Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

75. zasedání Rady ředitelů (Průhonice, 7. dubna 2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "75. zasedání Rady ředitelů (Průhonice, 7. dubna 2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"— Transkript prezentace:

1 75. zasedání Rady ředitelů (Průhonice, 7. dubna 2011) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S družení a utomobilového průmyslu je členem: Workshop Technologické platformy

2 2 Bod programu zasedání: 1. Zahájení zasedání, přivítání hostů a schválení programu a schválení programu (Ing. Martin Jahn, prezident Sdružení automobilového průmyslu) (Ing. Martin Jahn, prezident Sdružení automobilového průmyslu) Předpokládaný čas: 9.55 – 10.00

3 Program 75. zasedání Rady ředitelů a workshopu Technologické platformy VPUM Návrh programu se předkládá ke schválení Oproti původně zaslanému programu došlo k jeho rozšíření a dílčím úpravám

4 4 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: 10.00 – 10.30 2. Vystoupení předsedy představenstva Škoda Auto a.s. Prof. Dr. h.c. Winfrieda Vahlanda Diskuze, dotazy ◙ Prezentace Škoda Auto

5 5 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: 10.35 – 11.15 3. Vystoupení předsedy vlády České republiky RNDr. Petra Nečase RNDr. Petra Nečase Diskuze, dotazy ◙ Priority AutoSAP

6 6 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: 11.20 – 11.30 4. Výsledky hospodaření AutoSAP za rok 2010 (Antonín Šípek, ředitel sekretariátu AutoSAP) (Antonín Šípek, ředitel sekretariátu AutoSAP) ◙ Úplná prezentace výsledků hospodaření

7 7 Předpokládaný čas: 11.20 – 11.30

8 8 Úhrada 75 % způsobilých výdajů za řešení I. etapy ve výši 620 016,- Kč byla ze strany MPO ČR provedena. Ze strany MPSV ČR byla dne 2. března 2011 uhrazena 1. záloha na řešení projektu ve výši 8 364 077,80 Kč.

9

10

11

12 Termíny pro platby: - záloha na 1. čtvrtletí do 5. února (¼ rozpisu) - záloha na 2. čtvrtletí do 5. dubna (¼ rozpisu), posunuto na 20. dubna - záloha na 3. čtvrtletí do 5. července (¼ rozpisu) - záloha na 4. čtvrtletí do 5. října (¼ rozpisu)

13 Projednáno na zasedání Revizní skupiny AutoSAP 24. února 2011 Revizní skupina doporučuje Radě ředitelů: a/ schválit: 1/ výsledky rozpočtové části hospodaření AutoSAP za rok 2010 a způsob vypořádání celkového rozpočtového přebytku z roku 2010; 2/ výsledky ziskové části hospodaření AutoSAP za rok 2010; 3/ návrh na rozdělení zisku za rok 2010, tedy použitelný zisk ve výši 74 563,23 Kč převést do zvláštního fondu AutoSAP; 4/ výsledky hospodaření AutoSAP za rok 2010 v části získaných dotací; 5/ základní položky pro čerpání zvláštního fondu v roce 2011 ve výši 245 020 Kč. b/ vzít na vědomí: 1/ informaci o dlužných podílech členských firem AutoSAP z roku. 2010; 2/ výsledky hospodaření ODETTE ČR za rok 2010; 3/ hospodářské výsledky řešení technologické platformy „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ za rok 2010; 4/ hospodářské výsledky řešení projektu „AutoAdapt“ za rok 2010. Projednáno na zasedání Představenstva AutoSAP 28. ledna 2011 ◙ Zpráva Revizní skupiny

14 14 Usnášení se schopnost Rady ředitelů Podle Statutu AutoSAP je Rada ředitelů schopna přijmout usnesení, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů. K dnešnímu dni má Rada ředitelů 138 členů s hlasovacím právem, nadpoloviční většina tedy představuje 70 hlasů. Podle počtu vydaných hlasovacích lístků je nyní přítomno? Pro přijetí usnesení ve věci schválení ročních výsledků hospodaření a schválení zprávy Revizní skupiny je nutná třípětinová většina přítomných členů (to je... hlasů).

