Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BIVŠ magisterské studium

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BIVŠ magisterské studium"— Transkript prezentace:

1 BIVŠ magisterské studium
Účetnictví BIVŠ magisterské studium

2 Osnova přednášky Základy účetnictví - pojem účetnictví, zopakování základních pojmů Regulace účetnictví Účetnictví podnikatelů - účtování majetku a závazků, oceňování, odpisy účetní x daňové, tvorba rezerv a opravných položek, kurzové rozdíly, …

3 Literatura a podklady Kovanicová.,Abeceda účetních znalostí pro každého, Polygon, Praha, 2004 Blechová, Janoušková, Podvojné účetnictví v příkladech 2006, Grada, Praha, 2005 (nebo obdobná literatura) Zákon č. 563/1991 Sb.,o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

4 Požadavky ke zkoušce Aktiva, pasiva, vlastní x cizí zdroje
Základní znalosti (účetní knihy, účetní závěrka, oceňování, ...) Dlouhodobý majetek (oceňování, účtování, odpisování, ...) Zásoby (oceňování, účtování, DPH, ...) Opravné položky Rezervy Kurzové rozdíly Dohadné položky a časové rozlišení Účtování vlastního kapitálu

5 Význam a funkce účetnictví
Uživatelé účetních informací Účetnictví finanční x manažerské (daňové)

6 Účetnictví finanční x daňové x manažerské
Finanční – zobrazení podnikatelského procesu z hlediska informačních potřeb především externích uživatelů (je regulováno účetními pravidly, standardy) Daňové – zobrazuje stejné operace, ale primárně s ohledem na správné vykázání základu daně z příjmu Manažerské – informace pro vedoucí pracovníky za účelem řízení procesů v podniku => rozdílné nároky na obsah, strukturu a podrobnost informací.

7 Harmonizace účetnictví v Evropě
Směrnice (direktivy) EU Čtvrtá směrnice (78)- harmonizace ročních účetních výkazů včetně přílohy (srovnatelnost v časové řadě, členění rozvahy a výsledovky, pravidla pro ocenění položek, obsah přílohy a výroční zprávy, zveřejňování účetních výkazů), právo volby z předkládaných variant Sedmá směrnice (83)- konsolidované účetní výkazy za skupinu Osmá směrnice (84) - kvalifikační předpoklady auditorů odpovědných za audit účetních výkazů

8 Harmonizace účetnictví v Evropě
Mezinárodní účetní standardy - IAS, od roku 2001 mezinárodní standardy finančního výkaznictví (Internationale Financial Reporting Standards - IFRS) => cíl: sladit sestavování účetních výkazů a a obsah jednotlivých položek koncepční rámec - (kvalitativní charakteristika výkazů, vymezení položek výkazů - aktiva, pasiva, vlastní kapitál, náklady, …kriteria pro uznání a vykázání těchto položek ve výkazech) účetní standardy (zveřejňování účetní závěrky, oceňování a účtování zásob, odpisy dlouhodobého majetku, …)

9 Harmonizace účetnictví v Evropě
Standard IAS 1 – Stavování a zveřejňování účetních výkazů (obsah účetní závěrky) „Účetní závěrka musí prezentovat věrně finanční pozici, finanční výkonnost a peněžní toky organizace. Věrná prezentace vyžaduje důvěryhodné zobrazení účinků transakcí, jiných událostí a podmínek v souladu s definicemi a kritérii zahrnutí aktiv, závazků, výnosů a nákladů stanovených v Koncepčním rámci “ Standard IAS 2 – Zásoby Standard IAS 16 – Pozemky budovy a zařízení Standard IAS 36 – Snížení hodnoty aktiv

10 Harmonizace účetnictví v Evropě
v září 2002 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu - IAS (IFRS - mezinárodní standardy účetního výkaznictví) mají být aplikovány nejpozději od roku 2005 na konsolidované účetní závěrky u společností emitujících veřejně obchodovatelné CP, národní legislativy mohou rozšířit (doporučeno) aplikaci na účetní závěrky jednotlivých podniků a na další společnosti (§19 odst.9 a §23a zákona o účetnictví)

11 Regulace účetnictví v ČR
Obchodní zákoník Zákon o účetnictví Prováděcí vyhlášky České účetní standardy Další právní předpisy s dopadem do účetnictví (daňové)

12 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví)
Zákon (v souladu s právem Evropských společenství) stanoví rozsah a způsob vedení účetnictví a požadavky na jeho průkaznost. Účetní jednotky právnické osoby se sídlem na území ČR zahraniční osoby podnikající na území ČR organizační složky státu fyzické osoby, které jsou zapsány v OR ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli pokud jejich obrat přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku Kč ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí

13 Zákon ukládá účetním jednotkám mj.:
vést účetnictví ode dne vzniku až do dne zániku účetní jednotky, dodržovat směrné účtové osnovy, dodržovat uspořádání a označování položek účetní závěrky, dodržovat účetní metody (např. způsoby oceňování, postupy odepisování, postupy pro tvorbu a použití OP a rezerv, …) vést jedno účetnictví za účetní jednotku jako celek, vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny, …

14 Vyhlášky MF (č č. 506 č pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě PÚ č pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi č pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami č pro zdravotní pojišťovny č nepodnikatelské právnické osoby (nadace) č územní samosprávní celky, příspěvkové organizace, státní fondy č FNM ČR a Pozemkový fond ČR

15 Rozvaha je uspořádání položek AKTIV a PASIV dva pohledy na majetek
z hlediska konkrétní formy, struktury majetku => AKTIVA z hlediska zdrojů, ze kterých byl majetek financován => PASIVA ROZVAHA AKTIVA = PASIVA

16 Aktiva - jak je definovat?!
Aktivum je podnikem kontrolovaný zdroj, který je důsledkem minulých událostí, od něhož se očekává, že podniku přinese dostatečně jistý budoucí ekonomický prospěch, který lze spolehlivě ocenit.

