Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PORADENSTVÍ K VOLBĚ POVOLÁNÍ VE SLUŽBÁCH ZAMĚSTNANOSTI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PORADENSTVÍ K VOLBĚ POVOLÁNÍ VE SLUŽBÁCH ZAMĚSTNANOSTI."— Transkript prezentace:

1 PORADENSTVÍ K VOLBĚ POVOLÁNÍ VE SLUŽBÁCH ZAMĚSTNANOSTI

2 Služby zaměstnanosti Státní politika zaměstnanosti Hlavní činnosti a služby úřadů práce

3 Služby zaměstnanosti Zákon o zaměstnanosti Státní politika zaměstnanosti Služby zaměstnanosti zabezpečuje  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím úřadů práce Úřady práce se při své činnosti řídí zákonem o zaměstnanosti, který vymezuje rozsah jejich činností a služeb a v souladu s právem Evropských společenství upravuje zabezpečování státní politiky zaměstnanosti, jejímž cílem je dosažení plné zaměstnanosti a ochrana proti nezaměstnanosti. Státní politika zaměstnanosti v ČR zahrnuje zejména  zabezpečování práva na zaměstnání  sledování a vyhodnocování situace na trhu práce  koordinaci opatření v oblasti zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů na úseku trhu práce  tvorbu a zapojení do mezinárodních programů souvisejících s rozvojem zaměstnanosti  poskytování informačních, poradenských a zprostředkovatelských služeb na trhu práce

4 Úřady práce Hlavní činnosti a služby Hlavní činnosti a služby úřadů práce  poskytují informační služby o pracovních příležitostech v České republice a v zemích Evropské unie (EURES), vedou evidenci volných pracovních míst  zprostředkovávají vhodné zaměstnání a rekvalifikaci uchazečům a zájemcům o zaměstnání, včetně osob se zdravotním postižením  zajišťují poradenské služby v oblasti volby a změny povolání a rekvalifikace  hospodaří s finančními prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti  zabezpečují uplatňování nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti  zabezpečují a podporují projekty a opatření související s rozvojem lidských zdrojů v oblasti trhu práce, včetně účasti v projektech financovaných z Evropského sociálního fondu  spolupracují se sociálními partnery z oblasti vzdělávání a zaměstnanosti

5 Poradenství na úřadech práce Poradenství pro volbu a změnu povolání Poradenství je součástí opatření aktivní politiky zaměstnanosti Úřady práce provádějí nebo zabezpečují poradenství  pro volbu a změnu povolání  pro zprostředkování vhodného zaměstnání  pro volbu přípravy k práci osob se zdravotním postižením  při výběru vhodných nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti Poradenství pro volbu a změnu povolání zabezpečují Informační a poradenská střediska pro volbu a změnu povolání (IPS). IPS začala být na úřadech práce zřizována Správou služeb zaměstnanosti MPSV ČR v roce 1994, která je od té doby metodicky řídí a materiálně vybavuje. Cílem zřízení IPS byla snaha propojit poradenství prováděné ve školských institucích s poradenstvím zaměřeným do oblasti zaměstnanosti a trhu práce.

6 IPS - Informační a poradenská střediska pro volbu a změnu povolání Informace a služby IPS poskytuje aktuální informace o  síti středních, vyšších odborných a vysokých škol, studijních a učebních oborech v regionu a v celé ČR  podmínkách a průběhu přijímacího řízení  nárocích a požadavcích na jednotlivá povolání  možnostech uplatnění absolventů jednotlivých oborů v praxi  situaci na trhu práce v regionu a v celé ČR  možnostech rekvalifikace IPS poskytuje služby  žákům základních škol  studentům a absolventům škol  rodičovské veřejnosti  školským zařízením  dalším zájemcům

7 IPS - Informační a poradenská střediska pro volbu a změnu povolání Informace a služby IPS umožňuje prostřednictvím počítačového programu vyhledávání studijního nebo učebního oboru v celé ČR (program OK práce, program Vysokoškolák) IPS nabízí ke shlédnutí krátké informativní videofilmy, které dokumentují obrazem i slovem základní pracovní činnosti jednotlivých profesí, včetně ukázek konkrétního pracovního prostředí IPS poskytuje podrobné popisy jednotlivých profesí, obsahující výčet pracovních činností, používaných pracovních prostředků, popis pracovního prostředí IPS má k dispozici počítačové programy pro samoobslužné testování profesních zájmů ve vazbě na povolání a příslušné vzdělání

