Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Souborný katalog ČR Gec/Matula 21. 10. 2008. Úvod Jeho původn í koncepce je sv á z á na s projektem CASLIN Hlavn í m c í lem projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Souborný katalog ČR Gec/Matula 21. 10. 2008. Úvod Jeho původn í koncepce je sv á z á na s projektem CASLIN Hlavn í m c í lem projektu."— Transkript prezentace:

1 Souborný katalog ČR Gec/Matula 21. 10. 2008

2 Úvod Jeho původn í koncepce je sv á z á na s projektem CASLIN http://www.caslin.cz. Hlavn í m c í lem projektu CASLIN bylo položit pevn é z á klady celost á tn í knihovn í s í tě poskytuj í c í dom á c í m i zahraničn í m uživatelům snadný, rychlý a bezbari é rový př í stup k informac í m uloženým v knihovn á ch a informačn í ch středisc í ch. http://www.caslin.cz Po v í ce než deseti letech je dána k debatě nová koncepce odpov í daj í c í současným podm í nk á m a předj í maj í c í dal ší rozvoj předev ší m v rovině uživatelských potřeb, d á le pak rovině technologick é, organizačn í, legislativn í atd.

3 Úvod V souvislosti s rostoucím tlakem na integraci zdrojů se stávají národní souborné katalogy napojené např. na Google Scholar hlavní vstupní branou do katalogů jednotlivých zapojených knihoven a dramaticky zvyšují jejich využití i význam. S rozvojem digitalizace a zpřístupnění primárních dokumentů v digitální podobě prostřednictvím sítí roste úloha souborných katalogů jako nástrojů sdružujících informace o dokumentech již digitalizovaných (s přímou navigací k nim) a/nebo připravených k digitalizaci.

4 Historie SK Souborný katalog ČR (dříve CASLIN – Souborný katalog ČR, dále jen SK) je reálným výstupem projektu CASLIN (Czech and Slovak Library Information Network). V rámci tohoto projektu byla v letech 1993-1995 vytvořena koncepce budoucího národního souborného katalogu - byl navržen model fungování katalogu včetně pravidel pro sběr a správu dat a byly stanoveny základní standardy. Správcem SK ČR se stala Národní knihovna ČR (NK).

5 Historie SK - klady Včasné přijetí mezinárodních standardů pro zpracování a výměnu záznamů (formát MARC a pravidla AACR2R v roce 1994) a vytvoření jejich českých interpretací s minimálními odchylkami od jejich originální verze mělo pozitivní vliv na kooperaci českých knihoven v národním i mezinárodním kontextu Česká republika byla první posttotalitní zemí dodávající své záznamy do největšího světového souborného katalogu WorldCat (od roku 1994)

6 Historie SK - neúspěchy Zatímco standardy navržené v rámci projektu CASLIN se v praxi českých knihoven velmi rychle ujaly, model sdílené katalogizace do jediné centrální báze nikoli V ČR měla řada knihoven integrované knihovnické systémy k dispozici podstatně dříve, než čtyři největší české a slovenské knihovny coby hlavní protagonisté projektu CASLIN. Heterogenní prostředí bylo a dodnes je hlavní překážkou realizace centrálního modelu SK ČR

7 Historie SK - nedostatky Přirozeně konzervativní chování zaměstnanců knihoven spolu se zaběhanými stereotypy a nicotným ekonomickým tlakem, podpořené často nedostatečnou vůlí (nepřesvědčeností) managementu knihoven k prosazení těchto změn, jsou překážkami spolupráce v rámci jakéhokoli souborného katalogu, který by vyžadoval změny pracovních postupů a dodržování dohodnutých standardů.

8 Historie SK Prioritou při budování SK ČR bylo zapojení co největšího počtu knihoven. S ohledem na existující heterogenní prostředí se ukázala jako nejschůdnější cesta jeho budování off-line(dávkově). Při importu jednotlivých dávek dat z přispívajících knihoven byly prováděny od roku 1997 formálně logické kontroly, konverze, deduplikace a vážení (určování kvality) záznamů. Dávkový režim umožnil zapojit jakoukoli knihovnu nebo instituci, která byla ochotna a schopna dodržovat stanovené standardy.

9 Historie SK Od roku 1995 prošel SK ČR složitým vývojem. Několikrát došlo ke změně systému. Několikaletá omezená funkčnost a pomalý vývoj SK ČR spolu s heterogenním prostředím vyhovujícím specifickým potřebám jednotlivých institucí vedly k tomu, že vedle národního SK ČR vznikly ještě další souborné katalogy (souborné katalogy jednotlivých univerzit, SKAT, regionální souborné katalogy atd.). v počtu zapojených knihoven a míře využití má tak značné rezervy.

