Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oceňování nehmotného majetku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oceňování nehmotného majetku."— Transkript prezentace:

1 Karel.cada@seznam.cz Oceňování nehmotného majetku

2 Karel Čada 2/66 I.Smysl a důvody oceňování nehmotného majetku II.Dělení nehmotných statků a předměty ocenění III.Obecné přístupy k oceňování nehmotného majetku IV. Metody oceňování 1. podle zákona č. 151/1997 Sb. 2. metoda licenční analogie

3 Právo na ochranu osobnosti Karel Čada 16/149 DĚLENÍ NEHMOTNÝCH STATKŮ Duševní vlastnictví Práva: - k dílům - související s právem autorským - počítačové programy - databáze svoboda občanská čest osobní jméno projevy osobnosti člověka Související práva Práva na označení Technická řešení odrůdy rostlin plemena zvířat objevy obchodní tajemství know-how goodwill ochranné známky označení původu zeměpisná označení obchodní firma (domény) patenty vzory topografie Průmyslové vlastnictví Autorské právo OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU

4 Karel Čada 15/149 1.Marketingové povahy – obchodní firma, ochranná známka, doména, trade dress 2.Se zvláštním vztahem k zákazníkům – seznamy zákazníků, sledování chování zákazníků a jejich analýzy, reklamní strategie, záruční systémy, cenová politika, slevy 3.Autorskoprávní povahy – knihy, filmy, hudba, fotografie, obrazy 4.Smluvní práva – licenční smlouvy, frančíza, pracovní smlouvy, smlouvy o nakládání s právy na základě společného výzkumu, přísliby financování 5.Technologické povahy – patenty, vzory, software, databáze, recepty, normy, know-how a obchodní tajemství technologické povahy NEHMOTNÉ STATKY

5 OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU Karel Čada 15/149 Ovlivňují oceňovací modely a způsobují potíže při oceňování 1.Nehomogenní charakter trhu – jedinečnost jednotlivých předmětů, malé počty transakcí 2.Symbiozy a synergické efekty – jednak mezi jednotlivými druhy nehmotných statků a jednak mezi nehmotnými a hmotnými součástmi aktiv 3.Ubikvita a nerivalita užívání – možnost současného užívání mnoha subjekty na mnoha místech 4.Zvláštní rizika – průzkum a jeho účinnost, formální a neformální ochrana, zvláštní vztah mezi hodnotou a časem, omezená vymahatelnost, délka užívání 5.Zvláštnosti účetních a daňových předpisů ZVLÁŠTNOSTI NEHMOTNÝCH AKTIV Z POHLEDU OCEŇOVÁNÍ

6 Karel Čada 3/66 Celková hodnota intelektuálních statků Přihlašovací aktivity v rámci PCT Vzrůstající hodnota patentů Přihlašovací aktivity v EPO Účetní hodnota jako % tržní hodnoty firem Licenční smlouvy Licenční příjmy Patentoví právníci Oceňování nehmotného majetku Smysl a důvody oceňování nehmotného majetku

7 OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU Karel Čada 15/149 1.transfer nehmotného majetku ( spřízněný i nespřízněný § 196a obch.zák. a §23,odst.7 zákona o daních z příjmu) 2.přeměny a fúze obchodních společností (zákon číslo 125/2008 Sb.) 3.zakládání podniku se zahraniční majetkovou účastí 4.účetnictví a daňové předpisy 5.nepeněžité vklady do obchodních společností (§59 obch.zák.) 6.zástavy nehmotného majetku 7.konkurz, insolvence (zákon číslo 182/2006 Sb.) 8.reklamní důvody 9.porušování práv a nekalosoutěžní jednání (zákon č.221/2006 Sb. a § 4 a následující obchodního zákoníku) NEHMOTNÉ STATKY A DUVODY OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉ STATKY A DUVODY OCEŇOVÁNÍ

8 OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU Karel Čada 118/149 Analytické základy oceňování průmyslových práv a indikátory kvality 1.Finanční analýza identifikace příjmů z užití nehmotného majetku, náklady, investice 2. Analýza trhu 2. Analýza trhu význam oceňovaného práva v oboru, analýza konkurenčního prostředí,doba po kterou lze předpokládat tržní uplatnění, obecná pozice oboru na trhu a jeho ziskovost 3. Analýza oceňovaného práva 3. Analýza oceňovaného práva právní stav, rozsah ochrany, strategický význam, vzájemná symbióza dalších průmyslových práv, předpoklady sporů, technologické aspekty u práv k technickým řešením podle povahy oceňovaného práva

