Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

-ÚVOD -STANOVY, -VÝBOR, kontrolní komise -Domovní řád, -Placení záloh – voda, spol. elektřina, -Placení záloh na běžnou správu domu (krátkodobé zálohy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "-ÚVOD -STANOVY, -VÝBOR, kontrolní komise -Domovní řád, -Placení záloh – voda, spol. elektřina, -Placení záloh na běžnou správu domu (krátkodobé zálohy."— Transkript prezentace:

1 -ÚVOD -STANOVY, -VÝBOR, kontrolní komise -Domovní řád, -Placení záloh – voda, spol. elektřina, -Placení záloh na běžnou správu domu (krátkodobé zálohy KZ), -Placení dlouhodobých záloh (DZ), -Spojení s jiným domem, -Ostatní -Závěr Místo konání jednání: první u starosty, pak ???? SVJ domu 9. května 483 a 484

2 ÚVOD Řízení SVJ - SAMI – problém s účetnictvím ?? viz. dále - Pod družstvem CÍL Šlapanice (167,- + 20,- na byt za měsíc = 17952,-) + platby za vodu, spol. el, KZ a DZ SVJ domu 9. května 483 a 484

3 KONTROLNÍ KOMISE: nevytvářet VÝBOR -min. 3 členové, -Jednání pravidelně 1 x za 3 měsíce u předsedy, -Volební řád -Návrh kandidátky uzavřen kandidáti: Polášek Petr, Dobrovolná Naděžda Bližňáková Renata

4 SVJ domu 9. května 483 a 484 STANOVY -Název - Společenství vlastníků jednotek domu 9. května 483 a 484, -Shromáždění 1x ročně (schválení účetní závěrky, plán na další rok), mimořádné svolání = 25% všech hlasů, -VZNIK SVJ - 8.ledna 2009 (doručením 3. majiteli), -Ustanovující shromáždění do 60 dnů od vzniku, -Nejvyšším orgánem společenství je shromáždění, které tvoří členové společenství, -Orgány SVJ = VÝBOR SVJ (volený na 3 roky), SHRNUTÍ

5 SVJ domu 9. května 483 a 484 STANOVY Podmínka nadpoloviční většiny všech členů společenství: - zvolení nebo odvolání členů výboru, SHRNUTÍ

6 SVJ domu 9. května 483 a 484 STANOVY Podmínka tříčtvrtinové většiny hlasů členů společenství : 1.schválení nebo změně stanov, 2.změně prohlášení vlastníka budovy, 3.uzavření smlouvy o zástavním právu k jednotkám, 4.způsobu rozúčtování cen služeb na jednotlivé členy, 5.rozdělení zisku z hospodaření společenství, 6.schválení roční účetní závěrky, 7.Schválení výše záloh 8.k přijetí usnesení o modernizaci, rekonstrukci, stavebních úpravách společných částí domu a opravách společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, 9.uzavření smlouvy o dílo na investiční akce v domě, kde pořizovací náklady na zhotovení díla přesahují částku 250 000 Kč článek 17 stanov. SHRNUTÍ

7 SVJ domu 9. května 483 a 484 STANOVY Podmínka souhlasu všech členů společenství: -K přijetí usnesení o změně v účelu užívání stavby, o změně stavby, zcizení společných částí domu, -Úpravy, jimiž se mění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, SHRNUTÍ

8 SVJ domu 9. května 483 a 484 STANOVY -Právo účastnit se jednání shromáždění mají pouze členové společenství a manžel/manželka (druh/družka), -Kterýkoliv člen společenství může zmocnit jinou osobu, aby jej na shromáždění zastupovala ve všech úkonech s právem hlasovat ve výši jeho spoluvlastnického podílu. Plná moc musí mít písemnou formu, nemusí být ověřena. -Z jednání se pořizuje zápis (k nahlédnutí u předsedy). SHRNUTÍ

9 SVJ domu 9. května 483 a 484 STANOVY -Vyúčtování záloh na úhradu za služby provádí výbor 1x ročně, nejpozději do dubna, -Nedoplatek nebo přeplatek z vyúčtování je splatný do 6 kalendářních měsíců, -Dluhy za neplacení příspěvku je povinen výbor začít vymáhat jakmile člen nezaplatí pravidelnou měsíční platbu za 3 po sobě jdoucí měsíce, -výbor může rozhodnout o provedení drobných oprav, jejichž cena nepřesahuje 500 Kč na byt, SHRNUTÍ

10 SVJ domu 9. května 483 a 484 STANOVY NÁVRHY NA DALŠÍ DOPLNĚNÍ NEBYLY DÁNY

11 SVJ domu 9. května 483 a 484 Domovní řád -Dodržování nočního klidu (22.00-06.00), -Trvale zavírat vchodové dveře a od 21.00 zamykat, -Úklid v týdenním koloběhu (včetně spojovací chodby), -Uvolnění chodem, schodišť od věcí (požární ochrana), -Neukládat do sklepů větší množství hořlavého materiálu (papír, textil, dřevo, benzín a jiné hořlaviny), -Info na nástěnce. SHRNUTÍ

12 SVJ domu 9. května 483 a 484 Placení záloh -voda stanoví si vlastník sám -spol. elektřina 30Kč/byt/měsíc Zapsat ho excelu Co si musíme uvědomit Rok 2009 – 0 Kč (žádné opravy, modernizace), Vše se rozjíždí a nikdo není dokonalý, Pořizovat jen nejnutnější na chod domu a účetnictví,

