Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Didaktika humanitních předmětů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Didaktika humanitních předmětů"— Transkript prezentace:

1 Didaktika humanitních předmětů
Mgr. Václav Víška, Ph.D. Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové Tel.: Web:

2 Osnova Úvod Webové zdroje Standardy vzdělávání Vyučovací metody
Organizační formy ve výuce humanitního předmětu Ověřování výsledků v humanitním předmětu Tvorba didaktického testu Hodnocení a klasifikace Příprava na vyučovací hodinu Informace k závěrečné práci Náměty pro praxi

3 Webové zdroje www.rvp.cz http://dum.rvp.cz http://lemill.net

4 Standardy vzdělávání Je zavedený přelomový Rámcový vzdělávací program, ruší se osnovy. V souvislosti s RVP je třeba upozornit na změny, které takový rozsáhlý proces provázejí. Jedná se o tvorbu a uplatňování nových metod výuky ve výchovně-vzdělávacím procesu, a také obměnu organizačních forem výuky. V moderní škole se objevují inovační didaktické teorie a koncepce, které jsou založeny nejenom na metodické kompetenci vyučujícího, ale i na aktivní spoluúčasti žáků. Aktivizující metody výuky.

5 Klasické Aktivizační Komplexní klasifikace
Vyučovací metody Klasické Aktivizační Komplexní klasifikace

6 Organizační formy Formální stránky vyučovacího procesu se týkají organizační formy – tzv. vnější stránka vyučovacích metod; uspořádání celého vyučovacího procesu a jeho složek. Klasifikace: Frontální (hromadná výuka) Skupinová (kooperativní) výuka Párová výuka Týmová výuka Diferencovaná výuka Individuální výuka Indivizualizovaná výuka

7 Organizační formy Frontální (hromadná výuka)
Skupinová (kooperativní) výuka Třída je rozdělena na menší skupinky – ve kterých se spolupracuje s cílem vyřešit společný úkol Párová výuka Partnerské vyučování Dvojice pracuje na společném úkolu Ve dvojici dochází k přímé sociální interakci a kooperaci Nelze, aby se jeden vezl Týmová výuka - Tým učitelů specialistů s jedním vůdcem

8 Organizační formy Diferencovaná výuka
Jde o roztřídění žáků do jednotlivých forem vyučování, tříd, nebo i škol s rozdílným cílem vyučování Individuální výuka Indivizualizovaná výuka Snaha o respektování specifických zvláštností jednotlivých žáků Práce s malou skupinou

9 Tvorba didaktického testu
Didaktický test je chápán jako zkouška, která se orientuje na objektivní zjišťování úrovně zvládnutí učiva u určité skupiny žáků. Didaktický test se od běžného zkoušení liší hlavně tím, že je navrhován, ověřován, hodnocen a interpretován podle určitých, předem stanovených pravidel. Didaktický test je nástroj systematického zjišťování výsledků výuky. Učitelé v praxi za didaktický test někdy považují jen krátkou písemnou zkoušku, někdy jen zkoušku, která je sestavena pouze z úloh s výběrem odpovědí. V zahraničí se používají např. testy, jejichž vypracování trvá i několik hodin (např. testy v závěru středoškolského nebo vysokoškolského studia).

10 Tvorba didaktického testu
Testy rychlosti  Testy úrovně  Testy standardizované  Nestandardizované testy Testy kognitivní a testy psychomotorické Testy výsledků výuky a testy studijních předpokladů Testy rozlišující (testy relativního výkonu) Testy ověřující (testy absolutního výkonu) Testy vstupní, průběžné a výstupní Testy monotematické a polytematické Testy objektivně skórovatelné Testy subjektivně skórovatelné

11 Hodnocení a klasifikace
V pravidlech pro hodnocení škola vymezí, jaký způsob hodnocení žáků bude na jednotlivých stupních (případně v konkrétních ročnících, vyučovacích předmětech) používat (klasifikace, slovní hodnocení, kombinace obou způsobů). Dále škola stanoví pravidla, která budou učitelé u jednotlivých způsobů hodnocení uplatňovat (v čem se bude hodnocení lišit vzhledem k věku žáků, případně vzhledem k jednotlivým předmětům, jak mohou hodnocení ovlivňovat žáci atd.). Způsob hodnocení by měl být podložen kritérii hodnocení, která by se měla odvíjet od klíčových kompetencí.

