Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oceňování nehmotného majetku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oceňování nehmotného majetku"— Transkript prezentace:

1 Oceňování nehmotného majetku

2 Smysl a důvody oceňování nehmotného majetku
Karel Čada Smysl a důvody oceňování nehmotného majetku Dělení nehmotných statků a předměty ocenění Obecné přístupy k oceňování nehmotného majetku IV. Metody oceňování 1. podle zákona č. 151/1997 Sb. 2. metoda licenční analogie 2/66

3 Právo na ochranu osobnosti
OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU Karel Čada DĚLENÍ NEHMOTNÝCH STATKŮ Právo na ochranu osobnosti Duševní vlastnictví Autorské právo Průmyslové vlastnictví Technická řešení Práva na označení Související práva Práva: - k dílům - související s právem autorským - počítačové programy - databáze svoboda občanská čest osobní jméno projevy osobnosti člověka patenty vzory topografie ochranné známky označení původu zeměpisná označení obchodní firma (domény) odrůdy rostlin plemena zvířat objevy obchodní tajemství know-how goodwill 16/149

4 Autorskoprávní povahy – knihy, filmy, hudba, fotografie, obrazy
OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU Karel Čada NEHMOTNÉ STATKY Marketingové povahy – obchodní firma, ochranná známka, doména, trade dress Se zvláštním vztahem k zákazníkům – seznamy zákazníků, sledování chování zákazníků a jejich analýzy, reklamní strategie, záruční systémy, cenová politika, slevy Autorskoprávní povahy – knihy, filmy, hudba, fotografie, obrazy Smluvní práva – licenční smlouvy, frančíza, pracovní smlouvy, smlouvy o nakládání s právy na základě společného výzkumu, přísliby financování Technologické povahy – patenty, vzory, software, databáze, recepty, normy, know-how a obchodní tajemství technologické povahy 15/149

5 ZVLÁŠTNOSTI NEHMOTNÝCH AKTIV Z POHLEDU OCEŇOVÁNÍ
OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU Karel Čada ZVLÁŠTNOSTI NEHMOTNÝCH AKTIV Z POHLEDU OCEŇOVÁNÍ Ovlivňují oceňovací modely a způsobují potíže při oceňování 1.Nehomogenní charakter trhu – jedinečnost jednotlivých předmětů, malé počty transakcí 2.Symbiozy a synergické efekty – jednak mezi jednotlivými druhy nehmotných statků a jednak mezi nehmotnými a hmotnými součástmi aktiv 3.Ubikvita a nerivalita užívání – možnost současného užívání mnoha subjekty na mnoha místech 4.Zvláštní rizika – průzkum a jeho účinnost, formální a neformální ochrana, zvláštní vztah mezi hodnotou a časem, omezená vymahatelnost, délka užívání 5.Zvláštnosti účetních a daňových předpisů 15/149

6 Smysl a důvody oceňování nehmotného majetku
Karel Čada Smysl a důvody oceňování nehmotného majetku Přihlašovací aktivity v rámci PCT Přihlašovací aktivity v EPO Celková hodnota intelektuálních statků Účetní hodnota jako % tržní hodnoty firem Vzrůstající hodnota patentů Licenční smlouvy Licenční příjmy Patentoví právníci 3/66

7 NEHMOTNÉ STATKY A DUVODY OCEŇOVÁNÍ
OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU Karel Čada NEHMOTNÉ STATKY A DUVODY OCEŇOVÁNÍ transfer nehmotného majetku (spřízněný i nespřízněný § 196a obch.zák. a §23,odst.7 zákona o daních z příjmu) přeměny a fúze obchodních společností (zákon číslo 125/2008 Sb.) zakládání podniku se zahraniční majetkovou účastí účetnictví a daňové předpisy nepeněžité vklady do obchodních společností (§59 obch.zák.) zástavy nehmotného majetku konkurz, insolvence (zákon číslo 182/2006 Sb.) reklamní důvody porušování práv a nekalosoutěžní jednání (zákon č.221/2006 Sb. a § 4 a následující obchodního zákoníku) 15/149

