Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CZ 04.3.07/4.1.02.2/0359 HR servis – podpora lidských zdrojů Evropský kariérní institut - EKI Mobi spol. s r.o., Občanské sdružení Petrklíč (k duši klíč),

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CZ 04.3.07/4.1.02.2/0359 HR servis – podpora lidských zdrojů Evropský kariérní institut - EKI Mobi spol. s r.o., Občanské sdružení Petrklíč (k duši klíč),"— Transkript prezentace:

1 CZ 04.3.07/4.1.02.2/0359 HR servis – podpora lidských zdrojů Evropský kariérní institut - EKI Mobi spol. s r.o., Občanské sdružení Petrklíč (k duši klíč), Občanské sdružení Klouzačka, Hajmi spol. s r.o., Agency Prague Cherry, spol. s r.o. Kontaktní osoba: Blanka Horáková, 603 157 548, blanka.horakova@ekinstitut.cz www.ekinstitut.cz

2 1. Zaměření projektu Projekt směřuje do oblasti práce s LZ a kariérového poradenství. Je zaměřen na podporu malých a středních podnikatelských subjektů (zaměstnavatelů), jednotlivých zaměstnanců i osob samostatně výdělečně činných Velmi užitečným může být zejména pro nově vznikající a začínající menší firmy, ale i ty, které v konkurenci již uspěly a začínají zvažovat své rozšíření Projekt zahrnuje vzdělávání (semináře, supervize) i poradenství (individuální konzultace) v oblasti aplikované psychologie, personalistiky a sociální práce vždy se zřetelem k individuálním potřebám a nárokům účastníků projektu V rámci projektu jsou realizovány následující aktivity:oslovování malých a středních podnikatelských subjektů, semináře, supervize, konzultace, velký seminář, mediální kampaň,administrace a závěrečné zhodnocení

3 Cíle projektu Zvýšení konkurenceschopnosti MSF prostřednictvím kvalitní a cílené práce s LZ Zvýšení konkurenceschopnosti jednotlivých zaměstnanců nejen v rámci firmy, ale také na trhu práce

4 Aktivity realizované projektem

5 Hrubý odhad investic

6 Zdůvodnění potřeby veřejných prostředků Projekt je určen malým a středním podnikatelským subjektům, které mají nejen zájem o kvalitní a dlouhodobou práci s LZ, ale jsou na ní i bytostně závislý, a nemohou si dovolit mít vlastní specializované oddělení pro práci s LZ a často ani jednoho vlastního specialistu. Využití profesionálních služeb tohoto zaměření na trhu bývá pro ně mnohdy finančně příliš náročné, a tak se stává práce v oblasti LZ jejich slabinou a stávají se na trhu těmi méně konkurenceschopnými.

7 2. Cílové skupiny

8 Zapojení cílových skupin Průzkum zájmu cílové skupiny před přihlášením projektu, z kterého vzešli i první účastníci spolupráce s partnery projektu při oslovování cílové skupiny zprovoznění interaktivních internetových stránek a zkontaktování cílové skupiny MSF prostřednictvím emailu využití zkušeností i kontaktů realizátorů projektu z mediální oblasti (televize, rozhlas, tisk) informování o možnostech projektu prostřednictvím internetových stránek účastníků projektu

9 Přínos pro cílovou skupinu

10 Podíl cílové skupiny z území JPD2 Účastníci seminářů Účastníci ind. konzultací firmy Účastníci ind. konzultací zaměstnanci 33% 27%

11 3. Aktivity nabízené cílové skupině

12 Témata seminářů

13 Individuální konzultace Jsou využitelné pro malé a střední podnikatelské subjekty, jednotlivé zaměstnance i OSVČ Podle charakteru konzultací je k dispozici personalista, psycholog, odborný lektor, andragog IK probíhají v prostorách realizátora projektu nebo v prostorách klienta Typy konzultací - úvodní konzultace ( první setkání, přihlášení účastníka do vzdělávací části projektu), krátká konzultace na klientem dané téma, pracovní psychologický profil (pracovní a bilanční diagnostika) Minimální délka jedné konzultace je 60 minut

