Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBČANSKÁ PARTICIPACE V PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE Obsah:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBČANSKÁ PARTICIPACE V PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE Obsah:"— Transkript prezentace:

1 OBČANSKÁ PARTICIPACE V PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE Obsah:
- Ostrava PhDr.Ing. Pavel Mička Obsah: Teoretická východiska, zdrojové oblasti, inspirace pro občanskou participaci Definice, typologie, aktéři, výhody a nevýhody Metody a techniky Praktické příklady Diskuse

2 OBČANSKÁ PARTICIPACE V PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE, PhDr.Ing. Pavel Mička
Teoretická východiska, zdroje, inspirace TEORIE DEMOKRACIE - participativní demokracie versus zastupitelská forma demokracie Inspirace v přímé antické demokracii dále J.J. Rousseau (18.stol). A.de Tocqueville, K.Marx……… 2. Koncept POLITICKÉ KULTURY (G.A.Almond, S.Verba) - participativní PK jako významný prvek OBČANSKÉ KULTURY 3. Teorie SOCIÁLNÍHO KAPITÁLU (J.S.Coleman, R.Putnam) - vyšší míra sociálního kapitálu je podložena vyšší mírou účasti na komunitních (veřejných, politických) aktivitách 4. Koncept TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE (Rio de Janeiro) - sociální oblast a dialog mezi občany a veřejnou mocí - Místní agenda 21

3 OBČANSKÁ PARTICIPACE V PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE, PhDr.Ing. Pavel Mička
Definice občanské participace (1) Široké pojetí participace: „Občan, který přijde k volbám nebo chce promluvit na veřejném shromáždění, se podílí na veřejném životě stejně jako rodiče, kteří vychovávají své děti k odpovědnosti nebo jako mládež, která dobrovolně pomáhá postiženým dětem.“ Gardner,J.E.: Budování komunity Užší pojetí participace: „…..takové aktivity jednotlivců, které směřují k více či méně přímému ovlivňování a výběru rozhodovatelů a/nebo určitých akcí.“ Verba,S. Nie,N.H:Participation in America „ …takové dobrovolné aktivity, jejímž prostřednictvím se členové společnosti podílejí na volbě vládnoucích představitelů a přímo, či nepřímo na formování veřejné politiky.“ McClosky,H.:Political participation (cit. dle Nekola,M.:Politická participace a efektivita vládnutí. In: Rozvoj české společnosti. Praha 2004)

4 OBČANSKÁ PARTICIPACE V PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE, PhDr.Ing. Pavel Mička
Definice občanské participace (2) Obecné definice: „obecný model pro politické, sociální a ekonomické rozhodování, které je založeno na předpokladu, že rozhodovací proces je nejefektivnější odehrává-li se co nejblíže, těm, kteří jsou tímto rozhodnutím ovlivněni“ The Public Administration Dictionary „….přístup kdy veřejné autority vstupují do neformálních kontaktů s občany, od kterých získávají jejich názory, přání, zkušenosti a zájmy….. Veřejné autority pak mohou přijít s politikami, které jsou šité na míru potřebám občanů.“ Citizen participation: a source of inspiration to the European Union? Závěr: „občanská participace je přirozeným rozšířením stávající reprezentativní demokracie, nejde proti jejímu smyslu, ale dává ji nové možnosti a umožňuje ji formulovat politiky, které jsou v souladu s představami celé společnosti.“

5 OBČANSKÁ PARTICIPACE V PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE, PhDr.Ing. Pavel Mička
Dělení participace (1) OBČANSKÁ   EXPERTNÍ VERTIKÁLNÍ   HORIZONTÁLNÍ SHORA INICIOVANÁ   ZDOLA INICIOVANÁ INDIVIDUÁLNÍ   KOLEKTIVNÍ

