Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hudební soubory koncertní síně

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hudební soubory koncertní síně"— Transkript prezentace:

1 Hudební soubory koncertní síně
Veřejné kulturní služby

2 Definice hudba, veřejná kulturní služba
Hudba – performing arts, tradiční umění, kulturní průmysl statistické klasifikace CZ-NACE ad. Veřejná kulturní služba /EU„služba v obecném zájmu“/ V ČR def. V zákoně 203/2006 Sb. Odst.2 /o některých druzích podpory kultury..“ „Veřejnými kulturními službami jsou služby spočívající ve zpřístupňování umělecké tvorby a kulturního dědictví veřejnosti a v získávání, zpracování, ochraně, uchovávání a zpřístupňování informací, které slouží k uspokojování kulturních, kulturně výchovných nebo kulturně vzdělávacích potřeb veřejnosti.“ Termín „veřejná kulturní služba“ – financovaná z veřejných rozpočtů bezplatně nebo za dotovanou cenu. R: Postavení kultury v koncepčních materiálech krajů České republiky, kap. Veřejná kulturní služba,

3 Atributy veřejné kulturní služby
Dostupnost /obslužnost, dotované diferencované/?/ vstupné, vzdělávací programy, sociální programy/ Kontinuita činnosti Kvalita provedení /profesionalismus? umění?/ Pluralita obsahu /kvalita dramaturgie/ Pro performing arts jsou nejvíce specifikovány cíle ve: Státní kulturní politice a Koncepci účinnější podpory umění Zohledněny v kvantifikovatelné podobě v Programu státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů. /podmínky: 35-o, 60-s členů, 75% zaměstnanců, výkonnostní ukazatele/ /od r. 1997/

4 Definice jednotky-souboru - muzikologicky
Se standardním obsazením /i rozsazením/: Velké symfonické orchestry Komorní filharmonie Smyčcové komorní orchestry Velké jazzové orchestry /Bigbandy/ Dechové orchestry /dechovky/ Komorní soubory standardní – dua, tria, kvarteta, kvinteta, sexteta, septeta, okteta, noneta

5 Definice jednotky-souboru - muzikologicky
Nestandardizované Volné formace, skupiny /soudobá hudba, hudba historická, pop, jazz, folklór/

6 Typy souborů – právní formy
NO příspěvkové /bývalé státní orchestry a sbory – 2 zřizované MK /ČF, PFS/, 7 městy /Praha, Brno, Ostrava, KV, Pardubice, Olomouc, Teplice/, 1 krajem /ČB/ NO soukromoprávní veřejně prospěšné – o.p.s. Transformované p.o., bývalé státní orchestry 4 /Zlín, HK, Plzeň, ML/ Založené po r. 89: např. Filh. sbor Brno, PKF /splňují program Státní podpory/ mimo veřejné dotace např. Talichův komorní orchestr, o.p.s./hist. label/ NO soukromoprávní vzájemně prospěšné 1. o.s. /dnes již MV nepotvrzuje pro účely služby veřejnosti/, z. 90. let např. Orchestr Berg, Musica Florea, Collegium 1704., Konvergence, Komorní filharmonie Vysočina. 2. bez právní subjektivity – agentážní /formou opakovaných smluv o dílo, příkazních smluv /OZ/ - př. Agon Orchestra,PKO, Virtuosi di Praga ad, školní /Konzervatoř, ČVUT, ZUŠ/, orchestry a sbory divadelní /11 divadel/, médií /SOČR/. Obchodní společnosti s.r.o. , výjimečně – např. Český národní symfonický orchestr, FISYO, s.r.o., Sukův komorní orchestr, s.r.o. Perspektiva: Nový OZ, §144 Zákon o veřejné prospěšnosti – rizika pro o.s. zejména pro amatérskou bázi. Diskuse o posuzování statutu veřejné prospěšnosti, zda u akce – např. festivalu PROMS u ČNSO, nebo pouze organizaci.

7 Implementace koncepčních kritérií – Performing arts
UNESCO, EU, ČR / Z méně známých Doporučení týkající se postavení umělců, Bělehrad 1980 /svoboda, respektování zvláštností, daně/, Akční plán kulturních politik /1998,Stockholm/, Evropský program pro kulturu /Pracovní skupina pro součinnost ve vzdělávání, zejména uměleckém, červen 2010/ + Deklarace o kulturní diverzitě /2001/, implementace EHR Z koncepcí ČR se nejspecifikovaněji týká hudby jakožto performing arts Kulturní politika , Koncepce účinnější podpory umění Implementace kritérií při evaluaci „obecného zájmu“ : Dostupnost uměleckého vzdělání a produktů, spolupráce se školami Ochrana a prezentace nehmotného kulturního dědictví a kulturní identity Podpora nové tvorby a kvalitní produkce Podpora rozmanitosti a inovací v obsahu i formátech