17 Rozvaha - aktiva (zjednodušený rozsah)
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.III. Dlouhodobý finanční majetek C Oběžná aktiva C.I. Zásoby C.II. Dlouhodobé pohledávky C.III. Krátkodobé pohledávky C.IV. Krátkodobý finanční majetek D.I. Časové rozlišení

18 AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1. Zřizovací výdaje B. I. 2. Výsledky výzkumu a vývoje B. I. 3. Software B. I. 4. Ocenitelná práva B. I. 5. Goodwill B. I. 6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 8. Poskytnuté zálohy na dl. nehmot. majetek

19 Pasiva Pasiva - zdroje krytí majetku.
vlastní zdroje – vlastní kapitál cizí zdroje – závazky a rezervy Závazky - současná povinnost podniku, jež vznikla v důsledku minulých událostí a od jehož vypořádání se očekává odliv zdrojů, které přinášejí podniku ekonomický prospěch (dostatečně jistý úbytek zdrojů, závazek spolehlivě ocenitelný). Rezervy - specifický typ závazků s nejistým časovým rozvrhem a výší (jsou určeny k pokrytí budoucích závazků).

20 Rozvaha - pasiva (zjednodušený rozsah)
A. Vlastní kapitál A.I. Základní kapitál A.II. Kapitálové fondy A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond, ostatní fondy ze zisku A.IV. Výsledek hospodaření minulých let A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období B Cizí zdroje B.I. Rezervy B.II. Dlouhodobé závazky B.III. Krátkodobé závazky B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci C.I. Časové rozlišení

21 Rozhodněte, které z následujících položek zařadíte mezi aktiva a které mezi pasiva, případně, které z uvedených položek nebudou uvedeny v rozvaze. úvěr od banky nakoupené krátkodobé CP autorská práva vytvořené rezervy na restrukturalizaci závazky vůči zaměstnancům věková struktura zaměstnanců odepsané pohledávky materiál směnky přijaté od odběratelů zboží majetek přijatý do úschovy emisní ážio akcie dceřinné společnosti záloha poskytnutá dodavatelům

22 Náklady Náklady jsou snížením ekonomického prospěchu v průběhu účetního období, které se projeví snížením aktiv nebo zvýšením závazků a které vede k poklesu vlastního kapitálu jiným způsobem, než odčerpání vlastníky. členění nákladů (týká se provozní činnosti) druhové členění účelové členění „Co bylo spotřebováno?“ „Jakému účelu byly náklady obětovány?“

23 Tržby za prodej výrobků, zboží a služeb
Označení Položka I. Tržby za prodej zboží Tržby za prodej výrobků, zboží a služeb A Náklady vynaložené na prodané zboží A. Náklady z prodeje + Obchodní marže Hrubý zisk nebo ztráta B. Výkonová spotřeba (spotřeba materiálu a energie) Odbytové náklady C. Osobní náklady Správní režie

24 Výnosy Výnosy jsou zvýšením ekonomického prospěchu v průběhu účetního období, které se projeví zvýšením aktiv nebo snížením závazků a k němuž dochází jiným způsobem než vkladem vlastníků. Výsledek hospodaření - rozdíl mezi výnosy a náklady Položky nákladů a výnosů (účtujeme do období, s nímž časově a věcně souvisí) a výsledku hospodaření jsou uspořádány ve výkazu zisku a ztráty - vztah k rozvaze?

25 Výkaz zisku a ztráty - druhové členění
I Tržby z prodeje zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony B. Výkonová spotřeba Přidaná hodnota C Osobní náklady D Daně a poplatky ………. * Provozní výsledek hospodaření * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmu za běžnou činnost ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost * Mimořádný výsledek hospodaření *** Výsledek hospodaření za účetní období

26 Příklad: U následujících operací určete jejich dopad do hospodářského výsledku. Přijata faktura za spotřebovanou energii. Přijata faktura za nakoupenou výrobní linku. Proplacena faktura za spotřebovanou energii. Odběrateli vystavena faktura za provedené služby. Odběratelem proplacena faktura na běžný účet. Vyúčtovány mzdy zaměstnancům. Vyplaceny mzdy zaměstnancům. Vytvořena rezerva na restrukturalizaci. Zjištěna škoda na materiálu ve skladu. Podle výpisu z banky byl připsán úrok z vkladu.

27 Účet Rozkladem rozvahy na jednotlivé položky získáme účty. Účet je základním metodickým prvkem podvojného účetnictví. účty aktivní – pro zobrazení stavu a pohybu aktiv účty pasivní – pro zobrazení stavu a pohybu pasiv (vlastních a cizích zdrojů) Pohyby na jednotlivých účtech nazýváme obraty, rozdíl součtů stran účtu MD a D se nazývá konečný stav účtu.

28 Účet Číslo a název účtu Má dáti (MD) Debet Na vrub Dal (D) Kredit
Ve prospěch

29 Princip podvojnosti Každá hospodářská operace se v účetnictví projeví vždy na dvou účtech (na MD a D) - princip podvojnosti u konkrétního případu- tzv. souvztažnost účtů Správné určení souvztažnosti závisí na: správné posouzení hospodářské operace a jejího ekonomického dopadu zvoleném účtovém rozvrhu

30 Účty syntetické a analytické (vymezení je na účetní jednotce)
Podle hloubky rozkladu dělíme účty na: syntetické (souborně všechny účetní operace v peněžním vyjádření, vznikají rozkladem rozvahy) analytické - rozklad některých syntetických účtů