6 OBČANSKÁ PARTICIPACE V PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE, PhDr.Ing. Pavel Mička
Dělení participace (2) Participační žebřík (S.Arnstein, 1969) : Jde o strategii, prostřednictvím které se nemajetní lidé mohou zapojit do určování toho, jakým způsobem budou předávány informace, stanovovány cíle a priority, alokovány veřejné prostředky, Zkráceně to znamená způsoby, kterými mohou iniciovat sociální změny, díky kterým budou moci se i oni podílet na přínosech plynoucích ze společnosti.“ OBČANSKÁ KONTROLA Participace DELEGOVÁNÍ MOCI PARTNERSTVÍ USPOKOJOVÁNÍ VEŘ. MÍNĚNÍ „KVASI“participace KONZULTACE INFORMOVÁNÍ TERAPIE NEparticipace MANIPULACE S.Arnstein, 1969

7 OBČANSKÁ PARTICIPACE V PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE, PhDr.Ing. Pavel Mička
Dělení participace používané v praxi Agory CE Participační žebřík Delegování Občané sami rozhodují o svých moci záležitostech Partnerství Občané spolupracují s radnicí Konzultace Radnice naslouchá občanům Odpovědi Radnice vysvětluje důvody Opozice Občané mohou vyjádřit své námitky Informování Radnice informuje občany

8 OBČANSKÁ PARTICIPACE V PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE, PhDr.Ing. Pavel Mička
Dělení participace (3) Tři úrovně zapojení veřejnosti – OECD, 2001 Informování jednosměrná komunikace od rozhodovatele k občanů. „pasivní přístup“ poskytnutí informací a „aktivní“ informovaní. Konzultace obousměrná vazba (zejména zpětná vazba). Veřejná autorita stanovuje témata (připravuje otázky) a vede jednání. Aktivní participace vztah mezi občany a veřejnou autoritou založený na vzájemném respektu a partnerství. Občané jsou přímo zataženi do výběru témat k diskusi a společně také navrhují řešení. Konečné rozhodnutí a odpovědnost za něj je stále na veřejné autoritě.

9 OBČANSKÁ PARTICIPACE V PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE, PhDr.Ing. Pavel Mička
Aktéři participačních procesů Veřejná autorita politici, úředníci, státní úřady Nezávislé subjekty (prostředník) Investoři podnikatelé Experti Občané Jednotlivci, NNO

10 OBČANSKÁ PARTICIPACE V PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE, PhDr.Ing. Pavel Mička
Výhody participace Good Governance otevřenější a průhlednější rozhodování občan jako součást rozhodovacího procesu spoluzodpovědnost za rozhodnutí Community building nové vazby mezi aktéry polidštění rozhodovacích procesů Kvalitnější rozhodovací proces generují se nové nápady odhalení skrytých problémů učení se od druhých Veřejné rozhodování je efektivnější hledání kompromisních řešení veřejná podpora pro dané rozhodnutí vyšší kontrola Růst důvěry v demokratický systém participace posiluje reprezentativní demokracii

11 OBČANSKÁ PARTICIPACE V PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE, PhDr.Ing. Pavel Mička
Nevýhody participace Nahrazení reprezentativní demokracie občané vykonávají veřejnou kontrolu politici plní svůj mandát a zastupují občany občané mají možnost nedat politikům svůj hlas Veřejná autorita rozhoduje promyšleně občané jsou laici rozhodují ad hoc (bez promyšlené koncepce) Zneužití nátlakovými skupinami kdo jsou „aktivisté“, NNO; za koho vystupují ohrožení procesu věčnými stěžovateli a oponenty Rozhodovací proces je delší a nákladnější Někde není participace možná vůbec např. řešení krizových situací, obrana a bezpečnost.....

12 OBČANSKÁ PARTICIPACE V PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE, PhDr.Ing. Pavel Mička
Metody a techniky Tradiční Inovativní Aktivní participace referendum volby plánovací víkend pracovní skupiny workshop občanská porota sousedské výbory Konzultace účast ve výborech a komisích účast v osadních výborech názorové průzkumy ankety, dotazníkové šetření rozhovory, telefonická anketa panel veřejné setkání posezení u kávy Informování zákon 106/1999 Sb. úřední deska účast na jednání zastupitelstva nahlížení do zápisů občanské informační centrum tiskové konference letáky, brožury, zpravodaje výstavy a prezentace hromadná korespondence telefonní linka Kontrola: Petice, stížnosti, ombudsman On-line metody: ové upozornění, diskusní forum, on-line průzkumy

