Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Společná řešení pro lepší učení reg. č. CZ.1.07/1.1.00/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Společná řešení pro lepší učení reg. č. CZ.1.07/1.1.00/"— Transkript prezentace:

1 Společná řešení pro lepší učení reg. č. CZ.1.07/1.1.00/46.0006
Statutární město Karviná

2 Základní informace o projektu
Příjemce: Statutární město Karviná Spolupracující organizace: 12 ZŠ z Karviné, 1 ZŠ z Dětmarovic, 1 ZŠ ze Stonavy (87,5 % ZŠ v ORP Karviná) Termín realizace: červenec 2014 – červen 2015 Rozpočet: ,- Kč

3 Cíl projektu a cílové skupiny
Východisky projektu jsou skutečnosti, že se jedná o území se soustředěnou podporou státu, kde se nachází značné % žáků ohrožených předčasným ukončením základního vzdělávání. Podpora projektu je tedy směřována žákům ZŠ ohrožených školním neúspěchem a zároveň PP, vedoucím pracovníkům ZŠ a pracovníkům organizací působících v oblasti základního vzdělávání a volného času dětí, kteří mohou na tyto žáky působit. Dílčí cíle projektu: podpora žáků ohrožených školním neúspěchem a/nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání podpora spolupráce a vzdělávání učitelů v oblastech souvisejících s podporou žáků ohrožených studijním neúspěchem a/nebo předčasným odchodem ze vzdělávání výměna zkušeností mezi základními školami a podpora spolupráce základních škol a zřizovatelů, případně dalších subjektů působících v oblasti vzdělávání

4 Cílové skupiny projektu
Nízká motivace ke vzdělávání Dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost Nedůslednost ve školní přípravě Kázeňské přestupky Nedůsledné rodičovské vedení Sociokulturně znevýhodněné prostředí Pravidelný kontakt s žáky Znají příčiny nedostatků žáků Potřeba neustálého rozšiřování a prohlubování poznatků v oblasti speciální pedagogiky Mohou mít zásadní vliv na žáky Pedagogičtí pracovníci, vedoucí PP a pracovníci organizací působících v oblasti ZV a volného času děti a mládeže Žáci základních škol

5 KA 1 Realizace podpůrných programů pro žáky ohrožené rizikem školního neúspěchu - individuální plány
1. Výběr žáků ohrožených školním neúspěchem nebo předčasných odchodem ze vzdělávání v jednotlivých ZŠ v ORP na základě prospěchových výsledků šk. roku 2013/2014. K podpoře vybráno 400 žáků. 2. Vznik mentorských pozic pro pedagogy (181 mentorů). 3. Příprava individuálních plánů na podporu jednotlivých vybraných žáků. Vzor nastaven v úvodní strategii projektu. Aktualizován každý měsíc. 3. Realizace individuálních podpůrných plánů ve školním roce 2014/2015 v rozsahu 15 hod. / měsíc (stanovení přiměřeného obsahu učiva, zadávání pravidelných úkolů, kontrola připravenosti na výuku, umožnění používání podpůrných pomůcek k usnadnění plnění zadaných úkolů, vedení průběžných písemných záznamů o přístupech žáka). 4. Zpracování případové studie podpořeného žáka, přičemž obsahem je popis problému, připravené opatření, stručné vyhodnocení realizace podpůrného plánu a prognóza. 5. Práce s rodiči podporovaných žáků v rámci tripartitních schůzek na základě uzavření smlouvy mezi školou rodičem a žákem. Poskytování pravidelných informací rodičům. 6. Individuální konzultace se školním psychologem (zavedení konzultačních hodin).

6 KA 2 Realizace podpůrných programů pro žáky ohrožené rizikem školního neúspěchu - doučování a školní kluby 1. Školní kluby Na vybraných 3 základních školách na území ORP byly založeny školní kluby a v průběhu šk. roku 2014/2015 je pilotně ověřována jejich činnost. Tyto školní kluby vzniklé v rámci projektu primárně slouží žákům prospěchově slabým, kteří se zde mohou za asistence pedagogů, mentorů či fasilitátorů připravovat na výuku, plnit domácí úkoly, opakovat a prohlubovat si látku do problémových předmětů. Školní kluby budou vybaveny PC sestavami v počtu 5 ks/klub. Činnost projektových školních klubů je upravena řádem. 2. Doučování školní i mimoškolní Především v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, často také pomoc se zvládáním cizího jazyka a gramatiky, ale i ostatní předměty, ve kterých cílová skupina žáků vykazuje špatný prospěch. Doučování probíhá jak formou individuální, tak skupinovou. Pro doučování může být kromě školních prostor využito také prostor školních klubů. Doučovací aktivity jsou v projektu realizovány fasilitátory (22). Spolupráce s mentory a s rodiči slabých žáků. Vytvořen dokument tzv. záznam o doučování, který nahrazuje třídní knihu pro doučovací aktivity. Celkem vyhrazeno doučovacích hodin napříč školami.