31 Směrná účtová osnova pro podnikatele
Směrná účtová osnova určuje uspořádání a označení účtových tříd a účtových skupin nebo i syntetických účtů. Účty jsou uspořádány do deseti účtových tříd (0, 1, 2, …9). Účtové třídy => účtové skupiny (01, 02, …11, 12, …..). Syntetické účty (např. 021, 022, 321, 322, 311, …..) Analytické účty (např , , …321.11, …)

32 Směrná účtová osnova pro podnikatele
Účtová třída Název Dlouhodobý majetek 1 Zásoby 2 Finanční majetek 3 Zúčtovací vztahy 4 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 5 Náklady 6 Výnosy 7 Závěrkové a podrozvahové účty 8 - 9 Vnitropodnikové účetnictví

33 Účt. tř. č. 500 č. 501 č. 502 č. 503 1 2 3 4 Dlouhod. majetek ČNB -
Dlouhod. majetek ČNB - 1 Zásoby Pokladní a bankovní účty Finanční umístění (investice) 2 Finanční účty Vklady klientů, přijaté úvěry Majetek 3 Zúčtovací vztahy CP, deriváty Pohledávky závazky + přech. účty 4 Kapitálové účty, dl. závazky Dlouhodobý majetek, účasti Účty kapitálu a dl. závazků Účty jmění a dl. závazků

34 Účt. třída č. 500 č. 501 č. 502 č. 503 5 6 7 8 - 9 Náklady
Kapitálové účty, dl. závazky a závěrkové účty 6 Výnosy 7 Závěrkové a podrozvah. účty 8 - 9 Vnitropod. účetnictví 8 - Vnitropod. účetnictví 9 - Účty podrozvahové

35 Účtový rozvrh Účetní jednotky jsou povinny na základě směrné účtové osnovy sestavit účtový rozvrh. Účtový rozvrh - obsahuje všechny účty potřebné k zaúčtování všech účetních případů a k sestavení účetní závěrky dané účetní jednotky. Sestavení pro každé účetní období, lze jej doplňovat,

36 Účetní proces

37 Účetní záznam, účetní doklad
Účetní záznam - data týkající se předmětu účetnictví nebo jeho vedení. Povinnost zachycovat skutečnosti účetní případy účetními doklady. Účetní doklad - průkazný účetní záznam (označení dokladu, obsah účetního případu, peněžní částku příp. množství, okamžik vyhotovení, okamžik uskutečnění účetního případu, podpisové záznamy

38 Úschova účetních záznamů
Účetní záznamy se uschovávají: účetní závěrka a výroční zpráva po dobu deseti let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají, účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy po dobu pěti let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají, účetní záznamy, kterými účetní jednotky dokládají formu vedení účetnictví po dobu pěti let

39 Účetní zápisy Účetní zápisy jsou účetní záznamy týkající se účetních knih (Jaké účetní knihy?) Účetní jednotky jsou povinny provádět účetní zápisy průběžně v účetním období po vyhotovení účetního dokladu . Účetní zápisy nesmějí účetní jednotky provádět mimo účetní knihy. Nesmí být zřizovány účty mimo účetní rozvrh a účetní knihy.

40 Hlavní kniha Hlavní kniha zahrnuje syntetické účty podle účtového rozvrhu, které obsahují minimálně tyto informace: zůstatky účtů ke dni, k němuž se otevírá hlavní kniha, souhrnné obraty strany Má dáti a Dal účtů, alespoň za kalendářní měsíc, zůstatky účtů ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka.

41 Rozsah vedení účetnictví
Vybrané a zákonem vyjmenované účetní jednotky mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Ve zjednodušeném rozsahu mohou vést účetnictví např.: občanská sdružení, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, nadační fondy a společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, která nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, územní samosprávní celky, apod.

42 Zjednodušený rozsah účetnictví
sestavují účtový rozvrh, v němž mohou uvést pouze účtové skupiny mohou spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize nepoužijí ustanovení o povinnosti opravných položek a rezerv (§25 odst.2) nemusí vést knihy analytické evidence a knihy podrozvahových účtů

43 Účetní závěrka Účetní závěrka je nedílný celek a tvoří ji (§ 18 odst. 1): rozvaha výkaz zisku a ztráty (Pozemkový fond ČR a státní fondy tento výkaz nesestavují) příloha Účetní závěrka může obsahovat i přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Příloha - vysvětluje a doplňuje informace obsažené v rozvaze a výkazu zisku a ztrát

44 Účetní závěrka Účetní jednotky sestavují účetní závěrku v plném nebo zjednodušeném rozsahu v plném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu (rozvaha a výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu) - účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem s výjimkou akciových společností, které vždy sestavují účetní závěrku v plném rozsahu

45 Ověření účetní závěrky auditorem
akciové společnosti, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň jedno ze tří uvedených kritérií: aktiva celkem více než 40 mil. Kč; roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč; průměrný stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50 ostatní obchodní společnosti a družstva, a účetní jednotky - fyzické osoby - alespoň dvě z uvedených kritérií Účetní jednotky, kterým zákon stanoví povinnost ověření účetní závěrky auditorem, jsou povinny vyhotovit výroční zprávu.

46 Obecné zásady účetnictví
Obecně uznávané účetní zásady představují ve své podstatě soubor určitých pravidel, základních principů účetního myšlení, které jsou dodržovány všemi účetními jednotkami při vedení účetnictví a sestavování výkazů. Tyto zásady vycházejí z tradice účetnictví, především v anglosaských zemích, kde je regulace účetnictví založena na zvykovém právu. Většinou nejsou formulovány ani zakotveny v žádném zákoně (a co v ČR???)