13 Srovnání interaktivního a traičního postupu
OBČANSKÁ PARTICIPACE V PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE, PhDr.Ing. Pavel Mička Srovnání interaktivního a traičního postupu S T A R Prosazení, získávání podpory IMPLEMENTACE Tradiční reaktivní postup Rozhodování S T A R IMPLEMENTACE Interaktivní postup Prosazení, získávání podpory Rozhodování ČAS

14 Vztah mezi aktivitou veřejné autority a občanů při užití různých metod
legenda: 1- volby 2- referendum 3- výbory zastupitelstva a komise rady 4- osadní výbory 5- petice 6- stížnosti 7- účast na jednání zastupitelstva 8- úřední deska 9- tiskové konference 10- plakáty a letáky 11-zpravodaj města 12-informační centrum 13-výstavy a prezentace 14-brífink 15-dotazníkové šetření 16-rozhovory 17-veřejné slyšení 18-kulatý stůl 19-panelová diskuse 20-workshop 21-plánovací víkend 22-občanské pracovní skupiny 23- komunitní plánování 24- sousedské rady 25- ové upozornění

15 OBČANSKÁ PARTICIPACE V PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE, PhDr.Ing. Pavel Mička
Občanská aktivita Čechů ve výzkumech veřejného mínění Šetření IVVM v letech „…pro Českou republiku lze stanovit průměr cca 30% občanů, kteří se v obcích aktuálně nebo potenciálně angažují….“ „…Češi vnímají demokracii hlavně jako možnost vyjádřit svůj názor, svobodně cestovat, mít přístup k informacím a nebýt perzekuován. To je pasivní pojetí - představa, co demokracie lidem dává. Aktivní pojetí – možnost prosazovat své potřeby a dosáhnout jejich naplnění – s naším pojetím demokracie zatím příliš nesouvisí…“   Rendlová,E.: Občanská aktivita v obcích. In: Filantropie v České republice a účast občanů na věcech veřejných. Soubor esejí. CPSI 2000

16 OBČANSKÁ PARTICIPACE V PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE, PhDr.Ing. Pavel Mička
„Analýza procesu rozhodování, financování a komunikace ve veřejné politice v České republice“. Výzkumný tým ISS FSV UK (1996 a 1998) Obecný zájem o politiku projevuje většina respondentů, jejich účast v žádné sledované sféře nepřesahuje 50% a ve většině ani 30%. Zájem lze vyjádřit v učitých stupních: - v dobrovolných organizacích pro volný čas (event. zájmová profesní sdružení) v organizacích a hnutích veřejně prospěšných často poskytující služby veřejnosti a také ekologická hnutí a hnutí za lidská práva opoziční participace (odbory a protestní hnutí) místní samospráva státní správa politické strany → „….představa demokracie jako účast lidí na řízení a správě je chápána mnohem víc jako kritický zájem o veřejnou politiku než jako záměr se na ní podílet“ Mleziva,E.: Zájem občanů o veřejnou politiku a účast na veřejné politice. In: Purkrábek,M. Křížová,E.: Občané a centrální politické rozhodování v české republice, výsledky výzkumu názorů občanů České republiky v září Praha 1999

17 OBČANSKÁ PARTICIPACE V PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE, PhDr.Ing. Pavel Mička
„Monitoring projektů Agory CE v letech Otázka v rámci názorových průzkumů:Myslíte si, že by radnice měla přizvat občany, když plánuje zásadní rozhodnutí,změnu, úpravu či zlepšení některých částí města? → souhlas naprosté většiny respondentů (83% - 94%) Byl/a byste ochoten/ochotna strávit večer diskusí se zastupiteli města, pracovníky radnice a dalšími občany? → souhlas alespoň poloviny respondentů (50% - 64%) Jeřábek,H. a Mička,P.: Závěrečná zpráva z monitoringu. Interní materiál Agory CE

18 OBČANSKÁ PARTICIPACE V PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE, PhDr.Ing. Pavel Mička
Děkuji za pozornost !!!


Stáhnout ppt "OBČANSKÁ PARTICIPACE V PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE Obsah:"

Podobné prezentace


Reklamy Google