Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RWE GasNet, s.r.o.STRANA 1 V. Workshop Distribuce zemního plynu 28. a 29. února 2012, Brno – Plynárenská 499/1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RWE GasNet, s.r.o.STRANA 1 V. Workshop Distribuce zemního plynu 28. a 29. února 2012, Brno – Plynárenská 499/1."— Transkript prezentace:

1 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 1 V. Workshop Distribuce zemního plynu 28. a 29. února 2012, Brno – Plynárenská 499/1

2 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 2 Agenda dne 28. 2. 2012 >Platná legislativa v roce 2012 >Legislativní změny PTP a CR ERÚ s účinností od 1.1.2012 >Připravované změny ŘPDS v roce 2012 >Proces uzavírání Smluv o připojení (SoP) >Rezervace distribuční kapacity >Proces přerušení/ukončení distribuce >Změna dodavatele z pohledu OTE >Proces komunikace mezi systémy PDS a OTE >Webový portál – nové funkcionality >Projekt „Technický partner“

3 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 3 Agenda dne 28. 2. 2012 >Platná legislativa v roce 2012 >Legislativní změny PTP a CR ERÚ s účinností od 1.1.2012 >Připravované změny ŘPDS v roce 2012 >Proces uzavírání Smluv o připojení (SoP) >Rezervace distribuční kapacity >Proces přerušení/ukončení distribuce >Změna dodavatele z pohledu OTE >Proces komunikace mezi systémy PDS a OTE >Webový portál – nové funkcionality >Projekt „Technický partner“

4 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 4 Přehled platné legislativy v roce 2012 Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) Vyhláška č. 365/2009 Sb., o pravidlech trhu s plynem Vyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství Vyhláška č. 62/2011 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2000 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství Vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávnění přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu Vyhláška č. 210/2011 Sb., o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Řády PDS společností Net skupiny RWE

5 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 5 Agenda dne 28. 2. 2012 >Platná legislativa v roce 2012 >Legislativní změny PTP a CR ERÚ s účinností od 1.1.2012 >Připravované změny ŘPDS v roce 2012 >Proces uzavírání Smluv o připojení (SoP) >Rezervace distribuční kapacity >Proces přerušení/ukončení distribuce >Změna dodavatele z pohledu OTE >Proces komunikace mezi systémy PDS a OTE >Webový portál – nové funkcionality >Projekt „Technický partner“

6 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 6 Změny CR ERÚ s účinností od 1.1.2012 Změna struktury ceny pro klouzavou distribuční kapacitu (bod 13.4.) Nastaven obdobný princip výpočtu jako při výpočtu ceny za měsíční DK Změna koeficientů Změna podmínek pro možnost využití jednosložkové ceny (bod 13.1.8) Pokud je požadovaná DK vyšší než 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v předchozích 2 letech a tuto neprokáže, je pro účely stanovení ceny použita právě hodnota 120 % maximálního dosaženého denního odběru plynu v předchozích 2 letech Přiřazení ceny pro rok 2012 (rozhodné období 2011) Cena za distribuci podle 13.1.1. (tarif) je použita pro OM, u kterých byly v roce 2011 prováděny roční odečty Cena za distribuci podle 13.1.2. (logaritmus) je použita pro OM, u kterých byly v roce 2011 prováděny měsíční odečty

7 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 7 Přiřazení ceny dle bodu 13.1.5 až 13.1.7 CR ERÚ s účinností od 1.1.2012 Dle 13.1.5 u OM, kde byly v roce 2011 prováděny řádné roční odečty a nastavena logaritmická cena OM budou nově fakturována dle 13.1.1. (tarif) s ročními odečty Nová cena u těchto OM bude použita s účinností od 1.1.2012 Dle 13.1.6 u OM kategorie MO, kde byly v roce 2011 prováděny roční odečty, nastavena tarifní cena a roční spotřeba v posledních 3 letech nad 760 MWh OM budou přeřazena do kategorie VO, SO a nově fakturována dle 13.1.2 (logaritmus) s měsíčními odečty Změna bude realizována v průběhu roku 2012 a to vždy po roční fakturaci daného OM Dle 13.1.7 u OM, kde byly v roce 2011 prováděny měsíční odečty, nastavena logaritmická cena a roční spotřeba v posledních 3 letech byla pod 500 MWh OM kategorie VOSO budou přeřazena do kategorie MO a nově fakturována dle 13.1.1. (tarif) s ročními odečty OM kategorie MO s měsíční odečtovou jednotkou a logaritmickou cenou budou nově fakturována dle 13.1.1. (tarif) s ročními odečty Změna bude realizována s účinností od 1.3.2012

8 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 8 Změny vyhlášky 365/2009 Sb., o PTP, s účinností od 1.1.2012 § 53 odstavec 5 a) - Změna termínů pro podání žádosti o rezervaci DK u nově se připojujících OM a OM po NOP Žádost lze nově podat nejpozději 1 pracovní den do 10:00 před požadovaným datem zahájení distribuce § 53 odstavec 5 - Změna podmínek pro podání žádosti o rezervaci DK v souvislosti s přepisem na OM Nově je dostačující pouze řádně podaná a PDS přijatá žádost o připojení k distribuční soustavě. V roce 2011 byla v těchto případech, v okamžiku podání žádosti o rezervaci DK, vyžadována již uzavřená SoP § 53 - doplněny odstavce 6 a 7, které stanovují pravidla vícenásobné ZD do 1 OM OTE vyřizuje žádosti o ZD v pořadí, v jakém byly OTE obdrženy Podá-li žádost více účastníků trhu s plynem pro totéž OM se shodným požadovaným datem účinnosti ZD, považuje se za účinnou ZD, kterou OTE zaregistroval jako poslední V takovém případě OTE informuje o plánovaném uskutečnění ZD a oznámí registraci ZD všem dodavatelům a subjektům zúčtování, kteří jsou ZD dotčeni

9 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 9 Agenda dne 28. 2. 2012 >Platná legislativa v roce 2012 >Legislativní změny PTP a CR ERÚ s účinností od 1.1.2012 >Připravované změny ŘPDS v roce 2012 >Proces uzavírání Smluv o připojení (SoP) >Rezervace distribuční kapacity >Proces přerušení/ukončení distribuce >Změna dodavatele z pohledu OTE >Proces komunikace mezi systémy PDS a OTE >Webový portál – nové funkcionality >Projekt „Technický partner“

10 Název společnostiSTRANA 10 Připravované změny v Řádu provozovatele distribuční soustavy Proces podání žádosti o rezervaci DK a uzavření SOD u nově se připojujících OM a zahájení dodávky po NOP dle PTP § 53 odst. 5 Chyby žádosti o RDK musí být opraveny do následujícího pracovního dne do 14:00 po výzvě PDS, nejpozději však do 14:00 pracovního dne předcházejícího dni nejbližšího možného zahájení dodávek plynu (PDS vyzve k opravě chyb nejpozději do 12:00 téhož dne) Návrh na uzavření SOD předloží PDS nejpozději do pracovního dne předcházejícího dni nejbližšího možného zahájení dodávek plynu,UTP dodatek potvrdí nejpozději v den zahájení dodávky plynu ( montáž plynoměru). Bez uzavřené SOD nelze zahájit distribuci plynu. Pozn.: Za den nejbližšího možného zahájení dodávek se považuje pracovní den, od kterého je OPZ ze strany zákazníka připraveno k montáži měřicího zařízení.

11 RWE GasNet, s.r.o. STRANA 11 Připravované změny v Řádu provozovatele distribuční soustavy Nový důvod žádosti o ukončení rezervace DK Ukončení dodávky/distribuce plynu v případě odstoupení od smlouvy o dodávce plynu a/nebo smlouvy o sdružených službách dodávky plynu ze strany zákazníka dle EZ § 11a odst. 3 (neakceptace změny ceny či jiných smluvních podmínek ze strany zákazníka) Termíny pro podání žádosti o ukončení dodávky/distribuce plynu z důvodu neakceptace ceny jsou shodné s PTP § 57 odst. 1 Termíny pro ukončení dodávky/distribuce plynu z důvodu neakceptace ceny jsou shodné s PTP § 57 odst. 1

12 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 12 Agenda dne 28. 2. 2012 >Platná legislativa v roce 2012 >Legislativní změny PTP a CR ERÚ s účinností od 1.1.2012 >Připravované změny ŘPDS v roce 2012 >Proces uzavírání Smluv o připojení (SoP) >Rezervace distribuční kapacity >Proces přerušení/ukončení distribuce >Změna dodavatele z pohledu OTE >Proces komunikace mezi systémy PDS a OTE >Webový portál – nové funkcionality >Projekt „Technický partner“

13 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 13 Agenda 1.Typy připojování odběrných míst 2.Obsluha zákazníků při podávání žádostí o připojení 3.Distribuce plynu online 4.Hromadná komunikace 5.Rozdíly MO/DOM a VO/SO 6.Plány do budoucna 7.Závěr – důležité body pro urychlení procesu vyřízení žádosti o připojení Smlouvy o připojení k DS Úsek strategie DS

14 RWE GasNet, s.r.o. STRANA 14 Typy připojování odběrných míst (1/2) První připojení1. PZ je vybudované (přípojka) Z pohledu PDS se jedná o „standard“ Návrh SoP PZ je třeba budovat (přípojka anebo i plynovod) PDS musí stanovit technické podmínky (místo připojení k DS, tlaková hladina…) Technické podmínky => projekt => Návrh SoP Technická změna na odběrném místě2.2. Prověření dopadů změny MO, VO, SO může být komplexnější posouzení Může mít až dopad na provozování DS, posílení DS Technické podmínky (ne vždy) Návrh SoP Výměna plynoměru

15 RWE GasNet, s.r.o. STRANA 15 Typy připojování odběrných míst (2/2) Návrh SoP Údaje v žádosti a databázi souhlasí Připojení po předchozím odpojení Vždy nutné podat žádost o připojení k DS SoP uzavřené do 31.3.2011 => garance kapacity trvá 6 měsíců po zániku SoD Prověření platnosti SoP Údaje v žádosti a databázi nesouhlasí – prověření, časově náročnější V případě žádosti podané od 1.4.2011 garance kapacity trvá 36 měsíců po zániku SoD 3.Přepis (změna zákazníka na OM) Prověření údajů (jméno, adresa OM, EIC kód, charakter odběru, spotřebiče…) 4.Opětovné připojení

16 Obsluha zákazníků při podávání žádostí o připojení MO/DOM Všechny typy žádostí Individuální obsluha STRANA 16RWE GasNet, s.r.o. Zákazník Obchodník Zákaznická kancelář Technický partner Distribuce plynu online (web) Hromadná komunikace V případě budování PZ Individuální obsluha Všechny typy žádostí Individuální žádosti Přepisy Hromadné řešení žádostí Celý proces probíhá elektronicky PDS – úsek správy Všechny typy žádostí Individuální přístup V O/SO

17 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 17 Distribuce plynu online 6 kroků k podání žádosti o připojení -krok 1-krok 3 Mapové podklady Nápovědy pro zdárné vyplnění Automatické kontroly Snadné připojení plné moci

18 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 18 Hromadná komunikace (přepis) ŽoPKontrola ObchodníkPDS e-mail Návrh SoPPodpis SoP e-mail Celý proces probíhá elektronicky (e-mail + standardizované přílohy) Základní podmínky pro podání žádosti Oprávněné osoby + elektronický podpis Plná moc k zastupování zákazníka Důležité Úplnost a správnost vyplnění dat v žádostech o připojení o Kontrola žádosti => neúplnost/nesprávnost => vrácení k dořešení o Kontrola souladu s daty v databázi => rozpory je nutné řešit se zákazníkem Dodržení základních podmínek pro podání žádostí PDSObchodník

19 Rozdíly MO/DOM a VO/SO MO/DOM Standardní textace SoP šablona „všeobecné podmínky“ Termín dle vyhlášky o připojení návrh SoP do 30 dnů ode dne obdržení úplné žádosti Technické změny zpravidla malé dopady na DS Možno vyřizovat i hromadně VO/SO Možnost individuální textace SoP standardní vzor + individuální úpravy dle konkrétních podmínek Termín dle vyhlášky o připojení návrh SoP do 60 dnů ode dne obdržení úplné žádosti Technické změny mohou být velké dopady na DS možné dopady na dispečerské řízení soustavy změny typu měření (výměna plynoměru) Nutný individuální přístup STRANA 19RWE GasNet, s.r.o.