9 OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU Karel Čada 119/149 I. Analýza vlastního technického řešení 1.) Citace a) stavu techniky při udělovacím řízení (obsah rešeršní zprávy) b) citace patentu při průzkumu následujících patentových přihlášek 2.) Patentová rodina – zejména její velikost 3.) Rozsah patentové ochrany – podle rozsahu patentových nároků 4.) Majitel patentu – náhodný jednotlivec – specializovaná instituce – - počet majitelů 5.) Počet patentových nároků – nezávislé a závislé patentové nároky 6.) Strategie získání patentových práv – národní cestou, PCT 7.) Klíčoví původci – s významnou pozicí v oboru

10 OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU Karel Čada 120/149 8.) Námitky, odpor, výmazová řízení, zrušení, porušování patentových práv 9.) Právní stav – přihláška, zveřejněná přihláška, patent, zaniklý patent 10.) Patentové portfolio – související průmyslová práva ve vlastnictví majitele hodnoceného patentu 11.) Zatřídění patentu – počet tříd mezinárodního patentového třídění 12.) Rozsah plateb udržovacích poplatků S využitím zahraniční literatury Např. H. Reitzig: Valuing Patents … OPA/COUF.1/2002/4

11 OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU Karel Čada 121/149 II. Právní stav a právní síla dokumentu Typ a stav průmyslově právní ochrany Zbývající doba ochrany Rozsah patentové ochrany podle patentových nároků Rozsah patentové ochrany podle zemí Podpora dalšími průmyslově právními instituty Monitorování porušení patentových práv Spory, odpor, návrh na zrušení Stupeň podpory strategických záměrů společnosti S využitím poznatků projektu Dánského patentového úřadu The IPscore

12 OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU Karel Čada 122/149 III. Technologické předpoklady využití patentu Unikátnost inovace Technologická rozpracovanost Řešení, fáze zralosti Požadavky na další znalosti a zařízení a využití dalších práv Stupeň komerční podpory zavedení na trh Schopnost rozpoznání produktů porušujících právo Schopnost potencionálního Licenčního uplatnění Předpokládaná délka uplatnění na trhu a druh oboru Hospodářský a inovační cyklus oboru, kulturní a společenské vlivy S využitím poznatků projektu Dánského patentového úřadu The IPscore

13 Oceňování práv k duševnímu vlastnictví Karel Čada 70/104 IV. Analýza trhu Analýza odvětví, k němuž výrobky patří z pohledu role ochranné známky (spotřební zboží – technologické výrobky – módní záležitost) Aspekty cenové, vnímání značky zákazníky, síla a pozice značky na trhu, kvalita výrobků, inovace, zákaznický servis, produktové řady Vztah ke konkurenčním značkám, symbióza s ostatními právy nehmotné povahy (komoditní ochranné známky, průmyslové vzory, …) Stabilita zákazníků ve vztahu ke značce, dominantní či vedoucí postavení Časový dosah ochranné známky a souvisejícího goodwillu

14 OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU Karel Čada 138/149 1. Konkurence nalézá jiné nebo lepší řešení 2. Řešení ztrácí konkurenční výhodu, stává se běžným, ustává obchodní zájem 3. Skutečné úspěchy a parametry zboží podporované úspěšnou reklamou, zákazníci spojují s označením specifickou kvalitu 4. Ani další zlepšování kvality, nabídky zboží, reklamy nepřináší zásadní zlepšení tržní úspěšnosti 1 23 4 Hodnota a cena nehmotného majetku ve vztahu k času

