Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Formování profese interkulturní pracovník v ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Formování profese interkulturní pracovník v ČR"— Transkript prezentace:

1 Formování profese interkulturní pracovník v ČR
- zkušenost InBáze, o.s. Kulatý stůl v rámci projektu INTEGRO Praha, Eva Dohnalová, Nguy Giang Linh, Marina Pojmanová

2 Asistenční služby na odděleních pobytu cizinců OAMP MVČR
2011 – zahájení spolupráce s Odborem azylové a migrační politiky MVČR Financování: EIF + dotace na integraci cizinců MVČR Zavedení unikátní asistenční služby NNO přímo na odděleních pobytu cizinců OAMP MVČR v Praze 2011 – 2012 2 oddělení pobytu cizinců Cigánkova, Koněvova v Praze Tým 4 interkulturních pracovníků/migrantů na úvazek 0,6 a sociální pracovnice/metodička 1,0 Poskytování služeb u stolků na chodbě, špatné zázemí, nejasné vymezení role a spolupráce se zaměstnanci OAMP

3 2012 Postupné ujasňování obsahu služby a komunikace se zaměstnanci OAMP Služby poradenství, tlumočení, asistence Pravidelné metodické porady s vedoucím všech OPC pro Prahu a střední Čechy Nová pobočka na OPC Bohdalec Přesun z chodby do vlastních kanceláří – zázemí, soukromí pro klienty, technika – PC, tiskárna Tým posílen o právníka (úvazek 0,6) Tým 6 interkulturních pracovníků (arab, eng, mon, viet, ru, fr) o úvazcích od 0,3 – 1,0 Koordinátor interkul.pracovníků 0,4, právník -1,0; soc. pracovník – 0,5; metodik 0,5 3 kanceláře, prac. doba na OPC pondělí – čtvrtek min 5 hodin Výborná spolupráce s metodikem a vedoucím OPC

4 Profesionalizace interkulturních pracovníků
Název projektu: Formování profese „sociokulturní mediátor" – inspirace portugalským modelem Doba trvání projektu: – Zahraniční partner: ACIDI, I.P.(Vysoký komisariát pro imigraci a interkulturní dialog), Portugalsko Schválená výše finanční podpory: ,46 Kč Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/ O P Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory: Mezinárodní spolupráce

5 Východiska projektu Narůstání sociokulturní diverzity společnosti, nárůst jazykových a sociokulturních bariér při jednání veřejných institucí s migranty– nové nároky na soužití Cíl: etablování profese zajišťující porozumění a komunikaci mezi majoritou a migranty – most mezi různými kulturami, mezi migranty a institucemi Realizace více projektů v oblasti interkulturní asistence, sociokulturní mediace, komunitního/sociálního tlumočení; interkulturní pracovníci InBáze na OPC MVČR od března 2011 Cíl: sjednocení praxe – kvalifikace, uplatnění, společenské uznání Absence vzdělávání na míru pro interkulturní pracovníky Cíl: zajištění kvalitního vzdělání na míru

6 Etablování profese interkulturní pracovník – naše cíle „tři v jednom
Trh práce Zvýšení pracovních příležitostí pro migranty Etablování profese založené na kompetencích zúročujících specifické know-how migrantů Kvalita veřejných služeb Zlepšení dostupnosti veřejných služeb pro migranty Usnadnění jednání institucí s migranty Eliminace bariér a diskriminace migrantů ve veřejném prostoru Soudržnost společnosti Podpora vzájemného porozumění mezi příslušníky různých kultur Eliminace konfliktů a bariér v interkulturní společnosti

