, spočívající v nabývání, přípravě, výrobě nebo společné výrobě programového obsahu určeného pro vysílání nebo distribuci, a o veřejné zakázky týkající se vysílacího času,  i) jejich hlavním účelem je umožnit veřejnému zadavateli poskytování nebo provozování veřejné telekomunikační sítě nebo poskytování veřejných telekomunikačních služeb podle zvláštního právního předpisu  …..

21 Česká televize vypisuje Obchodní veřejnou soutěž dle zákona č. 513/1991 SB. na poskytování služeb souvisejících s výstavbou a provozem multiplexu veřejné služby. Zadání zakázky na základě obchodní veřejné soutěže je v souladu s ustanovením zákona o zadávání veřejných zakázek č. 137/2006 Sb., který stanoví v § 18 odst. 1 písm. i) obecnou výjimku pro zadání zakázek, jejichž hlavním účelem je umožnit veřejnému zadavateli poskytování nebo provozování veřejné telekomunikační sítě nebo poskytování veřejných telekomunikačních služeb podle zákona o elektronických komunikacích. Předmětem soutěže je: poskytování vysílacích služeb v rozsahu definovaném zákonnými povinnosti České televize podle § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, poskytování konzultačních služeb při optimalizaci struktury a rozsahu vysílací sítě včetně návrhu alternativních řešení, v oblasti frekvenčního plánování na základě vyhrazených kmitočtů multiplexu veřejné služby a výsledků RRC06, poskytování služeb systémové integrace při výstavbě a provozu multiplexu veřejné služby. Podrobné soutěžní podmínky jsou k dispozici u firmy GORDION,s.r.o,která je pověřena realizací soutěže.Žádost účastníka soutěže o poskytnutí soutěžních podmínek musí být písemná (poštou, fax, e-mail) a musí být doručena nejpozději do 10.1.2008 na adresu GORDION, s.r.o., Kolmá 682/6, 190 00 Praha 9 – Vysočany, kontaktní osoba: Ing. Beránková, tel: +420 281 021 819, fax: +420 281 021 825, e-mail: berankova@gordion.cz.

22  Musí být akceptovány existující smlouvy zajišťující distribuci vysílání na jednotlivé vysílací stanoviště a také skutečnost, že vlastníkem a provozovatelem digitální kompresní technologie a dalších souvisejících zařízení bude ČT.  Musí být v maximální možné míře zachovány stávající vysílací stanoviště.  Pro období přechodu na digitální terestrické vysílání musí být nabídka vysílacích služeb koncipována tak, aby zabezpečovala souběh analogového a digitálního vysílání, synchronizaci vypínání zemského analogového a zapínání zemského digitálního vysílání a poskytovala ekonomicky přijatelný model pro období souběžného analogového a digitálního zemského televizního vysílání.  Do návrhu musí být zahrnuta i případná operativní opatření související s krizovými situacemi v průběhu přechodu na zemské digitální vysílání, zejména řešení úplných výpadků příjmu zemského vysílání vyhlašovatele, a to i v případě, že takový výpadek nevede k porušení zákona dle § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 483/1991 Sb.  Návrhy musí splňovat podmínky systémové integrace se stávajícími systémy vyhlašovatele a musí splňovat technické podmínky podle specifikace vyhlašovatele.  Návrhy musí zahrnovat i vytvoření předpokladů pro další rozvoj služeb souvisejících s digitálním televizním vysíláním.

23  NABÍDKOVÁ CENA  ŘEŠENÍ SOUBĚHU DIGITÁLNÍHO ANALOGOVÉHO VYSÍLÁNÍ  ROZSAH A KVALITA POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

24 Očekávaný harmonogram dalšího postupu ČT Základní cíl 90-95% pokrytí obyvatelstva do konce roku 2010

25 MPX1ČT1ČT2 2008 leden únor březen34.Kanál Plzeň 34.Kanál Plzeň město- Krkavec Záměna 27.Kanál pro ČT1 duben květen49.Kanál Č.Budějovice 49.Kanál Č.Budějovice- Kleť červen červenec49.Kanál Sušice srpen září53.Kanál Praha 53.Kanál Cukrák říjen 53.Kanál Praha město 33.Kanál Ústí nad Labem 33.Kanál Buková hora záměna 50.kanál pro ČT1 listopad 52.Kanál Sušice prosinec Pracovní varianta – harmonogram vypínání ČT1 pouze orientační, bude upraven podle TPP