47 Obecné zásady účetnictví
Zásada účetní jednotky –vymezení ekonomického celku, za který je účetnictví vedeno a k němuž se vztahují účetní operace a sestavené účetní výkazy. Zásada trvání podniku – nezbytnost hodnotit schopnost podniku pokračovat ve své činnosti. Účetní závěrka by měla být sestavena na základě předpokladu nepřetržité činnosti podniku. Zásada akruálnosti – ekonomické jevy se vykazují v období, s nímž časově a věcně souvisí, bez ohledu na skutečnost, zda proběhly s nimi spojené toky peněz. Zásada konzistence – metody účtování, metody oceňování a odpisování, náplň jednotlivých položek výkazů, atd. mají zůstávat stejné, a to nejen v rámci jednoho účetního období.

48 Obecné zásady účetnictví
Zásada periodicity - zásada zjišťování výsledku hospodaření a finanční situace podniku v pravidelných intervalech. Zásad objektivity účetních operací – všechny hospodářské operace, které mají vstupovat do účetnictví, musí být objektivně zjištěny. (účetní doklady, inventarizace, ověření auditorem, …) Zásada opatrnosti – je třeba brát v úvahu pouze zisky, kterých bylo skutečně dosaženo a současně všechna předvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a závazků účetní jednotky.

49 České účetní standardy - vyhl. č. 500/2002
001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložení daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob 008 Operace s cennými papíry a podíly 009 Deriváty 010 Zvláštní operace s pohledávkami

50 011 Operace s podnikem 012 Změny vlastního kapitálu 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 014 Dlouhodobý finanční majetek 015 Zásoby 016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bank. úvěry 017 Zúčtovací vztahy 018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 019 Náklady a výnosy 020 Konsolidace 021 Vyrovnání, nucené vyrovnání, konkurs a likvidace 022 Inventarizace majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby 023 Přehled o peněžních tocích

51 Účtová třída 0 dlouhodobý majetek

52 Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek
02 - Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný 03 - Dlouhodobý hmot. majetek neodepisovaný 04 - Nedokončený ….. (pořízení majetku) 05 - Poskytnuté zálohy na dlouh. majetek 06 - Dlouhodobý finanční majetek Oprávky k dlouh. majetku 09 - Opravné položky

53 Dlouhodobý nehmotný majetek
zákon nevymezuje podstatu nehmotného majetku Vyhláška: (záměr využívat ho dobu delší než 1 rok - dlouhodobost) (od výše ocenění určené účetní jednotkou) Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje; Software Ocenitelná práva Goodwill - bez ohledu na výši ocenění

54 Dlouhodobý nehmotný majetek
zřizovací výdaje souhrn výdajů vynaložených na založení účetní jednotky do okamžiku jejího vzniku podnik je následně osobám, kterým vznikly uhradí => závazek ke společníkovi vyhláška 500/2002, § 6 odst odpisovat možno nejvýše po dobu 5-ti let, ObchZ -§ 65a): odpis nejpozději v průběhu 5-ti let dokud nejsou zřizovací výdaje účetně odepsány, je zakázáno vyplácení podílů na zisku, ledaže disponibilní zdroje z nichž lze jinak vyplácet podíly, a nerozdělený zisk minulých období jsou nejméně rovny neodepsané části zřizovacích výdajů

55 Dlouhodobý nehmotný majetek
nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software časový test - dlouhodobost v budoucnu přinese ekonomický prospěch vytvořeno vlastní činností k obchodování nebo nabyto od jiného ocenitelná práva licence, ochranné známky, vynálezy a zlepšovací návrhy, ….(podle spec. zákonů) goodwill představuje rozdíl mezi oceněním podniku nebo jeho části (nabytého koupí, vkladem) a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté závazky, odepisuje se rovnoměrně 60 měsíců

56 Příklad - goodwill Společnost A se rozhodla prodat část podniku (samostatnou organizační složku) společnosti B. Kupní cena byla stanovena na základě ocenění na 1,8 mil. Kč. Dále znalec provedl individuální přecenění jednotlivých složek majetku: Složky majetku a závazků Ocenění v účetnictví spol. A Znalecké ocenění Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Zásoby Pohledávky Závazky

57 Příklad - goodwill Výše goodwilu :
Celkové ocenění = kupní cena = ,- Ocenění jednotlivých aktiv = ,- Převzaté závazky = ,- Goodwill = ( ) =

58 Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek - odepisovaný - 02 Stavby - bez ohledu na ocenění a dobu použitelnosti Samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým určením (od výše ocenění určené účetní jednotkou) Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek - neodepisovaný - 03 Pozemky Umělecká díla a sbírky

59 Oceňování dlouhodobého majetku
Pořizovací cenou = cena pořízení + náklady související poradenské služby, správní poplatky, platby za záruky a otevření akreditivu, … úroky z úvěru, pokud tak účetní jednotka rozhodne, jinak do nákladů (součást pořizovací ceny tehdy, když se účelově váží k pořizovanému majetku) - do doby uvedení do užívání průzkumné geologické, geodetické a projektové práce licence, patenty a jiná práva vyřazení stávajících staveb v důsledku nové výstavby zkoušky před uvedením majetku do užívání

60 Oceňování dlouhodobého majetku
Součástí pořizovací ceny zejména nejsou: opravy a údržba smluvní pokuty a úroky z prodlení výdaje na přípravu (zaškolení) pracovníků nájemné za stavební pozemek, na kterém stavba probíhá

61 Oceňování dlouhodobého majetku
Reprodukční pořizovací cenou - cenou, za kterou by byl pořízen v době, kdy se o něm účtuje majetek bezúplatně nabytý majetek nově zjištěný v účetnictví - inventarizační přebytky Vlastními náklady majetek vytvořený vlastní činností

62 Účtování dlouhodobého majetku
při pořízení majetku do doby uvedení do užívání => účt. skupiny 04 při uvedení do užívání => na jednotlivé účt. skupiny 01,02, 03 Odpisy x oprávky Opravné položky Příklad

63 Příklad na nákup DHM Firma si nakupuje výrobní linku, dodavateli poskytuje zálohu. Účetní operace: Na pořízení výrobní linky poskytnuta záloha dodavateli Kč Dodavatelská faktura za výrobní linku ( Kč) Zúčtování poskytnuté zálohy Přepravu stroje placena hotově (7 000 Kč) Montáž výrobní linky provedena vlastními pracovníky a vyčíslena na Kč Převedení stroje do užívání Úhrada nedoplatku splatné faktury.

