Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Formování profese interkulturní pracovník v ČR - zkušenost InBáze, o.s. Eva Dohnalová, Nguy Giang Linh, Marina Pojmanová Kulatý stůl v rámci projektu INTEGRO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Formování profese interkulturní pracovník v ČR - zkušenost InBáze, o.s. Eva Dohnalová, Nguy Giang Linh, Marina Pojmanová Kulatý stůl v rámci projektu INTEGRO."— Transkript prezentace:

1 Formování profese interkulturní pracovník v ČR - zkušenost InBáze, o.s. Eva Dohnalová, Nguy Giang Linh, Marina Pojmanová Kulatý stůl v rámci projektu INTEGRO Praha, 27. 11. 2014

2 Asistenční služby na odděleních pobytu cizinců OAMP MVČR 2011 – zahájení spolupráce s Odborem azylové a migrační politiky MVČR Financování: EIF + dotace na integraci cizinců MVČR Zavedení unikátní asistenční služby NNO přímo na odděleních pobytu cizinců OAMP MVČR v Praze 2011 – 2012 2 oddělení pobytu cizinců Cigánkova, Koněvova v Praze Tým 4 interkulturních pracovníků/migrantů na úvazek 0,6 a sociální pracovnice/metodička 1,0 Poskytování služeb u stolků na chodbě, špatné zázemí, nejasné vymezení role a spolupráce se zaměstnanci OAMP

3 2012 Postupné ujasňování obsahu služby a komunikace se zaměstnanci OAMP Služby poradenství, tlumočení, asistence Pravidelné metodické porady s vedoucím všech OPC pro Prahu a střední Čechy Nová pobočka na OPC Bohdalec Přesun z chodby do vlastních kanceláří – zázemí, soukromí pro klienty, technika – PC, tiskárna Tým posílen o právníka (úvazek 0,6) 2012-15 Tým 6 interkulturních pracovníků (arab, eng, mon, viet, ru, fr) o úvazcích od 0,3 – 1,0 Koordinátor interkul.pracovníků 0,4, právník -1,0; soc. pracovník – 0,5; metodik 0,5 3 kanceláře, prac. doba na OPC pondělí – čtvrtek min 5 hodin Výborná spolupráce s metodikem a vedoucím OPC

4 Profesionalizace interkulturních pracovníků Název projektu: Formování profese „sociokulturní mediátor" – inspirace portugalským modelem Doba trvání projektu: 01.12.2012 – 30.11.2014 Zahraniční partner: ACIDI, I.P.(Vysoký komisariát pro imigraci a interkulturní dialog), Portugalsko Schválená výše finanční podpory: 7.138.566,46 Kč Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00416 O P Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory: Mezinárodní spolupráce

5 Východiska projektu Narůstání sociokulturní diverzity společnosti, nárůst jazykových a sociokulturních bariér při jednání veřejných institucí s migranty– nové nároky na soužití Cíl: etablování profese zajišťující porozumění a komunikaci mezi majoritou a migranty – most mezi různými kulturami, mezi migranty a institucemi Realizace více projektů v oblasti interkulturní asistence, sociokulturní mediace, komunitního/sociálního tlumočení; interkulturní pracovníci InBáze na OPC MVČR od března 2011 Cíl: sjednocení praxe – kvalifikace, uplatnění, společenské uznání Absence vzdělávání na míru pro interkulturní pracovníky Cíl: zajištění kvalitního vzdělání na míru

6 Etablování profese interkulturní pracovník – naše cíle „tři v jednom Trh práce Zvýšení pracovních příležitostí pro migranty Etablování profese založené na kompetencích zúročujících specifické know-how migrantů Kvalita veřejných služeb Zlepšení dostupnosti veřejných služeb pro migranty Usnadnění jednání institucí s migranty Eliminace bariér a diskriminace migrantů ve veřejném prostoru Soudržnost společnosti Podpora vzájemného porozumění mezi příslušníky různých kultur Eliminace konfliktů a bariér v interkulturní společnosti Etablování profese interkulturní pracovník – naše cíle „tři v jednom“