15 Karel Čada 43/66 Oceňování nehmotného majetku Relativně nová disciplina snažící se napomoci s odpovědnou správou nehmotného majetku i v extrémních případech. Obecné přístupy: 1. kvalitativní hodnocení 1. kvalitativní hodnocení - pro zjištění kvality majetku z mnoha pohledů - využívá převážně bodové metody hodnocení 2. kvantitativní hodnocení 2. kvantitativní hodnocení - zaměřené na finanční hodnotu oceňovaného majetku 3. smíšené 3. smíšené - komplexní hodnocení, zejména pro správu majetku v mimořádných situacích (v rámci velkého portfolia patentů či ochranných známek) Obecné přístupy k oceňování nehmotného majetku

16 Karel Čada 44/66 Oceňování nehmotného majetku Kvalitativní hodnocení Především podle bodovacích systémů, opírajících se zejména o zkušenosti autora. 1. bodová metoda ochranných známek fantazijnost, originalitu, zapamatovatelnost, stručnost, estetický vzhled, jakost výrobků, délka a rozsah ochrany, způsob a rozsah užívání, ziskovost a stupeň známosti 2. informační metoda ohodnocení patentů 2. informační metoda ohodnocení patentů – podle počtu citací v pat. literatuře telefonní karta – fr. pat. č. 2 266 222 – 150x fotokopírování – am. pat. č. 2 297 691 – 150x biotechnologie – am. pat. č. 4 683 195 – 300x

17 Karel Čada 45/66 Oceňování nehmotného majetku 3. dánská metoda oceňování patentů 3. dánská metoda oceňování patentů – IP SCORE 2.0 zahrnuje rozsáhlé hodnocení právního stavu, technologických aspektů, tržních podmínek, finančních a strategických přístupů 4. ekonometrické metody 4. ekonometrické metody – založené na akciovém trhu hledání vztahu mezi hodnotami patentového portfolia, výdaji na výzkum a vývoj a hodnotou společnosti na akciovém trhu

18 Karel Čada 46/66 Oceňování nehmotného majetku Kvantitativní hodnocení Podle základního přístupu s postupným zvyšováním náročnosti 1. nákladové – zachycují pořizovací náklady v historických cenách 2. tržní – porovnávají obtížně porovnatelné skutečné případy 3. výnosové – opírají se o projektované peněžní toky 4. – zahrnují i časovou proměnlivost hodnoty peněz 5. – připouštějí rizikovost peněžních toků 6. – připouští možnosti změn oceňovaného práva – zrušení, zánik 7.– připouští měnící se rizika – opční cenový model Každý přístup, každý model je ale omezený, nelze jej užívat mechanicky – mimořádně velký počet aspektů vyžaduje odborníka, který je schopen vybrat metodu přiměřenou situaci.

19 Karel Čada 104/149 OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU Cena obvyklá - § 2 zákona číslo 151/1997 Sb. cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Při tom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, ale nepromítají se sem vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů účastníků ani vliv zvláštní obliby Aktivní trh - předměty na trhu jsou homogenní - kupci a nabízející jsou běžně k nalezení - ceny jsou veřejnosti k dispozici V oblasti nehmotných statků se většinou jedná o trh neaktivní CENA OBVYKLÁ, SPRAVEDLIVÁ CENA, PODKLADY PRO OCENĚNÍ CENA OBVYKLÁ, SPRAVEDLIVÁ CENA, PODKLADY PRO OCENĚNÍ

20 Karel Čada 104/149 OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU Suma, za kterou by mohl být statek směněn mezi znalými stranami, které mají vůli uskutečnit transakci Znalá strana – vhodně informovaná o původu a charakteru majetku, o jeho aktuálním či potenciálním užívání a současných tržních podmínkách Nakupující – je motivován, ale nikdy nucen nakoupit, nechce nakoupit za jakoukoli cenu, ani za cenu vyšší, než by zaplatil jiný znalý kupující Prodejce – nepospíchající, přihlížející k současným tržním podmínkám SPRAVEDLIVÁ CENA (FAIR VALUE)

21 OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU Karel Čada 108/149 Nákladový způsob oceňování nehmotného majetku 1.Cena ekvivalentního statku – náklady na jeho náhradu (replacement cost) Vychází z vytvoření statku se srovnatelnou užitečností, včetně použití nových vstupů, dostupných k datu ocenění 2. Cena nového vytvoření přesné kopie ohodnocovaného statku – (Reproduction cost) Zahrnuje míru opotřebení ke dni ocenění, využívá původní vstupy. Je otázkou, zda-li by se to vůbec podařilo, potíže se srovnatelností údajů, kalkulačními metodami a odhady množství a kvality intelektuální práce

