Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3. ročník Studijní obor: Sociální činnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3. ročník Studijní obor: Sociální činnost"— Transkript prezentace:

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3. ročník Studijní obor: Sociální činnost
Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

2 Typologie sociálních služeb podle cílových skupin
Služby pro nezaměstnané Nezaměstnanost představuje sociálně-ekonomický problém, se kterým se naše společnost setkává teprve krátce. Ze začátku lidé nebyli adaptováni na nezaměstnanost, nedovedli ji řešit, působila jako silně stresující faktor. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

3 Význam práce pro člověka:
V současné době se teprve začínají vytvářet účelné strategie zvládání nezaměstnanosti. Význam práce pro člověka: peníze – cílem je spotřeba, uspokojování řady potřeb prostřednictvím hodnot a prožitků, které lze za peníze pořídit aktivita – pracovní činnost naplňuje do značné míry potřebu smysluplné aktivity Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

4 sociální kontakt – jedinec se stýká s různými lidmi
seberealizace – potřeba ukázat, že člověk něco umí a je užitečný pro společnost sociální kontakt – jedinec se stýká s různými lidmi samostatnost a nezávislost – ekonomická soběstačnost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

5 Fáze reakce na nezaměstnanost:
fáze šoku fáze optimismu, aktivního hledání nového místa fáze přechodu do dlouhodobé nezaměstnanosti fáze adaptace na styl života nezaměstnaného – rezignace, pasivita, apatie fáze přetrvávající nedůvěry Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

6 Příčiny nezaměstnanosti:
vzdělání – ohroženi jsou lidé s nízkou kvalifikací věk – mladí lidé nastupující do svého prvního zaměstnání – chybí jim praxe, občané nad 50 let pohlaví – ženy, převážně mladé s dětmi, ženy staršího věku sociální kategorie, např. přistěhovalci osobnostní nebo sociální patologie, např. alkoholici, drogově závislí Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

7 Motivace, potřeby a hodnoty
Pod vlivem nezaměstnanosti se mění i motivace, potřeby a hodnoty nezaměstnaného člověka. Nezaměstnaný často ztrácí důvěru v budoucí možnosti a budoucnosti se i obává. Vlivem toho dochází k následujícím změnám: potřeba stimulace – nedostatek podnětů, nuda, chybí smysluplná aktivita Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

8 potřeba sociálního kontaktu – propuštěním jedince se kontakty ruší
potřeba smysluplného učení – může dojít ke stagnaci osobnosti z hlediska profese potřeba citové jistoty a bezpečí – u jedince není plně uspokojována snížená potřeba seberealizace, sebedůvěry a sebeúcty, pocit prázdnoty a ztráty smyslu života Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

9 Možnosti pomoci nezaměstnaným:
ÚŘAD PRÁCE eviduje volná pracovní místa, uchazeče o zaměstnání zpracovává koncepci vývoje zaměstnanosti poskytuje dávky nezaměstnaným zabezpečuje rekvalifikaci podporuje zřizování nových pracovních míst Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

10 poskytuje informace o volných pracovních místech
poskytuje poradenské služby pro volbu povolání informuje o podmínkách práce v zahraničí poskytuje informační a poradenské služby pro zdravotně handicapované Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

11 Potřebné doklady k zaevidování na úřadu práce:
občanský průkaz žádost o zprostředkování zaměstnání žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání žádost o podporu v nezaměstnanosti potvrzení o zaměstnání – zápočtový list Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

12 Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání
doklad o zakončení pracovního poměru, doklad o vzdělání, zápočtový list Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání uchazečem o zaměstnání se může stát fyzická osoba splňuje zákonem stanovené podmínky pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

13 uchazeč o zaměstnání má právo: na zprostředkování zaměstnání
na podporu v nezaměstnanosti na zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání, pokud ji potřebuje na pracovní rehabilitaci, pokud je osobou se zdravotním postižením Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

14 povinnosti uchazeče o zaměstnání
řídit se pokyny úřadu práce sdělit úřadu práce údaje o svých zdravotních omezeních v rozsahu potřebném pro vyhledání vhodného zaměstnání oznámit úřadu práce nejpozději do 8 kalendářních dnů změny skutečností rozhodných pro zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