8 Analytické základy oceňování průmyslových práv a indikátory kvality
OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU Karel Čada Analytické základy oceňování průmyslových práv a indikátory kvality 1. Finanční analýza identifikace příjmů z užití nehmotného majetku, náklady, investice 2. Analýza trhu význam oceňovaného práva v oboru, analýza konkurenčního prostředí,doba po kterou lze předpokládat tržní uplatnění, obecná pozice oboru na trhu a jeho ziskovost 3. Analýza oceňovaného práva právní stav, rozsah ochrany, strategický význam, vzájemná symbióza dalších průmyslových práv, předpoklady sporů, technologické aspekty u práv k technickým řešením podle povahy oceňovaného práva 118/149

9 I. Analýza vlastního technického řešení
OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU Karel Čada I. Analýza vlastního technického řešení 1.) Citace a) stavu techniky při udělovacím řízení (obsah rešeršní zprávy) b) citace patentu při průzkumu následujících patentových přihlášek 2.) Patentová rodina – zejména její velikost 3.) Rozsah patentové ochrany – podle rozsahu patentových nároků 4.) Majitel patentu – náhodný jednotlivec – specializovaná instituce – - počet majitelů 5.) Počet patentových nároků – nezávislé a závislé patentové nároky 6.) Strategie získání patentových práv – národní cestou, PCT 7.) Klíčoví původci – s významnou pozicí v oboru 119/149

10 OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU
Karel Čada 8.) Námitky, odpor, výmazová řízení, zrušení, porušování patentových práv 9.) Právní stav – přihláška, zveřejněná přihláška, patent, zaniklý patent 10.) Patentové portfolio – související průmyslová práva ve vlastnictví majitele hodnoceného patentu 11.) Zatřídění patentu – počet tříd mezinárodního patentového třídění 12.) Rozsah plateb udržovacích poplatků S využitím zahraniční literatury Např. H. Reitzig: Valuing Patents … OPA/COUF.1/2002/4 120/149

11 II. Právní stav a právní síla dokumentu
OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU Karel Čada II. Právní stav a právní síla dokumentu Typ a stav průmyslově právní ochrany Stupeň podpory strategických záměrů společnosti Zbývající doba ochrany Rozsah patentové ochrany podle patentových nároků Spory, odpor, návrh na zrušení Monitorování porušení patentových práv Rozsah patentové ochrany podle zemí Podpora dalšími průmyslově právními instituty S využitím poznatků projektu Dánského patentového úřadu The IPscore 121/149

12 III. Technologické předpoklady využití patentu
OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU Karel Čada III. Technologické předpoklady využití patentu Unikátnost inovace Technologická rozpracovanost Řešení, fáze zralosti Hospodářský a inovační cyklus oboru, kulturní a společenské vlivy Požadavky na další znalosti a zařízení a využití dalších práv Předpokládaná délka uplatnění na trhu a druh oboru Schopnost potencionálního Licenčního uplatnění Stupeň komerční podpory zavedení na trh Schopnost rozpoznání produktů porušujících právo S využitím poznatků projektu Dánského patentového úřadu The IPscore 122/149

13 Oceňování práv k duševnímu vlastnictví
Karel Čada IV. Analýza trhu Analýza odvětví, k němuž výrobky patří z pohledu role ochranné známky (spotřební zboží – technologické výrobky – módní záležitost) Aspekty cenové, vnímání značky zákazníky, síla a pozice značky na trhu, kvalita výrobků, inovace, zákaznický servis, produktové řady Vztah ke konkurenčním značkám, symbióza s ostatními právy nehmotné povahy (komoditní ochranné známky, průmyslové vzory, …) Stabilita zákazníků ve vztahu ke značce, dominantní či vedoucí postavení Časový dosah ochranné známky a souvisejícího goodwillu 70/104

14 Hodnota a cena nehmotného majetku ve vztahu k času
OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU Karel Čada Hodnota a cena nehmotného majetku ve vztahu k času 1 4 3 2 1. Konkurence nalézá jiné nebo lepší řešení 2. Řešení ztrácí konkurenční výhodu, stává se běžným, ustává obchodní zájem 3. Skutečné úspěchy a parametry zboží podporované úspěšnou reklamou, zákazníci spojují s označením specifickou kvalitu 4. Ani další zlepšování kvality, nabídky zboží, reklamy nepřináší zásadní zlepšení tržní úspěšnosti 138/149