20 STRANA 20 Plány do budoucna DISTRIBUCE PLYNU ONLINE MO/DOM (léto 2012) Zlepšení nápověd, zlepšení automatických kontrol Implementace úložiště (např. možnost stažení návrhu SoP v elektronické podobě) Optimalizace na základě zkušeností VO/SO (léto 2012) Možnost podání žádosti o připojení elektronicky přes portál SO/VO – Aktualizace smluv o připojení (léto 2012) Obesílání zákazníků, kteří nemají uzavřenu SoP

21 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 21 Závěr – důležité body pro urychlení procesu vyřízení žádosti o připojení Splnění podmínek pro podání žádosti daným způsobem Úplné a správné vyplnění žádosti o připojení Identifikační údaje Výše odběrů ve správných jednotkách Spotřebiče a jejich spotřeby Podpis, souhlas vlastníka nemovitosti Plné moci Hromadná komunikace Elektronický podpis Plná moc Zamezení podávání duplicitních žádostí

22 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 22 Agenda dne 28. 2. 2012 >Platná legislativa v roce 2012 >Legislativní změny PTP a CR ERÚ s účinností od 1.1.2012 >Připravované změny ŘPDS v roce 2012 >Proces uzavírání Smluv o připojení (SoP) >Rezervace distribuční kapacity >Proces přerušení/ukončení distribuce >Změna dodavatele z pohledu OTE >Proces komunikace mezi systémy PDS a OTE >Webový portál – nové funkcionality >Projekt „Technický partner“

23 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 23 Žádosti o rezervaci DK – základní informace Základní typy rezervace DK Pevná distribuční kapacita na dobu neurčitou Přerušitelná distribuční kapacita na dobu neurčitou Pevná měsíční distribuční kapacita Přerušitelná měsíční distribuční kapacita Pevná klouzavá distribuční kapacita Způsob podání: Prostřednictvím webové aplikace „On-line servis PDS“ Pravidla a termíny pro podání, zpracování a schválení: Řídí se ustanoveními vyhlášky č. 365/2009 Sb., o pravidlech trhu s plynem (PTP), ve znění pozdějších změn

24 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 24 Žádosti o rezervaci DK Žádost o rezervaci DK pro nově se připojující zákazníky a zákazníky po NOP S účinností od 1.1.2012 lze podat žádost o rezervaci DK nejpozději 1 pracovní den do 10:00 před požadovaným datem zahájení distribuce Základní podmínkou podání žádosti je uzavřená Smlouva o připojení k distribuční soustavě a vyrovnané pohledávky za PDS (v případě NOP) PDS realizuje montáž měřidla nejdříve v termínu požadovaného připojení a nejpozději do pěti pracovních dnů od data požadovaného připojení Změna distribuční kapacity na dobu neurčitou Řídí se ustanovením § 12 vyhlášky 365/2009 Sb., o PTP Nutné podat nejpozději 5 pracovních dnů do 10:00 před požadovaným datem změny kapacity

25 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 25 Žádosti o rezervaci DK v souvislosti se standardní ZD Řídí se ustanoveními § 52 a § 53 vyhlášky 365/2009 Sb., o PTP Možnost provedení opravy chybně podané žádosti do 14:00 následujícího pracovního dne po dni, kdy PDS žadatele k opravě vyzval PDS vyhodnocuje obdržené žádosti o rezervaci DK nejpozději pátý pracovní den do 18:00 od předání informace o podání žádosti o ZD ze systému OTE V případě žádosti o rezervaci DK v souvislosti se SZD současně se změnou zákazníka na OM, je podmínkou jejího přijetí řádně podaná žádost o připojení k distribuční soustavě

26 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 26 Žádosti o rezervaci DK – krátkodobé produkty Měsíční distribuční kapacita Lze sjednat minimálně na 1 a maximálně na 11 měsíců vždy s účinností k prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce Nutné podat nejpozději 5 pracovních dnů do 10:00 před požadovaným zahájením distribuce Klouzavá distribuční kapacita Lze sjednat minimálně na počet plynárenských dnů určených počtem kalendářních dnů měsíce, ve kterém je zahájena distribuce, nebo do konce posledního plynárenského dne plynárenského měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla klouzavá DK zahájena Nutné podat nejpozději v den požadovaného zahájení distribuce do 10:00

27 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 27 Žádosti o rezervaci DK – specifické produkty 2 obdobné produkty - 1. je určený pro OM a 2. je určený pro PM Kapacita na dobu neurčitou ve výši historicky dosaženého denního maxima Řídí se ustanovením bodu 13.7 platného CR ERÚ Určen pro zákazníky, kteří nejsou schopni přesně predikovat svoji denní spotřebu a jsou tak vystaveni vysokému riziku účtování platby za překročení DK (zákazníky, kteří nechtějí aktivně řešit aktuální potřebu rezervované kapacity prostřednictvím krátkodobých produktů) Ve výpočtu kapacitní složky ceny je koeficient „a“ navýšen o 5% Pokud dojde k překročení rezervované DK, není zákazníkovi účtována platba za překročení DK Předávací místo mezi distribučními soustavami Řídí se ustanovením bodu 13.10 platného CR ERÚ V případě, že je DK rezervována ve výši nejvyššího skutečně dosaženého denního odběru plynu za poslední 3 roky, není v případě překročení rezervované DK účtována platba za překročení

28 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 28 Žádosti o rezervaci DK – specifické produkty Zkušební provoz Řídí se ustanovením § 13 vyhlášky 365/2009 Sb., o PTP Určen pro nově se připojující zákazníky, zákazníky s charakterem odběru technolog, kteří provedli rekonstrukci OPZ a zákazniky, u kterých došlo k změně typu měření z C na A nebo B Nutné podat nejpozději 5 pracovních dnů do 10:00 před požadovaným zahájením distribuce CNG plnící stanice Řídí se ustanovením bodu 13.13 platného CR ERÚ Pokud je v odběrném místě zákazníka instalováno více odběrných plynových zařízení, je podmínkou uplatnění této ceny samostatné měření odběru plynu plnicí stanicí Cena za distribuci je jednosložková (pouze komoditní složka)

29 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 29 Žádosti o rezervaci DK – specifické produkty Jednosložkový tarif Řídí se ustanovením bodu 13.1.8 platného CR ERÚ Určen pro zákazníky, kteří převážnou část své roční spotřeby plynu kumulují pouze v několika dnech v průběhu roku a po zbytek roku mají nulovou spotřebu Nelze kombinovat s měsíční a klouzavou distribuční kapacitou Nutné sjednat minimálně na 12 kalendářních měsíců Vstupní a výstupní bod distribuční soustavy v PM přeshraničního plynovodu Řídí se ustanovením bodu 13.11 platného CR ERÚ Odlišná cena pro vstupní a výstupní bod distribuční soustavy Vstupní bod distribuční soustavy v PM výrobny plynu Řídí se ustanovením bodu 13.12 platného CR ERÚ Cena za kapacitu 10 Kč/tis. m3

30 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 30 Rekapitulace termínů podávání všech žádostí a jejich schválení ze strany PDS Typ žádosti Termín pro podání žádosti Schválení žádosti ze strany PDS Účinnost rezervace DK Žádost o rezervaci DK v souvislosti se standardní ZD 10 pracovních dnů do 10:00 před požadovaným datem zahájení distribuce Do pátého pracovního dne do 18:00 po obdržení informace o přijetí žádosti ze systému OTE Od data uvedeného v žádosti o rezervaci DK Žádost o rezervaci DK v souvislosti se standardní ZD - nově se připojující zákazník, připojení po NOP 1 pracovní den do 10:00 před požadovaným datem zahájení distribuce V den podaní žádosti do 18:00 Od data uvedeného v žádosti o rezervaci DK Žádost o rezervaci DK - měsíční, zkušební provoz, změna kapacity na dobu neurčitou 5 pracovních dnů do 10:00 před požadovaným datem zahájení distribuce Do třetího pracovního dne do 12:00 od data podání žádosti Od data uvedeného v žádosti o rezervaci DK Žádost o rezervaci DK – klouzavá kapacita V den požadovaného zahájení distribuce do 10:00 hodin Do 72 hodin po obdržení žádosti Od data uvedeného v žádosti o rezervaci DK Žádost o rezervaci DK pro předávací místo mezi distribučními soustavami a pro předávací místo výrobny plynu 5 pracovních dnů do 10:00 před začátkem měsíce Do třetího pracovního dne do 12:00 od data podání žádosti Od data uvedeného v žádosti o rezervaci DK Žádost o rezervaci DK pro předávací místo přeshraničního plynovodu 1 kalendářní den do 8:00 před požadovaným datem zahájení distribuce 1 kalendářní den do 13:00 před požadovaným datem zahájení distribuce Od data uvedeného v žádosti o rezervaci DK

31 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 31 Zadávání odečtů prostřednictvím webové aplikace „On-line servis PDS“ Typ odečtu K jakému datu lze zadat Do kdy je možné zadat kontrolník libovolnému dni v měsíci nejpozději do 14 kalendářních dnů od data odečtu fakturační pouze k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci nejdříve v den data odečtu a nejpozději 2. pracovní den do 24:00 hodin od data odečtu při ZD k datu účinnosti ZD (novým obchodníkem), nebo k datu kalendářního dne předcházejícího účinností ZD (původním obchodníkem) nejdříve v den účinnosti ZD a nejpozději 2. pracovní den do 24:00 hodin od data účinnosti ZD při přepisu k datu ukončení smlouvy s původním zákazníkem, nebo k datu zahájení smlouvy s novým zákazníkem nejdříve v den data odečtu a nejpozději 2. pracovní den do 24:00 hodin od data odečtu Poznámka: Odečet je PDS přijat pouze v případě, pokud není identifikována chyba znemožňující jeho přijetí.