15 doklad od lékaře o zdravotním omezení uchazeče
jedinec je povinen dokládat úřadu práce částku výdělku nebo odměny ukončení a vyřazení z evidence úřadu práce nástupem do zaměstnání, nástupem do starobního důchodu, invalidního důchodu při neplnění pokynů a povinností vyplývající pro evidenci úřadu práce Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

16 Služby reagující na chudobu a bezdomovectví
Pokud má určitá část populace příjem nižší, než průměrný, je považována za skupinu, která je ohrožena chudobou. Podle výše příjmu se u nás posuzuje stav hmotné nouze. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

17 Bezdomovectví je výsledkem generalizovaného psychosociálního selhání.
Bezdomovec je jedincem bez trvalého bydliště, bez přístřeší. Příčiny bezdomovectví dysfunkční nebo neexistující rodina odlišné sociální zkušenosti – např. ústavní výchova nebo léčba Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

18 chybí jakékoliv sociální zázemí
omezené kompetence – alkoholismus, drogy kombinace různých zátěží – rozpad rodiny, ztráta zaměstnání, alkohol Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

19 Změny v oblasti potřeb a jejich uspokojování
bezdomovci mají odlišné a neuspokojené potřeby postoj rezignace a apatie potřeba stimulace je snížena potřeba citového vztahu, jistoty a bezpečí nebývá uspokojována potřeba seberealizace bývá potlačena nebo schází Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

20 Sociální vztahy bezdomovců: selhání v oblasti socializace
potřeba otevřené budoucnosti – bezdomovci o své budoucnosti neuvažují, neplánují a žijí pouze přítomností Sociální vztahy bezdomovců: selhání v oblasti socializace nejsou schopni zodpovědného chování nejsou schopni se o sebe postarat standardním způsobem Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

21 vztahy bezdomovců s ostatními lidmi jsou velmi omezené
bezdomovci jsou emočně často necitliví k ostatním, ale i sami k sobě převažují náhodné kontakty s podobnými jedinci odmítají hodnoty a normy společnosti lidé z majoritní společnosti mají k bezdomovcům většinou ambivalentní postoj – kombinace odporu a soucitu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

22 Somatická rizika bezdomovců bezdomovci nedodržují základní hygienu
nestarají se o svou životosprávu často pijí alkohol, kouří v důsledku opilosti mají časté úrazy bývají podchlazeni a své choroby přecházejí u některých bezdomovců může dojít k celkovému vyčerpání organismu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

23 Sociální služby a pomoc pro bezdomovce sociální kurátor
pracují v odborech sociálních věcí na obecních nebo magistrátních úřadech zabývají se osobami společensky znevýhodněnými klientům je poskytováno poradenství, pomoc při vyřizování dokladů, poskytování ubytování Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

24 bezdomovci musí dodržovat řád noclehárny který spočívá:
azylová zařízení noclehárny noclehárna je určena jedincům, kteří se nechtějí podřídit řádu ubytovny, nebo se vyskytují v krátkodobé tísni bezdomovci musí dodržovat řád noclehárny který spočívá: nocleh je poskytován na jednu noc, musí mít platný doklad o své totožnosti Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

25 nocleh je poskytován za symbolickou cenu
bezdomovec nesmí být pod vlivem alkoholu, omamných prostředků a nesmí být agresivní o každém bezdomovcovi je na základě jeho osobních dokladů proveden zápis do domovní knihy, který obsahuje: jméno a příjmení, rodné číslo, číslo občanského průkazu nocleh je poskytován za symbolickou cenu nocležníkovi jsou přiděleny základní hygienické prostředky, ložní prádlo a postel Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

26 je zakázáno donášet alkohol a omamné látky
při porušení řádu noclehárny je jedinec vyloučen denní pobyt pro bezdomovce toto zařízení poskytuje možnost hygieny, jídlo, čaj, sociální poradenství, místnosti jsou vybaveny stoly a židlemi, pobyt je hrazen minimální částkou Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