15 Obecné přístupy k oceňování nehmotného majetku
Karel Čada Obecné přístupy k oceňování nehmotného majetku Relativně nová disciplina snažící se napomoci s odpovědnou správou nehmotného majetku i v extrémních případech. Obecné přístupy: 1. kvalitativní hodnocení - pro zjištění kvality majetku z mnoha pohledů - využívá převážně bodové metody hodnocení 2. kvantitativní hodnocení - zaměřené na finanční hodnotu oceňovaného majetku 3. smíšené - komplexní hodnocení, zejména pro správu majetku v mimořádných situacích (v rámci velkého portfolia patentů či ochranných známek) 43/66

16 Kvalitativní hodnocení
Oceňování nehmotného majetku Karel Čada Kvalitativní hodnocení Především podle bodovacích systémů, opírajících se zejména o zkušenosti autora. 1. bodová metoda ochranných známek fantazijnost, originalitu, zapamatovatelnost, stručnost, estetický vzhled, jakost výrobků, délka a rozsah ochrany, způsob a rozsah užívání, ziskovost a stupeň známosti 2. informační metoda ohodnocení patentů – podle počtu citací v pat. literatuře telefonní karta – fr. pat. č – 150x fotokopírování – am. pat. č – 150x biotechnologie – am. pat. č – 300x 44/66

17 3. dánská metoda oceňování patentů – IP SCORE 2.0
Oceňování nehmotného majetku Karel Čada 3. dánská metoda oceňování patentů – IP SCORE 2.0 zahrnuje rozsáhlé hodnocení právního stavu, technologických aspektů, tržních podmínek, finančních a strategických přístupů 4. ekonometrické metody – založené na akciovém trhu hledání vztahu mezi hodnotami patentového portfolia, výdaji na výzkum a vývoj a hodnotou společnosti na akciovém trhu 45/66

18 Kvantitativní hodnocení
Oceňování nehmotného majetku Karel Čada Kvantitativní hodnocení Podle základního přístupu s postupným zvyšováním náročnosti 1. nákladové – zachycují pořizovací náklady v historických cenách 2. tržní – porovnávají obtížně porovnatelné skutečné případy 3. výnosové – opírají se o projektované peněžní toky – zahrnují i časovou proměnlivost hodnoty peněz – připouštějí rizikovost peněžních toků – připouští možnosti změn oceňovaného práva – zrušení, zánik 7. – připouští měnící se rizika – opční cenový model Každý přístup, každý model je ale omezený, nelze jej užívat mechanicky – mimořádně velký počet aspektů vyžaduje odborníka, který je schopen vybrat metodu přiměřenou situaci. 46/66

19 CENA OBVYKLÁ, SPRAVEDLIVÁ CENA, PODKLADY PRO OCENĚNÍ
OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU Karel Čada CENA OBVYKLÁ, SPRAVEDLIVÁ CENA, PODKLADY PRO OCENĚNÍ Cena obvyklá - § 2 zákona číslo 151/1997 Sb. cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Při tom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, ale nepromítají se sem vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů účastníků ani vliv zvláštní obliby Aktivní trh - předměty na trhu jsou homogenní - kupci a nabízející jsou běžně k nalezení - ceny jsou veřejnosti k dispozici V oblasti nehmotných statků se většinou jedná o trh neaktivní 104/149

20 OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU
Karel Čada SPRAVEDLIVÁ CENA (FAIR VALUE) Suma, za kterou by mohl být statek směněn mezi znalými stranami, které mají vůli uskutečnit transakci Znalá strana – vhodně informovaná o původu a charakteru majetku, o jeho aktuálním či potenciálním užívání a současných tržních podmínkách Nakupující – je motivován, ale nikdy nucen nakoupit, nechce nakoupit za jakoukoli cenu, ani za cenu vyšší, než by zaplatil jiný znalý kupující Prodejce – nepospíchající, přihlížející k současným tržním podmínkám 104/149

21 Nákladový způsob oceňování nehmotného majetku
Karel Čada Nákladový způsob oceňování nehmotného majetku 1.Cena ekvivalentního statku – náklady na jeho náhradu (replacement cost) Vychází z vytvoření statku se srovnatelnou užitečností, včetně použití nových vstupů, dostupných k datu ocenění 2. Cena nového vytvoření přesné kopie ohodnocovaného statku – (Reproduction cost) Zahrnuje míru opotřebení ke dni ocenění, využívá původní vstupy. Je otázkou, zda-li by se to vůbec podařilo, potíže se srovnatelností údajů, kalkulačními metodami a odhady množství a kvality intelektuální práce 108/149

