Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné zdraví a chemické látky a přípravky v pracovním prostředí Legislativa – aktuální stav a výhled MUDr. Anežka Sixtová Ministerstvo zdravotnictví.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné zdraví a chemické látky a přípravky v pracovním prostředí Legislativa – aktuální stav a výhled MUDr. Anežka Sixtová Ministerstvo zdravotnictví."— Transkript prezentace:

1 Veřejné zdraví a chemické látky a přípravky v pracovním prostředí Legislativa – aktuální stav a výhled MUDr. Anežka Sixtová Ministerstvo zdravotnictví ČR

2 Legislativa EU Směrnice 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci Směrnice 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci Směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci Směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci Směrnice 91/322/EHS o stanovení směrných limitních hodnot Směrnice 91/322/EHS o stanovení směrných limitních hodnot Směrnice 2000/39/ES o o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti Směrnice 2000/39/ES o o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti Směrnice 2006/15/ES o stanovení druhého seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti Směrnice 2006/15/ES o stanovení druhého seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti

3 Směrnice 2006/15/ES o stanovení druhého seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti vydána 7. února 2006 vydána 7. února 2006 stanoví limitní hodnoty expozice některým chemickým látkám na pracovišti (pro 30 CHL) stanoví limitní hodnoty expozice některým chemickým látkám na pracovišti (pro 30 CHL) upravuje přílohy směrnic 91/322/EHS a 2000/39/ES (zrušení odkazů na látky, které jsou uvedeny v této směrnici) upravuje přílohy směrnic 91/322/EHS a 2000/39/ES (zrušení odkazů na látky, které jsou uvedeny v této směrnici) transpozice do práva ČR musí být provedena transpozice do práva ČR musí být provedena do 2. září 2007 do 2. září 2007 stanoví limity pro některé látky, které nejsou v NV č. 178/2001 Sb., uvedeny - chlorethan, isopentan, neopentan, 2-(2-mehtoxyethoxy)ethanol stanoví limity pro některé látky, které nejsou v NV č. 178/2001 Sb., uvedeny - chlorethan, isopentan, neopentan, 2-(2-mehtoxyethoxy)ethanol u některých látek jsou limity ve směrnici přísnější než v NV 178/2001 Sb., - nitrobenzen, chlorbenzen, chlór, pyrethrum u některých látek jsou limity ve směrnici přísnější než v NV 178/2001 Sb., - nitrobenzen, chlorbenzen, chlór, pyrethrum

4 Legislativa ČR Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, § 44a a § 44b Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, § 44a a § 44b Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců ve znění NV č. 523/2002 Sb., a NV č. 441/2004 Sb., Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců ve znění NV č. 523/2002 Sb., a NV č. 441/2004 Sb.,

5 Legislativa ČR Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodů přípravy na povolání Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodů přípravy na povolání

6 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví § 44a § 44a Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky § 44b § 44b Odborná způsobilost Odborná způsobilost Pro nakládání s CHL a CHP klasifikovanými jako vysoce toxické Pro nakládání s CHL a CHP klasifikovanými jako vysoce toxické

7 Nařízení vlády 178/2000 Sb., ve znění NV č. 523/2002 Sb., a NV č. 441/2004 Sb., § 14 Hodnocení zdravotního rizika chemických faktorů a prachu § 14 Hodnocení zdravotního rizika chemických faktorů a prachu §§ 15 – 16 Hodnocení zdravotních rizik plynoucích z expozice olovu a jeho ionizovaných sloučenin a opatření k ochraně zdraví zaměstnanců §§ 15 – 16 Hodnocení zdravotních rizik plynoucích z expozice olovu a jeho ionizovaných sloučenin a opatření k ochraně zdraví zaměstnanců § 17 Chemické karcinogeny, pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity a mutageny § 17 Chemické karcinogeny, pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity a mutageny § 18 Hodnocení zdravotního rizika § 18 Hodnocení zdravotního rizika § 19 Opatření k ochraně zdraví při práci s chemickými karcinogeny nebo mutageny § 19 Opatření k ochraně zdraví při práci s chemickými karcinogeny nebo mutageny § 20 Kontrolované pásmo § 20 Kontrolované pásmo