26 MPX1ČT1ČT2 2009leden33.Kanál Jihlava únor březen duben květen 35.Kanál Sušice červen 41.Kanál Praha město červenec40.Kanál Trutnov srpen 31.Kanál Krašov48.Kanál Krašov září 29.Kanál záměna 46.kanál pro ČT1 Brno říjen 29.Kanál Brno 54.Kanál Ostrava listopad 26.Kanál Cukrák 51.Kanál Praha město 50.kanál Buková hora prosinec Pracovní varianta – harmonogram vypínání ČT1 pouze orientační, bude upraven podle TPP

27 MPX1ČT1ČT2 2010leden 39.Kanál Č.B-Kleť 25.Kanál Jihlava záměna 42.Kanál ČT1 únor březen 42.Kanál Jihlava duben36.Kanál Jeseník 36.Kanál Jeseník záměna 50.|Kanál ČT1 květen33.Kanál Zlín červen 23.Kanál Trutnov červenec srpen 35.Kanál 46.KanálBrno52.Kanál Brno září říjen 50.Kanál Jeseník 31.Kanál Ostrava 22.Kanál Zlín 51.Kanál Ostrava 51.Kanál Zlín listopad prosinec Pracovní varianta – harmonogram vypínání ČT1 pouze orientační, bude upraven podle TPP

28 HDTV

29 1.etapa 2008-2009 – Startovací a testovací Nárazové vysílání speciálního kanálu ČT HD – prostřednictvím satelitu DVB-S2 a IPTV Sportovní přenosy Koncerty a divadla Významné události obecně pokud budou dostupné v HD 2.etapa 2009-2010 – Pravidelné vysílání 2-4 hodiny denně v Prime Time a nepravidelné vysílání jako v Etapě 1 Zpravodajství Film Zahájení etapy by mělo být vázáno na Olympijské hry Vancouver 2009 V této etapě by měla být zahájena akvizice pořadů v HD a vytváření programové knihovny 3.etapa –2010 – 2011 Pravidelné vysílání 6-8 hodiny denně a nepravidelné vysílání jako v Etapě 1 Vysílání od 16 hodin – DVB-S2 a DVB-T UP- Konvertované pořady z ČT1 Vlastní tvorba Zpravodajství Film Sportovní přenosy Koncerty a divadla Významné události obecně I mimo vysílací čas významné přenosy 4.etapa - > 2011/2012 Pravidelné vysílání

30 Národní Satelitní Platforma (NSP) vhodný doplněk terestrického vysílání

31 Základní cíl : Alternativní distribuční kanál garantující trvalou dostupnost programové nabídky terestrického vysílání pro všechny obyvatele ČR. Legislativní úprava nařizující vlastníkovi terestrické licence pokrýt nejméně 98% obyvatelstva s možností volit kombinaci terestrického a satelitního vysílání s tím, že podíl terestrického vysílání nemůže klesnout pod 70% pokrytí obyvatelstva. Garance kvality,jednotného kódování a ekonomické dostupnosti (jednorázová platba za dekódovací kartu) Má-li satelitní vysílání tvořit doplněk terestrického vysílání musí na jedné satelitní pozici dostupné všechny terestrické programy Platforma by měla být otevřená i pro placené komerční vysílání Současný stav : Žádná garance programové nabídky terestrických stanic neexistuje Žádná garance dostupnosti z jedné satelitní pozice neexistuje Žádná garance ekonomické dostupnosti neexistuje Žádná garance minimální zaručené kvality neexistuje

32 ČT považuje vznik NSP za potřebný pro řešení české digitalizace.Její existence však není nutnou podmínkou Programu digitalizace ČT. ČT postupně vytváří podmínky pro naplňování principů NSP pro vlastní vysílání: ČT má pronajatu vlastní satelitní kapacitu a může garantovat kvalitu vysílání (ČT uplatní v roce 2008 opci na navýšení kapacity ) ČT garantuje satelitní vysílání DTH jako významný prvek podporující přechod na digitální vysílání ČT bude požadovat, aby komerční subjekty nabízely speciální balíček s programy ČT za zvlášť výhodných podmínek, pokud je využíváno její satelitní vysílání ČT bude hledat cesty k dalšímu zvýšení dostupnosti dekódovacích karet pro vysílání ČT ČT poskytne v budoucnu své programy pro komerční provozovatele na jiných satelitních pozicích jen za předpokladu garance kvality vysílání


Stáhnout ppt "6.12.2007. Diginovela = Restart české digitalizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google