10 Současný stav SK SK ČR funguje pod systémem ALEPH 500, s výjimkou nočního zálohování ze soboty na neděli je přístupný 24 hodin 7 dní v týdnu. Do SK ČR zasílá záznamy monografií v elektronické podobě 75 knihoven, pouze 61 z nich pravidelně. Celkově se v záznamech SK ČR vyskytuje cca 1440 lokací různých knihoven (většinou patří k záznamům seriálů a do SK ČR byly vloženy v rámci retrospektivní konverze Retrospektivního katalogu zahraničních seriálů). K 15.8.2006 obsahoval SK ČR 2.639.796 záznamů, z toho 2.511.355 představují záznamy tištěných monografií a speciálních druhů dokumentů a 128.441 záznamy seriálů. V roce 2005 bylo zaznamenáno cca 190 000 přístupů do SK ČR z webového rozhraní, od počátku letošního roku do konce května přes 70 000 přístupů. V tomto počtu není zahrnuto vyhledávání prostřednictvím Jednotné informační brány (JIB)Jednotné informační brány (JIB)

11 Současný stav SK - služby WWW rozhraní SK ČR je určeno k vyhledávání za účelem lokalizace dokumentu, což je primárním posláním každého souborného katalogu. Lze provádět i nejrůznější rešerše zadáváním klíčových slov nebo MDT, musí však počítat s tím, že v záznamech SK ČR je věcný popis velmi různorodý

12 Služby www rozhraní  zadávat jednoduché i sofistikované dotazy, výsledky dotazu dále zpřesňovat či filtrovat, kombinovat dotazy  prohlížet rejstříky autorů, názvů, předmětových hesel apod. (v případě autoritních záhlaví i s propojením na záznam v bázi autorit)  zobrazovat, tisknout nebo emailem posílat vyhledané záznamy v různých formátech

13 Služby www rozhraní získat informace o konkrétních exemplářích daného dokumentu a jejich dostupnosti přímo v lokálním katalogu knihovny-vlastníka (za předpokladu, že knihovna dodala potřebné údaje – zatím tak učinilo 23 knihoven) z přehledu vlastníků záznamu (zobrazuje se nejen sigla, ale i zkrácený název knihovny) přejít na záznam příslušné knihovny v bázi ADR, kde uživatel najde kromě různých informací o knihovně a kontaktů také funkční link na její webové stránky a na její online katalog

14 Služby pro spolupracující knihovny zadat požadavek na MVS, který je e-mailem odeslán vybrané knihovně (info viz http://www.caslin.cz/spoluprace/sluzby/mvshttp://www.caslin.cz/spoluprace/sluzby/mvs zjistit počet záznamů monografií a seriálů, které pod její siglou figurují v SK ČR, případně si "své" záznamy nechat poslat ve zvoleném kódování a formátu na ftp (knihovna takto může získat záznamy seriálů, které nahlásila do Celostátní evidence zahraniční literatury a které dosud v lokálním katalogu nezpracovala) opravit či doplnit pomocí zvláštního formuláře údaje o odběru seriálu, vymazat svou siglu v případě vyřazení z fondu apod., obdobný formulář funguje i pro monografie (bližší informace viz http://www.caslin.cz/spoluprace/spoluprace-s-sk-cr/aktualizace- odberu-pomoci-formulare, možnost opravovat údaje on-line využívá zatím 116 knihoven http://www.caslin.cz/spoluprace/spoluprace-s-sk-cr/aktualizace- odberu-pomoci-formulare

15 Služby pro spolupracující knihovny Díky protokolu Z39.50 může SK ČR plnit i druhou nejdůležitější funkci – poskytovat záznamy ke stahování (sdílená katalogizace ve smyslu copy-cataloging) knihovna si může nadefinovat SK ČR jako další databázi a využívat ho obdobným způsobem jako své vlastní báze: vyhledávat a kopírovat záznamy ze SK ČR hlavním podporovaným formátem SK ČR je MARC 21, díky konvertoru mohou záznamy ze SK ČR (stejně jako z dalších bází Národní knihovny) stahovat i knihovny, které ještě zůstávají pracují ve formátu UNIMARC.