7 Členové tematické sítě ACIDI, I.P. (Vysoký komisariát pro imigraci a interkulturní dialog), Portugalsko Asociace mediátorů České republiky CARITAS – VOŠs Olomouc Charita Česká republika Integrační centrum Praha, o.p.s. (ICP) Integrační centrum pro cizince Hradec Králové Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Klub Hanoi o.s. META o.s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) Most PRO, o. p. s. Odbor azylové a migrační politiky (OAMP) MV ČR Odbor Centra na podporu integrace cizinců (CPIC) SUZ MV ČR Oddělení mezinárodní spolupráce v oblasti zaměstnanosti MPSV ČR Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) Poradna pro integraci, o.s. (PPI) Ředitelství služby cizinecké policie ČR Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE) Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) 13 NNO + 6 veřejných institucí = 10 setkání členů sítě

8 2 pracovní cesty členů sítě do Portugalska 1 pracovní cesta do Vídně 1 pracovní cesta do Berlína 6 analýz dobré praxe v zahraničí

9 Mezinárodní konference o interkulturní mediaci Workshop interkulturní mediace, Clara Yuste Seminář interkulturní mediace ve veřejných službách, Carlos Gimenéz

10 Etablování a systémové ukotvení profese Název profese: interkulturní pracovník Zařazení do Národní soustavy kvalifikací Vytvoření hodnotícího a kvalifikačního standardu profese interkulturní pracovník Zařazení do Národní soustavy povolání

11 Interkulturní práce vychází především ze sociální práce specializované na cílovou skupinu migrantů, mediace, interkulturní komunikace, komunitního tlumočení a migračních studií. Kdo je interkulturní pracovník? Interkulturní pracovník/ce poskytuje asistenci včetně tlumočení při jednání mezi migranty a veřejnými institucemi, podporuje soužití majority a migrantů, napomáhá integraci migrantů do majoritní společnosti. Definice interkulturní práce

12 Zjednodušení styku a komunikace mezi institucemi a migranty a zajištění rovného přístupu k právům. Odbourávání nedorozumění, napětí a konfliktů vycházejících ze stereotypů vůči migrantům a migrantů vůči majoritě. Zasahování v obtížných situacích a pomoc při řešení konfliktů interkulturního soužití v rámci multidisciplinárních týmů. Zapojení do procesu adaptace norem a rozvoje nových přístupů institucí, které budou reflektovat kulturní specifika migrantů. Hlavní cíle interkulturní práce

13 Samostatně vykonává interkulturní práci (včetně komunitního tlumočení) při jednání mezi migranty a veřejnými institucemi a NNO a při řešení sociálních problémů migrantů. Zprostředkovává komunikaci a napomáhá překonávat jazykové a sociokulturní bariéry s cílem zajistit porozumění všech jednajících stran. Samostatně poskytuje základní sociální a právní poradenství v oblasti pobytu cizinců v českém a cizím jazyce. Mapuje potřeby a problémy migrantů a komunity v příslušné lokalitě, zprostředkovává kontakt mezi majoritou a migranty. Podporuje přátelské soužití majority a migrantů a napomáhá odbourávání předsudků a negativních stereotypů mezi migranty a majoritou. Hlavní pracovní činnosti IP

14 Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na poradenství a asistenci migrantům (číslo akreditace: 2013/1349 – PK) Nositelem akreditace CARITAS – VOŠs v Olomouci 250 hodin (z toho 40 hodin praxe) 6 jazykových modulů: eng, rus, mon, viet, arab, čínština 25 lektorů a lektorek 29 účastníků kurzu 16 absolventů kurzu – pracovníci v sociálních službách Kvalifikační kurz pro IP

15 Publikace Formování profese interkulturní pracovník/ce: Zahraniční zkušenosti, praxe a vzdělávání v ČR

16 Překladovo-výkladový slovník pro interkulturní práci – 7 jazyků

17 slovnik.interkulturniprace.cz vlastnikova@inbaze.cz

18 Nový web www.interkulturniprace.cz

19 Priorita lokální integrační politiky kontinuálně podporovat a profesionalizovat služby tlumočení, asistence ve veřejných institucích, vyjednávání a prevence konfliktů v komunitách a v sousedství vykonávané primárně migranty či osobami se zkušeností migrace a znalostí více jazyků a kultur Názvy: inter/sociokul. mediátor, soc./kom.tlumočník, interk.pracovník, navigátor aj. Zásadní roli hrají samosprávy (zaměstnávání, financování) Vzdělávání v interkulturní mediaci od rekvalifikačních kurzů po postgraduální studia Ideový posun v přístupu k migrantům od zplnomocňování a antiopresivních přístupů k občanské participaci, kulturní diverzitě a konceptu sounáležitosti (belonging) Trendy v zahraničí