32 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 32 Agenda dne 28. 2. 2012 >Platná legislativa v roce 2012 >Legislativní změny PTP a CR ERÚ s účinností od 1.1.2012 >Připravované změny ŘPDS v roce 2012 >Proces uzavírání Smluv o připojení (SoP) >Rezervace distribuční kapacity >Proces přerušení/ukončení distribuce >Změna dodavatele z pohledu OTE >Proces komunikace mezi systémy PDS a OTE >Webový portál – nové funkcionality >Projekt „Technický partner“

33 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 33 Proces ukončení/přerušení dodávky/distribuce plynu Žádosti o ukončení/přerušení dodávky/distribuce plynu s termínem podání dle PTP § 57 odst. 1 Žádost o ukončení/přerušení dodávky plynu z důvodu neplacení Žádost o ukončení dodávky plynu s demontáží měřidla Žádost o přerušení dodávky plynu z důvodu rekonstrukce OM Žádost o ukončení dodávky/distribuce plynu z důvodu neakceptace ceny V uvedených případech PDS ukončí/přeruší dodávku/distribuci plynu v termínech dle PTP § 57 odst. 1 – do 3/5 pracovních dnů, v případě neposkytnutí součinnosti do 30 dnů.

34 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 34 Proces ukončení/přerušení dodávky/distribuce plynu Žádosti o ukončení dodávky/distribuce plynu s termínem podání 25 dnů před požadovaným datem ukončení dodávky/distribuce plynu Žádost o ukončení z důvodu změny dodavatele Žádost o ukončení z důvodu smlouvy na dobu určitou Žádost o ukončení z důvodu výpovědi smlouvy o dodávce ze strany zákazníka Žádost o ukončení z důvodu výpovědi smlouvy o dodávce ze strany obchodníka pro neplnění smluvních ustanovení V uvedených případech PDS ukončí dodávku/distribuci plynu k datu požadovanému uživatelem

35 Název společnostiSTRANA 35 Proces ukončení/přerušení dodávky/distribuce plynu Ukončení dodávky/distribuce plynu Rezervace distribuční kapacity OM/PM zaniká Dochází k odregistraci OM/PM v systému OTE Pro opětovné zahájení dodávky je nutné podat žádost o RDK k PDS a žádost o změnu dodavatele na OTE v termínech dle PTP Toto OM/PM bude uvedené jako ukončené v Přehledu změn rezervací distribuční kapacity na webovém portále Přerušení dodávky/distribuce plynu Rezervace distribuční kapacity v OM/PM trvá Dochází k pozastavení zasílání dat do systému OTE Při obnovení dodávky UTP pouze požádá o obnovení dodávky PDS prostřednictvím webového portálu Jsou účtovány platby za rezervovanou kapacitu resp. stálé platy Pokud bylo OM/PM odpojeno, při opětovné montáži plynoměru je nutné předložit revizní zprávu a tlakovou zkoušku

36 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 36 Agenda dne 28. 2. 2012 >Platná legislativa v roce 2012 >Legislativní změny PTP a CR ERÚ s účinností od 1.1.2012 >Připravované změny ŘPDS v roce 2012 >Proces uzavírání Smluv o připojení (SoP) >Rezervace distribuční kapacity >Proces přerušení/ukončení distribuce >Změna dodavatele z pohledu OTE >Proces komunikace mezi systémy PDS a OTE >Webový portál – nové funkcionality >Projekt „Technický partner“

37 Změna dodavatele pohledem OTE Workshop RWE distribuce, Brno, 28. 2. 2012 OTE, a.s. Jakub Nečesaný

38 Změna dodavatele pohledem OTE Autor: Jakub NečesanýDatum: březen 2012 Strana: 38 Agenda Změna dodavatele pohledem OTE Představení OTE Činnosti OTE Komunikace s OTE Obecné principy změny dodavatele Přehledné schéma druhů změn dodavatele Vyhodnocení změny dodavatele Scénáře vývoje změn dodavatele Pravidla odregistrace OPM ze systému OTE Pravidla paralelních změn dodavatele Závěr

39 Změna dodavatele pohledem OTE Autor: Jakub NečesanýDatum: březen 2012 Strana: 39 Představení OTE Jméno společnosti: OTE, a.s. Krátký popis:Operátor trhu s elektřinou a plynem Založeno:18. dubna 2001 (na základě energetického zákona č. 458/2000 Sb.) Registrováno: 2. července 2001 Trh s elektřinou:od 1. ledna 2002 Trh s plynem:od 1. ledna 2010 Vlastnictví:Český stát (100% vlastník) Vlastnická práva vykonává Ministerstvo průmyslu a obchodu Je zajištěna neutralita ve vztahu k ostatním účastníkům trhu Sídlo:Praha, Česká republika Forma podnikání:Akciová společnost – základní kapitál 270 mil. Kč (~ 10.8 mil. EUR) Počet zaměstnanců:38 Jiné vlastnictví:Není dovoleno

40 Změna dodavatele pohledem OTE Autor: Jakub NečesanýDatum: březen 2012 Strana: 40 Činnosti operátora trhu Organizace krátkodobých trhů Sběr měřených dat od PPS, PDS Registrace bilaterálních kontraktů pro obchod Vyhodnocení a vypořádání odchylek mezi skutečnými a sjednanými velikostmi dodávek a odběrů jednotlivých subjektů zúčtování Řízení finančních toků a finančních rizik na trzích Administrace procesu změny dodavatele na odběrných místech Příprava dlouhodobé očekávané rovnováhy mezi dodávkami a odběry Předávání námětů na úpravy Pravidel trhu s elektřinou a plynem = > Shodně na trhu s elektřinou a plynem Administrace rejstříku emisních povolenek a jednotek

41 Změna dodavatele pohledem OTE Autor: Jakub NečesanýDatum: březen 2012 Strana: 41 Komunikace s OTE  Schéma komunikace mezi účastníky trhu 41 OTE je ústřední subjekt na trhu s elektřinou a plynem, jehož prostřednictvím dochází ke komunikaci i mezi ostatními účastníky trhu OTE definuje standardy všech zpráv v rámci procesu změny dodavatele Centrální platforma, jeden datový sklad pro všechny účastníky trhu sloužící pro fakturaci

42 Změna dodavatele pohledem OTE Autor: Jakub NečesanýDatum: březen 2012 Strana: 42 Změna dodavatele plynu Pravidla trhu s plynem definují 2 druhy změny dodavatele  Standardní změnu dodavatele (SZD)  Rychlou změnu dodavatele (RZD) Rozlišují se typy změn (využívají se scénáře pro standardní změnu dodavatele)  S1 – Změna dodavatele plynu za jiného dodavatele plynu  S2 – Změna dodavatele plynu z dodavatele poslední instance  S3 – Změna dodavatele se změnou zákazníka v odběrném místě  R1 – Zahájení dodávek do odběrného místa nově připojeného zákazníka  R2 – Zahájení dodávek do odběrného místa po neoprávněném odběru plynu a/nebo neoprávněné distribuci plynu Standardní změna dodavatele plynu se realizuje ve dvou režimech  Standardní (typy S1, S2, S3) – změna dodavatele se posuzuje nejdéle 10 pracovních dnů  Zrychlený (typy R1, R2) – změna dodavatele je vyřízena nejrychleji v rámci 1 pracovního dne Rychlá změna dodavatele je možná v případě, že  Není zajištěno dostatečné finanční zajištění účastníka trhu u OTE  Není zajištěno dostatečné finanční zajištění účastníka trhu u některého PDS  Dojde v rámci SZD k zamítnutí rezervace kapacity a zároveň nebude existovat souhlas s pokračováním dodávek plynu v odběrném místě zákazníka ze strany stávajícího dodavatele a jeho SZ ( neplatí při nesplnění předepsaných povinností nového dodavatele)

43 Změna dodavatele pohledem OTE Autor: Jakub NečesanýDatum: březen 2012 Strana: 43 Změna dodavatele plynu Požadavek na změnu dodavatele zasílá vždy nový dodavatel. V rámci standardní změny dodavatele je nutné vyplnit typ změny (S1,...,R2). Bez vyplnění typu změny je žádost odmítnuta! Kromě jiného je nutné vyplnit i typ smlouvy (CCS – Smlouva o sdružených službách dodávky plynu, CSU – Smlouva o dodávce plynu) – důležité pro zvolení komunikačního scénáře Nejdříve je možné zaslat do systému OTE požadavek na standardní změnu dodavatele 4 měsíce před účinností změny dodavatele, nejzazší termín pro podání tohoto požadavku je 10. resp. 1. pracovní den do 10:00 hodin před účinností změny dodavatele Žádost o změnu dodavatele je možné zaslat s platností od libovolného dne v měsíci U standardní změny dodavatele s typem změny S3, R1 a R2 není umožněno stávajícímu dodavateli zaslat požadavek na pozastavení změny dodavatele. Nejsou relevantní ani další komunikační scénáře týkající se stávajícího dodavatele a stávajícího subjektu zúčtování, jako např. odeslání žádosti o pokračování dodávek ze strany OTE stávajícímu dodavateli a subjektu zúčtování Zamítnutí rezervace distribuční kapacity, pozastavení změny dodavatele ze strany stávajícího dodavatele a potvrzení změny dodavatele ze strany nového dodavatele musí obsahovat důvody zaslání těchto zpráv Nový SZ a PDS se mohou vyjadřovat ke změně dodavatele opakovaně až do termínu dle PTP

44 Změna dodavatele pohledem OTE Autor: Jakub NečesanýDatum: březen 2012 Strana: 44 Standardní změna dodavatele (typ S1, S2, S3) Kalendářní den 6:00 – nejbližší možná účinnost změny dodavatele od podání požadavku v systému OTE 10. pracovní den 10:00 před účinností změny dodavatele 5. pracovní den 12:00 od podání požadavku Termín pro registraci odběrného místa Výsledek posouzení žádosti ze strany OTE 8. pracovní den 19:00 od podání požadavku 1 – Požadavek na změnu dodavatele 2 – Potvrzení/zamítnutí rezervace distribuční kapacity 3 – Zpětvzetí žádosti ze strany nového dodavatele nebo pozastavení žádosti ze strany stávajícího dodavatele 4 – Žádost o pokračování dodávek plynu 5 – Potvrzení změny dodavatele 6 – Souhlas s pokračováním dodávek do odběrného místa 7 – Registrace odběrného místa 8 – Potvrzení/zamítnutí převzetí odpovědnosti za odchylku 9 – Výsledek vyhodnocení žádosti o změnu dodavatele 5. pracovní den 18:00 od podání požadavku Termín pro: Potvrzení/zamítnutí rezervace distribuční kapacity Zpětvzetí žádosti novým dod. nebo pozastavení žádosti stávajícím dodavatelem Potvrzení/zamítnutí převzetí odpovědnosti za odchylku 8. pracovní den 14:00 od podání požadavku Termín pro: Potvrzení souhlasu zákazníka Souhlas s pokračováním dodávek do odběrného místa Podání požadavku na změnu dodavatele s důvody S1, S2 a S3 v systému OTE