16 SK jako zdroj Existence Z39.50 serveru umožňuje začlenit SK ČR jako jeden ze zdrojů do virtuálních katalogů či portálů. V současnosti patří SK ČR k hlavním zdrojům JIB, a to jak pro vyhledávání, tak pro "knihovnické" stahování záznamů. Je začleněn do evropského portálu TEL a do vyhledávače Google Scholar. Podle statistik je poslední dobou za měsíc zadáno kolem 17 000 dotazů (do tohoto počtu je zahrnuto i vyhledávání přes JIB).

17 Služby pro spolupracující knihovny V oblasti zahraničních seriálů, díky dokončené retrospektivní konverzi Retrospektivního katalogu zahraničních seriálů, poskytuje téměř úplnou informaci o dostupnosti zahraničních seriálů v knihovnách ČR od nejstarší doby do současnosti.

18 Koncepce rozvoje SK - úvod Není účelné nabízet uživateli, který neuspěl ve „své knihovně“, vyhledávání v desítkách jiných systémů. Je nezbytné vytvořit jeden silný a kvalitní nástroj, který by byl schopen odpovědět na otázky týkající se dostupnosti konkrétního dokumentu. Na tento základní servis by měly navazovat dílčí systémy se specializovanými službami

19 Koncepce SK – hlavní cíl Vytvořit ze SK ČR základní nástroj pro zjišťování a získávání klasických i digitálních dokumentů v knihovnách ČR a pro vzájemné sdílení služeb knihoven.

20 Koncepce SK – vyhodnocení stávajícího stavu V kontextu historického vývoje SK ČR v heterogenním systémovém prostředí, v němž si jednotlivé knihovny již zvykly na svá specifika podporovaná jednotlivými systémy zkušeností se sdílenou katalogizací NK, MZK a VKOL do jedné báze v rámci úzké kooperace na zpracování povinných výtisků

21 Koncepce SK – vyhodnocení stávajícího stavu mezinárodního kontextu, v němž se i země s dobře fungující sdílenou katalogizací v jedné centrální bázi potýkají se závažnými problémy a limity tohoto řešení v případě potřeby širší integrace v rámci portálů, digitálních knihoven atd., že jednotlivé knihovny ze zaběhaného a osvědčeného systému již vystoupily nebo o tom uvažují se NK ČR rozhodla opustit dnes již nereálnou koncepci sdílené katalogizace v rámci jediné centrální báze

22 Koncepce SK - rámec zachování centrálního SK ČR založeného na jeho převážně dávkovém plnění (sdílená katalogizace velkých knihoven s právem úplného a/nebo regionálního povinného výtisku a vysokou úrovní katalogizace do jedné báze – mimo SK - bude významným příspěvkem ke zkvalitnění SK ČR) pokračování a další rozvoj koexistence centrálního SK ČR a virtuálního (nejen) SK – JIB (výhodnost této koncepce potvrzuje analogický vývoj směrem k integraci centrálních souborných katalogů v rámci širších virtuálních portálů a služeb)

23 Koncepce SK - rámec novou úlohu SK ČR v souvislosti s rozvojem digitálních knihoven a repozitářů (SK ČR bude integrujícím vstupem k novodobým primárním dokumentům a centrem pro přidělování jednoznačných identifikátorů). Z rámce vyplývají následující cíle:

24 Cíl 1 – Budování SK a pokračování v nabídce jeho služeb shromažďovat, deduplikovat, uchovávat a zpřístupňovat záznamy monografií, speciálních druhů dokumentů a seriálů shromažďovat, aktualizovat a uchovávat informace o knihovnách a informačních institucích na území ČR rozvíjet dle potřeb uživatelů dosud nabízené služby a poskytovat je bezplatně individuálním uživatelům a spolupracujícím knihovnám

25 Cíl 2 – Rozšíření počtu spolupracujících knihoven SK ČR bude usilovat o spolupráci s těmito knihovnami (KK, ústř. odb. kn., special. kn., VŠ kn., PK, MěK nad 15.000 obyv.) Při přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu (VISK, VaV atd.) bude důsledně přihlíženo k faktu, zda knihovna žádající o grant spolupracuje na budování SK ČR a jakou formou, měrou a kvalitou se na jeho budování podílí.