64 Technické zhodnocení dlouhodobého majetku
Od částky Kč (dle ZDP) Technických zhodnocením se rozumí náklady na: nástavby rekonstrukce modernizace NE!! - náklady spojené s obnovou původních vlastností!!!

65 Účetní odpisy Zákon o účetnictví – účetní jednotka si stanoví odpisový plán a metody odepisování. Účetní odpisy se tvoří dle doby „držení“ majetku Metody účetního odpisování vycházejí v zásadě z doby použitelnosti (lineární, zrychlené) z výkonu (závisí na množství „výrobních jednotek“ – odpisy výkonové).

66 Účetní odpisy - příklad
V březnu 2004 nakoupen automobil v pořizovací ceně 720 tis. Kč. Účetní jednotka se rozhodla odepisovat lineárně po dobu 3 let. Sestavme odpisový plán. Ve kterém roce skončí účetní odpisy automobilu?

67 Vyřazování majetku - prodej
Vyřazení v pořizovací ceně Vyřazení v zůstatkové ceně Prodej - prodejní cena Příklad: Prodej automobilu (z předchozího příkladu) v pořizovací ceně 720 tis. Kč, vytvořené oprávky ve výši 200 tis. Kč, prodej za 430 tis. Kč.

68 Daňové odpisy - základní pravidla
odpisy nehmotného majetku - ZODP § 32a považuje za dlouhodobý nehmotný majetek: zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva za předpokladu, že byl nabyt úplatně, vkladem, darováním nebo zděděním nebo vytvořen vlastní činností za účelem obchodování; doba použitelnosti delší než 1 rok a vstupní cena je vyšší než Kč, nově stanoveny odpisy §32a: audiovizuální dílo -18 měs., software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 36 měsíců, zřizovací výdaje 60 měsíců, ostatní nehmotná majetek - 72 měs. - rovnoměrně!!!

69 Daňové odpisy - základní pravidla
odpisy hmotného majetku - ZODP §26 - § 32 hmotným majetkem se rozumí: SMV a SMV - vstupní cena vyšší než Kč, použitelnost delší než 1 rok, budovy, byty, domy pěstitelské celky s dobou plodnosti delší než 3 roky (ovocné stromy, ovocné keře, chmelnice, vinice) základní stádo a tažná zvířata hmotným majetkem nejsou zásoby odpisy nejvýše do výše vstupní ceny (navyšuje se o provedené technické zhodnocení) odpisy pro účely ZODP není poplatník povinen uplatnit, odepisování lze i přerušit

70 Daňové odpisy - základní pravidla
Standardní daňové odpisy - konstruovány jako roční =>Pokud je majetek evidován v majetku poplatníka k poslednímu dni zdaňovacího období - uplatníme odpis ve výši ročního odpisu Poloviční daňové odpisy: Pokud je majetek evidován v majetku poplatníka na počátku zdaňovacího období a ne již k poslednímu dni => uplatníme odpis ve výši jedné poloviny ročního odpisu Poplatník musí zařadit majetek do odpisových skupin a zvolit jednu z metod odpisu (rovnoměrné x zrychlené) - nelze měnit po celou dobu odpisování Polovina standardního odpisu - u majetku (např. nabytého vkladem) v průběhu zdaň. období (eviduje k poslednímu dni) - změna poplatníka, povinnost pokračovat v odpisování

71 Odpisové skupiny 1 3 1a 4 2 5 10 20 30 6 50 Odpisová skupina
Doba odpisování v letech Příklad (Standardní klasifikace produkce) 1 3 kancelářské stroje a počítače, …, skot, 1a 4 motorová vozidla 2 5 nákl. automobily, autobusy, … 10 trezory, jeřáby, turbíny 20 domy a budovy ze dřeva a plastů, … 30 domy a budovy, mosty, dálnice 6 50 budovy hotelů, obchodních domů, administrativní budovy, …, muzea

72 Vyřazování poškozeného majetku - likvidace
Vyřazení v pořizovací ceně Vyřazení likvidovaného majetku v zůstatkové ceně Uznaný nárok na náhradu škody od pojišťovny Úhrada škody pojišťovnou Příklad: Os. automobil v pořizovací ceně 720 tis. Kč, zničený při povodni, vytvořené oprávky ve výši 320 tis. Kč. Pojišťovna uznala v daném účetním období nárok na náhradu škody ve výši 260 tis. Kč a tyto prostředky také proplatila na BÚ.

73 Vyřazování poškozeného majetku - likvidace - nárok uznán v následujícím účetním období
Příklad: Os. automobil v pořizovací ceně 720 tis. Kč, zničený při povodni, vytvořené oprávky ve výši 320 tis. Kč. S pojišťovnou předběžně odsouhlasena částka náhrady cca 250 tis. Kč. Do konce účetního období však pojišťovna náhradu písemně nepotvrdila. Pojišťovna v následujícím účetním období potvrdila nárok na náhradu škody ve výši 260 tis. Kč a tyto prostředky také proplatila na BÚ.

74 Dohadné účty - účt. skupina 38 (přechodné účty)
známe účel, neznáme přesnou částku => nelze účtovat o pohledávce či závazku a současně výnos či náklad souvisí s daným účetním obdobím tj. „dohadujeme se - odhadujeme“ výši pohledávky či závazku dohadné účty aktivní (pohledávka) dohadné účty pasivní (závazek)

75 ČASOVÉ ROZLIŠENÍ (účtová skupina 38)
Časové rozlišení vychází ze zásady, podle níž o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, účtují účetní jednotky do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisejí (zákon o účetnictví § 3, odst.1) Kritériem pro účtování účetních případů časového rozlišení je skutečnost, že je znám: jejich titul (věcné vymezení), výše a období, kterého se týkají. Všechna kritéria musí být splněna současně.