14 4.Vnitřní postupy řízení a hodnocení

15 Složení realizačního týmu

16 Partnerství

17 Dosavadní zkušenosti s řízením projektu - vzniklé problémy a jejich řešení Vzhledem k tomu, že jsme opomněli při tvorbě rozpočtu zohlednit nákup publikací potřebných pro přípravu seminářů, využili jsme ušetřené finanční prostředky při nákupu dataprojektoru a použili je na úhradu těchto nákladů. Dále jsme při tvorbě rozpočtu opomenuli zohlednit zákonné úrazové pojištění, vytvořili jsme tedy novou položku a přesunuli jsme na ni ušetřené prostředky z mezd. Dalším překvapením pro nás byl rozsah kancelářských prací uskutečňovaných v rámci projektu, zejména při zpracování podkladů pro monitorovací zprávu. Protože jsme v rozpočtu projektu rozsah této práce podhodnotili, byla dodatečně délka pracovního úvazku pro pomocnou pracovní sílu navýšen ze čtyř hodin na šest. Prostředky na úhradu mzdy jsme převedli z prostředků na mzdy supervizora.

18 Popis rizik a opatření jak jim předcházet Nedodržení harmonogramu projektu Opatření: V případě, že se zahájení zpozdí, realizace seminářů i individuálních konzultací bude zajištěna tak, aby byly splněny plánované výstupy a výsledky Problémy s prezentací projektu a dostatečný zájem cílové skupiny o účast v projektu Opatření: V projektu se počítá s financemi pro propagaci a pro první měsíce realizace již máme zajištěny zájemce ze strany MSF i jednotlivců

19 5. Zajištění publicity Na všech materiálech, které nesou informace o projektu je zřetelně uvedeno, že projekt vznikl za podpory ESF Oslovování malých a středních podnikatelských subjektů prostřednictvím e-mailu Mediální kampaň a tiskové konference Webové stránky realizátora projektu i partnerů projektu Webové stránky účastníků projektu Informační letáky Studijní materiály a reklamní předměty Brožura „HR servis - podpora lidských zdrojů“ Certifikát - potvrzení o absolvování semináře

20 První tisková konference

21 Webové stránky www.ekinstitut.cz Podrobný popis projektu a podmínky využití Harmonogram akcí / termíny školicích programů Přihlášky do projektu On-line poradna zdarma pro účastníky projektu nebo pro uživatele se sídlem firmy či trvalým pobytem v Praze Časté otázky a odpovědi Reference Press office

22 6. Výstupy a výsledky k 31.8.2006

23 7. Horizontální témata Rovné příležitosti: projekt má pozitivní dopad na rovné příležitosti, přispívá k odstranění překážek pro účast žen a mužů na trhu práce, v sociálním a rodinném životě. Velkou část cílové skupiny cca 70% tvoří ženy. Udržitelný rozvoj: projekt má pozitivní dopad na udržitelný rozvoj, přispívá ke snížení dlouhodobé nezaměstnanosti a fluktuace, podporuje rozvoj malého a středního podnikání a stabilizuje a rozvíjí pracovní příležitosti v této oblasti Místní iniciativy: projekt má pozitivní dopad na rozvoj místních iniciativ aktivní spoluprácí realizátora s partnery projektu

24 10. Doporučení pro další rozvoj programovacího období 2007-2013 Pro stávající projekty: efektivnější komunikace s finančním manažerem a rychlejší převod peněz po schválení Pro budoucí projekty: upozornit všechny, kteří budou podávat projekty, že administrativa vztahující se k vypracovávání monitorovacích zprávje opravdu náročná


Stáhnout ppt "CZ 04.3.07/4.1.02.2/0359 HR servis – podpora lidských zdrojů Evropský kariérní institut - EKI Mobi spol. s r.o., Občanské sdružení Petrklíč (k duši klíč),"

Podobné prezentace


Reklamy Google