7 Členové tematické sítě
ACIDI, I.P. (Vysoký komisariát pro imigraci a interkulturní dialog), Portugalsko Asociace mediátorů České republiky CARITAS – VOŠs Olomouc Charita Česká republika Integrační centrum Praha, o.p.s. (ICP) Integrační centrum pro cizince Hradec Králové Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Klub Hanoi o.s. META o.s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) Most PRO, o. p. s. Odbor azylové a migrační politiky (OAMP) MV ČR Odbor Centra na podporu integrace cizinců (CPIC) SUZ MV ČR Oddělení mezinárodní spolupráce v oblasti zaměstnanosti MPSV ČR Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) Poradna pro integraci, o.s. (PPI) Ředitelství služby cizinecké policie ČR Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE) Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) 13 NNO + 6 veřejných institucí = 10 setkání členů sítě

8 2 pracovní cesty členů sítě do Portugalska
1 pracovní cesta do Vídně 1 pracovní cesta do Berlína 6 analýz dobré praxe v zahraničí

9 Mezinárodní konference o interkulturní mediaci Workshop interkulturní mediace, Clara Yuste Seminář interkulturní mediace ve veřejných službách, Carlos Gimenéz

10 Etablování a systémové ukotvení profese
Název profese: interkulturní pracovník Zařazení do Národní soustavy kvalifikací Vytvoření hodnotícího a kvalifikačního standardu profese interkulturní pracovník Zařazení do Národní soustavy povolání

11 Definice interkulturní práce Kdo je interkulturní pracovník?
Interkulturní práce vychází především ze sociální práce specializované na cílovou skupinu migrantů, mediace, interkulturní komunikace, komunitního tlumočení a migračních studií. Kdo je interkulturní pracovník? Interkulturní pracovník/ce poskytuje asistenci včetně tlumočení při jednání mezi migranty a veřejnými institucemi, podporuje soužití majority a migrantů, napomáhá integraci migrantů do majoritní společnosti.

12 Hlavní cíle interkulturní práce
Zjednodušení styku a komunikace mezi institucemi a migranty a zajištění rovného přístupu k právům. Odbourávání nedorozumění, napětí a konfliktů vycházejících ze stereotypů vůči migrantům a migrantů vůči majoritě. Zasahování v obtížných situacích a pomoc při řešení konfliktů interkulturního soužití v rámci multidisciplinárních týmů. Zapojení do procesu adaptace norem a rozvoje nových přístupů institucí, které budou reflektovat kulturní specifika migrantů.

13 Hlavní pracovní činnosti IP
Samostatně vykonává interkulturní práci (včetně komunitního tlumočení) při jednání mezi migranty a veřejnými institucemi a NNO a při řešení sociálních problémů migrantů. Zprostředkovává komunikaci a napomáhá překonávat jazykové a sociokulturní bariéry s cílem zajistit porozumění všech jednajících stran. Samostatně poskytuje základní sociální a právní poradenství v oblasti pobytu cizinců v českém a cizím jazyce. Mapuje potřeby a problémy migrantů a komunity v příslušné lokalitě, zprostředkovává kontakt mezi majoritou a migranty. Podporuje přátelské soužití majority a migrantů a napomáhá odbourávání předsudků a negativních stereotypů mezi migranty a majoritou.

14 Kvalifikační kurz pro IP
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na poradenství a asistenci migrantům (číslo akreditace: 2013/1349 – PK) Nositelem akreditace CARITAS – VOŠs v Olomouci 250 hodin (z toho 40 hodin praxe) 6 jazykových modulů: eng, rus, mon, viet, arab, čínština 25 lektorů a lektorek 29 účastníků kurzu 16 absolventů kurzu – pracovníci v sociálních službách

15 Publikace Formování profese interkulturní pracovník/ce: Zahraniční zkušenosti, praxe a vzdělávání v ČR

16 Překladovo-výkladový slovník pro interkulturní práci – 7 jazyků

17 slovnik.interkulturniprace.cz vlastnikova@inbaze.cz

18 Nový web

19 Trendy v zahraničí Priorita lokální integrační politiky kontinuálně podporovat a profesionalizovat služby tlumočení, asistence ve veřejných institucích, vyjednávání a prevence konfliktů v komunitách a v sousedství vykonávané primárně migranty či osobami se zkušeností migrace a znalostí více jazyků a kultur Názvy: inter/sociokul. mediátor, soc./kom.tlumočník, interk.pracovník, navigátor aj. Zásadní roli hrají samosprávy (zaměstnávání, financování) Vzdělávání v interkulturní mediaci od rekvalifikačních kurzů po postgraduální studia Ideový posun v přístupu k migrantům od zplnomocňování a antiopresivních přístupů k občanské participaci , kulturní diverzitě a konceptu sounáležitosti (belonging)