8 Kvantitativní údaje Rozdíl mezi realitou a statistickými šetřeními, zapříčiněný především flexibilitou hudební praxe. Na dotazníky reagují členové Asociace symfonických a pěveckých sborů ČR, kteří se sami podíleli na tvorbě /16 členů na bázi neziskovosti/ + subjekty, které pravidelně dostávají prostředky z grantového systému zejména MK ČR NIPOS – 29 souborů v r. 2009 Redigovaná databáze czechmusic.org – v klasické hudbě: 68 relativně stabilních orchestrů, 69 komorních souborů Neredigovaný Muzikontakt: orchestry včetně jazzu a dechovek 209, komorní soubory 567 Kromě NIPOS dosud neexistuje subjekt, který by usiloval o agregaci dat včetně objemu financí. Nejadekvátnější pro tuto oblast perspektivně FÚ-ČSU.

9 Soubory-neprofitní Dle statistiky NIPOS 13 hudebních těles
Praxe: př. Orchestry relativně stálé s pravidelnou činností: – 16 symfonických orchestrů a sborů ASOPS + orchestry a sbory neprofitních divadel /10, tj. mimo Karlín/ + další tělesa NO o.p.s. a o.s. – cca 8 + bez právní subjektivity /amatérské, poloamatérské/ cca 30

10 Návštěvnost Sledovaná prostřednictvím:
návštěvnosti akcí stálých souborů /vlastních, zakázkových, domácích, zahraničních/ návštěvnosti domácích hudebních festivalů návštěvnosti akcí v prostorách kulturních zařízení /většinou nejen hudební/

11 Koncertní síně a návštěvnost
NIPOS uvádí návštěvnost v r od 29 souborů – počet koncertů orchestrů 1 594, stálých s 353 tis. návštěvníků. Vzhledem k počtu sledovaných souborů souhlasí i podle výpisů pro Program státní podpory orchestrů. Orchestry sledují návštěvnost vlastních akcí a návštěvnost akcí na zakázku. Vlastní akce se pohybují v návštěvnosti od cca 4 tis. Za sezónu /ML/ po cca 40 tis. /Praha, Brno/. SÁLY Celkem využívají stálé orchestry – 37 stálých sálů, z toho pouze 3 orchestry využívají mj. sál „vlastní“, tj. v prostorách s právem hospodařit /ČF, JFK ČB, FB/, ostatní v nájmu. Nejčastěji jsou soubory v nájmu v nemovitosti svého zřizovatele. Nájem se zahrne do příspěvku od zřizovatele. Navyšuje celkové náklady (napr. JFO, FOK), čímž se snižuje procento soběstačnosti.

12 Typy prostor Koncertní sály se zázemím
Víceúčelové prostory /Kongresové centrum, O2 aréna, Eden, kulturní domy, komorní síně, využití prostor památek a galerií, sportovních areálů, restaurací, open air/ Kluby, kulturní centra a) s vlastní dramaturgií cca 70 „viditelných“ /Jazzdock, Akropolis, Skleněná louka, Reduta apod./ b) nájemné Sál: cca od 100 míst Síň: do 100 míst /tradiční název/ Nové koncertní sály: Pražská konzervatoř, memorandum o spolupráci mezi Magistrátem Praha a Spolkem pro výstavbu nového koncertního sálu v Praze. Dosud není určena lokalita a způsob financování. České Budějovice /do r. 2014/, rekonstruovaný sál v HK (2005). Pozn.: požadavek na nové sály s technickým vybavení v Kulturních politikách i v Koncepci účinnější podpory umění.

13 Ekonomické ukazatele Obrat /u NO se nezapočítávají dotace/
Procento soběstačnosti:15% pro vstup do programu státní podpory orchestrů – 60% maximum /PKF, FSB, PFS/, průměr u NO 30-35%. Nutno posuzovat kontextuálně v závislosti na pronájmech nebo právu hospodařit s nemovitým majetkem, závazcích v regionu nebo možnostech nahrávání a podílu zahraničních zájezdů. Proporce veřejných dotací – ČR, PFS /MK/, p.o. a o.p.s. /bývalé státní/ různě: FBMZlín-/17.17/, Brno /57,5:2:0,5/, JFO /60:0,5:0,5/, ČB/16,5, 0,4,0,1/,KSO/21,4,5/, KFP/16,0,4,3/,MFO /36,1,5,0,4/,FHK /33,1,2/, PF/12,0,6,5/, ML/7,0,5,0,6/, ČF cca 94. Program podpory orchestrů tis. Počet koncertů celkem cca Dostupnost vstupného: mimo Prahu ,- Kč, v Praze průměr 250 Kč, větší rozptyl cen / ,-Kč/. Nedotovaná cena vstupenky cca dvojnásobek cen běžných. /tj. PKF např. 500,- Kč/

