Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktuální záležitosti organizace školního roku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktuální záležitosti organizace školního roku"— Transkript prezentace:

1 Aktuální záležitosti organizace školního roku

2 Zákon č. 158/2006 Sb. Zákon č. 158/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) – účinnost od – vzdělávání žáků se zdravotním postižením dle § 16 odst. 8 věty druhé a § 48 do 26 let se souhlasem zřizovatele Kurzy pro doplnění základů vzdělání pokračují ve stávajícím režimu na schválených právnických osobách.

3 Zákon č. 179/2006 Sb. Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Část třetí se týká změn zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů - účinnost od § 16 odst. 8 a 9 se ruší slova „…se souhlasem krajského úřadu…“, doplňuje se odst. 10, který upravuje udělování souhlasu s asistentem pedagoga a zřízením tříd s upravenými vzdělávacími programy odlišně pro školy zřizované ministerstvem a církvemi (souhlas ministerstvo) a školy ostatních zřizovatelů (souhlas krajský úřad)

4 Asistent pedagoga Asistenti pedagoga pro školní rok 2006-2007:
žádosti o udělení souhlasu dle § 7 odst. 2 vyhlášky č. 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je nezbytné vyjádření školského poradenského zařízení Žádost zaslat nejlépe do 

5 Zákon č. 179/2006 Sb. Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Část čtvrtá tohoto zákona obsahuje změny zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Změny: § 32 - fyzická osoba, která nesplňuje předpoklad podle § 3 odst. 1 písm. b), (nemá odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost), může vykonávat přímou pedagogickou činnost po nabytí účinnosti tohoto zákona pokud ke dni účinnosti tohoto zákona dosáhla 50 let věku a dlouhodobým výkonem přímé pedagogické činnosti na příslušném druhu nebo typu školy nejméně po dobu 15 let prokázala schopnost výkonu požadované činnosti

6 Nově se vkládá § 32a - ředitelem školy může být fyzická osoba, která nesplňuje odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, pokud získala vzdělání studiem v akreditovaném magisterském studijním programu a nejpozději do dvou let ode dne, kdy začala vykonávat funkci ředitele školy, zahájí studium, kterým potřebný předpoklad získá, a toto studium úspěšně ukončí.

7 Zásady vztahů orgánů kraje k příspěvkovým …
Zásady vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem - novelizovány k 1. lednu 2006. Čl. 16 změna kompetencí – ředitel příspěvkové organizace plní oznamovací povinnost ve vztahu k ředitelce krajského úřadu. Nové formuláře – adresa - Aktuality

8 Souhlas se zahraniční pracovní cestou:
- bude vydán jen v případě účasti ve funkci ředitele příspěvkové organizace - zahraniční pracovní cesty, na kterých ředitel plní úkoly člena komise, člena mezinárodní poroty atd., lze absolvovat v době dovolené nebo může být na tuto cestu poskytnuto neplacené volno

9 Zásady zřizování školských rad při ZŠ, SŠ a VOŠ zřizovaných MSK
Rada kraje schválila svým usnesením č. 70/2582 ze dne Zásady zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem s účinností od , a zároveň uložila ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost škol, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, postupovat při zřizování školských rad dle těchto zásad. Změny se týkají volebního řádu.

10 Statistické výkaznictví
Závazné termíny odeslání krajskému úřadu jsou uvedeny na jednotlivých výkazech a „Pokynech a vysvětlivkách ke zpracování“, které budou zasílány ředitelům škol a školských zařízení. Přehledný harmonogram bude v návaznosti na ÚIV uveřejněn také na adrese Výkazy je nutno odesílat v předstihu, aby bylo možné odstranit případné nesrovnalosti včas a odeslat i opravené údaje jak po síti, tak poštou, a to ještě v závazném termínu. Termíny ukončení sběru nelze překročit. Opravy po konečném termínu nejsou možné.

11 Nejčastější nedostatky v roce 2005/2006
Některé zpravodajské jednotky věnovaly malou pozornost Metodickým dodatkům ÚIV (přístupné přímo v programu), které byly průběžně aktualizovány a obsahovaly vysvětlení otázek a problémů vzešlých v průběhu sběru dat. Stále přetrvával problém chybně vyplněných výkazů, který způsobuje následné nedodržení termínu ze strany škol. Výkazy se musí vracet k opravám, tím dochází ke snižování kvality sběru a zbytečnému prodlužování. Největší problémy se objevily při dodržování termínu odeslání výkazů o školní knihovně R a o úrazovosti dětí a mládeže ve školách a školských zařízeních R 36-01, které mají předsunutý termín sběru oproti dalším výkazům již na konec září a začátek měsíce října.

12 Metodická pomoc Metodickou pomoc na KÚ poskytují příslušní referenti oddělení správy škol. Rozdělení kompetencí dle okresů je zveřejněno na Případnou pomoc při odstraňování problémů s obsluhou aplikace zajistí p. Ivana Lesová – ÚIV zveřejňuje na stránkách serveru pro sběr dat i v průběhu zahájeného zpracování výkazů Metodické dodatky, které pomáhají odstranit častěji opakující se chyby nebo odpovídají na častěji kladené dotazy. Formuláře výkazů a vysvětlivky jsou ke stažení na

13 Rejstřík škol a školských zařízení
Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení - § 143 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (rozlišení údajů, které vede krajský úřad a které MŠMT) Rozhodnutí – nově se uvádí jen provedená změna Kapacity škol a kapacity oborů vzdělávání (cílová kapacita, nejvyšší povolený počet žáků v oboru)

14 Připravované změny právních předpisů
Příprava novely vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných (předpoklad účinnosti ) - v současné době vnější připomínkové řízení - rozlišení míry speciálně vzdělávacích potřeb žáků se zdravotním postižením – stanovení počtu žáků a počtu ped. pracovníků ve třídě, skupině, stud. skupině v souvislosti s mírou speciálně vzdělávacích potřeb vřazených žáků se zdravotním postižením

15 Příprava novely vyhlášky č. 223/2005 Sb
Příprava novely vyhlášky č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělávání (úprava tiskopisů vysvědčení základní školy speciální)

16 Rozvojový program MŠMT
Rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro základní vzdělávání o 5 vyučovacích hodin od škol. roku 2006/2007 - 1. stupeň (3 hod) - 6. ročník (1 hod) ročník (1 hod) Možné využití: - jazyk, jazyková komunikace - předměty speciálně pedagogické péče

17 Různé Odměny Materiály pro samosprávné orgány kraje (MŠ)


Stáhnout ppt "Aktuální záležitosti organizace školního roku"

Podobné prezentace


Reklamy Google