7 KA 3 Tvorba sítě relevantních organizací v regionu
Vytvořena vnitřní síť ZŠ v rámci ORP (14 ZŠ, tj. 87,5 % ZŠ v rámci území ORP) Vytvořena vnější síť ZŠ a dalších relevantních organizací v rámci ORP (zřizovatelé ZŠ, Pedagogicko-Psychologická Poradna, Odbor rozvoje a Odbor sociální při Magistrátu města Karviné, Krajské středisko volného času Juventus Karviná, školské rady podpořených základních škol, rodiče, Oddělení sociálně právní ochrany dětí, Regionální knihovna, Městský dům kultury) Pravidelná setkávání v rámci vnější sítě - 5x za projekt – za účelem definování témat vhodných k podpoře a řešení na úrovni regionu ORP. Zrealizovány 3 setkání. Vzájemné návštěvy pedagogů ve školách i u dalších partnerů. Většinově splněno. Zapojení škol vzdělávající žáky se SVP a předávání zkušeností v rámci inkluzívního vzdělávání - setkání pod vedením pedagogů se zkušenostmi se vzděláváním žáků se SVP za účelem sdílení a předávání poznatků a best practise (2 ZŠ vzdělávající dle RVP LMP). 1x realizováno. Zvýšení informovanosti o tématech "zbytečných" školních neúspěchů žáků mezi pedagogy, rodiči a samotnými žáky prostřednictvím nástrojů publicity, v rámci třídních schůzek a akcí škol, využitím komunikačních systémů zavedených projektem. (veřejná x neveřejná část).

8 KA 4 Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky Klíčová aktivita je věnována DVPP v oblastech souvisejících s projektovým záměrem, tj. témata školních neúspěchů žáků či jejich předčasné odchody ze vzdělávání, jak tomu předcházet, jak je řešit. Témata DVPP: 1. seminář: Žák a jeho studijní předpoklady 2. seminář: Žák a jeho osobnostní vývoj 3. seminář: Kariérové poradenství 4. seminář: Komunikace s rodiči jako nástroj prevence 5. seminář: Komunikace s problémovým žákem 6. seminář: Žák větší mírou ohrožený školním neúspěchem a předčasným odchodem ze vzdělávání - žák se speciálními vzdělávacími potřebami 7. seminář: Žák zdravotně postižený 8. seminář: Žák zdravotně znevýhodněný, žák sociálně znevýhodněný, žák dlouhodobě výukově selhávající 9. seminář: Žák mimořádně nadaný 10. seminář: Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi 1 kurz = 10 seminářů. Celkem 5x kurz, tj. 50 seminářů. Min. 100 podpořených PP.

9 KA 5 Tvorba lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v lokalitě
Cílem aktivity je nastartování efektivního řízení lokální vzdělávací politiky v území ORP Karviná, resp. vznik návrhu lokální strategie rozvoje vzdělávání. Za tímto účelem byla zřízena pracovní skupina složená ze zástupců relevantních organizací, kteří ve vzdělávání působí na různých pozicích. Tito zástupci se stávají jednou z cílových skupin projektu, která je vystavena výměně zkušeností a dobré praxe v oblasti strategického řízení ve vzdělávání a mají možnost stát u vzniku a především ovlivnit lokální vzdělávací politiku budoucnosti. Velikost pracovní skupiny předpokládá 25 členů. Pracovní skupinu svolává, řídí a úkolují odborní řešitelé (2 pozice zřízeny příjemcem). Fáze tvorby lokální strategie: 1. Kulaté stoly a nastavení komunikačního systému a režimu spolupráce mezi členy pracovní skupiny – zástupci zájmových skupin, kterých se dané téma týká, vytvořili pracovní skupinu, která se v pravidelných intervalech schází a diskutuje k tématu strategie vzdělávání v lokalitě ORP Karviná. Aktuálně proběhly 3 kulaté stoly. Vždy představen postup tvorby strategie (analytická a statistická část hotova), dále představeny organizace působící ve vzdělávání. Vyhodnocen způsob spolupráce. 2. Vzdělávání členů pracovní skupiny - zajištění odborných seminářů k tématu inkluzivního vzdělávání a k tvorbě strategie (2 odborné vzdělávací semináře ČOSIV). 3. Tvorba strategie Poslední fáze, tj. plnění strategie a její implementace v praxi, bude probíhat v době udržitelnosti projektu.

