Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POŽÁRNÍ OCHRANA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POŽÁRNÍ OCHRANA."— Transkript prezentace:

1 POŽÁRNÍ OCHRANA

2 Hoření Hoření je oxidační exotermický děj, tedy probíhající za vývoje světla a tepla. Hoření vzniká a probíhá za určitých podmínek. Pro jeho průběh je zapotřebí přítomnost hořlaviny, oxidačního prostředku a zdroje iniciace. Hořlavina a oxidační prostředek spolu tvoří hořlavý soubor.

3 Příčiny požárů Nejčastěji jde o otevřený oheň V první řadě, pokud používáte otevřený plamen v jakékoliv formě, nenechávejte jej bez dozoru. Dejte si pozor i na proudění vzduchu, které může odklonit nejen plamen svíčky, ale také hořlavé předměty (např. závěs, záclonu) a následkem toho může dojít k přenosu plamene na tyto hořlavé předměty! V žádném případě neponechávejte svíčku bez dozoru! Také takové zapálené svíčky odstraňte z dosahu dětí a domácích zvířat, kteří mohou svícen či svíčku převrhnout a může tak dojít ke vzniku požáru.

4 Příčiny požárů Kouření - příčinou požáru je jeho vznik od nedopalku cigarety. Zapadlá hořící cigareta nebo nedostatečně uhašený nedopalek cigarety je schopen zapříčinit vznik požáru. Proto dbejte vysoké ostražitosti při kouření.. Dalším možným nebezpečím je vyhazování nedopalků z popelníku do odpadkového koše. Nedostatečně uhašený nedopalek cigarety může být potencionálním rizikem i po dobu několika hodin! V odpadkovém koši se totiž nachází velké množství hořlavých předmětů z plastu, papíru. které mohou být pomocí nedostatečně uhašeného nedopalku cigarety zapáleny!

5 Příčiny požárů Dále jde také o vaření - Mnoho požárů také vzniká v důsledku neopatrnosti při vaření. Pokud vaříte jakékoliv potraviny, nechávejte je bez dozoru. Může totiž dojít k vyvaření vody, spálení potravin a vzniku požáru, který se přenese na hořlavé konstrukční materiály digestoří, kuchyňských linek a textilií v kuchyni. K tomuto jevu může dojít velice rychle, zvlášť rychlý je tento proces při rozehřívání oleje či jiného tuku v troubě nebo na pánvičce při smažení. Proto pravidelně kontrolujte potraviny při vaření a nezapomínejte vypnout plyn

6 Chování při vzniku požáru
Pokud už dojde ke vzniku požáru, je-li to možné (malé zahoření) pokuste se uhasit vznikající požár. Co nejrychleji opusťte místnost, zavřete za sebou dveře, aby se požár nemohl lehce šířit do dalších místností a co nejrychleji požár ohlaste na tísňovou linku 150 nebo 112.

7 Hasicí přístroje Hasicí přístroj (hovorově hasičák) je jedním z věcných prostředků požární ochrany. Slouží především k operativnímu zdolávání požárů v počáteční fázi rozvoje

8 Druhy hasicích přístrojů
VODNÍ- Hasicí látkou je voda, která obsahuje uhličitan draselný, chránící proti zamrznutí. Nelze s ním hasit elektrická zařízení pod napětím. Má nejnižší účinnost, hasebním účinkem vody je především ochlazování (chladicí efekt). Vodní hasicí přístroje jsou vhodné pro hašení požárů pevných látek. Příkladem byl přístroj Minimax.

9 Druhy hasicích přístrojů
PĚNOVÝ-Kromě vody obsahuje i pěnidlo, které při provzdušnění vytváří pěnu. Díky pěnidlu dochází k snazšímu smáčení, ale především vytvořená pěna izoluje hořící látky od vzdušného kyslíku – pracuje na principu dusivého efektu. Proto lépe než samotná voda hasí pevné látky, ale především se používá k hašení hořlavých kapalin. Pouze u hasicích přístrojů s náplní pěnidla typu AR (alcohol resistant) jimi lze hasit i polární kapaliny, například líh nebo aceton, které standardní pěnu rozpouštějí. Při použití pěnidel typu AFFF významně působí izolační efekt (zabraňuje výstupu hořlavých par a plynů z pásma hoření a zároveň přístupu kyslíku). Přístrojem nelze hasit elektrická zařízení pod napětím, protože pěna je vodivá.

10 Druhy hasicích přístrojů
PRÁŠKOVÝ- Hasivem je speciální nebo univerzální jemný prášek, hnaný plynem. Jedná se o poměrně velmi účinné hasivo, jehož velkou výhodou je nevodivost. Proto je možné s ním hasit i elektrická zařízení pod napětím. Hasebním efektem je stěnový efekt. Je nevhodný do prostor, kde jsou přístroje citlivé na prach (elektronická zařízení atd.).

11 Druhy hasicích přístrojů
SNĚHOVÝ-Hasivem je oxid uhličitý. Hasivo má po opuštění tlakové nádoby velmi nízkou teplotu – při ústí hubice asi −30 °C, proto je nutné hubici držet jen za držadlo. Nelze jím hasit sypké materiály, neboť proud plynu je velmi prudký. Není vhodný pro hašení pevných látek (dřeva apod.). Jeho použití v uzavřeném prostoru je nebezpečné. K hašení lze využít nejen sníh, ale i plyn, který z hubice uniká po vyčerpání sněhu.Přístrojem lze hasit elektronická zařízení

12 Druhy hasicích přístrojů
HALOTRONOVÝ-Hasivem jsou halonové plyny. Jedná se o nejúčinnější hasební látku. Hasebním účinkem je fyzikálně-chemický efekt. Hasivo má však negativní vliv na ozónovou vrstvu Země a je jedovaté. Nesmí se proto používat ve špatně větratelných prostorách, na žhoucí látky a na požáry lehkých kovů. V současné době (rok 2014) jsou některá hasiva do halonových hasicích přístrojů zakázaná (Halon 1211, 1301, hasivo FM100) nebo omezeno jejich použití (hasivo Halotron I). Jsou však vyvinuty jejich velmi účinné náhrady.

13 Druhy sirén V České republice je jeden varovný signál. Kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin. Signál může být vysílán třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech a může být doprovázen verbální zprávou. Vyhlašuje se při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku. Kromě varovného signálu „Všeobecná výstraha“ existuje v České republice ještě signál „Požární poplach.“ Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka , 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany.

14 Evakuační zavazadlo Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události nebo nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

15 Co má zavazadlo obsahovat??
Zavazadlo by mělo obsahovat: Základní v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu. Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti. Toaletní a hygienické potřeby


Stáhnout ppt "POŽÁRNÍ OCHRANA."

Podobné prezentace


Reklamy Google