8 NV č.178/2000 Sb., ve znění NV č. 523/2002 Sb., a NV č. 441/2004 Sb., Příloha 2 Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť a způsoby jejich měření a hodnocení Příloha 2 Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť a způsoby jejich měření a hodnocení Část A PEL a NPK-P chemických látek v pracovním ovzduší, Část A PEL a NPK-P chemických látek v pracovním ovzduší, část B PEL směsi chemických látek, část B PEL směsi chemických látek, část C Hodnocení inhalační expozice a strategie měření škodlivin v ovzduší pracovišť část C Hodnocení inhalační expozice a strategie měření škodlivin v ovzduší pracovišť Příloha č. 5 Přípustné hodnoty fyziologických ukazatelů pracovní zátěže Příloha č. 5 Přípustné hodnoty fyziologických ukazatelů pracovní zátěže Část E Postup při úpravách PEL v pracovním ovzduší a stanovení PEL při vyšších fyzických výkonech a při delší pracovní době než osm hodin Část E Postup při úpravách PEL v pracovním ovzduší a stanovení PEL při vyšších fyzických výkonech a při delší pracovní době než osm hodin

9 Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií........ Kritéria pro zařazování prací do kategorií upravuje příloha č. 1 Kritéria pro zařazování prací do kategorií upravuje příloha č. 1 Základním kritériem je hodnocení expozice podle naměřených koncentrací těchto látek v pracovním ovzduší v dýchací zóně a srovnání s kriteriálními hodnotami uvedenými pro jednotlivé kategorie Základním kritériem je hodnocení expozice podle naměřených koncentrací těchto látek v pracovním ovzduší v dýchací zóně a srovnání s kriteriálními hodnotami uvedenými pro jednotlivé kategorie Dýchací ústrojí nemusí být jedinou cestou vstupu CHL do organismu Dýchací ústrojí nemusí být jedinou cestou vstupu CHL do organismu Na expozici se může podílet i vstup zažívacím ústrojím a kůží Na expozici se může podílet i vstup zažívacím ústrojím a kůží Množství látky přijaté dýchacím ústrojím může výrazně kolísat zejména v závislosti na plicní ventilaci Množství látky přijaté dýchacím ústrojím může výrazně kolísat zejména v závislosti na plicní ventilaci

10 Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií........ V odůvodněných případech se berou v úvahu i výsledky vyšetření osob pomocí biologických expozičních testů a schopnost některých látek pronikat do organismu jinými cestami vstupu, například neporušenou kůží. V odůvodněných případech se berou v úvahu i výsledky vyšetření osob pomocí biologických expozičních testů a schopnost některých látek pronikat do organismu jinými cestami vstupu, například neporušenou kůží. Práce s CHL, pro které nejsou stanoveny hodnoty PEL nebo nejvyšší přípustné koncentrace (dále jen "NPK-P") v pracovním ovzduší, se kategorizuje individuálně na základě hodnocení jejich toxikologických vlastností a míry expozice při dané práci. Práce s CHL, pro které nejsou stanoveny hodnoty PEL nebo nejvyšší přípustné koncentrace (dále jen "NPK-P") v pracovním ovzduší, se kategorizuje individuálně na základě hodnocení jejich toxikologických vlastností a míry expozice při dané práci.

11 Kategorie druhá a) průměrné celosměnové koncentrace jsou vyšší než 0,3 jejich hodnot PEL, avšak nepřekračují hodnotu PEL ani hodnotu NPK-P stanovených zvláštním právním předpisem, a) průměrné celosměnové koncentrace jsou vyšší než 0,3 jejich hodnot PEL, avšak nepřekračují hodnotu PEL ani hodnotu NPK-P stanovených zvláštním právním předpisem, b) CHL, pro něž je stanovena zvláštním právním předpisem jen hodnota NPK-P, pokud se jejich koncentrace pohybují mezi 0,3 - 1 NPK-P, avšak hodnotu NPK-P nepřekračují, b) CHL, pro něž je stanovena zvláštním právním předpisem jen hodnota NPK-P, pokud se jejich koncentrace pohybují mezi 0,3 - 1 NPK-P, avšak hodnotu NPK-P nepřekračují, c) směsi CHL s předpokládaným aditivním účinkem, jestliže součet podílů celosměnových průměrných koncentrací jednotlivých látek v ovzduší z jejich hodnot PEL je vyšší než 0,3, ale nižší než 1, c) směsi CHL s předpokládaným aditivním účinkem, jestliže součet podílů celosměnových průměrných koncentrací jednotlivých látek v ovzduší z jejich hodnot PEL je vyšší než 0,3, ale nižší než 1, d) CH karcinogenům skupiny 1. a 2. a mutagenům skupiny 2. uvedeným ve zvl.právním předpisu a dalším CHL označovaným podle zvláštního právního předpisu větami R 26, R 27, R 28 a jejich kombinacemi, větami R 39, R 42, R 43, R 45, R 46 a R 49, R 60, R 61 nebo nebezpečným látkám uvedeným ve zvláštním právním předpisu, pokud práce s nimi nenáleží podle výsledků komplexního hodnocení expozice zaměstnanců do kategorie vyšší. d) CH karcinogenům skupiny 1. a 2. a mutagenům skupiny 2. uvedeným ve zvl.právním předpisu a dalším CHL označovaným podle zvláštního právního předpisu větami R 26, R 27, R 28 a jejich kombinacemi, větami R 39, R 42, R 43, R 45, R 46 a R 49, R 60, R 61 nebo nebezpečným látkám uvedeným ve zvláštním právním předpisu, pokud práce s nimi nenáleží podle výsledků komplexního hodnocení expozice zaměstnanců do kategorie vyšší.