45 Změna dodavatele pohledem OTE Autor: Jakub NečesanýDatum: březen 2012 Strana: 45 Standardní změna dodavatele (typ R1, R2) 1 – Požadavek na změnu dodavatele 2 – Potvrzení/zamítnutí rezervace distribuční kapacity 3 – Potvrzení/zamítnutí převzetí odpovědnosti za odchylku 4 – Registrace odběrného místa 5 – Výsledek vyhodnocení žádosti o změnu dodavatele Podání požadavku na standardní změnu dodavatele s typem R1 a R2 v systému OTE 1. pracovní den 10:00 před účinností změny Stejný pracovní den 18:00 od podání požadavku Termín pro: Potvrzení/zamítnutí rezervace distribuční kapacity Potvrzení/zamítnutí převzetí odpovědnosti za odchylku Registrace odběrného místa Pracovní den 6:00 – nejbližší možná účinnost změny od podání požadavku v systému OTE Nejzazší termín pro posouzení žádosti ze strany OTE (je možno i dříve)

46 Změna dodavatele pohledem OTE Autor: Jakub NečesanýDatum: březen 2012 Strana: 46 Vyhodnocení ZD Systém OTE vyhodnocuje změny dodavatele na základě přijatých zpráv v rámci každé změny dodavatele Existuje mnoho scénářů vývoje změny dodavatele (viz dále), všechny scénáře jsou pevně dané OTE vyhodnocuje, OTE není arbitr sporů mezi dodavateli, nebo mezi zákazníky a dodavateli OTE nedisponuje smlouvami ani výpověďmi smluv mezi zákazníky a dodavateli OTE se spoléhá pouze na elektronické zprávy OTE eviduje vztahy mezi zákazníky a dodavateli pro správné vyhodnocení odchylek, proto je důležité znát výsledek změn dodavatele před termínem účinnosti změny dodavatele  Vazba na vyrovnávání odchylek naturálně (větší důraz na přesnost dat než v elektroenergetice)  Audity vyhodnocení odchylek Denně OTE přijímá množství dotazů ze strany ERÚ na průběh změn dodavatele na odběrných místech zákazníků (řešení sporů, dotazy)

47 Změna dodavatele pohledem OTE Autor: Jakub NečesanýDatum: březen 2012 Strana: 47 Scénáře vývoje ZD Nový dodavatel vezme žádost o změnu dodavatele zpět podle § 52 odst. 9 PTP  Ihned po přijetí této zprávy dojde k úplnému stornu žádosti, období dodávek stávajícího dodavatele a stávajícího SZ není dotčeno Nový SZ nezašle souhlas s převzetím odpovědnosti za odchylku podle § 52 odst. 10 PTP  Žádost o změnu dodavatele je ukončena jako zamítnutá, období dodávek stávajícího dodavatele a stávajícího SZ není dotčeno Stávající dodavatel pozastaví změnu dodavatele podle § 52 odst. 8 PTP  Pokud nový dodavatel zašle souhlas zákazníka se změnou dodavatele podle § 52 odst. 13, je změna dodavatele vyhodnocena ve prospěch nového dodavatele  Pokud nový dodavatel nezašle souhlas zákazníka se změnou dodavatele, je změna dodavatele zamítnuta, zákazníkovi dodává stávající dodavatel

48 Změna dodavatele pohledem OTE Autor: Jakub NečesanýDatum: březen 2012 Strana: 48 Scénáře vývoje ZD PDS zamítne možnost rezervace distribuční kapacity novému dodavateli + stávající dodavatel a jeho SZ je OTE 5. prac. den po 18. hodině od přijetí požadavku na změnu dodavatele vyzván k pokračování dodávek plynu zákazníkovi dle § 52 odst. 7 PTP (zpráva GA7)  Pokud stávající dodavatel a stávající SZ souhlasí s pokračováním dodávek podle § 52 odst. 14 PTP, zákazníkovi dodává i nadále stávající dodavatel a stávající SZ  Pokud stávající dodavatel nebo SZ nezašle souhlas s pokračováním dodávek, je na odběrném místě zákazníka umožněna rychlá změna dodavatele  Pokud neproběhne úspěšně rychlá změna dodavatele, je OPM zákazníka odregistrováno ze systému OTE se všemi důsledky (např. odpojení zákazníka ze strany PDS)!!!  Je nezbytně nutné hlídat zprávy vyzývající k pokračování dodávek (GA7) a adekvátně na ně reagovat podle potřeby

49 Změna dodavatele pohledem OTE Autor: Jakub NečesanýDatum: březen 2012 Strana: 49 Odregistrace OPM v CS OTE Dodavatel se na OPM přiřazuje pouze prostřednictvím změny dodavatele SZ se na OPM přiřazuje  Změnou dodavatele  Změnou SZ na OPM Prodlužování a zkracování dodávek do OPM se realizuje speciálními komunikačními scénáři, nikoli prostřednictvím procesu změny dodavatele Systém OTE denně vyhodnocuje stav všech OPM a v případě, že hrozí nějaký nepřípustný stav na OPM, zasílá informační zprávy o tomto stavu všem dotčeným stranám Stavy OPM vedoucí k odregistraci OPM ze systému OTE  GAV – Nedokončená změna dodavatele s nepokračováním dodávek  GR9 – Ukončení role dodavatele na daném odběrném místě  GR9 – Ukončení převzetí odpovědnosti za odchylku na OPM ze strany SZ  GAV, GAW – Uzamčení RÚT s rolí dodavatele nebo SZ na OPM, nespadající pod DPI V případě, že není nepřípustný stav včas vyřešen, je OPM zákazníka odregistrováno ze systému OTE se všemi důsledky (např. odpojení zákazníka ze strany PDS)!!!  Je nezbytně nutné hlídat výše uvedené varovné zprávy

50 Změna dodavatele pohledem OTE Autor: Jakub NečesanýDatum: březen 2012 Strana: 50 Paralelní změna dodavatele – změna dodavatele od min. dvou obchodníků na jedno OPM ke stejnému dni účinnosti Systém OTE vyhodnocuje změny dodavatele v pořadí jejich zaslání Platí poslední vyhodnocená změna dodavatele......vyjma případů, kdy  je zasláno zpětvzetí druhé žádosti o změnu dodavatele ze strany nového dodavatele  dojde k zamítnutí změny dodavatele, pokud byla od data přijetí vyhodnocovaného požadavku na změnu dodavatele na dané období schválena jiná změna dodavatele Informace o paralelních změnách dodavatele se podává zprávou GBM Určující je výpis kmenových záznamů OPM ke zvolenému dni Pravidla paralelních ZD

51 Změna dodavatele pohledem OTE Autor: Jakub NečesanýDatum: březen 2012 Strana: 51 Pravidla paralelních ZD V případě, že byla potvrzena změna dodavatele na OPM a následně podá jiný dodavatel žádost o změnu dodavatele pro totéž OPM ke stejnému datu, je určující výsledek poslední žádosti o změnu dodavatele Pokud vyhodnocovaná změna dodavatele zasahuje do období již schválené změny dodavatele, je tato dříve schválená změna dodavatele zrušena (status požadavku se nezmění, jen není tato změna dodavatele účinná) Určující je výpis kmenových záznamů OPM ke zvolenému dni

52 Změna dodavatele pohledem OTE Autor: Jakub NečesanýDatum: březen 2012 Strana: 52 Závěr Je nutné sledovat zprávy, které OTE zasílá a reagovat na ně Zprávy je nezbytné zasílat v souladu s termíny a postupy uvedenými v Pravidlech trhu a Obchodních podmínkách OTE Podrobnosti zasílání jednotlivých zpráv jsou uvedeny v manuálu externích účastníků Od počátku roku 2010 jsme spolu s PDS intenzivně upravovali komunikaci a zasílání jednotlivých zpráv, aby se celý proces změny dodavatele 100% automatizoval Změny do minulosti v rolích na OPM nemohou být tolerovány, zejména ty, které se neustále opakují

53 jnecesany@ote-cr.cz

54 Změna dodavatele pohledem OTE Autor: Jakub NečesanýDatum: březen 2012 Strana: 54 Použité zkratky CDSCentrum datových služeb OTE ČRČeská republika DDen (časová perioda) ERUEnergetický regulační úřad EZEnergetický zákon HPSHraniční předávací stanice MMěsíc (časová perioda) MPOMinisterstvo průmyslu a obchodu MTOMimotoleranční odchylka N4GSpolečnost NET4GAS, s.r.o. NTNevyužitá tolerance OBAOperational Balancing Agreement OKTOrganizovaný krátkodobý trh OTE OMOdběrné místo OPMOdběrné/předací místo OTESpolečnost OTE, a.s. PDSProvozovatel distribuční soustavy PPLPřeshraniční plynovod PPSProvozovatel přepravní soustavy PSPlynárenská soustava PTPPravidla trhu s plynem (vyhl. č. 365/2009 Sb.) PZPProvozovatel zásobníku plynu RÚTRegistrovaný účastník trhu RZDRychlá změna dodavatele SBAShipper Balancing Agreement SEIStátní energetická inspekce SZSubjekt zúčtování SZDStandardní změna dodavatele VB PPSVirtuální bod PPS VPBVirtuální prodejní bod XML Formát zprávy (eXtended MultiLanguage) ZDZměna dodavatele ZD/ZOZávazek dodat/odebrat ZPZásobník plynu

55 Změna dodavatele pohledem OTE Autor: Jakub NečesanýDatum: březen 2012 Strana: 55 Číselník akcí CNRŽádost o zpětvzetí změny dodavatele ze strany nového dodavatele CRCPotvrzení rezervace přepravní kapacity CRDZamítnutí rezervace přepravní kapacity CSCPotvrzení souhlasu zákazníka se změnou dodavatele CSDZamítnutí pokračování dodávek plynu stávajícím dodavatelem CSRŽádost o pozastavení změny dodavatele ze strany stávajícího dodavatele CSSPotvrzení pokračování dodávek plynu stávajícím dodavatelem IRCSouhlas s přiřazením odpovědnosti za odchylku IRDOdmítnutí přiřazení odpovědnosti za odchylku IRPNávrh na změnu subjektu zúčtování ISDZamítnutí pokračování dodávek plynu stávajícím subjektem zúčtování ISSPotvrzení pokračování dodávek plynu stávajícím subjektem zúčtování IVCSouhlas s přiřazením odpovědnosti za odchylku při prodloužení/zkrácení dodávky IVDNesouhlas s přiřazením odpovědnosti za odchylku při prodloužení/zkrácení dodávky OBSŽádost o změnu pozorovatele SCRŽádost o změnu dodavatele SICZměna subjektu zúctování VARŽádost o prodloužení/zkrácení dodávky

56 Změna dodavatele pohledem OTE Autor: Jakub NečesanýDatum: březen 2012 Strana: 56 Číselník důvodů provedení akcí Typ akcePopisDůvod CRDZamítnutí rezervace distribuční kapacity AR1 - Nepodání žádosti o rezervaci DK/uzavření smlouvy v termínu AR2 - Nesplnění náležitostí žádosti o rezervaci DK/uzavření smlouvy AR3 – Nedostatečné finanční zajištění AR4 - Nepodání žádosti o uzavření smlouvy o připojení v termínu AR9 - Nesprávný typ smlouvy CSRŽádost o pozastavení změny dodavatele ze strany stávajícího dodavatele AR6 - Nedošlo k ukončení smlouvy AR7 - Písemná vůle zákazníka CSCPotvrzení změny dodavatele ze strany nového dodavatele AR7 - Písemná vůle zákazníka