76 ANO NE časové rozlišení dohadná položka rezerva Známe účel?
Známe období? NE Známe částku? Druh časového rozlišení Běžné období Příští období NÁKLAD Náklady příštích období výdaj náklad Výdaje příštích období VÝNOS Výnosy příštích období příjem výnos Příjmy příštích období

77 Účtová třída 1 zásoby

78 Účtování o zásobách způsob A způsob B
všechny složky pořizovací ceny zásob se účtují na majetkových účtech účtové třídy 1 do nákladů až ve chvíli spotřeby (50x Spotřeba materiálu, 54x -Prodaný materiál, 50x - Prodané zboží) způsob B v průběhu účetního období se všechny složky pořizovací ceny zásob účtují přímo do nákladů při uzavírání účetních knih se počáteční zůstatky účtů zásob převedou do nákladů stav zásob dle inventarizace se zaúčtuje jako konečné zůstatky účtů zásob souvztažně ve prospěch příslušného nákladového účtu

79 Oceňování zásob pořizovací cenou (kupní cena + náklady související - přeprava, provize, pojistné) Pozn.: úroky z úvěrů nejsou u zásob součástí pořizovací ceny vlastními náklady (nedokončená výroba, polotovary, výrobky, zboží vlastní produkce) ve výše uvedených cenách se zásoby uvádějí na syntetické účty

80 Cena zásob při vyskladnění
cena pořizovací cena zjištěná váženým aritmetickým průměrem (průměrná pořizovací cena) FIFO - jako cena vyskladňovaného materiálu se použije cena nejstaršího skladovaného materiálu způsob stanovení ceny nelze v průběhu účetního období měnit! LIFO - v ČR není povolena

81 Účtování o zásobách způsob A způsob B
všechny složky pořizovací ceny zásob se účtují na majetkových účtech účtové třídy 1 do nákladů až ve chvíli spotřeby (50x Spotřeba materiálu, 54x -Prodaný materiál, 50x - Prodané zboží) způsob B v průběhu účetního období se všechny složky pořizovací ceny zásob účtují přímo do nákladů při uzavírání účetních knih se počáteční zůstatky účtů zásob převedou do nákladů stav zásob dle inventarizace se zaúčtuje jako konečné zůstatky účtů zásob souvztažně ve prospěch příslušného nákladového účtu

82 Příklad - nákup a prodej zboží
Způsob A Faktura na pořízení zboží 100 tis. Kč Faktura na přepravu zboží 15 tis. Kč Zboží převzato na sklad v ceně ???? tis. Kč Prodáno zboží v pořizovací ceně 35 tis. Kč Prodej zboží na fakturu za 48 tis. Kč.

83 Příklad - nákup a prodej zboží
Způsob B Faktura na pořízení zboží 100 tis. Kč Faktura na přepravu zboží 15 tis. Kč Prodej zboží na fakturu za 48 tis. Kč. Na konci účetního období: PZ Zboží na skladě 200 tis. Kč do nákladů Zjištěný stav zásob na skladě ve výši 280 tis. Kč (snížení nákladů souvztažně s KZ Zboží na skladě)

84 DPH - nepřímá daň poplatníkem je konečný spotřebitel, plátcem podnikatelský subjekt předmětem daně je tzv. zdanitelné plnění-dodání zboží, poskytnutí služeb, převod nemovitostí, plátci daně - osoby povinné k dani (osoby uskutečňující ekonomickou činnost (výrobci, prodejci, poskytovatelé služeb, .., lékaři, právníci, architekti, …) osoby osvobozené od uplatňování daně - pokud obrat za bezprostředně předcházejících 12 po sobě jdoucích měsíců nepřesáhl 1mil. Kč osoby identifikované k dani - PO, které nebyly zřízeny za účelem podnikání, ALE hodnota zboží pořízeného z jiného členského státu překročí v kal. roce 326 tis. Kč, nebo zboží, které je předmětem spotřební daně

85 DPH - platba daně zdaňovací období kalendářní čtvrtletí - pokud obrat plátce za předchozí kalendářní rok nedosáhl 10 mil. Kč zdaňovací období 1 kalendářní měsíc - pokud obrat plátce za předchozí kalendářní rok dosáhl 10 mil. Kč pokud 2mil. Kč < obrat plátce < 10 mil. Kč => možnost volby změnu lze uskutečnit od počátku následujícího kalendářního roku (nutno oznámit finančnímu úřadu)

86 Příklad: Společnost obdržela fakturu za spotřebu energie ve výši Kč. Hodnota služeb bez daně byla Kč, DPH (5%) 750 Kč. Zaúčtujme pro plátce a neplátce DPH.

87 Účetní jednotka je plátce DPH, nakupuje od plátce a účtuje zboží způsobem A. Zaúčtujme následující operace: PZ zboží na skladě 200 tis. Kč Faktura na pořízení zboží 595 tis. Kč (500 tis. Kč – cena bez daně, 19% DPH) Faktura na přepravu zboží 119 tis. Kč(100 tis. Kč – cena bez daně, 19% DPH) Zboží převzato na sklad v ceně ???? tis. Kč Faktura na pořízení zboží 476 tis. Kč (400 tis. Kč – cena bez daně, 19% DPH) Přeprava vlastním vozidlem – hodnota přepravy 80 tis. Kč Zboží převzato na sklad v ceně ??? tis. Kč Prodej zboží a) Prodáno zboží v pořizovací ceně 833 tis. Kč b) Prodej zboží na fakturu v prodejní ceně tis. Kč (900 tis. Kč – cena bez daně, 19% DPH) Úhrada faktur Určete KZ zboží na skladě