26 Cíl 3 - standardy Podporovat dodržování stanovených knihovnických standardů a rozvíjet je v návaznosti na mezinárodní vývoj (MARC 21 a UNIMARC, AACR2, ISBD, MDT / Konspekt, Minimální záznam pro SK ČR (Tištěné monografie/ Tištěné seriály/Speciální dokumenty), perspektivně FRBR) Nově se tedy stanovuje subminimální úroveň

27 Cíl 3 - standardy (Správce SK ČR může povolit omezení rozsahu záznamů až na tuto úroveň, jedná-li se o záznamy zasílané základními knihovnami obsahující důležitou informaci o vlastníkovi dokumentu, u nichž je předpoklad, že budou nahrazeny záznamem zpracovaným NK ČR, krajskými nebo specializovanými knihovnami.) Naopak k doporučení rozšíření úrovně záznamu dochází tam, kde SK ČR slouží ke sběru záznamů české produkce, které zasílají krajské knihovny, jež mají ze zákona povinnost spolupracovat na České národní bibliografii. Obsah záznamu by měl odpovídat doporučení IFLA Funkční požadavky na bibliografické záznamy

28 Cíl 4 – Zlepšení kvality záznamů Nadále budou knihovny při přidělování základní váhy rozděleny do tří kategorií (knihovny vytvářející nadstandardní záznamy - rozšířená úroveň; knihovny vytvářející záznamy na úrovni minimálního záznamu; knihovny vytvářející záznamy na subminimální úrovni) Knihovnám bude nabídnuta možnost dávkových oprav dříve zaslaných záznamů

29 Cíl 5 – zkrátit interval zasílání dávek stanovit optimální interval zasílání dávek dat do SK ČR pro jednotlivé kategorie spolupracujících knihoven prověřeným knihovnám umožnit zcela automatizovaný import dat do SK ČR instalovat a zprovoznit OAI harvester a perspektivně zajistit možnost využití OAI pro dodávání dat z knihoven

30 Cíl 6 – Integrace SK do portálů optimalizovat zapojení SK ČR v rámci národního portálu JIB zapojit SK ČR do portálu TEL (ve finální fázi příprav) poskytnout data ze SK ČR do Google Scholar (ve finální fázi příprav) implementovat OAI provider a zajistit možnost sklízení dat ze SK ČR - dostupnost pro domácí i zahraniční partnery a projekty (ve finální fázi příprav v rámci evropských projektů TEL-ME-MOR a M- CAST)

31 Cíl 7 – využití pro MVS rozšířit počet knihoven poskytujících a využívajících možnost objednávky MVS v prostředí SK ČR dle zájmu knihoven a technických možností v budoucnu umožnit propojení SK ČR se systémy DDS a rozšířit služby SK ČR o správu kont i pro klasickou MVS umožnit zasílání hlášení o odpisech /vyřazení dříve nahlášených dokumentů dávkově

32 Cíl 8 – SK jako hlavní integrační nástroj v rámci NDK přijímat a uchovávat v SK ČR informace o realizované nebo plánované digitalizaci (popř. mikrofilmování) konkrétních dokumentů a přispět tak k zamezení duplicitní digitalizace umožnit přijímání informací o digitalizaci on- line, dávkově přidělovat jednoznačné číslo národní bibliografie (NBN) a v návaznosti na něj zajistit jednoznačnou identifikaci digitálních dokumentů

33 Cíl 9 - zatraktivnit SK ČR pro uživatele postupně implementovat principy FRBR pro snazší a efektivnější vyhledávání a provázání údajů ve spolupráci s dodávajícími knihovnami a vydavateli obohatit záznamy o odkazy na obálky, obsahy, případně anotace dokumentů rozšířit počet knihoven, které umožňují vstup do svých lokálních katalogů přímo ze záznamů vyhledaných v SK ČR

34 Cíl 10 - zlepšit informace o SK ČR na inovovaných stránkách a prostřednictvím elektronické konference informovat knihovny průběžně o všech novinkách SK ČR prostřednictvím diskusí, anket atd. dát knihovnám i individuálním uživatelům SK ČR možnost ovlivnit jeho vývoj formou školení a seminářů rozvíjet znalosti a dovednosti pracovníků knihoven zlepšit zpětnou vazbu správce SK ČR jmenováním poradních orgánů z řad účastníků SK ČR

35 Použitá literatura Dvořáková, HelenaDvořáková, Helena; Svobodová, Eva. Je Souborný katalog ČR dost souborný? Přispívá i vaše knihovna? Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 7 [cit. 2006-11-06]. Dostupný na World Wide Web:. URN- NBN:cz-ik3515. ISSN 1212-5075.Svobodová, Evahttp://www.ikaros.cz/node/3515 www.caslin.czwww.caslin.cz - Koncepce SK ČR


Stáhnout ppt "Souborný katalog ČR Gec/Matula 21. 10. 2008. Úvod Jeho původn í koncepce je sv á z á na s projektem CASLIN Hlavn í m c í lem projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google