22 Nákladový způsob oceňování nehmotného majetku
Karel Čada Nákladový způsob oceňování nehmotného majetku Opírá se o metodu ekonomické substituce – nikdo není ochoten za zboží zaplatit více než by zaplatil za vytvoření zboží se srovnatelnou užitečností Hledá částku, za kterou by bylo možno získat stejný nebo podobný statek Vytváří maximální cenu – racionální kupující nikdy nezaplatí více, než by jinak musel vynaložit pro získání stejného statku Pro praktické použití je vhodný zřídka (pouhá přihláška ochranné známky, nákup nehmotného majetku v rámci nestranné soutěže, které se zúčastnil dostatečný počet účastníků) Některé právní předpisy takový přístup předepisují Možnost stanovit v historických cenách nebo je transferovat do současné doby U technických řešeních zpravidla není výsledkem tržní cena Zahrnuje náklady na pořízení, průmyslově právní ochranu, reklamu a náklady ušlé příležitosti 108/149

23 Tržní přístup k oceňování nehmotného majetku
Karel Čada Tržní přístup k oceňování nehmotného majetku Vychází ze srovnatelnosti základních ukazatelů statku, jehož ocenění je známo s ukazateli oceňovaného statku – není příliš často naplněno Pro zvýšení porovnatelnosti se užívá násobících koeficientů, které se týkají obratu (z hlediska výše i času), zisku a dalších ukazatelů Pro nehmotný majetek v ČR téměř nepoužitelné neexistují zdroje tržních cen nehmotného majetku Srovnatelnost majetkových práv obecně obtížná, zahraniční cenové údaje jsou obtížně použitelné Skutečné obchody zahrnují často hmotné i nehmotné předměty s celkovou cenou 109/149

24 Výnosový přístup k oceňování nehmotného majetku
Karel Čada Výnosový přístup k oceňování nehmotného majetku Vychází z principu ekonomického očekávání, nikdo nechce zaplatit za zboží více, než je současná hodnota očekávaných příjmů z využití aktiva Je založen na rozsahu výnosu, kterého lze dosáhnout s využitím oceňovaného práva na existujícím trhu Nebere v úvahu obtíže a náklady spojené se získáváním oceňovaného práva Je zásadně závislý na budoucích ekonomických informacích (obrat, tržby, hrubý a čistý zisk, cash flow) a délce použitelnosti (životnosti) oceňovaného práva na trhu Podle základního ekonomického parametru, z něhož oceňování vychází, se rozlišuje řada druhů a typů tohoto přístupu k ocenění Zohledňuje odpovídající právní, daňové a odpisové prostředí 109/149

25 OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU
Karel Čada Výnosové metody oceňování nehmotného majetku n A Cv = Σ j P 100 j =1 ( ) hodnota majetkového práva míra kapitalizace pořadové číslo roku, v němž je právo ohodnocováno počet let, po která bude právo využíváno A – podle různých přístupů, například RVxLP – v případě licenční analogie Z(pat) – Z (bezpat) – zisková přirážka Z (pat)x25% - historické zkušenosti Cv - P – j – n - 129/149

26 1. ŠKODA ROK 1992 18 MLD Kč ROK 2000 5,1MLD Kč
Oceňování nehmotného majetku Karel Čada Příklady ocenění ochranných známek A: České společnosti 1. ŠKODA ROK MLD Kč ROK ,1MLD Kč 2. BUD MLD Kč 3. PILSNER URQUELL 4 MLD Kč 4. BOHEMIA CRYSTAL 1,9 MLD Kč 47/66

27 1. COCA-COLA 36 MLD US $ 2. MARLBORO 33 MLD US $
Oceňování nehmotného majetku Karel Čada Příklady ocenění ochranných známek B: Zahraniční společnosti (údaje roku 2003) 1. COCA-COLA 36 MLD US $ 2. MARLBORO 33 MLD US $ 3. MICROSOFT 10 MLD US $ 48/66

28 Zahraniční společnosti
Oceňování nehmotného majetku Karel Čada Zahraniční společnosti (v mld. US $) 49/66

29 Ocenění často závisí na mnoha okolnostech
Oceňování nehmotného majetku Karel Čada Ocenění často závisí na mnoha okolnostech Tvůj dům podle: Tebe...  50/66