88 Účetní jednotka je plátce DPH, nakupuje od plátce a účtuje zboží způsobem B. Zaúčtujme následující operace: PZ zboží na skladě 200 tis. Kč Faktura na pořízení zboží 595 tis. Kč (500 tis. Kč – cena bez daně, 19% DPH) Faktura na přepravu zboží 119 tis. Kč (100 tis. Kč – cena bez daně, 19% DPH) Faktura na pořízení zboží 476 tis. Kč (400 tis. Kč – cena bez daně, 19% DPH) Přeprava vlastním vozidlem – hodnota přepravy 80 tis. Kč Prodej zboží na fakturu v prodejní ceně tis. Kč (900 tis. Kč – cena bez daně, 19% DPH) Úhrada faktur Určete KZ zboží na skladě

89 Příklad - rozdíl v HV (plátce x neplátce)
plátce - obchodník se zbožím: nakupuje od plátce (cena zboží 300 tis. Kč+ 19 % DPH - 57 tis. Kč) prodává konečnému spotřebiteli (cena zboží 400 tis. Kč + 19 % DPH - 76 tis. Kč) odvádí DPH ve výši ??? HV z této operace ??? neregistrovaný podnikatel - obchodník se zbožím: prodává konečnému spotřebiteli za cenu 476 tis. Kč

90 Kurzové rozdíly Ke dni uskutečnění účetního případu
denní kurzy - kurzy devizového trhu (ČNB) pevný kurz (max. po dobu účetního období, vždy v případech vyhlášené devalvace či revalvace koruny) nákup nebo prodej cizí měny za českou => možnost použít kurz, za který byly tyto měny nakoupeny (prodány). Ke konci rozvahového dne (ke dni sestavení účetní závěrky) => aktuální denní kurz devizového trhu ČNB ke dni sestavení účetní závěrky

91 Příklad (oceňování aktuálním kurzem):
Dne přijata faktura od zahraničního dodavatele služeb v částce 100 EUR, kurz 32,50 Kč/EUR. Dne provedena úhrada (výpis z BÚ), 100 EUR, 32,85 Kč/EUR. Zaúčtování kurzové ztráty (56x - Kurzové ztráty, příp. 66x - Kurzové zisky)

92 Příklad - jak bude účtovat účetní jednotka k rozvahovému dni kurzové rozdíly
Položky v EUR zůstatky v účetnictví v Kč Přepočet kurzem k (30 Kč) Devizový účet 1 000 29 800 30 000 Devizová pohledávka 500 15 200 15 000 Devizový závazek 300 9 100 9 000

93 Vyúčtování mezd ze závislé činnosti
hrubá odměna ze závislé čin. zaměstnanců zálohová srážka na daň z příjmu fyzických osob pojistné hrazené zaměstnanci (8% soc. poj., 4,5 % ZP) ostatní srážky - spoření, splátky půjček, jiné závazky nárok na dávky v nemoci částka k výplatě pojistné hrazené zaměstnavatelem (26 % SP, 9 % ZP)

94 Finanční majetek - u CP důležitý záměr
Dlouhodobý Majetkové účasti (podíly v ovládaných a řízených osobách a pod podstatným vlivem) Ostatní (realizovatelné) dlouhodobé cenné papíry a podíly Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Krátkodobý Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Majetkové a dluhové ostatní (realizovatelné) cenné papíry Dluhové cenné papíry držené do splatnosti se splatností do 12M Vlastní akcie, vlastní podíly a vlastní dluhopisy

95 Majetkové účasti => vlastnická a rozhodovací práva plynoucí z držení CP 061 - Akcie a podíly v ovládaných a řízených osobách uplatnění rozhodujícího vlivu (ovládající osobou) v ovládaných a řízených osobách =>dceřinný podnik 062 - Akcie a podíly v podnicích s podstatným vlivem uplatnění podstatného vlivu =>přidružený podnik

96 Cenné papíry k obchodování
CP nakupované a držené za účelem provádět s nimi transakce s cílem dosáhnout zisku z cenových rozdílů (nákup x prodej) v krátkodobém časovém horizontu - důležitý prvotní záměr!!!! 251 - Majetkové cenné papíry k obchodování 253 - Dluhové cenné papíry k obchodování (kuponové dluhopisy, diskontované CP)

97 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
záměr - držet CP do splatnosti a inkasovat úroky (ve své podstatě úvěrový vztah) 065 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (dlouhodobý finanční majetek) 256 - Dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku držené do splatnosti (krátkodobý finanční majetek)

98 Ocenění CP - k okamžiku pořízení
při pořizování - jednotlivé složky na účty pořízení finančního majetku (043 nebo259) pořizovací cena CP - cena pořízení CP + náklady s pořízením související (např. poplatky a provize burze, odměny makléřům, právníkům, poradcům) nelze zahrnout úroky z úvěru na tento finanční majetek, nelze zahrnout náklady spojené s držbou - např. náklady na uložení listinného CP součástí pořizovací ceny dluhových CP je i naběhlý úroková výnos do doby pořízení

99 Ocenění CP - ke konci rozvahového dne
ocenění reálnou hodnotou, s výjimkou CP držených do splatnosti majetkových účastí dluhopisů pořízených v primárních emisích neurčených k obchodování vlastních akcií ocenění ekvivalencí u majetkových účastí ocenění v původních pořizovacích cenách

100 Ocenění reálnou hodnotou
CP určené k obchodování => rozdíly mezi pořizovací cenou a reálnou hodnotou se účtují výsledovkově (56 nebo 66) Ostatní (realizovatelné) cenné papíry => rozdíly mezi pořizovací cenou a reálnou hodnotou se účtují na zvláštní účet Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