15 Návrh usnesení Rady ředitelů AutoSAP k výsledkům hospodaření AutoSAP za rok 2010: Rada ředitelů Sdružení automobilového průmyslu na svém 75. zasedání: 1/ projednala a schválila: a/ Výsledky rozpočtové části hospodaření AutoSAP za rok 2010 a způsob vypořádání celkového rozpočtového přebytku z roku 2010; b/ Výsledky ziskové části hospodaření AutoSAP za rok 2010; c/ Návrh na rozdělení zisku za rok 2010, tedy použitelný zisk ve výši 74 563,23 Kč převést do zvláštního fondu AutoSAP; d/ Výsledky hospodaření AutoSAP za rok 2010 v části získaných dotací; e/ Základní položky pro čerpání zvláštního fondu v roce 2011 ve výši 245 020 Kč; f/ Zprávu Revizní skupiny AutoSAP za rok 2010. 2/ vzala na vědomí: a / Informaci o dlužných podílech členských firem AutoSAP z roku. 2010; b/ Výsledky hospodaření ODETTE ČR za rok 2010; c/ Hospodářské výsledky řešení technologické platformy „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ za rok 2010; d/ Hospodářské výsledky řešení projektu „AutoAdapt“ za rok 2010. Diskuze, dotazy Hlasuje se aklamací

16 16 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: 11.30 – 11. 45 (včetně diskuse k jednotlivým bodům) 5. Projekty s participací AutoSAP 5. Projekty s participací AutoSAP (stručné max. 3 min. informace) 1/ TP „VOZIDLA PRO UDRŽITELNOU MOBILITU“ (člen Představenstva Ing. Vladimír Volák) 2/ Projekt „AUTOADAPT“ (vedoucí projektu RNDr. Danica Pražáková) 3/ AKTIVITY AUTOSAP V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH PROFESÍCH (Projekt „IQ INDUSTRY“ a portál „AUTA NÁS BAVÍ“ - viceprezident Ing. Jiří Černý) 4/ OBNOVA VOZOVÉHO PARKU v ČR (ředitel sekretariátu Ing. Šípek)

17 17 Bod programu zasedání: 5. Projekty s participací AutoSAP 1/ TP „VOZIDLA PRO UDRŽITELNOU MOBILITU“ (člen Představenstva Ing. Vladimír Volák) ◙ Prezentace TP VpUM

18 18 Bod programu zasedání: 2/ Projekt „AUTOADAPT“ (vedoucí projektu RNDr. Danica Pražáková) 5. Projekty s participací AutoSAP ◙ Prezentace projektu AutoAdapt

19 19 Bod programu zasedání: 3/ „AKTIVITY AUTOSAP V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH PROFESÍCH“ Projekt „IQ INDUSTRY“ a portál „AUTA NÁS BAVÍ“ (viceprezident Ing. Jiří Černý) ◙ Prezentace 5. Projekty s participací AutoSAP

20 20 Bod programu zasedání: 4/ „OBNOVA VOZOVÉHO PARKU v České republice“ (ředitel sekretariátu Ing. Antonín Šípek) ◙ Prezentace 5. Projekty s participací AutoSAP

21 21 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: do 11.45 Sdružení automobilového průmyslu je dále zapojeno do projektů: 5. Projekty s participací AutoSAP Česká technologická platforma strojírenství Asociace NGV o. s. (dále jen NGVA) byla založena v srpnu roku 2009 jako nezisková odborná platforma pro podporu implementace a provozu technologií pro využití zemního plynu a biometanu v dopravě. Úkolem ČTPS je podpora aktivit a iniciativ organizací působících ve prospěch rozvoje strojírenského průmyslu v České republice a s tím spojených vědeckých, výzkumných, technologických a inovačních aktivit. Případné informace podá Ing. Glogar

22 22 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: 11.45 – 12.30 (včetně diskuze) 6. Sociální reforma a její dopady na průmyslovou sféru Dr. Ing. Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí Diskuze, dotazy