27 azylové domy jsou určeny k přechodnému i déletrvajícímu pobytu osob bez přístřeší, předpokládá se, že obyvatel azylového domu bude pracovat, provoz je zabezpečován vlastními obyvateli, obyvatelé se účastní sociálních programů, za pobyt se platí domy na půl cesty – objekt s několika malými byty, obyvatelé si plně zabezpečují chod domácnosti Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

28 Sociální služby pro děti a rodiny, služby pro rizikové děti a mládež
Státními orgány péče o dítě jsou v ČR oddělení sociálně právní ochrany dětí. Činnost OSPOD: prověřují případy špatného zacházení s dětmi navrhují opatření včetně omezení zbavují a pozastavují rodičovské odpovědnosti Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

29 navrhují ústavní výchovu
vydávají rozhodnutí, když se rodič o dítě nezajímá, aby si dítě osvojil někdo jiný chrání děti v období rozvodu rodičů účastní se projednávání trestních záležitostí u dětí a nezletilých Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

30 Ústavní výchova nebo ochranná výchova v ČR
kojenecké ústavy jsou zařízení, která jsou řízena Ministerstvem zdravotnictví ČR, poskytují ústavní a výchovnou péči dětem zpravidla do 1 roku věku, zahrnují i výchovnou a sociální péči dětské domovy poskytují ústavní a výchovnou péči dětem, jejichž rodiče nejsou schopni o ně pečovat, věková struktura dětí je v rozmezí od jednoho roku do 3 let Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

31 dětské domovy od 3 let věku dítěte do 18 let věku dítěte
spadají pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR dětský domov zajišťuje péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování dětský domov plní funkci výchovnou, vzdělávací a sociální Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

32 Typologie dětských domovů: internátního typu – převážně v minulosti
rodinného typu – děti po menších skupinách, snaha přizpůsobit se rodině  Dokumentace v dětském domově: vnitřní řád, roční plán výchovně-vzdělávacích činností, kniha návštěv, týdenní programy výchovně-vzdělávacích činností, osobní dokumentace dětí Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

33 dětský domov se školou funkcí dětského domova se školou je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou z důvodu závažné poruchy chování nebo pro děti s duševní poruchou vyžadující léčebnou péči, s uloženou ochrannou výchovou nebo pro nezletilé matky Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

34 diagnostické ústavy je zařízení, které přijímá děti na základě výsledků komplexního vyšetření, zdravotního stavu dětí a poté je umísťuje do dětských domovů, dětských domovů se školou nebo výchovných ústavů s výjimkou dětí přijatých do diagnostického ústavu na základě § 7 odst. 1. plní tyto úkoly: diagnostické, vzdělávací, terapeutické, výchovné a sociální, koordinační, organizační Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

35 pobyt dítěte v diagnostickém ústavu trvá zpravidla 8 týdnů.
diagnostický ústav na základě výsledků diagnostických, vzdělávacích, terapeutických, výchovných a sociálních činností, které jsou součástí komplexního vyšetření, zpracovává komplexní diagnostickou zprávu s návrhem specifických výchovných a vzdělávacích potřeb Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

36 výchovné ústavy pečují o děti starší 15 let se závažnými poruchami chování, u nichž byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova do výchovného ústavu může být umístěno i dítě mladší 15 let, pokud má uloženou ochrannou výchovu a nebo dítě s nařízenou ústavní výchovou starší 12 let Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

37 toto zařízení poskytuje ubytování po dobu jednoho roku
domy na půl cesty někteří jedinci propuštěni z výchovných ústavů využívají domy na půl cesty toto zařízení poskytuje ubytování po dobu jednoho roku cílem tohoto zařízení je, aby si jedinec našel vlastní bydlení a práci Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

38 středisko výchovné péče
poskytuje všestrannou preventivní speciálně pedagogickou péči a psychologickou pomoc dětem s rizikem nebo s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji a dětem propuštěným z ústavní výchovy při jejich integraci do společnosti Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

39 nabízí ambulantní služby, které poskytují poradenství, psychodiagnostiku, pomoc v obtížných životních situacích, psychoterapeutickou službu, dále nabízí i ústavní pobyt, který je zpravidla na 8 týdnů, v rámci tohoto pobytu SVP zajišťuje víkendové a pobytové akce Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