101 Ocenění ekvivalencí - protihodnotou
Možnost pro podíly v dceřinných a přidružených společnostech Pokud se účetní jednotka rozhodne pro oceňování ekvivalencí => NUTNOST takto oceňovat všechny dlouhodobé majetkové podíly - nelze kombinovat ocenění ekvivalencí a pořizovací cenou!!!!!!! při ocenění ekvivalencí se mění zaúčtovaná hodnota majetkové účasti souvztažně s účtem 414 Oceňovací rozdíly z přecenění, který je součástí vlastního kapitálu

102 Příklad : Společnost A si v roce 2000 pořídila podíl na společnosti B za cenu 160 tis. Kč (ZK společnosti B byl 200 tis. Kč), tj. 80% podíl na základním kapitálu společnosti B. K rozvahovému dni r byl podle schválené účetní závěrky vlastní kapitál společnosti B ve výši 1 mil. Kč. Řešení: Společnost a drží 80% podíl => ekvivalenční hodnota ocenění vkladu je 800 tis. Kč, tj. rozdíl mezi pořizovací cenou a ekvivalenční hodnotou je ve výši 640 tis. Kč. Pokud bude společnost A oceňovat majetkové účasti pořizovací cenou => žádný dopad na přecenění Pokud bude společnost A oceňovat majetkové účasti ekvivalencí => se k rozvahovému dni r zvýší ocenění majetkové účasti ve společnosti B o 640 tis. Kč souvztažně s dopadem do vlastního kapitálu společnosti A - účet 414 „Oceňovací rozdíly …“

103 Příklad : Rozvaha B v mil. Kč Rozvaha C v mil. Kč aktiva 120 ZK 60 11
Společnost A drží 80% podíl ve společnosti B, pořizovací cena podílu 48 mil. Kč. Dále společnost A drží 100% podíl ve společnosti C, pořizovací cena 2 mil. Kč. Společnost A oceňuje majetkové účasti ekvivalencí. Společnosti B a C mají k rozvahovému dni r následující rozvahu: Rozvaha B v mil. Kč Rozvaha C v mil. Kč aktiva 120 ZK 60 11 2 zisk 20 ztráta -7 závazky 40 16 celkem

104 Příklad - řešení: 061.01 - Podíl ve spol. B 414 - Oceňovací rozdíly
1) Podíl ve spol. C 2) 414 - Oceňovací rozdíly 2) 1)

105 Kapitálové účty - tř. 4 Příklad:
41 - Základní kapitál a kapitálové fondy 411 Základní kapitál 412 Emisní ážio 419 Změny základního kapitálu (do zápisu ZK do OR) 42 - Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 43 - Výsledek hospodaření Příklad: Zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií v nom. hodnotě s emisním ážiem 300 na jednu akcii. Počet emitovaných akcií Na bankovní účet splacen celý emisní kurz na akcii. Poté proveden zápis v OR.

106 Dlouhodobé závazky - tř. 4
45 - Rezervy 46 - Dlouhodobé bankovní úvěry (krátkodobé bankovní úvěry - účtová skupina 23) 47 - Dlouhodobé závazky 48 - Odložený daňový závazek a pohledávka

107 Rezervy (účtová skupina 45)
- cizí zdroj podniku - rezerva představuje pravděpodobné plnění s nejistým časovým rozvrhem a výší - účetní jednotka vytváří rezervy v případě, že existuje povinnosti plnit, která je výsledkem minulých událostí, plnění je pravděpodobné (vyšší než 50 %), přinese odliv prostředků a je možné provést přiměřeně spolehlivý odhad plnění.

108 Rezervy (účtová skupina 45)
Rezervy podle zvláštních předpisů (zákon o rezervách) Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Ostatní rezervy - např. na garanční opravy, na restrukturalizaci)

109 Zjištění daňového základu
Daňový základ se zjišťuje mimo účetnictví Hospodářský výsledek před zdaněním se vypočte z údajů 5. a 6. třídy - aniž se účty uzavírají a aniž se převádějí do závěrkového účtu Hospodářský výsledek z běžné činnosti (HV provozní a finanční) z mimořádné činnosti u každé základ daně a výpočet daně

110 Uzavření a otevření účetních knih
Uzavření účetních knih (účty aktiv a pasiv => 702 Konečný účet rozvažný Účty nákladů a výnosů => na 710 Účet zisků a ztrát Zisk (ztráta) z účtu 710 na účet 702 Otevření účtů - přejímání počátečních stavů účtů aktiv a pasiv - souvztažně s účtem 701 Počáteční účet rozvažný (zrcadlový k účtu 702) Zisk (ztráta) se z účtu 701 převede na účet 431 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

111 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení - 431
Rozhodnutí o vykázaném HV: ZISK Tvorba zákonného rezervního fondu (421) Pokrytí neuhrazené ztráty min. let (429) Podíl na zisku akcionářům (36x - závazky ke společníkům při rozdělení zisku) Zvýšení ZK Nerozdělený zisk (428) ZTRÁTA Neuhrazená ztráta min. let Pokrytí ztráty z rezervního fondu

112 Vlastní zdroje a jejich účtování
Akciová společnost XY vykazuje k následující položky vlastního kapitálu (v tis. Kč): Základní kapitál – akcií á 1 000,- Kč (nom. hodnota) Emisní ážio 10 000 Rezervní fond 8 000 Neuhrazená ztráta minulých let Hospodářský výsledek běžného období 9 500 Valná hromada rozhodla v roce 2005 o následujícím rozdělení zisku: úhrada neuhrazené ztráty minulých let v plné výši příděl do rezervního fondu 500 tis. Kč předpis dividend akcionářům v celkové výši tis. Kč zbylý zisk převést na nerozdělený zisk minulých let po rozhodnutí VH byly dividendy vyplaceny v hotovosti


Stáhnout ppt "BIVŠ magisterské studium"

Podobné prezentace


Reklamy Google