57 Změna dodavatele pohledem OTE Autor: Jakub NečesanýDatum: březen 2012 Strana: 57 Číselník důvodů zamítnutí ZD 01Nepotvrzení rezervace distribuční kapacity ze strany PDS/PPS 02Nepotvrzení převzetí odpovědnosti za ochylku ze strany SZ 03Není zaregistrováno OPM na dané období 04Pozastaveno ze strany nového dodavatele 05Pozastaveno ze strany původního dodavatele 06Negativní kontrola finančního zajištění nového SZ 07Zpětvzetí žádosti o změnu dodavatele novým dodavatelem 51Nepotvrzení rezervace distribuční kapacity ze strany PDS/PPS + není zajištěna dodávka 52Nepotvrzení převzetí odpovědnosti za ochylku ze strany SZ + není zajištěna dodávka 54Pozastaveno ze strany nového dodavatele + není zajištěna dodávka 99Ostatní

58 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 58 Agenda dne 28. 2. 2012 >Platná legislativa v roce 2012 >Legislativní změny PTP a CR ERÚ s účinností od 1.1.2012 >Připravované změny ŘPDS v roce 2012 >Proces uzavírání Smluv o připojení (SoP) >Rezervace distribuční kapacity >Proces přerušení/ukončení distribuce >Změna dodavatele z pohledu OTE >Proces komunikace mezi systémy PDS a OTE >Webový portál – nové funkcionality >Projekt „Technický partner“

59 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 59 Informace o postupu PDS při zasílání náhradních hodnot alokací do systému OTE PDS v rámci zpracování procesu bilancování zasílá denně do systému OTE za OM s typem měření A předběžné hodnoty alokací. V případech, kdy u konkrétního OM dochází k výpadku dálkového přenosu dat (DPD), např. z důvodu technické závady na zařízení zajišťující DPD, postupuje PDS následujícím způsobem: Nevyčtenou hodnotu nahrazujeme hodnotou, která byla za dané OM PDS odeslána do systému OTE v příslušném dni předchozího týdne. PDS informuje prostřednictvím automatické e-mailové zprávy příslušného obchodníka s plynem o OM s typem měření A, u kterých nastal výpadek DPD a to vždy v 10:00 hodin daného dne. E-mailová zpráva obsahuje seznam konkrétních OM EIC a odhadnutých hodnot, které PDS za tato OM odešle do systému OTE.

60 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 60 Informace o postupu PDS při zasílání náhradních hodnot alokací do systému OTE Současně je příslušný obchodník s plynem v e-mailové zprávě vyzván, aby v případě, že má k dispozici skutečné hodnoty za tato OM, u kterých došlo k výpadku DPD, zaslal PDS jejich hodnoty v nm3 za předchozí plynárenský den na e-mailovou adresu: alokace_predbezne_hodnoty@rwe.cz a to nejpozději do 10:30 hodin daného dne. alokace_predbezne_hodnoty@rwe.cz PDS na základě dat obdržených dle výše uvedeného zasílá předběžné hodnoty za OM s typem měření A do systému OTE. Tímto způsobem je eliminováno riziko vzniku chyby při stanovení předběžné celkové odchylky příslušného obchodníka (subjektu zúčtování) v systému OTE způsobené nevyčtením předběžných hodnot.

61 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 61 GA3 – Opis žádosti o ZD V okamžiku podání žádosti o ZD novým obchodníkem do systému OTE. OTE PDS stávající obchodník a SZ nový obchodník a SZ Zprávy generované a odesílané ze systému OTE v případě podání žádosti o Změnu dodavatele (ZD) na dané OM: OTE GA8 – Požadavek na pozastavení procesu ZD stávající obchodník nový obchodník Přijímané zprávy ze systému OTE - obchodníky s plynem ovlivňující platnost smluvního vztahu uzavřeného mezi zákazníky a obchodníky - zpráva GA8

62 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 62 Přijímané zprávy ze systému OTE - obchodníky s plynem ovlivňující platnost smluvního vztahu uzavřeného mezi zákazníky a obchodníky - reakce na zprávu GA8 GAE - Potvrzení souhlasu zákazníka se ZD Reakce na zprávu GA8 podanou stávajícím obchodníkem, aby nedošlo k zamítnutí podané žádosti o ZD. OTE nový obchodník Zprávy generované a odesílané ze systému OTE v případě podání žádosti o Změnu dodavatele (ZD) na dané OM: OTE GA7 - Žádost o pokračování dodávek plynu v OM Reakce na zamítnutí RDK PDS nebo nepřevzetí odpovědnosti za odchylku novým SZ. stávající obchodník a SZ

63 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 63 Přijímané zprávy ze systému OTE - obchodníky s plynem ovlivňující platnost smluvního vztahu uzavřeného mezi zákazníky a obchodníky - zpráva GAH GAH - Potvrzení/zamítnutí pokračování dodávek plynu v OM stávajícím obchodníkem a jeho SZ Reakce stávajícího obchodníka, SZ na zprávu GA7. OTE Zprávy generované a odesílané ze systému OTE v případě podání žádosti o Změnu dodavatele (ZD) na dané OM: stávající obchodník a SZ Správná reakce příslušného obchodníka (SZ) na výše uvedené zprávy zasílané ze systému OTE je nutná z důvodu uzavřených smluv mezi obchodníkem a jeho zákazníkem.

64 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 64 Přijímané zprávy ze systému OTE - PDS ovlivňující platnost smluvního vztahu uzavřeného mezi PDS a obchodníky – reakce na zprávu GAH GRA - Informace o ukončení OM z důvodu nezajištění dodávky nebo převzetí odpovědnosti za odchylku Reakce na nepotvrzení pokračování dodávky stávajícím dodavatelem a jeho SZ při neúspěšné ZD. OTE Zprávy generované a odesílané ze systému OTE v případě ukončení registrace OM: Zpráva informuje o ukončení platnosti registrace daného OM v systému OTE a současně ukončuje platnost SOD uzavřené mezi PDS a stávajícím obchodníkem s plynem. PDS stávající obchodník a SZ

65 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 65 Přijímané zprávy ze systému OTE - PDS a obchodníky s plynem a jejich vzájemné vazby ovlivňující platnost smluvního vztahu uzavřeného mezi PDS a obchodníky - zpráva GR9 GR9 – Informace o ukončení OPM Upozornění na skutečnost, že na dané období (od-do) není OM v systému OTE evidován dodavatel, nebo není danému OM přiřazena zodpovědnost za odchylku. OTE Zpráva je OTE zasílána denně od 30. kalendářního dne před dnem, od kterého není k danému OM evidován dodavatel v systému OTE. Poznámka: V případě zkrácení dodávky stávajícím obchodníkem (může provést nejpozději 10 pracovních dnů před požadovaným dnem ukončení platnosti registrace OM v systému OTE) je zasílána od provedení zkrácení dodávky, tzn. nejpozději 10 pracovních dnů před ukončením platnosti registrace OM. PDS stávající obchodník a SZ

66 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 66 Přijímané zprávy ze systému OTE - PDS a obchodníky s plynem a jejich vzájemné vazby ovlivňující platnost smluvního vztahu uzavřeného mezi PDS a obchodníky - reakce na zprávu GR9 GBA – Žádost o prodloužení/zkrácení dodávky stávajícím dodavatelem Reakce stávajícího obchodníka na zprávu GR9. OTE V případě neprodloužení dodávky stávajícím obchodníkem, je PDS ze systému OTE zaslána zpráva GR8, která ukončí platnost registrace OM pod stávajícím obchodníkem a tím i platnost SOD uzavřené mezi PDS a stávajícím obchodníkem s plynem. stávající obchodník

67 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 67 Přijímané zprávy ze systému OTE - PDS ovlivňující platnost smluvního vztahu uzavřeného mezi PDS a obchodníky - reakce na zprávu GR9/GBA GR8 – Informace o ukončení OPM Reakce na ukončení platnosti registrace OM v systému OTE pod stávajícím obchodníkem z důvodu zkrácení dodávky (typ změny SVA) tímto obchodníkem nebo z důvodu neprodloužení pokračování dodávky v případě schválené ZD v systému OTE na dobu určitou. OTE Zprávy generované a odesílané ze systému OTE v případě ukončení registrace OM: Na základě doručení uvedené zprávy ze systému OTE končí platnost SOD uzavřené mezi PDS a stávajícím obchodníkem s plynem. PDS stávající obchodník a SZ

68 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 68 Agenda dne 28. 2. 2012 >Platná legislativa v roce 2012 >Legislativní změny PTP a CR ERÚ s účinností od 1.1.2012 >Připravované změny ŘPDS v roce 2012 >Proces uzavírání Smluv o připojení (SoP) >Rezervace distribuční kapacity >Proces přerušení/ukončení distribuce >Změna dodavatele z pohledu OTE >Proces komunikace mezi systémy PDS a OTE >Webový portál – nové funkcionality >Projekt „Technický partner“

69 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 69 Webová aplikace „On-line servis PDS“ Nové funkcionality nasazené v roce 2011 – 02/2012 Reklamace možnost podání reklamací pro OM/PM s ukončenou SoD automatické načítání čísla přístroje v reklamacích Odběrná místa rozšíření položek detailu OM o položky: platnost SOP, maximální kapacita ze SOP, plánované období odečtu, číslo dodatku k SOD, označení probíhajícího zkušebního provozu, zobrazení informace o CNG Přehled faktur možnost vyhledávání dílčích dokladů SDD dle EIC OM Žádost o rezervaci distribuční kapacity zprovozněno podávání žádosti o RDK z důvodu rychlé ZD Žádost o ukončení/přerušení distribuce plynu rozšíření podání žádostí o ukončení z důvodu neakceptace ceny Optimalizace výkonu portálu došlo k zrychlení nahrávání odečtů a žádostí (např. u dávky 1000 odečtů z původního času cca 25 min zrychleno na cca 3 min)

70 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 70 Webová aplikace „On-line servis PDS“ Připravované funkcionality Finanční jištění možnost uzavírání dodatků smluv o kauci Další typy odečtů podání kontrolního odečtu novým dodavatelem Další typy žádostí žádost o provedení mimořádného odečtu Optimalizace výkonu a stability portálu vyhledávání OM vyhledávání faktur odezev portálu při dalších činnostech Přístup do plánovacího kalendáře termín závisí na implementaci aplikace WFM

71 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 71 Agenda dne 28. 2. 2012 >Platná legislativa v roce 2012 >Legislativní změny PTP a CR ERÚ s účinností od 1.1.2012 >Připravované změny ŘPDS v roce 2012 >Proces uzavírání Smluv o připojení (SoP) >Rezervace distribuční kapacity >Proces přerušení/ukončení distribuce >Změna dodavatele z pohledu OTE >Proces komunikace mezi systémy PDS a OTE >Webový portál – nové funkcionality >Projekt „Technický partner“