40 sociální kurátor pro děti a mládež, jeho povinností je:
starat se o děti a mladistvé obtížně vychovatelné – řeší problémy záškoláctví, útěků z domova, toxikomanie, alkoholismu a trestnou činnost, šikanu mezi dětmi starat se o mladistvé páchající trestnou činnost poskytuje poradenskou pomoc, socioterapeutickou pomoc Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

41 monitoruje situaci dítěte kurátor pro mládež spolupracuje s věznicemi
zaměřuje se na využívání volnočasových aktivit dětí a mládeže při spáchání trestné činnosti zastupuje mladistvé při hlavním líčení před soudem zúčastňuje se výslechů nezletilých a mladistvých spolupracuje se školskými a zdravotnickými zařízeními, občanskými sdruženími Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

42 náhradní rodinná výchova osvojení
je nejvyšším a z právního hlediska pro dítě tím nejvýhodnějším typem náhradní rodinné péče při osvojení vzniká mezi osvojencem a osvojitelem právní vztah jako mezi biologickými rodiči osvojit lze jen dítě právně volné Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

43 rozlišujeme osvojení zrušitelné (osvojení I
rozlišujeme osvojení zrušitelné (osvojení I. stupně, osvojení prosté) a osvojení nezrušitelné (osvojení II. stupně, osvojení plné) u osvojení zrušitelného lze dítě osvojit bez ohledu na věk, tedy ihned po uplynutí tříměsíční předadopční péče, v matrice i v rodném listě dítěte zůstávají zapsáni jeho původní rodiče u osvojení nezrušitelného jsou náhradní rodiče zapsáni v matrice namísto původních rodičů Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

44 pěstounská péče pěstounská  péče se nejlépe uplatňuje u sociálně osiřelých dětí, které z nejrůznějších příčin nejsou vhodné k osvojení, často jde o děti trpící vážnějšími zdravotními nebo psychomotorickými obtížemi, děti odrostlejší, jiného etnika (v ČR především Romové) nebo celé sourozenecké skupinky Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

45 na rozdíl od adopce nemusí být dítě v případě pěstounské péče právně volné, což umožňuje život v rodinném prostředí i dětem, které by byly jinak odsouzeny k pobytu v ústavním zařízení pěstoun není zákonným zástupcem dítěte, k dítěti nemá vyživovací povinnost a právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti má jen v běžných věcech Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

46 pěstounská  péče individuální je formou náhradní rodinné péče, při které pěstounská rodina přijímá dítě nebo skupinku dětí do své péče, pěstoun přitom není zákonným zástupcem dítěte a nemá k němu vyživovací povinnost specifickou formou skupinové pěstounské péče jsou tzv. SOS dětské vesničky, kde se o děti stará pouze žena Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

47 poručenství je považována za vyšší typ pěstounské péče, protože se poručník stává zároveň také zákonným zástupcem dítěte, podmínkou této formy péče je právní uvolnění dítěte svěření  do výchovy – jedná se o svěření do výchovy jiné fyzické osobě než rodiči, nejčastěji prarodičům nebo jiným příbuzným Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

48 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
příkladem je program Klokánek Fondu ohrožených dětí činnost: o 3 až 4 děti pečují po všech stránkách obdobně jako v rodině zaměstnanci FOD – „tety“, starší děti se učí rodičovskému chování, děti jsou v Klokánku pouze po dobu nezbytně nutnou Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

49 PPP – pedagogicko-psychologická poradna
provádějí komplexní psychologickou, speciálně pedagogickou a sociální diagnostiku, zaměřenou na šetření školní zralosti, na zjištění příčin poruch učení a chování a dalších problémů ve vývoji osobnosti, výchově a vzdělávání dětí a mládeže provádějí psychologické a speciálně pedagogické poradenské činnosti Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

50 výchovný poradce a jeho funkce
zpracovávají posudky poskytují konzultace, odborné informace pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení při výchově a vzdělávání výchovný poradce a jeho funkce působí na základních a středních školách výchovná – věnuje pozornost žákům s poruchami chování, žákům trpící vnitřními konflikty Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