30 Oceňování nehmotného majetku
Karel Čada Tvého věřitele...  51/66

31 Oceňování nehmotného majetku
Karel Čada Tvého kupce...  52/66

32 Oceňování nehmotného majetku
Karel Čada Tvého znalce...  53/66

33 Tvého finančního úřadu...
Oceňování nehmotného majetku Karel Čada Tvého finančního úřadu... 54/66

34 IV. Metody oceňování PODLE ZÁKONA č. 151/1997 Sb.
Oceňování nehmotného majetku Karel Čada IV. Metody oceňování PODLE ZÁKONA č. 151/1997 Sb. Působnost zákona č. 151/1997 Sb. A. ZÁKON SE VZTAHUJE Skupina právních předpisů, které ocenění vyžadují Zvláštní předpisy podle části IV až IX zákona Podle požadavku odpovědného orgánu Dohoda stran B. ZÁKON SE NEVZTAHUJE Sjednávání cen Pro oceňování v rámci privatizace Právní předpis stanoví odlišný způsob ocenění 55/66

35 Oceňování majetkových práv dle zákona č. 151/1997 Sb.
Oceňování nehmotného majetku Karel Čada Oceňování majetkových práv dle zákona č. 151/1997 Sb. Oceňuje se cenou obvyklou, pokud zákon nestanoví jinak Cena obvyklá, která by byla dosažena - při prodejích stejného nebo podobného majetku - v obvyklém obchodním styku v tuzemsku - ke dni ocenění Zvažují se všechny okolnosti mající na cenu vliv Nepromítají se: - mimořádné okolnosti trhu - osobní poměry kupujícího či prodávajícího - vliv zvláštní obliby - důsledky přírodních či jiných kalamit 56/66

36 Oceňují se výnosovým způsobem.
Oceňování nehmotného majetku Karel Čada § 17 zákona č. 151/1997 Sb. Oceňují se výnosovým způsobem. Jako součet diskontovaných budoucích ročních čistých výnosů plynoucích z užívání těchto práv ode dne ocenění Roční čistý výnos se zjistí a) ze smluv o užívání práva (například licenčních) platných v den ocenění b) podle skutečnosti za poslední kalendářní rok užívání v období 5 let předcházejících roku ocenění, nelze-li to zjistit podle písm. a) 57/66

37 a) podle smluv, nejvýše však ve výši podle písm. b), c) nebo d)
Oceňování nehmotného majetku Karel Čada Počet let užívání a) podle smluv, nejvýše však ve výši podle písm. b), c) nebo d) b) činí 5 let u průmyslových práv výrobně technických a obchodních poznatků 10 let u práv na označení v případě, že nelze zjistit počet let podle písm. a) c) u práv souvisejících s právem autorským, takový počet let, který zbývá do ukončení 70leté doby trvání těchto práv, pokud to nelze zjistit podle písm. a) d) u práv pořizovatele databází, takový počet let, který zbývá do ukončení 15leté doby trvání těchto práv, pokud to nelze zjistit podle písm. a) 58/66

38 (podle § 17 odst. 4 zákona č. 151/1997 Sb.)
Oceňování nehmotného majetku Karel Čada Ocenění cenou obvyklou (podle § 17 odst. 4 zákona č. 151/1997 Sb.) Za podmínky, že - nelze právo ocenit podle předchozích ustanovení - nebylo takové právo užíváno - cena zjištěná podle předchozích ustanovení by byla nepřiměřeně vyšší či nižší než cena obvyklá Jak ji určit: Informace o tuzemských obchodech nejsou k dispozici, zahraničních podkladů je málo a nejsou čerstvé 59/66