12 Slovní – klasické? Rodiče stále upřednostňují klasifikaci před slovním hodnocením, takže zůstává většinou jako hlavní způsob hodnocení. Na mnohých školách učitelé píší dopis na konci roku, kde hodnotí žákovy pokroky, nikoliv jeho osobnost.

13 Slovní hodnocení Komplexní hodnocení by mělo sledovat: Cíle výuky ČJL
Složky předmětu ČJL Komunikační dovednosti jako základní cíl výuky ČJL Skutečnosti, které známka z ČJL často nepostihuje

14 Bloomova taxonomie Zapamatování Pochopení – porozumění Aplikace
Analýza Syntéza Hodnocení Tvořivost

15 Zapamatování Definuje, přiřazuje, doplňuje, řadí, píše, opakuje, vybírá, vysvětluje, určuje … Žák si dokáže na základě pamětních procesů vybavit, reprodukovat nebo rozeznat dříve naučené informace.

16 Pochopení – porozumění
Konstatuje, informuje, dokáže jinak říci, ilustruje, interpretuje, odhaduje, upravuje, předkládá, vyjadřuje … Žák dokáže vlastními slovy vyjádřit dříve naučenou látku, prokáže pochopení učiva.

17 Aplikace Aplikuje, demonstruje, diskutuje, řeší, načrtne, navrhuje, plánuje, používá … Žák dokáže použít dříve naučenou látku při zpracování látky nové, umí použít abstraktní a obecné poznatky v konkrétních situacích.

18 Analýza Analyzuje, provádí rozbor, rozhoduje, rozlišuje, rozčleňuje, specifikuje … Žák umí rozčlenit složitou věc na jednotlivé části a vysvětlit, proč je sestava vztahů uspořádána daným způsobem nebo jaké příčiny k takovému uspořádání vedly.

19 Syntéza Klasifikuje, kategorizuje, kombinuje, shrnuje, vytváří obecné závěry … Žák dokáže skládat prvky a jejich části do nového celku.

20 Hodnocení Argumentuje, obhajuje, oceňuje, oponuje, porovnává …
Žák dokáže na základě dříve osvojených norem a kriterií posoudit a přezkoumat informace, vyjádřit kritické soudy.

21 Tvořivost Tvoří Žák dokáže vytvářet nová užitečná řešení a produkty. Dokáže řešit problémy, u nichž si uvědomuje cíl, ale nezná předem cestu a způsob provedení.

22 Petr Metlička – 4. ročník ZŠ
Diktáty: 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 3 Pravopisná cvičení: 1, 2, 1, 1 Rozbory (větné, slovní): 1, 3, 2, 1 Přepis textu: 1, 1, 1, 1 Vypravování: 1, 1 Popis: 2, 2 Dopis: 1, 2 Ostatní činnosti ve slohu: 1, 1, 1 Mluvní cvičení, přednes básně: 1, 1 Literatura – doplňovačky: 1, 1, 1 Projekt: 1, 1, 1, 1, 1

23 Slovní hodnocení Petře, tvoje vypravovaní je velmi hezké a povedené, vystihl jsi postavy, dobu a místo příběhu, povedlo se ti poutavě a zajímavě vylíčit zážitek z nedávné doby. Přesto mám jednu výtku – tvůj pravopis vyjmenovaných slov – jako žák páté třídy již znáš všechny řady vyjmenovaných slov, a tak bys ve slovech jako myslit, sypat a brzy neměl psát měkké i. Rozhodně však není nic ztraceno, protože do konce školního roku máme dostatek času na společnou nápravu.

24 Klasické hodnocení 1 2 1/2 1/3 1/4 ???

25 Příprava na vyučovací hodinu
Vyučovací hodina a její složení Příprava na vyučovací hodinu Příprava – závěrečná práce

26 Závěrečná práce Struktura práce Úvod Hlavní část Závěr
Požitá literatura Pozn. Veškerá použitá literatura musí být ocitována dle aktuální bibliografické normy. Hlavní část práce Práce je zaměřena didakticky Nejde o teoretické zkoumání nějakého jevu Jde o soubor námětů, projektů s návrhy do praxe Téma práce: Didaktické zpracování… Didaktický projekt … Zpracování tématu…


Stáhnout ppt "Didaktika humanitních předmětů"

Podobné prezentace


Reklamy Google