72 Technický partner - nový způsob připojení zákazníka MO,DOM k DS bez starostí Výhody pro TP Nabídka dalších služeb, které může zákazníkovi poskytnout V budoucnosti www přístup k informacím o sítích přes webový portál Platba od RWE za provedení administrativy za zákazníka spojené s vyřešením smlouvy o připojení Výhody pro RWE Vstupy od zákazníka jsou bezchybné – TP se v problematice dobře orientuje Snižuje se počet kontaktů a dotazů na kontaktních místech TP řeší více zákazníků najednou, dokáže odpovědět zákazníkovi na většinu dotazů sám Výhody pro zákazníka Odpadá nutnost komunikace přímo s RWE a vícenásobné cestování na různá kontaktní místa TP pro zákazníka realizuje všechny činnosti od administrativy po realizaci plynovodní přípojky případně OPZ na klíč Využití expertních znalostí TP Garance kvality prací realizovaných TP Garance odkupu přípojky realizované TP Technický partner (TP) je novým komunikačním kanálem pro zákazníka Zákazník řeší činnosti spojené s připojením k distribuční soustavě kompletně s TP TP zajišťuje služby spojené s poskytováním informací ohledně postupu pro připojení zákazníka k distribuční soustavě s vyplňováním formuláře žádosti o připojení a zprostředkování smlouvy o připojení komunikací s OSS ohledně místa napojení a stanoviska k projektové dokumentaci (PD) zajištěním zpracování PD na plynovodní přípojku a OPZ získáním stanoviska k PD realizací plynovodní přípojky a případně OPZ Výhodné pro všechny strany RWE GasNet, s.r.o.STRANA 72

73 Technický partner – proces připojení Stanovisko k PD Stanovisko k PD SoP Technické podmínky Technické podmínky 1. TP pomáhá zákazníkovi se žádostí o připojení 2. TP distribuuje žádost OSS 3. TP převezme technické podmínky 4. TP připraví projektovou dokumentaci 5. TP distribuuje PD na OSS 6. TP převezme stanovisko k PD a SoP Vytvoření PD Žádost o připojení RWE GasNet, s.r.o.STRANA 73

74 Preferovanými obslužnými místy pro vyřízení SoP jsou zákaznické kanceláře, techničtí partneři a web 1. Žádost o připojení Technické podmínky Technické podmínky Žádost o připojení 1.Příjem žádosti, resp. podání žádosti – všechny obslužné kanály 2.Výstup - OSS stanoví technické podmínky připojení 3.ZS distribuují k zákazníkovi nebo Technický partner přebírá za zákazníka RWE DS (OSS) 10 dnů RWE ZS Komentář: Návaznost podání na Portálu kontrolou žádostí v ZS – pro pilotní fázi Aktivně komunikovaný kanál pro podání žádosti jsou ZS Legenda: OSS = operativní správa sítí RWE GasNet, s.r.o.STRANA 74

75 Přímo prováděné činnosti technickým partnerem a)Zpracování žádosti o připojení k distribuční soustavě b)Zprostředkování uzavření smlouvy o připojení (dále jen SoP) c)Výstavba nové plynovodní přípojky d)Příprava příslušných smluv souvisejících se zajištěním provozu plynovodní přípojky do doby jejího odkoupení Činnosti, které technický partner může zajistit prostřednictvím dalšího subjektu e) Zpracování projektové dokumentace na OPZ f) Zpracování projektové dokumentace na plynovodní přípojku g) Výstavba OPZ Činnosti dle bodu a) a b) hradí technickému partnerovi PDS, ostatní činnosti jsou předmětem smluvních ujednání mezi TP a zákazníkem Činnosti zajišťované technickým partnerem RWE GasNet, s.r.o.STRANA 75

76 Požadavky na TP Aby se právnická nebo podnikající fyzická osoba mohla stát TP, musí splnit tyto základní podmínky: Být vlastníkem certifikátu v požadovaném rozsahu dle TPG 923 01 - 1, 2. Předložit další nezbytné doklady opravňující ho k realizaci plynovodních přípojek (Oprávnění k montáži a opravám vyhrazených plynových zařízení, Osvědčení o odborné způsobilosti osob, živnostenský list atd. – přesná specifikace je uvedena v příloze MP) Má odpovídající administrativně-technické zázemí čímž se rozumí zejména: Počítač s připojením na internet Jmenování kontaktní osoby Jde o otevřený systém do něhož mají přístup firmy splňující výše uvedené požadavky RWE GasNet, s.r.o.STRANA 76

77 Počet uzavřených smluv s TP k 31.1.2012 Net Techničtí partneři Provozní oblast Techničtí partneři NetPrO RWE GasNet25 Plzeň15 Chomutov6 Votice11 Liberec11 VČP Net14 Dvůr Králové9 Pardubice9 JMP Net15 Jihlava5 Brno9 Kroměříž9 Hodonín9 SMP Net11 Olomouc6 Nový Jičín10 Karviná3 Celkem65Celkem 54 společností RWE GasNet, s.r.o.STRANA 77

78 Informace o technických partnerech na webu PDS Informace o službách, které zajišťují TP jsou k dispozici na následující adrese: www.rwe-gasnet.cz/cs/technicky-partner/www.rwe-gasnet.cz/cs/technicky-partner/ Přes tuto adresu je možné se dále dostat do kontaktního systému, kde se po zadání příslušné obce a po označení „Seznam technických partnerů“ objeví seznam konkrétních TP s nímž má příslušný PDS pro danou oblast uzavřenou příslušnou smlouvu Předpokládáme, že služeb TP budou převážně využívat zákazníci přímo na základě svých informací. Uvítáme však i provádění určité informační osvěty přímo i obchodníky s plynem, zvláště pak u nových zákazníků, kteří uvažují o připojení prostřednictvím výše uvedené služby TP. RWE GasNet, s.r.o.STRANA 78

79 STRANA 79RWE GasNet, s.r.o. DĚKUJEME ZA POZORNOST!

80 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 80 Agenda dne 29. 2. 2012 – praktická část >Ukázka správné práce s žádostmi o uzavření Smlouvy o připojení prostřednictvím mapového portálu a hromadné elektronické komunikace včetně řešení nejčastěji se vyskytujících chyb >Ukázka správné práce s webovou aplikací „On-line servis PDS“ - zadávání odečtů a požadavků na mimořádnou fakturaci - řešení reklamací - informace o OM zákazníků >Nejčastější chyby při zadávání odečtů >Podávání žádostí o RDK - chybová hlášení >Upozornění na problematické oblasti při zpracování žádostí o rezervaci distribuční kapacity a vzájemné souvislosti s navazujícími procesy - podpis dodatků SoD - proces rychlé ZD - zasílané scany žádostí o SOP - proces upomínání >Odpovědi na konkrétní dotazy

81 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 81 Agenda dne 29. 2. 2012 – praktická část >Ukázka správné práce s žádostmi o uzavření Smlouvy o připojení prostřednictvím mapového portálu a hromadné elektronické komunikace včetně řešení nejčastěji se vyskytujících chyb >Ukázka správné práce s webovou aplikací „On-line servis PDS“ - zadávání odečtů a požadavků na mimořádnou fakturaci - řešení reklamací - informace o OM zákazníků >Nejčastější chyby při zadávání odečtů >Podávání žádostí o RDK - chybová hlášení >Upozornění na problematické oblasti při zpracování žádostí o rezervaci distribuční kapacity a vzájemné souvislosti s navazujícími procesy - podpis dodatků SoD - proces rychlé ZD - zasílané scany žádostí o SOP - proces upomínání >Odpovědi na konkrétní dotazy

82 Elektronická Žádost o připojení k distribuční soustavě RWE GasNet, s.r.o.STRANA 82

83 Elektronická Žádost o připojení k distribuční soustavě Distribuce plynu online je bezplatnou aplikací pro podání Žádosti o připojení k distribuční soustavě. Žádost o připojení k distribuční soustavě je určena pro uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě v kategorii Maloodběratel a Domácnost do výše ročního odběru 630 MWh. Přístup http://www.rwe-gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/http://www.rwe-gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/ RWE GasNet, s.r.o.STRANA 83

84 Využití Žádosti Nový odběr – dosud nebylo instalováno měřidlo, jedná se o novostavby, nově vytvořené jednotky v bytových domech apod. Obnovení odběrného místa (opětovné připojení ) – v minulosti demontováno měřidlo z důvodu rekonstrukce, nevyužívání odběrného místa apod. Přepis – změna zákazníka na odběrném místě Změna dodavatele – změna obchodníka Technická změna – změna spotřebičů ( počet, výkon) RWE GasNet, s.r.o.STRANA 84

85 Výhody elektronické Žádosti Výhody Pohodlné a přehledné řešení Významná úspora času Pomoc při vyplňování v podobě interaktivní nápovědy Mapová podpora pro správnou lokalizaci odběrného místa/zájmového území Podpora Video s ukázkou vyplnění Žádosti o připojení k distribuční soustavě Leták ke stažení v pdf. RWE GasNet, s.r.o.STRANA 85

86 Kroky elektronické Žádosti Krok 1 Důvod Žádosti Krok 2 Identifikační údaje Krok 3 Odběrné místo Krok 4 Technická specifikace OM Krok 5 Korespondenční adresa Krok 6 Rekapitulace a odeslání RWE GasNet, s.r.o.STRANA 86

87 Krok 1 Výběr kategorie domácnost maloodběr (podnikání) Důvod Žádosti nový odběr jiný důvod – technická změna, změna dodavatele, změna zákazníka (přepis) Využití odběrného místa domácnost – Byt/rodinný dům rekreační objekt maloodběr – výběr dle druhu podnikání Časovost odběru – pracovní dny a sobota, neděle Charakter odběru – výběr dle typu spotřebičů RWE GasNet, s.r.o.STRANA 87

88 Žádost o připojení - krok 1. důvod žádosti RWE GasNet, s.r.o.STRANA 88

89 Krok 2 Maloodběr Obchodní firma – název dle Obchodního rejstříku IČ, DIČ, údaje z Obchodního rejstříku, včetně jmen členů statutárního orgánu Adresa sídla společnosti – dle Obch. Rejstříku Kontakt - telefon, email Jednání v zastoupení - s přílohou plné moci Domácnost Jméno, příjmení Adresa trvalého bydliště Kontakt – telefon, email Jednání v zastoupení - s přílohou plné moci Datum narození RWE GasNet, s.r.o.STRANA 89

90 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 90 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 90

91 Krok 3 Lokalizace odběrného místa Jméno, příjmení/Název provozovny Upřesnění lokalizace – dle adresy/parcely Adresa odběrného místa Snímek odběrného místa Podrobnosti – typ nemovitosti a vztah žadatele – v případě nájemníka potvrzení čestného prohlášení (souhlas vlastníka nemovitosti) STRANA 91RWE GasNet, s.r.o.