22 OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU Karel Čada 108/149 Nákladový způsob oceňování nehmotného majetku Opírá se o metodu ekonomické substituce – nikdo není ochoten za zboží zaplatit více než by zaplatil za vytvoření zboží se srovnatelnou užitečností Hledá částku, za kterou by bylo možno získat stejný nebo podobný statek Vytváří maximální cenu – racionální kupující nikdy nezaplatí více, než by jinak musel vynaložit pro získání stejného statku Pro praktické použití je vhodný zřídka (pouhá přihláška ochranné známky, nákup nehmotného majetku v rámci nestranné soutěže, které se zúčastnil dostatečný počet účastníků) Některé právní předpisy takový přístup předepisují Možnost stanovit v historických cenách nebo je transferovat do současné doby U technických řešeních zpravidla není výsledkem tržní cena Zahrnuje náklady na pořízení, průmyslově právní ochranu, reklamu a náklady ušlé příležitosti

23 OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU Karel Čada 109/149 Tržní přístup k oceňování nehmotného majetku Vychází ze srovnatelnosti základních ukazatelů statku, jehož ocenění je známo s ukazateli oceňovaného statku – není příliš často naplněno Pro zvýšení porovnatelnosti se užívá násobících koeficientů, které se týkají obratu (z hlediska výše i času), zisku a dalších ukazatelů Pro nehmotný majetek v ČR téměř nepoužitelné neexistují zdroje tržních cen nehmotného majetku Srovnatelnost majetkových práv obecně obtížná, zahraniční cenové údaje jsou obtížně použitelné Skutečné obchody zahrnují často hmotné i nehmotné předměty s celkovou cenou

24 OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU Karel Čada 109/149 Výnosový přístup k oceňování nehmotného majetku Vychází z principu ekonomického očekávání, nikdo nechce zaplatit za zboží více, než je současná hodnota očekávaných příjmů z využití aktiva Je založen na rozsahu výnosu, kterého lze dosáhnout s využitím oceňovaného práva na existujícím trhu Nebere v úvahu obtíže a náklady spojené se získáváním oceňovaného práva Je zásadně závislý na budoucích ekonomických informacích (obrat, tržby, hrubý a čistý zisk, cash flow) a délce použitelnosti (životnosti) oceňovaného práva na trhu Podle základního ekonomického parametru, z něhož oceňování vychází, se rozlišuje řada druhů a typů tohoto přístupu k ocenění Zohledňuje odpovídající právní, daňové a odpisové prostředí

25 hodnota majetkového práva hodnota majetkového práva míra kapitalizace pořadové číslo roku, v němž je právo ohodnocováno počet let, po která bude právo využíváno A – podle různých přístupů, například RVxLP – v případě licenční analogie RVxLP – v případě licenční analogie Z(pat) – Z (bezpat) – zisková přirážka Z(pat) – Z (bezpat) – zisková přirážka Z (pat)x25% - historické zkušenosti Z (pat)x25% - historické zkušenosti Karel Čada 129/149 OCEŇOVÁNÍ NEHMOTNÉHO MAJETKU Výnosové metody oceňování nehmotného majetku Cv Cv = Σ n j =1 A ( 1+ ) P100 j Cv - P – j – n -

26 Karel Čada 47/66 Oceňování nehmotného majetku Příklady ocenění ochranných známek A: České společnosti ŠKODA 1. ŠKODA ROK 1992 18 MLD Kč ROK 2000 5,1MLD Kč BUD 2. BUD 6 MLD Kč PILSNER URQUELL 3. PILSNER URQUELL 4 MLD Kč BOHEMIA CRYSTAL 4. BOHEMIA CRYSTAL 1,9 MLD Kč

27 Karel Čada 48/66 Oceňování nehmotného majetku Příklady ocenění ochranných známek B: Zahraniční společnosti (údaje roku 2003) COCA-COLA 1. COCA-COLA 36 MLD US $ MARLBORO 2. MARLBORO 33 MLD US $ MICROSOFT 3. MICROSOFT 10 MLD US $