51 žákům, kteří se nachází v náročných životních situacích
zprostředkovává odbornou péči v poradnách, především v PPP aktivity zaměřené na prevenci kriminality a prevenci zneužívání návykových látek vzdělávací – zaměřuje se na žáky s výukovými obtížemi nebo rizikem školní neúspěšnosti, na žáky talentované a na integrované žáky Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

52 zprostředkovává informace o možnostech dalšího studia
azylové domy pro matky s dětmi poskytují přechodné ubytování, poradenské, sociální a výchovné služby osamělým matkám hlavně s malými dětmi, těhotným ženám, které se ocitly v náročné životní situaci za pobyt v azylových zařízeních matky platí měsíční poplatek Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

53 matky mají k dispozici vlastní pokoj nebo bytovou jednotku
poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy – funkce: poradenská a psychoterapeutická pomoc jednotlivcům, párům, manželům a rodinám předmanželské poradenství, rozvodové poradenství, psychologická pomoc osobám osamělým, osobám v životních krizích Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

54 linky důvěry  nepřetržitě dostupná bezplatná odborná pomoc v krizových situacích pro děti i dospělé, služba je poskytována na principech anonymity a důvěry dětská krizová centra jsou speciální pracoviště, která se zabývají týranými, zneužívanými a zanedbávanými dětmi Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

55 centra pro rodinu a děti zajišťují
rodinné programy, vzdělávací programy a sociální služby rodinám s dětmi nestátní organizace v ČR začínají zkoušet programy tzv. sanace rodiny, v jejichž rámci spolupracují s rodinou zaškolení dobrovolníci, kteří pomáhají zvládat domácí provoz a výchovu dětí Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

56 dalšími službami vyplývajícími ze zákona o sociálních službách, které mohou pomoci rodičům a dětem jsou: osobní asistent, pečovatelská služba, odlehčovací služba, stacionář, raná péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kontaktní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

57 Služby pro staré lidi domov pro seniory
pobytové služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost především z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby zajišťují – ubytování, stravu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

58 centrum sociálních služeb
ambulantní služba pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím pečovatelská služba terénní nebo ambulantní služba určená osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, onemocnění Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

59 poskytuje: stravu, dovoz a rozvoz klientů
poskytuje: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím denní stacionář poskytuje: stravu, dovoz a rozvoz klientů Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

60 sociálně terapeutické činnosti, výchovně-vzdělávací činnost
odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní služby, které poskytují: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společností, výchovně-vzdělávací aktivizační činnosti Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

61 osobní asistent je terénní služba, která poskytuje pomoc jedincům z důvodu zdravotního znevýhodnění věku zajišťuje tyto funkce: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, kontaktu se společenským prostředím Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

62 sociálně aktivizační služby pro seniory
domovy se zvláštním režimem jsou určeny pro osoby, které jsou duševně nemocné, nebo pro osoby závislé na návykových látkách nebo jsou i určeny pro osoby se stařeckou demencí sociálně aktivizační služby pro seniory předčitatelské a tlumočnické služby hospic – pomáhá umírajícím a jejich blízkým překonat těžké chvíle života, a to pokud možno bez bolestí, v klidu a bezpečí Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

63 Služby pro etnické menšiny, pro uprchlíky
soužití majoritní společnosti a etnicky odlišné „menšiny“ je v současnosti v ČR nejproblematičtější v souvislosti s Romy typické sociální problémy Romů: nízká kvalifikace, nezaměstnanost, vysoká fluktuace v zaměstnání, špatné bydlení, závislost na sociálních dávkách, závislost na návykových látkách, kriminalita, vysoká zadluženost Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

64 Organizace, instituce a zařízení pomáhající romskému etniku
romské středisko DROM nabízí: poradenství, volnočasové aktivity pro děti a mládež, předškolní přípravné programy pro děti, doučování dětí, vzdělávací programy, organizování kulturních akcí, zapojení do veřejně prospěšných prací IQ ROMA SERVIS a jeho činnost centrum motivace a stimulace, centrum vzdělávání, centrum zaměstnanosti, prevence Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