92 STRANA 92

93 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 93

94 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 94

95 Krok 4 Spotřebiče – stav, počet, příkon V případě technické změny na odběrném místě je nezbytné uvést stávající a nové spotřebiče zároveň Roční odběr – kWh/m3 Maximální hodinový odběr v m3/hod. – součet příkonů všech spotřebičů Minimální hodinový odběr v m3/hod. Poznámky, přílohy – prostor pro bližší informace RWE GasNet, s.r.o.STRANA 95

96 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 96

97 Žádost o připojení - krok 5 forma a způsob doručení Korespondenční adresa – informace pro odeslání Smlouvy o připojení k distribuční soustavě RWE GasNet, s.r.o.STRANA 97

98 Žádost o připojení - krok 5 forma a způsob doručení RWE GasNet, s.r.o.STRANA 98

99 Krok 6 Rekapitulace všech kroků Žádosti o připojení možnost opravy v předchozích krocích Potvrzovací číselný kód Souhlas se zpracováním osobních údajů RWE GasNet, s.r.o.STRANA 99

100 Žádost o připojení - krok 6 rekapitulace a odeslání RWE GasNet, s.r.o.STRANA 100

101 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 101

102 Informace ke stavu Žádosti K získání informací o stavu zpracování podané Žádosti o připojení k distribuční soustavě je možné využít standardních komunikačních kanálů RWE zákaznická linka 840 11 33 55, zákaznické centra, e-mailová adresa info@rwe.cz). info@rwe.cz Žádost o připojení k distribuční soustavě je po přijetí posouzena a dle úplnosti je zpracována s odesláním Smlouvy o připojení k distribuční soustavě k podpisu. V případě neúplné Žádosti o připojení k distribuční soustavě nebo chybných údajů je žadateli odeslán informační email s důvodem zamítnutí Žádosti o připojení k distribuční soustavě. Žadatel po obdržení dvou Smluv o připojení k distribuční soustavě, jeden podepsaný originál Smlouvy o připojení k distribuční soustavě odesílá zpět na adresu: RWE Zákaznické služby, s.r.o. Oddělení komplexních požadavků Plynární 2748/6 702 72 Ostrava –Moravská Ostrava RWE GasNet, s.r.o.STRANA 102

103 Hromadný import Smlouvy o připojení k distribuční soustavě Provozovatel distribuční soustavy vyšel vstříc požadavkům obchodníků, předávat žádosti o připojení k distribuční soustavě ke zpracování elektronicky, především z důvodu zkrácení lhůt pro vyhotovení Smluv o připojení k distribuční soustavě – pouze v případě přepisu. Zpracování bude probíhat pomocí nově vytvořeného hromadného importu Smluv o připojení k distribuční soustavě. Tato elektronická komunikace bude akceptována a zpracování zasílaných žádostí bude provedeno pouze v případě, že bude splňovat veškeré náležitosti obsažené v dokumentu „Pravidla hromadné elektronické komunikace“. RWE GasNet, s.r.o.STRANA 103

104 Hromadný import Smlouvy o připojení k distribuční soustavě Tento způsob komunikace je určen pro zákaznickou kategorii DOM a MO (do 630MWh/rok včetně) Zpracování hromadných importů provádí pouze Oddělení komplexních požadavků. RWE GasNet, s.r.o.STRANA 104

105 Podmínky elektronické komunikace Je možno zasílat/přijímat e-maily s přílohami o velikosti maximálně 50 MB. Formát desetinných míst: oddělovačem desetinných míst je čárka. Každý soubor může obsahovat pouze žádosti se stejným důvodem podání. Důvod, který je akceptován v této fázi hromadné elektronické komunikace je „Změna dodavatele + změna konečného zákazníka na OM (přepis)“. Každá žádost musí být v souboru uvedena na samostatném řádku. Maximální počet je 30 žádostí v jednom souboru. V případě nutné komprimace souborů lze použít pouze komprimační formát *. ZIP. RWE GasNet, s.r.o.STRANA 105

106 Podmínky elektronické komunikace Název souboru bude ve tvaru ident_proces_duvod_datum_cislo davky Ident – neměnná zkratka obchodníka 4 písmena – jednorázově si určí obchodník Proces – krok zpracování v procesu činností, viz níže vysvětleno v popisu rozhraní ( a, b, c) Důvod – 8 = důvod žádosti „Změna zákazníka (přepis)“ Datum – datum vytvoření dávky Číslo dávky – unikátní číslo dávky v rámci jednoho data Přílohy – název souboru a přílohy musí být shodný Žadatel garantuje, že zasílané soubory s daty nebudou obsahovat žádné duplicity a odpovídá za správnost a úplnost zasílaných informací. RWE GasNet, s.r.o.STRANA 106

107 Popis procesu doručený e-mail obsahuje excelovský soubor (Žádosti o připojení k distribuční soustavě) a plné moci. V případě většího množství požadavků lze pro plné moci použít komprimační formát *.ZIP. (název e-mailové zprávy ident_a_duvod_datum_cislo davky) Po obdržení e-mailu na e-mailovou adresu pozadavky-sop@rwe.cz je provedena kontrola:pozadavky-sop@rwe.cz zda žadatel patří mezi kontaktní osoby, které jsou uvedeny v příloze č. 1 uzavřené smlouvy o poskytování elektronických služeb zda je e-mail opatřen elektronickým podpisem zda excelovský soubor je opatřen elektronickým podpisem Pokud některý z výše uvedených bodů není dodržen, je požadavek neakceptován a tato informace je odeslána e-mailem žadateli. Případné otázky nebo nejasnosti související přímo s kvalifikovaným certifikátem je možno řešit na adrese : http://www.ica.czhttp://www.ica.cz = > „První certifikační autoritu, a.s.“. První certifikační autorita je organizace nezávislá RWE. RWE GasNet, s.r.o.STRANA 107

108 Popis procesu Excelovský soubor obsahuje: Identifikace zákazníka - Jméno/Název, datum narození/IČ, trvalé bydliště/sídlo firmy Specifikace odběrného místa - EIC/číslo místa spotřeby/číslo plynoměru, adresa odběrného místa Adresa pro zaslání korespondence Požadovaný termín zahájení odběru - den.měsíc.rok Předpokládaný roční odběr - kWh – m3 Charakter odběru, časovost, max. a min. hodinový odběr Spotřebiče - maximálně deset druhů spotřebičů. Větší počat druhů = > individuální řešení formou písemné Žádosti o připojení k DS na adresu RWE Zákaznické služby, s.r.o. Oddělení komplexních požadavků nebo předáním na příslušném zákaznickém centru. Plná moc a přílohy RWE GasNet, s.r.o.STRANA 108

109 Popis procesu Při zpracování Žádostí o připojení k distribuční soustavě je ověřeno: korektní vyplnění excelovského souboru náležitosti plné moci shoda počtu Žádostí o připojení k distribuční soustavě s počtem příloh (plných mocí) Vygenerování souboru CSV - SAP nepracuje se samotným excelem Zpracování Žádostí o připojení k distribuční soustavě Akceptování Žádostí o připojení k distribuční soustavě Soubory ve formátu *.pdf – Smlouvy o připojení k distribuční soustavě Soubor EXPORT_OK – obsahuje informace o Smlouvách o připojení k DS Neakceptování Žádostí o připojení Soubor EXPORT_KO – obsahuje informace o důvodech zamítnutí Žádostí o připojení k DS RWE GasNet, s.r.o.STRANA 109

110 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 110 Popis procesu Akceptace Soubory *.pdf obsahující Smlouvy o připojení k distribuční soustavě spolu se souborem EXPORT_OK jsou odeslány na smluvený kontaktní email k podpisu. (název e-mailové zprávy ident_b_duvod_datum_cislo davky) Neakceptace Soubor EXPORT_KO je odeslán na smluvený kontaktní email. (název e-mailové zprávy ident_b_duvod_datum_cislo davky)

111 Podpis Smlouvy o připojení k distribuční soustavě Po obdržení e-mailu s podepsanými Smlouvami o připojení k distribuční soustavě na e-mailovou adresu pozadavky-sop@rwe.cz je provedena kontrola:pozadavky-sop@rwe.cz zda odesílatel patří mezi kontaktní osoby, které jsou uvedeny v příloze č. 1 uzavřené smlouvy o poskytování elektronických služeb. zda je e-mail opatřen elektronickým podpisem zda soubor *.pdf je opatřen elektronickým podpisem (název e-mailové zprávy ident_c_duvod_datum_cislo davky) Následně je Smlouva o připojení k distribuční soustavě zpracována. Pokud některý z výše uvedených bodů není dodržen, je požadavek neakceptován a tato informace je odeslána e-mailem žadateli. RWE GasNet, s.r.o.STRANA 111

112 Informace K získání informací o stavu zpracování podané Žádosti o připojení k distribuční soustavě je možné ze strany obchodníka využít standardních komunikačních kanálů RWE (zákaznická linka 840 11 33 55, zákaznická centra, e-mailová adresa info@rwe.cz).info@rwe.cz Dotazy, nejasnosti nebo případné problémy s hromadnou elektronickou komunikací je možné zasílat na adresu pozadavky-sop@rwe.cz. Z této e- mailové adresy Vám bude následně zaslána zpětná vazba.pozadavky-sop@rwe.cz Z e-mailové adresy pozadavky-sop@rwe.cz nebude zasílána zpětná vazba v případě požadavku obchodníka s plynem na zaslání kopie Smlouvy o připojení k distribuční soustavě. Tyto požadavky lze ze strany zákazníka vyřídit standardními komunikačními kanály.pozadavky-sop@rwe.cz Z e-mailové adresy pozadavky-sop@rwe.cz nebude zasílána zpětná vazba v případě požadavku obchodníka s plynem na opravu údajů uvedených ve Smlouvě o připojení k distribuční soustavě, které již byly vráceny obchodníkem podepsané. V těchto případech je nutné ze strany obchodníka podat nový požadavek včetně doložení zplnomocnění zákazníkem k těmto úkonům určeným (například oprava neaktuálních zákaznických dat - příjmení, trvalé bydliště atd.).pozadavky-sop@rwe.cz RWE GasNet, s.r.o.STRANA 112

113 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 113 Agenda dne 29. 2. 2012 – praktická část >Ukázka správné práce s žádostmi o uzavření Smlouvy o připojení prostřednictvím mapového portálu a hromadné elektronické komunikace včetně řešení nejčastěji se vyskytujících chyb >Ukázka správné práce s webovou aplikací „On-line servis PDS“ - zadávání odečtů a požadavků na mimořádnou fakturaci - řešení reklamací - informace o OM zákazníků >Nejčastější chyby při zadávání odečtů >Podávání žádostí o RDK - chybová hlášení >Upozornění na problematické oblasti při zpracování žádostí o rezervaci distribuční kapacity a vzájemné souvislosti s navazujícími procesy - podpis dodatků SoD - proces rychlé ZD - zasílané scany žádostí o SOP - proces upomínání >Odpovědi na konkrétní dotazy

114 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 114 Webová aplikace „On-line servis PDS“ Nové funkcionality nasazené v roce 2011 – 02/2012 Reklamace možnost podání reklamací pro OM/PM s ukončenou SoD automatické načítání čísla přístroje v reklamacích Odběrná místa rozšíření položek detailu OM o položky: platnost SOP, maximální kapacita ze SOP, plánované období odečtu, číslo dodatku k SOD, označení probíhajícího zkušebního provozu, zobrazení informace o CNG Přehled faktur možnost vyhledávání dílčích dokladů SDD dle EIC OM Žádost o rezervaci distribuční kapacity zprovozněno podávání žádosti o RDK z důvodu rychlé ZD Žádost o ukončení/přerušení distribuce plynu rozšíření podání žádostí o ukončení z důvodu neakceptace ceny Optimalizace výkonu portálu došlo k zrychlení nahrávání odečtů a žádostí (např. u dávky 1000 odečtů z původního času cca 25 min zrychleno na cca 3 min)

115 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 115 Práce s webovou aplikací „On-line servis PDS“ Nasazené funkcionality Reklamace Podávání a sledování procesu řešení reklamací Prohlížení/stažení výsledného stanoviska Maximální povolený počet záznamů k zobrazení je 200 Sestavy ke stažení – inventurní sestavy OM v SOD Přehled stavů rezervací distribuční kapacity Přehled změn rezervací distribuční kapacity (účinných) Přehled změn přílohy č. 1 SOD Seznam měřidel Finanční jištění Přehled použitých forem FJ Výsledky výpočtu FJ