28 Karel Čada 49/66 (v mld. US $) Zahraniční společnosti Oceňování nehmotného majetku

29 Karel Čada 50/66 Oceňování nehmotného majetku Tvůj dům podle: Tebe... Tvůj dům podle: Tebe... Ocenění často závisí na mnoha okolnostech

30 Karel Čada 51/66 Oceňování nehmotného majetku Tvého věřitele... Tvého věřitele...

31 Karel Čada 52/66 Oceňování nehmotného majetku Tvého kupce... Tvého kupce...

32 Karel Čada 53/66 Oceňování nehmotného majetku Tvého znalce... Tvého znalce...

33 Karel Čada 54/66 Oceňování nehmotného majetku Tvého finančního úřadu...

34 Karel Čada 55/66 Oceňování nehmotného majetku A. ZÁKON SE VZTAHUJE 1.Skupina právních předpisů, které ocenění vyžadují 2.Zvláštní předpisy podle části IV až IX zákona 3.Podle požadavku odpovědného orgánu 4.Dohoda stran B. ZÁKON SE NEVZTAHUJE 1.Sjednávání cen 2.Pro oceňování v rámci privatizace 3.Právní předpis stanoví odlišný způsob ocenění IV. Metody oceňování PODLE ZÁKONA č. 151/1997 Sb. Působnost zákona č. 151/1997 Sb.

35 Oceňuje se cenou obvyklou, pokud zákon nestanoví jinak Cena obvyklá, která by byla dosažena - při prodejích stejného nebo podobného majetku - v obvyklém obchodním styku v tuzemsku - ke dni ocenění Zvažují se všechny okolnosti mající na cenu vliv Nepromítají se: - mimořádné okolnosti trhu - osobní poměry kupujícího či prodávajícího - vliv zvláštní obliby - důsledky přírodních či jiných kalamit Oceňování nehmotného majetku Karel Čada 56/66 Oceňování majetkových práv dle zákona č. 151/1997 Sb.

36 Karel Čada 57/66 Oceňování nehmotného majetku Oceňují se výnosovým způsobem. Jako součet diskontovaných budoucích ročních čistých výnosů plynoucích z užívání těchto práv ode dne ocenění Roční čistý výnos se zjistí a) ze smluv o užívání práva (například licenčních) platných v den ocenění b) podle skutečnosti za poslední kalendářní rok užívání v období 5 let předcházejících roku ocenění, nelze-li to zjistit podle písm. a) § 17 zákona č. 151/1997 Sb.

37 Karel Čada 58/66 Oceňování nehmotného majetku Počet let užívání a) a) podle smluv, nejvýše však ve výši podle písm. b), c) nebo d) b) b) činí 5 let u průmyslových práv výrobně technických a obchodních poznatků 10 let u práv na označení v případě, že nelze zjistit počet let podle písm. a) c) c) u práv souvisejících s právem autorským, takový počet let, který zbývá do ukončení 70leté doby trvání těchto práv, pokud to nelze zjistit podle písm. a) d) d) u práv pořizovatele databází, takový počet let, který zbývá do ukončení 15leté doby trvání těchto práv, pokud to nelze zjistit podle písm. a)

38 Karel Čada 59/66 Oceňování nehmotného majetku Ocenění cenou obvyklou Za podmínky, že - nelze právo ocenit podle předchozích ustanovení - nebylo takové právo užíváno - cena zjištěná podle předchozích ustanovení by byla nepřiměřeně vyšší či nižší než cena obvyklá Jak ji určit: Informace o tuzemských obchodech nejsou k dispozici, zahraničních podkladů je málo a nejsou čerstvé (podle § 17 odst. 4 zákona č. 151/1997 Sb.)