13 SVJ domu 9. května 483 a 484 Placení záloh na běžnou správu domu (roční chod domu) -Pojištění (cca 5500 Kč) -Notář viz. dále (4500 – 5000 Kč) -Poplatky bance(500 Kč) -Drobné výdaje – (kolky, známky, papír, nástěnky, kopírování, razítko, schránka)(2000 Kč) -Odměny výboru(5000 Kč) -Odměna za vedení účetnictví(5000 Kč) Celkem cca 25000 Kč …. Na vlastníka = 3,2 Kč/m 2 měsíčně

14 SVJ domu 9. května 483 a 484 Notář: -Obesláno 25 notářů, ozvalo se 12 notářů, -Cena: 4500 – 5000 Kč -stanovený poplatek 3000 Kč za úkon, - 50 Kč / započatých 15 min., cestovní výdaje, -2x ověřená kopie stanov (obchodní rejstřík a SVJ), -po 18.00 hodině 100% navíc, Jak budeme platit když SVJ zatím nemá fin. Prostředky ? -zaplatí MěU a po založení SVJ a zaplacení prvních záloh se zaplatí zpět obci (v březnu), -samy (každý vlastník cca 650 Kč)

15 SVJ domu 9. května 483 a 484 Placení dlouhodobých záloh + plán oprav -Revize, drobné opravy, -Pro případ havárie, -Pro budoucí rekonstrukce, modernizace, opravy PLÁN OPRAV -2009: - -2010: v ýměna oken (chodba, sklepy) a vstupních dveří mříže na okna sklepních prostor(cca 100 000 Kč), -2011: odizolování domu(cca 100 000 Kč), -2015: zateplení domu(cca 500 000 Kč)

16 SVJ domu 9. května 483 a 484 Placení záloh -Začátek plateb od 1. března – KZ a DZ, od 1. dubna - voda a spol. el. (změna z MěU na SVJ, mimořádný odečet vody a el., dorovnání) -Splatnost do 20. dne v měsíci -Číslo účtu : ???Kód banky : ??? -Variabilní symbol: OÚ Rajhrad48300 Háša48301 Burešovi48302 Bližňáková48303 Černý48304 Dobrovolný + Dobrovolná48401 Královi48402 Otočková48403 Polášek48404

17 SVJ domu 9. května 483 a 484 Výběr Banky - V Rajhradě, internet. bankovnictví, min. poplatky, max. úrok ČS program DOMOV Poštovní banka – Postkonto neziskové organizace mBANKA Vedení účtu 150,-zdarma měsíční výpis, Vedení účtu, Vydání a vedení VISA, Internet, 50% sleva z poplatku na úvěr měsíční výpis, Vedení účtu, Vydání MaxKarta, Internet, měsíční výpis, Vedení účtu, Vydání VISA, Internet, Výběr z bankomatu 6,-20-30,- 1x zdarma pak 25,- platby2,- + 4,-20,-10,- úrok 0,8% do 1 mil. 0,3= do 50 000,- 0,5% nad 50 000,-2,3% Výběr bude upřesněn

18 SVJ domu 9. května 483 a 484 Účetnictví FIRMA -Poplatek 1500,- / měsíc -Zapsání položky v účetním deníku 20,- /položka -Účetní poradenství 500,- / hod. SAMY -KDO ??? -Nákup pokladny a dokumentů (účetní deník, příjmový / výdajový pokladní doklad, Kniha základy účetnictví SVJ …) -Roční odměna

19 SVJ domu 9. května 483 a 484 Výběr Pojištění domu -Živelné pohromy, -Pád letadla, stromu, -vandalismus, -odpovědnosti za škody z držení nemovitosti, -Následná finanční škoda, -Budova na 13 000 000,- -Doplňkové pojištění na 2 000 000,- -ČSOB pojišťovna -Česká pojišťovna -Triglav Výběr bude upřesněn

20 SVJ domu 9. května 483 a 484 Spojení s jiným domem Výhody: -Šetří výdaje, -Více členů výboru (za každý vchod jeden + 1), -Rychlejší spoření, Nevýhody: -Rekonstrukce současně u všech domů, -Horší hlasování, domluva se všemi vlastníky ZÁVĚR: 3x PRO, 3x PROTI dán prostor pro rozmyšlení do 23.1.2009, pak bude dáno definitivní stanovisko

21 SVJ domu 9. května 483 a 484 Ostatní Hasící přístroje: -v zákonech (vyhláškách) není stanoveno množství, -Může být stanoveno v kolaudačních materiálech nebo požárně bezpečnostním řešení domu (možná na obci u Patočkové), -Práškový HPR PG-6 11kg cena 1400 Kč, -Revize HPR 200 kč/kus

22 SVJ domu 9. května 483 a 484 Ostatní Daň z nemovitosti Kdo je na katastru nemovitostí dne 1.1.2009 platí daň za rok 2009, Přiznání dně do 31.1.2009 na místně příslušném finančním úřadě, Částka cca 250,- za byt

23 SVJ domu 9. května 483 a 484 ZÁVĚR UZAVŘENA KANDIDÁTKA DATUM A MÍSTO SHROMÁŽDĚNÍ -závislé od zápisu do katastru Královi, Polášek, -volného termínu notářky a starosty, -Pondělí 15-16 hod. (nejdříve 16.2. nebo 23.2.2009) -Místo u starosty v kanceláři, -Platba notářce MěÚ, pak SVJ


Stáhnout ppt "-ÚVOD -STANOVY, -VÝBOR, kontrolní komise -Domovní řád, -Placení záloh – voda, spol. elektřina, -Placení záloh na běžnou správu domu (krátkodobé zálohy."

Podobné prezentace


Reklamy Google