12 Kategorie třetí a) průměrné celosměnové koncentrace CHL překračují hodnotu PEL, avšak nepřekračují hodnotu NPK-P nebo, pokud pro danou látku není hodnota NPK-P stanovena, nepřekračují trojnásobek hodnoty jejího PEL, a) průměrné celosměnové koncentrace CHL překračují hodnotu PEL, avšak nepřekračují hodnotu NPK-P nebo, pokud pro danou látku není hodnota NPK-P stanovena, nepřekračují trojnásobek hodnoty jejího PEL, b) CHL, pro něž je stanovena zvláštním právním předpisem jen hodnota NPK-P, pokud je hodnota NPK-P překročena, b) CHL, pro něž je stanovena zvláštním právním předpisem jen hodnota NPK-P, pokud je hodnota NPK-P překročena, c) směsi CHL s předpokládaným aditivním účinkem, jestliže součet podílů celosměnových průměrných koncentrací jednotlivých látek v ovzduší z jejich hodnot PEL je vyšší nebo roven 1, ale nižší než 2, c) směsi CHL s předpokládaným aditivním účinkem, jestliže součet podílů celosměnových průměrných koncentrací jednotlivých látek v ovzduší z jejich hodnot PEL je vyšší nebo roven 1, ale nižší než 2, d) pracovním procesům s rizikem chemické karcinogenity d) pracovním procesům s rizikem chemické karcinogenity

13 Kategorie čtvrtá Do čtvrté kategorie se zařazují práce, při nichž jsou překročeny kriteriální hodnoty pro zařazení do třetí kategorie Do čtvrté kategorie se zařazují práce, při nichž jsou překročeny kriteriální hodnoty pro zařazení do třetí kategorie

14 Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodů přípravy na povolání těhotným ženám a kojícím ženám jsou zakázány práce s chemickými látkami uvedené těhotným ženám a kojícím ženám jsou zakázány práce s chemickými látkami uvedené v § 2, písmeno h – n v § 2, písmeno h – n mladistvým jsou zakázány práce s chemickými látkami uvedené mladistvým jsou zakázány práce s chemickými látkami uvedené v § 6, písmeno f - m v § 6, písmeno f - m

15 Počet všech exponovaných zaměstnanců podle faktorů (kat. 2+2R+3+4)

16 Počet všech exponovaných zaměstnanců podle faktorů a kategorií

17 Chemické látky – počet exp. zaměstnanců celkem 162 810

18 Počet exponovaných zaměstnanců exp. chem. látkám – členění podle krajů

19 Nejvýznamnější OKEČ podle počtu zaměstnanců exponovaných chemickým látkám A. Zdravotní a sociální péčeB. Výroba chem. látek, přípravkůC. Výroba strojů a zařízení D. Výroba kovových výrobkůE. Výroba motor. vozidel F. Výroba el. strojů a zařízení G. Výroba plast. výrobkůH. Výroba nekovových minerálních výrobků I. Zemědělství J. Výroba brašnářských výrobků a obuvi K. StavebnictvíL. Výroba nábytkuM. Výroba zákl. kovůa N. VzděláváníO. Ost. podnikatelské činnosti hutních výrobků

20 Nejvýznamnější OKEČ podle počtu zaměstnanců exponovaných chem. látkám – členění podle krajů - zdravotnictví a soc. péče - výroba kovových výrobků- výroba kovových výrobků - výr. kovov. výrobků - ostatní OKEČ

21 Vývoj počtu profesionálních onemocnění hlášených v České republice

22 Nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání hlášené v ČR v roce 2005 podle kapitol seznamu nemocí z povolání

23

24 Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami hlášené v roce 2002 v ČR Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami hlášené v roce 2005 v ČR

25 Příčiny prof. astma bronchiale hlášené v roce 2005

26 Příčiny prof. alergického onemocnění dýchacích cest hlášené v roce 2005

27 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Veřejné zdraví a chemické látky a přípravky v pracovním prostředí Legislativa – aktuální stav a výhled MUDr. Anežka Sixtová Ministerstvo zdravotnictví."

Podobné prezentace


Reklamy Google