20 Pokračování v etablování profese - role NNO ´s, samospráv, státní správy Zajištění finančních prostředků pro výkon profese Nabídka pracovních míst pro interkulturní pracovníky Zajištění kontinuity přípravného a dalšího vzdělávání interkulturních pracovníků Osvětové akce ohledně významu profese pro migranty a celou společnost Rozvoj interkulturní práce jako nástroje snižování napětí v interkulturně rozmanité společnosti Budoucnost interkulturní práce

21 Založení Asociace pro interkulturní práci, z.s. Hlavní činnosti: Usilování o celospolečenské uznání profese interkulturní pracovník Prosazování profesních zájmů interkulturních pracovníků, zastupování a podpora interkulturních pracovníků při jednání se subjekty, které mají vliv na vykonávání interkulturní práce; Usilování o zajištění podmínek pro realizaci kvalitního vzdělávání pro interkulturní pracovníky v celé ČR; Trvalé zvyšování profesní úrovně interkulturní práce v ČR a nastavování etických standardů v oblasti poskytování interkulturní práce; Zprostředkování služeb interkulturních pracovníků pro migranty, veřejné instituce a další zájemce; atd.

22 Deklarace zájmu ze strany veřejné instituce Uvědomění se specifických potřeb klientely z řad migrantů Ochota hledat inovativní formy poskytování veřejných služeb Nastavení efektivní formy začlenění služeb interkulturních pracovníků IP zaměstnanec úřadu – DPP (může být cizinec), PS (jen občan ČR) IP zaměstnanec NNO – dohoda s NNO o spolupráci Forma interní: IP má své prac. místo v rámci instituce !nutno zajistit zázemí – kancelář, stůl, PC, tiskárna Forma externí: IP objednáván ad hoc zaměstnanci instituce Nutno zajistit efektivní formu objednávání – časová kritéria, + např. snažit se objednávat vietnamsky mluvící klienty na 1 den v týdnu Hlavní výzvy – interkulturní pracovníci v rámci veřejných institucí

23 Zajištění spolupráce mezi IP a zaměstnanci instituce Pravidelné metodické porady IP a vedení a zaměstnanci instituce Dobré vztahy – IP pomáhá jak klientovi, tak pracovníkovi Sdílení metodických pokynů Školení IP institucí Zajištění zázemí Prostorové – vlastní stůl, PC, kancelář, možnost tisku Personální – kontaktní osoba mezi zaměstnanci instituce Zajištění kontinuity poskytování služby Granty, dotace Začlení IP do rozpočtu instituce Hlavní výzvy – interkulturní pracovníci v rámci veřejných institucí

24 Usnadnění komunikace mezi zaměstnanci veřejných institucí a migranty Úspora času pro všechny strany Obvyklý scénář: 1. klient na úřadě – 2. klient v NNO – 3. zaměstnanec NNO s klientem na úřadě Scénář s IP: klient s interkulturním pracovníkem na úřadě Redukce chybných úkonů z důvodu neporozumění pro obě strany - instituce a klient Zvýšení dostupnosti veřejných institucí pro migranty – snížení závislosti na zprostředkovatelích Zplnomocňování migrantů – lepší začlenění do společnosti Zvyšování kulturní otevřenosti veřejných institucí Odbourávání strukturální diskriminace Hlavní přínosy – interkulturní pracovníci ve veřejných institucích

25 Děkujeme za pozornost! Všechny výstupy dostupné na: www.interkulturniprace.cz


Stáhnout ppt "Formování profese interkulturní pracovník v ČR - zkušenost InBáze, o.s. Eva Dohnalová, Nguy Giang Linh, Marina Pojmanová Kulatý stůl v rámci projektu INTEGRO."

Podobné prezentace


Reklamy Google