20 Budoucnost interkulturní práce
Pokračování v etablování profese - role NNO ´s, samospráv, státní správy Zajištění finančních prostředků pro výkon profese Nabídka pracovních míst pro interkulturní pracovníky Zajištění kontinuity přípravného a dalšího vzdělávání interkulturních pracovníků Osvětové akce ohledně významu profese pro migranty a celou společnost Rozvoj interkulturní práce jako nástroje snižování napětí v interkulturně rozmanité společnosti

21 Založení Asociace pro interkulturní práci, z.s.
Hlavní činnosti: Usilování o celospolečenské uznání profese interkulturní pracovník Prosazování profesních zájmů interkulturních pracovníků, zastupování a podpora interkulturních pracovníků při jednání se subjekty, které mají vliv na vykonávání interkulturní práce; Usilování o zajištění podmínek pro realizaci kvalitního vzdělávání pro interkulturní pracovníky v celé ČR; Trvalé zvyšování profesní úrovně interkulturní práce v ČR a nastavování etických standardů v oblasti poskytování interkulturní práce; Zprostředkování služeb interkulturních pracovníků pro migranty, veřejné instituce a další zájemce; atd.

22 Hlavní výzvy – interkulturní pracovníci v rámci veřejných institucí
Deklarace zájmu ze strany veřejné instituce Uvědomění se specifických potřeb klientely z řad migrantů Ochota hledat inovativní formy poskytování veřejných služeb Nastavení efektivní formy začlenění služeb interkulturních pracovníků IP zaměstnanec úřadu – DPP (může být cizinec), PS (jen občan ČR) IP zaměstnanec NNO – dohoda s NNO o spolupráci Forma interní: IP má své prac. místo v rámci instituce !nutno zajistit zázemí – kancelář, stůl, PC, tiskárna Forma externí: IP objednáván ad hoc zaměstnanci instituce Nutno zajistit efektivní formu objednávání – časová kritéria, + např. snažit se objednávat vietnamsky mluvící klienty na 1 den v týdnu

23 Hlavní výzvy – interkulturní pracovníci v rámci veřejných institucí
Zajištění spolupráce mezi IP a zaměstnanci instituce Pravidelné metodické porady IP a vedení a zaměstnanci instituce Dobré vztahy – IP pomáhá jak klientovi, tak pracovníkovi Sdílení metodických pokynů Školení IP institucí Zajištění zázemí Prostorové – vlastní stůl, PC, kancelář, možnost tisku Personální – kontaktní osoba mezi zaměstnanci instituce Zajištění kontinuity poskytování služby Granty, dotace Začlení IP do rozpočtu instituce

24 Hlavní přínosy – interkulturní pracovníci ve veřejných institucích
Usnadnění komunikace mezi zaměstnanci veřejných institucí a migranty Úspora času pro všechny strany Obvyklý scénář: 1. klient na úřadě – 2. klient v NNO – 3. zaměstnanec NNO s klientem na úřadě Scénář s IP: klient s interkulturním pracovníkem na úřadě Redukce chybných úkonů z důvodu neporozumění pro obě strany - instituce a klient Zvýšení dostupnosti veřejných institucí pro migranty – snížení závislosti na zprostředkovatelích Zplnomocňování migrantů – lepší začlenění do společnosti Zvyšování kulturní otevřenosti veřejných institucí Odbourávání strukturální diskriminace

25 Děkujeme za pozornost. Všechny výstupy dostupné na: www
Děkujeme za pozornost! Všechny výstupy dostupné na:


Stáhnout ppt "Formování profese interkulturní pracovník v ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google