10 Zhodnocení dosavadních výsledků projektu
Česká republika byla Výborem ministrů Rady Evropy pochválena za proinkluzivní kroky. Těší nás, že jsme toho součástí . Již nyní fungujeme v souladu s tolik diskutovanou novelou školského zákona, která zavádí podpůrná opatření pro jakkoli znevýhodněné žáky. Vytváříme v projektu prostředí, které plně respektuje vzdělávací potřeby dětí, které jsou ohroženy školním neúspěchem z jakéhokoliv důvodu. Projekt je velice pozitivně kvitován ze strany všech cílových skupin, ale také rodičů a samotných pracovníků projektu na úrovni mentorů a fasilitátorů. Děti mají chuť do práce, zažívají úspěch a pochvalu rodičů. Celý školní rok 2014/ 2015 probíhá soustavná péče o děti ohrožené školním neúspěchem. Kvantitativní výstup v pravém slova smyslu získáme v červnu porovnáním prospěchu žáka podle případové studie. Dalším výstupem je soustavná spolupráce se zákonným zástupcem (pravidelná měsíční setkání) i v takových případech, kdy se komunikace se školou pohybovala na bodě „O“. Dokážeme se „starat“ o 400 dětí, které by jinak měli obrovské vzdělávací problémy dané zejména vlivem špatného sociálního prostředí. Důraz je kladen na individuální přístup a analýzu výukových a výchovných problémů každého zapojeného dítěte, které má svého mentora, ten se mu věnuje prakticky denně podle potřeby. Zvláštní pozornost věnujeme spolupráci s organizacemi, které se na výchově žáků podílejí.

11 Potíže spojené s realizací projektu
Krátká doba realizace s ohledem na rozsah a hloubku projektu. Smlouvy o výpůjčkách s konkrétními cílovými skupinami. Administrativní zátěž (výkazy práce širokého realizačního týmu). Veřejné zakázky.

12 Ohlasy cílových skupin - PP
"Máme možnost mnohem rychleji odstraňovat slabiny ve vzdělání. Pro mne osobně je velkým přínosem projektu zlepšení vztahů mezi dětmi a mnou.„ PP "Zahřeje na duši, když Vám dítě řekne: Díky Vám jsem dostala jedničku.“ asistentka PP "Projekt je skvělý pro zaostávající žáky, kterým zcela jistě pomůže. Je přínosem i pro nás, kantory. Nyní víme, že se žákem můžeme pracovat individuálně, mnohem efektivněji rozšifrujeme jeho slabé stránky a snažíme se je eliminovat na minimum.„ PP "S dětmi si velice rozumím, máme mezi sebou vybudovanou důvěru. Celému projektu věřím, ctím a hájím jeho dobré jméno. Jsem také ráda za každé školení, jelikož se domnívám, že je velmi podstatné se celoživotně vzdělávat, neustále získávat nové zkušenosti z praxe.“ PP "Projekt hodnotím kladně, je přínosem pro žáky, kteří potřebují ke zvládnutí učiva delší čas a opakované procvičování. Žáci získávají při individuálních konzultacích sebedůvěru a tím dochází k zlepšování jejich výsledků.„ PP

13 Ohlasy cílové skupiny - žáci
„Na doučování se těším, baví mě to. Mám lepší známky. S paní učitelkou děláme i různé tajenky a kvízy, hledáme zajímavosti v encyklopediích.“ žák 5. třídy "Nikdo by mě nedonutil vstávat do školy na sedmou hodinu. Kvůli paní učitelce to ale dělám rád. Netušil jsem, že i v 7.třídě může být mému škrabopisu prospěšná písanka.“ žák 7. třídy „Moc se mi líbí doučování. A ještě jsem se zlepšila. A o hodně.“ žákyně 1. třídy „Dozvěděl jsem se něco nového. Pochopil jsem, že se nemám vztekat, ale více se soustředit.“ žák 2. třídy

14 Děkuji za pozornost. Ing. Petra Kantorová


Stáhnout ppt "Společná řešení pro lepší učení reg. č. CZ.1.07/1.1.00/"

Podobné prezentace


Reklamy Google