14 Ekonomicko-právní problémy
Obecné pro výkonné umělce: ZP: smlouvy na dobu neurčitou a rekonkursy frekvence a pracovní doba /odbory/ pro výkonné umělce se neužívá statut „zaměstnaneckého díla“ problematika souběhu uměleckých výkonů mimo úvazek. zapůjčené nástroje hlučnost, prostory zanesení různých míst pracovního plnění daně – zahraniční výkony

15 Ekonomicko-právní problémy
Daně: nejednotná legislativa a nejednotné daně z honorářů při vývozu umělců /různé formuláře a subjekty pro potvrzení plateb sociálního a zdravotního pojištění z rezidenční země /ČR/, v některých zemích se nedaní v místě plnění u kulturní akce /např. Německo/, daní se v ČR. Dovoz: Honoráře zahraničních umělců jsou daněny v místě plnění, tj. v ČR aktuální sazbou daně 15%, a to včetně dalších nákladů. Organizace by uvítaly sjednocení podmínek v rámci EU s uznáním speciálních úlev pro kulturní služby, a komunikaci administrativy. R: Daňové zákony – Petr Couf, Květoslava Toufalová, II. Díl Sborníku Studie současného stavu podpory umění, IDU 2011

16 Ekonomicko-právní problémy
DPH – Směrnice Rady EU č. 2006/112/ES o harmonizaci v rámci EU Odlišné podmínky pro různé právní formy: Neprofitní kulturní organizace zřízené státní správou a USC nejsou plátci DPH pro hlavní činnost (Zákon o DPH §61 e)) a neuplatňují odpočet, což zdražuje vstupy včetně honorářů a licencí u plátců DPH, a tím i produkty. Plátci DPH jsou znevýhodněni pokud prodávají své služby „chudým“ pořadatelům, např. KPH. Obě skupiny by uvítaly sníženou sazbu DPH pro kulturní sektor sladěný v rámci EU.

17 Ekonomicko-právní problémy
Darovací daň – podmínečné osvobození od darovací daně (§6 odst.1 Zákona o dani darovací). Pozdržení nutí rychlému spotřebování.

18 Ekonomicko-právní problémy
Forma p.o. - + i – v úzké vazbě na zřizovatele a) jmenování a odvolávání ředitele b) limity užití výnosů z hospodářské činnosti /rezervní fond/, zlepšeného hospodářského výsledku c) DPH 0 s nemožností odpočtu DPH zdražuje produkci – energie, služby, honoráře /u plátců DPH/.

19 Ekonomicko-právní problémy - PO - pokračování
Započítávání pronájmu do nákladů snižuje procento soběstačnosti, které vyřazuje z některých forem podpory. PO není možno transformovat. Zrušení a zavedení jiné právní formy by bylo spojeno s likvidací podniku a s tím spojenými problémy. ZP – smlouvy na dobu neurčitou, na výkonné umělce se nevztahuje „zaměstnanecké dílo“ – problém souběhu a kombinace výkonů, AZ - výplaty za užití a šíření díla výkonným umělcům v orchestru /vedoucí zástupce/label/ - Intergram.

20 Nový OZ Členění na korporace jako právnické osoby tvořené členy
fundace tvořené majetkovou podstatou. Předpokládá zrušení zákonů o o.s. /nově spolky/, nadací a nadačních fondů, o.p.s. /fundace/ Stávající o.p.s. budou zachovány s možností změny na novou právní formu. OZ zavádí v §144 status „veřejné prospěšnosti“ /dosažení osobního blaha, rovné podmínky, reinvestice zisku alespoň ze 2/3/, předpoklad samostatného zákona předloženého do k. r Kritika – statut „veřejné prospěšnosti“ dlouho diskutován /P. Pajas, L. Deverová/, otázky: kdo bude posuzovat, jaký balík výhod, zda nevyblokuje činnost stávajících drobných o.s. /podvojné účetnictví, složitá administrativa/. Transformace p.o.

21 Nebezpečí stávajících evaluací kulturních služeb
Ekonomizace hledisek /viz např. doporučení evaluace MHMP „dramaturgie s vyšším důrazem na rentabilitu a průměrnou diváckou obsazenost“ – S1/ Zatímní neadekvátnost evaluačních metodik, MQS Zpřísnění administrace a výkaznictví i pro neprofitní organizace o.s., čímž se zredukuje žádoucí občanská aktivita zejména v neprofesionální sféře, přičemž i EU doporučuje dbát na udržení kulturních aktivit v regionech a občanské aktivity.

22 Kontakt: Aktuální projekty: PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D.
Hudební sekce Institut umění-Divadelní ústav Celetná 17 Praha 1 Aktuální projekty: “Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR” ( , DD06P03 OUK 002), Sborník II, 2011 „Sociálně-ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů v ČR” (2007–2011,DD07P03 OUK003) a „Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR“ (NAKI, ).


Stáhnout ppt "Hudební soubory koncertní síně"

Podobné prezentace


Reklamy Google