23 23 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: 12.30 – 12.55 7. Informační blok 7.1 Další informace sekretariátu 7.1 Další informace sekretariátu (ředitel sekretariátu Ing. Šípek) 7.2 Informace výrobců 7.2 Informace výrobců (stručné cca 3 min. informace představitelů firem)

24 24 Informace č. 1 – Připomínkování legislativy /1 ? V uplynulém období bylo ze strany AutoSAP připomínkováno několik novel zákonů a rezortních podkladů, mimo jiné:  DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (MŠMT) – uplatněna celá řada připomínek, např.: - podpořit projekty a aktivity zaměřené na propagaci studia technických oborů; - zavést předmět „Polytechnická výchova“ na ZŠ; - povinná angličtina již od 3. ročníku ZŠ; - hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. a 9. ročníků ZŠ - povinně matematika, český jazyk a cizí jazyk - maturitní zkouška z matematiky na všech typech středních škol povinně - pro učitele odborných předmětů a praktického vyučování povinnost absolvovat alespoň 5ti denní odbornou praxi ve firmě a další Za zpracování patří poděkování pracovní skupině AutoSAP pro vzdělávání v technických profesích, ze strany MŠMT byly připomínky a náměty oceněny jako jedny z nejkonkrétnějších došlých.

25 25 Informace č. 1 – Připomínkování legislativy /2 ?  Novela ZÁKONÍKU PRÁCE (MPSV) – připomínky zpracovány ve spolupráci se SP ČR, samostatná část byla věnována kontům pracovní doby.  Zákon o zaměstnanosti (MPSV) – povinné pojištění agentur práce, návrh na zrušení § 58a (= zrušení povinnosti tohoto pojištění)  Novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (MD) – v připomínkách SAP byla odmítnuta celá řada navrhovaných ustanovení jako bylo např.: - zákaz používání „hands-free” při jízdě vozidlem; - zavedení povinnosti provozovatele vozidla zajistit, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byla dodržována pravidla provozu na pozemních komunikacích; - diferenciace pokut podle daňového základu nebo podle ceny vozidla v době spáchání přestupku či podle zdvihového objemu motoru a další  Další novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (MŽP) – odmítnutí zrušení vázanosti poplatků na podporu systémů nakládání s autovraky, naopak navrženo rozšíření podpory na rozvoj trhu s recyklovatelnými materiály a obnovu vozového parku

26 26 Informace č. 1 – Připomínkování legislativy /3 ?  Novela vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích(MD) – odstranění rozporu mezi nyní platným zněním vyhlášky č. 341/2002 Sb. a zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (reflexní vesty).  Podklad „SOCIÁLNÍ REFORMA I.“ (MPSV) – problematika zaměstnávání osob se zdravotním znevýhodněním, odmítnutí navrhovaného zákazu možnosti tzv. „náhradního plnění“. Připomínky k uvedeným materiálům jsou k dispozici v sekretariátu AutoSAP (budou poskytnuty na vyžádání). Na vstupní internetovou stránku do rubriky „UPOZORNĚNÍ“ byl umístěn odkaz „LEGISLATIVA K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ“ (aktuální návrhy zákonů a jejich změn), kde jsou k dispozici návrhy zákonů v probíhajícím připomínkovém řízení.

27 27 Informace č. 2 – Dodavatel pro Auto roku 2011 v ČR /1 ? Firmy přihlášené do akce Dodavatel pro Auto roku 2011 v ČR:

28 28 Informace č. 2 – Dodavatel pro Auto roku 2011 v ČR /2 ? Auto roku 2011 v ČR: Mercedes-Benz SLS AMG 46 firem přihlášených do akce „Dodavatel pro Auto roku“ „Dodavatelé pro Auto roku 2011 v ČR„: BARUM CONTINTENTAL spol. s r.o. CONSTRUCT CZECH a.s. CONTINENTAL TEVES Czech Republic, s.r.o. MANN+HUMMEL (CZ) s.r.o. MUBEA, spol. s r.o. SECO GROUP a.s. ZPV ROŽNOV, s.r.o.