8 IPS - Informační a poradenská střediska pro volbu a změnu povolání Informace a služby IPS provádí individuální poradenství pro žáky ZŠ, studenty a absolventy středních škol a ostatní zájemce z řad veřejnosti, související s volbou povolání, vzděláváním na různých typech škol a uplatněním v praxi IPS provádí skupinové poradenství  pro žáky základních škol k volbě prvního povolání  pro budoucí absolventy středních škol k problematice vstupu do zaměstnání, trhu práce, činnosti úřadu práce a možností dalšího studia IPS se zúčastňuje a podílí na prezentačních výstavách středních škol, jejichž cílem je poskytnout žákům základních škol co nejvíce informací přímo od zástupců středních škol a středních odborných učilišť v regionu IPS má k dispozici informační materiály  mapy povolání  informační letáky o jednotlivých povoláních  atlasy školství  publikace informující o vzdělávací nabídce vysokých škol  informační a propagační letáky jednotlivých škol

9 IPS Úřadu práce v Chomutově Činnost Problémy Řešení ►►IPS úřadu práce v Chomutově  provádí poradenství k volbě povolání v rámci koncepce Správy služeb zaměstnanosti MPSV ČR  každoročně organizuje ve spolupráci se středními školami „Týdny odborných dovedností“, umožňující vybraným žákům blíže poznat prostředí středních odborných učilišť  provádí poradenství pro uchazeče o zaměstnání, kterým zprostředkovatelé zaměstnání doporučí absolvování rekvalifikace Problémy – personální, prostorové Řešení ►►  Vytvořit spojnici mezi resortem práce a sociálních věcí a resortem školství prostřednictvím elektronických médií, zejména internetu, který umožňuje průběžně vybavovat výchovné poradce a pedagogy na školách a odborníky na pedagogicko-psychologických poradnách potřebnými a nezbytnými informacemi z oblasti trhu práce.  Realizací tohoto opatření zajistit, aby nebyly znehodnocovány poradenské procesy zaměřené na volbu povolání.

10 IPS Úřadu práce v Chomutově Výhody poskytování informací prostřednictvím internetu Umístění informací na Integrovaném portálu MPSV ►►IPS úřadu práce v Chomutově Výhody poskytování informací prostřednictvím internetu  neustálá dostupnost  pravidelná aktualizace a archivace informací  možnost soustředit informace a odkazy na danou problematiku na jednom místě Informace jsou prezentovány prostřednictvím Integrovaného portálu MPSV. Jsou zaměřeny na oblast  zaměstnanosti, trhu práce (MPSV, úřady práce)  státní sociální podpory (úřady práce)  EURES (práce v zahraničí – úřady práce)  České správy sociálního zabezpečení  veřejné správy (Portál veřejné správy ČR)

11 Integrovaný portál MPSV - nabídka informací Webové stránky úřadů práce Statistické údaje, zprávy a studie z oblasti zaměstnanosti

12 Integrovaný portál MPSV Charakter informací Webové stránky Úřadu práce v Chomutově Informace na Integrovaném portálu MPSV mají charakter  celostátní (jsou distribuovány z centra)  regionální (zveřejňují je jednotlivé úřady práce) Každý úřad práce má na Integrovaném portálu MPSV své webové stránky

13 Integrovaný portál MPSV Nabídka informací Zdroje informací Vyhledávání škol a oborů z celostátní databáze programu OK práce Nabídka informací na portálu MPSV je určena  pro občany, zaměstnavatele, pro oblast školství a další subjekty společenského života Zdroje informací pro oblast školství lze rozdělit na  informace úřadů práce (např. údaje z trhu práce, informace o školách, oborech apod.)  odkazy na relevantní informace z jiných zdrojů (specializované servery)

14 Integrovaný portál MPSV Regionální s tatistické údaje z oblasti trhu práce, aktivní politiky zaměstnanosti a vývoje zaměstnanosti v průmyslových zónách Úřad práce v Chomutově poskytuje celou řadu statistických údajů, tabulek a grafů z oblastí své činnosti, např.:  měsíční komentáře o počtu nezaměstnaných  ukazatele trhu práce v regionu  měsíční a čtvrtletní výkazy o uchazečích o zaměstnání a volných pracovních místech  mapky míry nezaměstnanosti v oblastech, mikroregionech a obcích Chomutovska  základní údaje o obyvatelstvu v mikroregionech Chomutovska  tabulky a grafy vývoje míry nezaměstnanosti a volných pracovních míst od roku 1991 do současnosti  informace o vzdělanostní struktuře uchazečů o zaměstnání  setřídění úřadů práce podle míry nezaměstnanosti  pololetní a roční zprávy o situaci na trhu práce od roku 2000  studie o uplatnitelnosti absolventů na trhu práce  studie předpokládaného vývoje zaměstnanosti  grafy a tabulky čerpání prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti  informace o vývoji zaměstnanosti v průmyslových zónách