39 Σ n Zj Cv = ( 1+ ) Cv - Zj - j P j =1 100
Oceňování nehmotného majetku Karel Čada Základní aspekty ocenění nehmotného majetku podle zákona č. 151/1997 Sb. n Zj Σ Cv = j P 100 j =1 ( ) Cv - CENA MAJETKOVÉHO PRÁVA ROČNÍ ČISTÝ VÝNOS VYUŽÍVÁNÍ PRÁVA V LETECH, PO KTERÁ BUDE VYUŽÍVÁNO, ZJIŠTĚNÝ PODLE USTANOVENÍ § 17, ODST. 2 ZÁKONA Č. 151/1997 SB. MÍRA KAPITALIZACE – PODLE PŘÍLOHY Č VYHLÁŠKY Č. 3/2008 SB. – PRO MAJETKOVÁ PRÁVA 12 % POŘADOVÉ ČÍSLO ROKU, VE KTERÉM BUDE PRÁVO VYUŽÍVÁNO POČET LET, PO KTERÁ BUDE PRÁVO VYUŽÍVÁNO, NEJVÍCE VŠAK PODLE § 17, ODST. 3 ZÁKONA Č. 151/1997 SB. Zj - P – j – n - 60/66

40 METODA LICENČNÍ ANALOGIE
Oceňování nehmotného majetku Karel Čada METODA LICENČNÍ ANALOGIE A. VÝHODY Klasická výnosová metoda Opora v dlouholetém obchodu s nehmotnými statky B. PODSTATA METODY Roční nehmotný majetek: HV = RV X LP X KZ X KK X PM HV – Roční hodnota nehmotného majetku RV – Roční rozsah výroby ve finančním vyjádření LP – Licenční poplatek KZ – Koeficient zastarání KD – Koeficient kapitalizace PM – Podíl nehmotného majetku na výrobě 61/66

41 Vztah času a hodnoty nehmotného majetku
Oceňování nehmotného majetku Karel Čada Vztah času a hodnoty nehmotného majetku 1 4 3 2 1. Konkurence nalézá jiné nebo lepší řešení 2. Řešení ztrácí konkurenční výhodu, stává se běžným, ustává obchodní zájem 3. Skutečné úspěchy a parametry zboží podporované úspěšnou reklamou, zákazníci spojují s označením specifickou kvalitu 4. Ani další zlepšování kvality, nabídky zboží, reklamy nepřináší zásadní zlepšení tržní úspěšnosti 62/66

42 Rizika při oceňování nehmotného majetku
Karel Čada Rizika při oceňování nehmotného majetku Každá výnosová metoda pracuje s odhady a informacemi o budoucnosti To přináší rizika, z nichž některá lze určitým způsobem kvantifikovat Při oceňování tato rizika vyjadřuje míra kapitalizace Pro majetková práva je stanovena jednotně přílohou k vyhlášce č. 3/2008 Sb. na 12 % Rizikovost v jednotlivých případech a oborech podnikání je rozdílná Obecně míra kapitalizace 63/66

43 BMK – BEZRIZIKOVÁ MÍRA KAPITALIZACE
Oceňování nehmotného majetku Karel Čada MK = BMK + OR + FR KDE: MK = MÍRA KAPITALIZACE BMK – BEZRIZIKOVÁ MÍRA KAPITALIZACE – Obecně na úrovni výnosu pokladničních poukázek Centrální banky nebo státních dluhopisů OR – OBCHODNÍ RIZIKA - Úroveň vnějšího prostředí - Úroveň výrobků Úroveň technologie FR – FINANČNÍ RIZIKA - Zadluženost - Likvidita - Rentabilita 64/66

44 Velmi náročná a obtížná část každého hodnocení
Oceňování nehmotného majetku Karel Čada Rizikové faktory Velmi náročná a obtížná část každého hodnocení za průměrnou míru kapitalizace můžeme považovat tu, která je stanovena přílohou k vyhlášce č.3/2008 Sb. Relativně rychle se mění – je zde zvláště stanovena pro majetková práva v souvislosti s § 17 zákona č. 151/1997 Sb. Celkové rizikové faktory sestávají např. 1. obchodní rizika -poptávka a nabídka v dané oblasti, konkurenční aspekty, investiční politika, délka tržního využití, marketingové možnosti, licenční příležitosti 2. finanční rizika - likvidita, míra inflace a zadluženosti, cenová politika 3. průmyslově právní rizika - stupeň průmyslově právní jistoty (existence průzkumu či nikoli – dodatečné rešeršní zprávy), hrozba ztráty práva, hrozba porušení práv třetích osob, spory 65/66

45 Děkuji za pozornost a přeji hezký den..
Oceňování nehmotného majetku Karel Čada Děkuji za pozornost a přeji hezký den.. 66/66


Stáhnout ppt "Oceňování nehmotného majetku"

Podobné prezentace


Reklamy Google