29 29 Informace č. 2 – Dodavatel pro Auto roku 2011 v ČR /3 Předání osvědčení 3. CONTINENTAL TEVES CZECH REPUBLIC 1. BARUM CONTINENTAL 5. MUBEA 7. ZPV ROŽNOV 2. CONSTRUCT CZECH 6. SECO GROUP 4. MANN+HUMMEL (CZ)

30 30 Informace č. 3 – AKCE AutoSAP na Autosalonu Brno 2011 ? čtvrtek 2. června 14.00 hod. - Rada ředitelů AutoSAP 19.00 hod. - Večer AutoSAP pátek 3. června 09.00 hod. - Tisková konference AutoSAP 15.00 hod. - Slavnostní zahájení výstavy 19.00 hod. - Slavnostní večer - Veletrhy Brno úterý 7. června - Konference „AUTOSYMPO 2011“

31 31 Informace č. 4 – Žádost o zaslání „Databázových listů“ ? Pro zpracování souhrnného přehledu automobilového průmyslu za rok 2010 žádáme firmy, které dosud nezaslaly „Databázové listy“, aby tak učinily nejpozději do 18. dubna 2011 (urgence zaslána dne 6. dubna 2011). Děkuji. K dnešnímu dni údaje nepředalo cca 30 % firem!... 2010

32 32 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: do 12.55 7. Informační blok 7.1 Další informace sekretariátu 7.2 Informace výrobců 7.2 Informace výrobců (stručné cca 3 min. informace představitelů firem)

33 33 Předpokládaný čas: do 12.55 hodin

34 34 Předpokládaný čas: do 12.55 hodin Zdroj: OICA (2010 PROVISIONAL PRODUCTION STATISTICS)

35 35 Předpokládaný čas: do 12.55 hodin

36 36 Předpokládaný čas: do 12.55hodin Stručné informace jednotlivých výrobců

37 37 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: 12.55 – 13.15 8. Vystoupení dalších hostů

38 38 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: 13.15 – 13.25 9. Diskuze, různé Jsou ještě nějaké náměty k projednání, do diskuze, informace či zájem o stručné vystoupení (časový limit 3 minuty)?

39 39 Organizační záležitosti Organizační záležitosti (ředitel sekretariátu Antonín Šípek) 1/ Pro všechny účastníky zasedání následuje: Společné občerstvení, možnost dvou- či vícestranných jednání a setkání jednání a setkání 2/ Příští zasedání Rady ředitelů se koná 2. června 2011 od 14 hodin na výstavišti v Brně (v rámci Autosalonu Brno 2011) od 14 hodin na výstavišti v Brně (v rámci Autosalonu Brno 2011) se z důvodu onemocnění kandidáta na funkci předsedy divize odkládá. Původně naplánovaný bod programu

40 40 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: 13.25 – 13.30 10. Závěr - ukončení oficiální části zasedání (Ing. Martin Jahn, prezident Sdružení automobilového průmyslu)

41 41 Tímto byl připravený program zasedání vyčerpán.

42 42 Konec prezentací

43 43 Bod programu zasedání: Předpokládaný čas: 11.00 – 11.45 (včetně diskuse k jednotlivým bodům) 4. Informační blok 4.1 Projekty s participací AutoSAP (stručné max. 3 min. informace) 1/ TP „VOZIDLA PRO UDRŽITELNOU MOBILITU“ (člen Představenstva Ing. Vladimír Volák) 2/ Projekt „AUTOADAPT“ (vedoucí projektu RNDr. Danica Pražáková) 3/ AKTIVITY AUTOSAP V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ V TECHNICKÝCH PROFESÍCH (Projekt „IQ INDUSTRY“ a portál „AUTA NÁS BAVÍ“ - viceprezident Ing. Jiří Černý) 4/ OBNOVA VOZOVÉHO PARKU v ČR (ředitel sekretariátu Ing. Šípek) 4.2 Další informace sekretariátu (ředitel sekretariátu Ing. Šípek) 4.3 Informace výrobců (stručné cca 3 min. informace představitelů firem)


Stáhnout ppt "75. zasedání Rady ředitelů (Průhonice, 7. dubna 2011) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Podobné prezentace


Reklamy Google