15 Průmyslové zóny Chomutovska Zaměstnavatelé Výrobní programy Vývoj nových pracovních míst

16 Průmyslové zóny Chomutovska V regionu Chomutov byly vybudovány čtyři průmyslové zóny: průmyslová zóna Chomutov – Severní pole průmyslová zóna Chomutov – Nové Spořice průmyslová zóna Verne v Klášterci nad Ohří průmyslová zóna Královský vrch v Kadani

17 Průmyslové zóny Chomutovska  v průmyslových zónách na Chomutovsku vytvořilo nová pracovní místa 24 investorů  bylo vytvořeno 2213 volných pracovních míst  do roku 2007 by investoři měli vytvořit dalších 1157 volných pracovních míst

18 Průmyslové zóny Chomutovska

19

20 Předpokládaný vývoj zaměstnanosti v letech 2007 – 2009 Analýza dat z šetření zaměstnavatelské veřejnosti v regionu Chomutov vybrané grafické údaje - červen 2005

21 Integrovaný portál MPSV Úřad práce v Chomutově – regionální trh práce Analýza dat z šetření zaměstnavatelské veřejnosti v okrese Chomutov červen 2005 Předpokládaný vývoj zaměstnanosti v letech 2007 – 2009 Analýza je dostupná na webových stránkách Úřadu práce v Chomutově, mimo jiné obsahuje:  úvahy o rozvoji či útlumu hospodářství v regionu  předpokládaný vývoj počtu zaměstnanců v organizacích regionu  předpokládanou strukturu pracovních míst v regionu v letech 2007 – 2009  odhad potřeby vzdělání a kvalifikace v letech 2007 – 2009  doplňující kvalifikační požadavky u vybraných profesí  řadu tabulek a grafů

22 Integrovaný portál MPSV Úřad práce v Chomutově – regionální trh práce Analýza dat z šetření zaměstnavatelské veřejnosti v okrese Chomutov červen 2005 83 % strojírenství elektrotechnika telekomunikační technika 17 % ostatní Rozložení budoucí potřeby oborů vzdělání

23 Integrovaný portál MPSV Úřad práce v Chomutově – regionální trh práce Analýza dat z šetření zaměstnavatelské veřejnosti v okrese Chomutov červen 2005 Budoucí nároky na stupeň vzdělání v závislosti na prognóze potřeb zaměstnavatelů v letech 2007 – 2009 - v 62 % bude požadován výuční list

24 Integrovaný portál MPSV Úřad práce v Chomutově – regionální trh práce Analýza dat z šetření zaměstnavatelské veřejnosti v okrese Chomutov červen 2005 Doplňující kvalifikační požadavky pro zámečníky

25 Integrovaný portál MPSV Úřad práce v Chomutově – regionální trh práce Analýza dat z šetření zaměstnavatelské veřejnosti v okrese Chomutov červen 2005 Doplňující kvalifikační požadavky u elektromechaniků

26 Nabídka informací Úřadu práce v Chomutově na jeho webových stránkách Celostátní katalog škol Zájmové oblasti volby povolání Povolání na trhu práce

27 Integrovaný portál MPSV Ukázka z nabídky informací Úřadu práce v Chomutově Část webové stránky s nabídkou informací

28 Integrovaný portál MPSV Ukázka z nabídky informací Úřadu práce v Chomutově Celostátní katalog škol ve formátu PDF na webových stránkách Úřadu práce v Chomutově

29 Integrovaný portál MPSV Ukázka z nabídky informací Úřadu práce v Chomutově Zájmové oblasti volby povolání (50 zájmových oblastí, 200 stran textu a tabulek)

30 Integrovaný portál MPSV Ukázka z nabídky informací Úřadu práce v Chomutově Zájmové oblasti volby povolání (50 zájmových oblastí, 200 stran textu a tabulek)

31 Integrovaný portál MPSV Ukázka z nabídky informací Úřadu práce v Chomutově Povolání na trhu práce – vývoj poptávky zaměstnavatelů (průměr na 1 okres v ČR) Graficky je porovnávána poptávka po 65 povoláních.