65 nadace Člověk v tísni pomáhá lidem v ohrožení sociálního vyloučení
Muzeum romské kultury Společenství Romů na Moravě: terénní sociální práce ve vyloučených lokalitách, výchovně-vzdělávací aktivity pro děti a mládež , podpora romské kultury, pořádání soutěží a festivalů, ochrana lidských práv občanské sdružení R – Mosty: programy sociální prevence pro děti a mládež Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

66 Nadace tolerance: zaměřuje se na prevenci  skupinové nesnášenlivosti, fanatismu, nacionalismu, antisemitismu a xenofobie romský asistent: spolupracuje s pracovníky státní správy a obecních samospráv, spolupracuje se školami, které navštěvují romské děti, monitoruje situaci romských komunit v regionu, podílí se na programech sociální prevence, napomáhá řešení konfliktů mezi romskými komunitami, ostatní veřejností Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

67 Služby pro uprchlíky uprchlík je osoba, která opustila svou zem, aby unikla pronásledování, násilí nebo ozbrojenému konfliktu v ČR existují tři typy pobytových zařízení pro uprchlíky: přijímací střediska – ověření totožnosti cizinců, provedení základních lékařských vyšetření pobytová střediska – ubytování žadatelů o azyl,stravování Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

68 informační a poradenské služby pro azylanty:
integrační azylová střediska – přechodné ubytování osob, kterým byl udělen azyl, za ubytování a další služby se platí informační a poradenské služby pro azylanty: organizace pro pomoc uprchlíkům, centrum pro integraci cizinců, poradna pro uprchlíky Českého helsinského výboru, poradna pro integraci, sdružení občanů zabývající se emigranty Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

69 Služby pro lidi se závislostmi
linky telefonické pomoci kontaktní centra detoxifikační jednotky ústavní léčba terapeutické komunity domy na půl cesty Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

70 Služby související s výkonem spravedlnosti
Od roku 2001 byla v ČR v resortu Ministerstva spravedlnosti zřízena Probační a mediační služba. Činnost mediační a probační služby: v obstarávání podkladů k osobě obviněného a jeho rodinnému i sociálnímu zázemí probační a mediační služba věnuje zvláštní péči mladistvým obviněným Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

71 probační a mediační služba se podílí na prevenci trestné činnosti
ve vytváření podmínek pro rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání ve vykonávání dohledu nad chováním obviněného v případech, kdy bylo rozhodnuto o nahrazení vazby probačním dohledem v souvislosti s úkony probace a mediace je oprávněna opatřovat informace a poznatky o osobě obviněného Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

72 Sociální kurátor sociální kurátor pracuje s klientem ve všech fázích trestního řízení a po jeho skončení, to je ve výkonu trestu odnětí svobody, případně ve výkonu vazby, i na svobodě kurátor pro mládež: řeší problémy záškoláctví, útěků z domova, toxikomanie, alkoholismu a trestnou činnost, šikanu mezi dětmi Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

73 při spáchání trestné činnosti zastupuje mladistvé při hlavním líčení před soudem
spolupracuje se školskými a zdravotnickými zařízeními, občanskými sdruženími, středisky výchovné péče, věznicemi a soudy, probační a mediační službou ČR zúčastňuje se výslechů nezletilých a mladistvých u Policie ČR je přítomen jednání mladistvých u přestupkové komise Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

74 Služby pro zdravotně nemocné
zajišťuje výkon obecně prospěšných prací pro odsouzené občany Služby pro zdravotně nemocné stacionář hospic SPC, PPP osobní asistent průvodcovské a pečovatelské služby podpora samostatného bydlení Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

75 domovy pro osoby se zdravotním postižením pečovatelská služba
centra denních služeb odlehčovací služba domovy pro osoby se zdravotním postižením pečovatelská služba raná péče (pro děti do 7 let) chráněné bydlení domy se zvláštním režimem sociálně rehabilitace Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

76 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby zdravotně postižené
sociálně terapeutické dílny sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení ústavní péče Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK


Stáhnout ppt "SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3. ročník Studijní obor: Sociální činnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google