39 CENA MAJETKOVÉHO PRÁVA CENA MAJETKOVÉHO PRÁVA ROČNÍ ČISTÝ VÝNOS VYUŽÍVÁNÍ PRÁVA V LETECH, PO KTERÁ BUDE VYUŽÍVÁNO, ZJIŠTĚNÝ PODLE USTANOVENÍ § 17, ODST. 2 ZÁKONA Č. 151/1997 SB. MÍRA KAPITALIZACE – PODLE PŘÍLOHY Č. 15 VYHLÁŠKY Č. 3/2008 SB. – PRO MAJETKOVÁ PRÁVA 12 % POŘADOVÉ ČÍSLO ROKU, VE KTERÉM BUDE PRÁVO VYUŽÍVÁNO POČET LET, PO KTERÁ BUDE PRÁVO VYUŽÍVÁNO, NEJVÍCE VŠAK PODLE § 17, ODST. 3 ZÁKONA Č. 151/1997 SB. Karel Čada 60/66 Oceňování nehmotného majetku Základní aspekty ocenění nehmotného majetku podle zákona č. 151/1997 Sb. Cv Cv = Σ n j =1 Zj ( 1+ ) P100 j Cv - Zj - P – j – n -

40 Karel Čada 61/66 Oceňování nehmotného majetku A. VÝHODY 1.Klasická výnosová metoda 2.Opora v dlouholetém obchodu s nehmotnými statky B. PODSTATA METODY 1.Roční nehmotný majetek: HV = RV X LP X KZ X KK X PM HV HV – Roční hodnota nehmotného majetku RV RV – Roční rozsah výroby ve finančním vyjádření LP LP – Licenční poplatek KZ KZ – Koeficient zastarání KD KD – Koeficient kapitalizace PM PM – Podíl nehmotného majetku na výrobě METODA LICENČNÍ ANALOGIE

41 Oceňování nehmotného majetku Karel Čada 62/66 1. Konkurence nalézá jiné nebo lepší řešení 2. Řešení ztrácí konkurenční výhodu, stává se běžným, ustává obchodní zájem 3. Skutečné úspěchy a parametry zboží podporované úspěšnou reklamou, zákazníci spojují s označením specifickou kvalitu 4. Ani další zlepšování kvality, nabídky zboží, reklamy nepřináší zásadní zlepšení tržní úspěšnosti 1 23 4 Vztah času a hodnoty nehmotného majetku

42 Karel Čada 63/66 Oceňování nehmotného majetku - Každá výnosová metoda pracuje s odhady a informacemi o budoucnosti - To přináší rizika, z nichž některá lze určitým způsobem kvantifikovat - Při oceňování tato rizika vyjadřuje míra kapitalizace - Pro majetková práva je stanovena jednotně přílohou k vyhlášce č. 3/2008 Sb. na 12 % - Rizikovost v jednotlivých případech a oborech podnikání je rozdílná - Obecně míra kapitalizace Rizika při oceňování nehmotného majetku

43 Karel Čada 64/66 Oceňování nehmotného majetku MK = BMK + OR + FR KDE: MK MK = MÍRA KAPITALIZACE BMK BMK – BEZRIZIKOVÁ MÍRA KAPITALIZACE – Obecně na úrovni výnosu pokladničních poukázek Centrální banky nebo státních dluhopisů OR OR – OBCHODNÍ RIZIKA - Úroveň vnějšího prostředí - Úroveň výrobků - Úroveň technologie FR FR – FINANČNÍ RIZIKA - Zadluženost - Likvidita - Rentabilita

44 Karel Čada 65/66 Oceňování nehmotného majetku Velmi náročná a obtížná část každého hodnocení za průměrnou míru kapitalizace můžeme považovat tu, která je stanovena přílohou k vyhlášce č.3/2008 Sb. Relativně rychle se mění – je zde zvláště stanovena pro majetková práva v souvislosti s § 17 zákona č. 151/1997 Sb. Celkové rizikové faktory sestávají např. 1. obchodní rizika 1. obchodní rizika -poptávka a nabídka v dané oblasti, konkurenční aspekty, investiční politika, délka tržního využití, marketingové možnosti, licenční příležitosti 2. finanční rizika 2. finanční rizika - likvidita, míra inflace a zadluženosti, cenová politika 3. průmyslově právní rizika 3. průmyslově právní rizika - stupeň průmyslově právní jistoty (existence průzkumu či nikoli – dodatečné rešeršní zprávy), hrozba ztráty práva, hrozba porušení práv třetích osob, spory Rizikové faktory

45 Karel Čada 66/66 Oceňování nehmotného majetku Děkuji za pozornost a přeji hezký den..


Stáhnout ppt "Oceňování nehmotného majetku."

Podobné prezentace


Reklamy Google