32 Odkazy na webové stránky s problematikou pracovně profesního poradenství a vzdělávání Průvodce světem povolání Integrovaný systém typových pozic Národní ústav odborného vzdělávání Ústav pro informace ve vzdělávání Servery s informacemi o studiu na vysokých školách apod.

33 Úřad práce v Chomutově, odkazy v sekci IPS Průvodce světem povolání Zájmové testy, informace o 600 povoláních, včetně fotografií

34 Úřad práce v Chomutově, odkazy v sekci IPS Integrovaný systém typových pozic – podrobné informace o 1926 povoláních

35 Úřad práce v Chomutově, odkazy v sekci IPS NÚOV- učební dokumenty: - Charakteristika oboru - Profil absolventa - Učební plán Na informace Integrovaného systému typových pozic lze navázat na stránkách Národního ústavu odborného vzdělávání

36 Úřad práce v Chomutově, odkazy v sekci IPS Zájmové a další testy - pomáhají při rozhodování o volbě nebo změně povolání Portál ISTP - jobtip Při výběru povolání je možné na internetu využít nabídku různých testů:  Průvodce světem povolání - dotazník zájmů a dotazník dovedností  Česká škola - testy pro žáky, zaměřené na povolání, pracovní činnosti a studijní přípravu  Regionální informační centrum dalšího vzdělávání - testy profesních a studijních předpokladů jobtip - analýza individuálního potenciálu

37 Úřad práce v Chomutově, odkazy v sekci IPS Ústav pro informace ve vzdělávání Vybíráme střední školu

38 Úřad práce v Chomutově, odkazy v sekci IPS Vysoké školy v České republice Katalog vysokých škol Studijní programy Kontakty

39 Úřad práce v Chomutově, odkazy v sekci IPS Portál PLOTEUS Možnosti studia v evropských zemích Vzdělávací systémy Výměnné pobyty a granty

40 Úřad práce v Chomutově, odkazy v sekci IPS Webové stránky, které pomohou při studiu Česká škola – výukové programy SCIO.CZ příprava na přijímací zkoušky

41 Úřad práce v Chomutově, odkazy v sekci IPS Webové stránky, které pomohou při studiu Angličtina Němčina Další odkazy z oblasti vzdělávání V sekci IPS lze dále najít odkazy na  testy z anglického jazyka na internetu  internetová knihkupectví s nabídkou učebnic, odborné a jazykové literatury  bazary skript a učebnic  další informace z oblasti vzdělávání, které jsou neustále aktualizovány

42 Webové stránky Úřadu práce v Chomutově Informace pro zájemce o zaměstnání Také pro zájemce o zaměstnání je na webových stránkách celá řada informací. Jde především o  vyhledávání volných pracovních míst nebo brigád v ČR  informace o volných pracovních místech v zahraničí - EURES  informace o EUROPASSu – souboru dokumentů, které usnadňují pohyb občanů v rámci Evropské unie  možnost inzerce, včetně zpětné vazby prostřednictvím e-mailu  možnost interaktivního psaní životopisu, včetně evropského  informace a rady k přijímacímu pohovoru u zaměstnavatele  informace o možnostech soukromého podnikání  možnost získání osobního pracovního profilu s nabídkou vhodné pracovní pozice – Jobtip  informace o možnostech studia při zaměstnání  možnost využití internetového poradenství v obtížných životních situacích – Internet poradna, Poradna TARO, JobLine Stručně řečeno – na Integrovaném portálu MPSV a webových stránkách Úřadu práce v Chomutově je ohromné množství informací. Uvítáme, když je budete využívat a informovat o nich další zájemce.

43 Poradenství k volbě povolání prostřednictvím internetu Úřad práce v Chomutově Cihlářská 4107, 430 03 Chomutov telefon: 474 638 211 fax: 474 626 778 Veškeré prezentované informace, včetně této prezentace jsou dostupné na adrese Integrovaného portálu MPSV ► http://portal.mpsv.cz Webové stránky Úřadu práce v Chomutově jsou na portálu umístěné pod odkazem Informace z úřadů práce ► Chomutov, Snadno je lze najít i po zadání názvu „Úřad práce v Chomutově“ do vyhledávače portálu SEZNAM. Prezentaci připravili: PhDr. Miloslava Mertová Bc. Jaroslav Veselý


Stáhnout ppt "PORADENSTVÍ K VOLBĚ POVOLÁNÍ VE SLUŽBÁCH ZAMĚSTNANOSTI."

Podobné prezentace


Reklamy Google