116 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 116 Webová aplikace „On-line servis PDS“ Nasazené funkcionality Odběrná místa Přehled všech OM s uzavřenou smlouvu o distribuci Sjednané smluvní údaje, technické údaje včetně historie Zadání odečtu na OM, podání reklamace, přehled faktur Maximální počet zobrazovaných záznamů je 500 Přehled faktur Zobrazení faktur, souhrnných daňových dokladů, záloh a agregovaných předpisů záloh Zobrazení/stáhnutí dokladů ve formátu PDF – tištěné i elektronické doklady Maximální počet zobrazovaných záznamů je 200 Odečty Podání odečtů k mimořádné fakturaci, ke změně dodavatele, k přepisu a kontrolních odečtů Zobrazení výsledku vyhodnocení odečtů systémem Hromadné nebo jednotlivé podání Maximální počet odečtů v dávce je 1000

117 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 117 Práce s webovou aplikací „On-line servis PDS“ Nasazené funkcionality Internet AVE Mapové podklady PZ Žádosti Podání, sledování průběhu řešení a elektronický podpis žádostí Žádost o rezervaci distribuční kapacity Na dobu neurčitou, měsíční, klouzavá Standardní změna dodavatele Rychlá změna dodavatele Změna zákazníka na OM = přepis Žádost o změnu smluvních údajů na OM Hromadné nebo jednotlivé podání Maximální počet žádostí v dávce je 500

118 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 118 Práce s webovou aplikací „On-line servis PDS“ Nasazené funkcionality Žádost o ukončení/přerušení distribuce plynu Žádost o ukončení/přerušení dodávky plynu z důvodu neplacení Žádost o ukončení dodávky plynu s demontáží měřidla Žádost o přerušení dodávky plynu z důvodu rekonstrukce OM Žádost o ukončení dodávky/distribuce plynu z důvodu neakceptace ceny Žádost o ukončení z důvodu změny dodavatele Žádost o ukončení z důvodu smlouvy na dobu určitou Žádost o ukončení z důvodu výpovědi smlouvy o dodávce ze strany zákazníka Žádost o ukončení z důvodu výpovědi smlouvy o dodávce ze strany obchodníka pro neplnění smluvních ustanovení Hromadné nebo jednotlivé podání Maximální počet žádostí v dávce je 500

119 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 119 Práce s webovou aplikací „On-line servis PDS“ Nasazené funkcionality Žádost o zkušební provoz Nově se připojující zákazník Rekonstrukce části nebo celého OPZ Změna měření z typu C na typ A nebo B Pouze jednotlivé podání Elektronické podepisování/potvrzování dodatků distribučních smluv Maximální povolený počet záznamů k zobrazení je 200

120 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 120 Práce s webovou aplikací „On-line servis PDS“ Přístup do webové aplikace Uzavření SOD a smlouvy o poskytování el. služeb Podrobnosti na www.rwe-gasnet.cz: Home>Obchodník s plynem>Potřebuji poradit>Doporučené postupy pro uzavření SOD, smlouvy o poskytování el. služeb a podáváníwww.rwe-gasnet.cz Komerční nebo kvalifikovaný certifikát od I. CA Podrobnosti na www.rwe-gasnet.cz: Home>Obchodník s plynem>Potřebuji poradit>Postup pro získání a instalaci certifikátu pro přístup do aplikace Online servis PDSwww.rwe-gasnet.cz Tyto certifikáty a jejich soukromé klíče musí být uložené v souboru přímo v počítači používaném pro přihlášení

121 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 121 Webová aplikace „On-line servis PDS“ Připravované funkcionality Finanční jištění možnost uzavírání dodatků smluv o kauci Další typy odečtů podání kontrolního odečtu novým dodavatelem Další typy žádostí žádost o provedení mimořádného odečtu Optimalizace výkonu a stability portálu zrychlení vyhledávání OM zrychlení vyhledávání faktur zrychlení odezev portálu při dalších činnostech Přístup do plánovacího kalendáře termín závisí na implementaci aplikace WFM

122 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 122 Agenda dne 29. 2. 2012 – praktická část >Ukázka správné práce s žádostmi o uzavření Smlouvy o připojení prostřednictvím mapového portálu a hromadné elektronické komunikace včetně řešení nejčastěji se vyskytujících chyb >Ukázka správné práce s webovou aplikací „On-line servis PDS“ - zadávání odečtů a požadavků na mimořádnou fakturaci - řešení reklamací - informace o OM zákazníků >Nejčastější chyby při zadávání odečtů >Podávání žádostí o RDK - chybová hlášení >Upozornění na problematické oblasti při zpracování žádostí o rezervaci distribuční kapacity a vzájemné souvislosti s navazujícími procesy - podpis dodatků SoD - proces rychlé ZD - zasílané scany žádostí o SOP - proces upomínání >Odpovědi na konkrétní dotazy

123 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 123 Nejčastější chyby při zadávání odečtů odečet není možné přijmout do systému PDS : Zadaný kód EIC OM nemá požadovanou délku (16 znaků). Na zadané EIC OM nemáte uzavřenou smlouvu o distribuci. Neplatné číslo měřidla (1-18 znaků). Neplatné datum odečtu (DD.MM.RRRR). Neplatný stav měřidla (celé kladné číslo, maximálně 7 číslic). Neplatný typ odečtu (F, K, Z, P). Pro EIC OM XXX nebyl nalezen přístroj XXX. Nekonzistence dat Kliknutím na ikonu proveďte opravu zadání, nebo zadání zrušte. Červené chybové hlášení

124 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 124 Nejčastější chyby při zadávání odečtů Odečet prošel kontrolou v systému PDS, která vyhodnotila chybu v hodnotě odečtu: odečet byl identifikován jako nevěrohodný, spotřeba je mimo toleranci. odečet byl identifikován jako nevěrohodný, nulová spotřeba. odečet byl identifikován jako nevěrohodný, kontaktujte PDS na emailovou adresu webove-odecty@rwe.cz.*webove-odecty@rwe.cz.* Proveďte kontrolu doposud evidovaných odečtů přímo ve webové aplikaci „On-line servisu PDS“ cesta: Odběrná místa - > Detail OM - > Spotřeby /odečty Pro možnost opravy nebo potvrzení zadaného odečtu kontaktujte PDS na emailové adrese webove-odecty@rwe.cz, jejíž přílohou bude přehled odečtů ve formátu xls (vzor viz přiložený soubor) !webove-odecty@rwe.cz Žluté chybové hlášení

125 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 125 Agenda dne 29. 2. 2012 – praktická část >Ukázka správné práce s žádostmi o uzavření Smlouvy o připojení prostřednictvím mapového portálu a hromadné elektronické komunikace včetně řešení nejčastěji se vyskytujících chyb >Ukázka správné práce s webovou aplikací „On-line servis PDS“ - zadávání odečtů a požadavků na mimořádnou fakturaci - řešení reklamací - informace o OM zákazníků >Nejčastější chyby při zadávání odečtů >Podávání žádostí o RDK - chybová hlášení >Upozornění na problematické oblasti při zpracování žádostí o rezervaci distribuční kapacity a vzájemné souvislosti s navazujícími procesy - podpis dodatků SoD - proces rychlé ZD - zasílané scany žádostí o SOP - proces upomínání >Odpovědi na konkrétní dotazy

126 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 126 Standardní změna dodavatele (SZ/S1 = Změna dodavatele plynu za jiného dodavatele plynu) Červené chybové hlášení (ERR): Nekonzistence dat v DB PDS (typ 027) = K uvedenému EIC je evidován zákazník s rozdílným datem narození.  v systému PDS je evidován zákazník s jiným datem narození než je uvedeno v žádosti o RDK  pro opravu této chyby je nutné přiložit do žádosti o RDK nebo odeslat na e-mail sken dokladu, který prokazuje správnost data narození (např. OP, smlouva o sdružených službách, apod.) Žluté chybové hlášení (WRN): Nekonzistence dat v DB PDS (typ 37) = Na OM probíhá WF odpojení pod číslem dokladu.  na OM je vygenerována servisní zakázka na demontáž  toto hlášení slouží pouze jako informace pro PDS Zadané jméno/název KZ (…) se liší od jména v DB PDS.  na OM je evidován zákazník, v jehož jméně je nepatrný rozdíl (háček, čárka) Nekonzistence dat v DB PDS (typ 018) = Dom se spotřebou nad 630 MWh  ve většině případů se jedná pouze o chybu, kdy je zaměněna hodnota ročního odběru v kWh za hodnotu v MWh

127 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 127 Změna dodavatele s přepisem; Přepis bez změny dodavatele (SZ/S3 = Změna dodavatele se změnou zákazníka v odběrném místě) (NE/D1 = Přepis bez ZD) Červené chybové hlášení (ERR): Nekonzistence dat v DB PDS (typ 019) = Uvedený zákazník není evidován v systému PDS.  pro dané OM a daného zákazníka není v systému PDS evidována žádost o smlouvu o připojení k distribuční soustavě Pro toto OM není podaná žádost o připojení.  pro schválení žádosti o RDK (SZ/S3) je nutné, aby měl nový zákazník v době podání žádosti o RDK alespoň podanou žádost o připojení k distribuční soustavě Žluté chybové hlášení (WRN): Nekonzistence dat v DB PDS (typ 021) = Nesoulad kategorie odběru SOP x typ sazby na OM.  na OM je původní zákazník v jiné kategorii než nový zákazník  toto hlášení slouží jako informace pro PDS  není důvodem pro zamítnutí žádosti o RDK Nekonzistence dat v DB PDS (typ 37) = Na OM probíhá WF odpojení pod číslem dokladu.  na OM je vygenerována servisní zakázka na demontáž

128 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 128 Nové/opětovné připojení ( SZ/ R1 = Zahájení dodávek do odběrného místa nově připojeného zákazníka) (SZ/ R2 = Zahájení dodávek do odběrného místa po neoprávněném odběru plynu) Červené chybové hlášení (ERR): Nekonzistence dat v DB PDS (typ 019) = Uvedený zákazník není evidován v systému PDS.  pro dané OM a daného zákazníka není v systému PDS evidována oboustranně podepsaná SOP ani žádost o smlouvu o připojení k distribuční soustavě Nekonzistence dat v DB PDS (typ 022) = SOP není oboustranně podepsaná  pro schválení žádosti o RDK (SZ/R1-R2) je nutné, aby měl nový zákazník v době podání žádosti o RDK oboustranně podepsanou SOP Nekonzistence dat v DB PDS (typ 045) = Žádost o SOP není v konečném stavu procesu vyřízení.  pro schválení žádosti o RDK (SZ/R1-R2) je nutné, aby měl nový zákazník v době podání žádosti o RDK oboustranně podepsanou SOP  v případě, kdy na OM dochází k technickým úpravám a v SOP je uvedeno, že zákazník musí pro kompletní vyřízení SOP doložit např. projektovou dokumentaci Žluté chybové hlášení (WRN): Nekonzistence dat v DB PDS (typ 021) = Nesoulad kategorie odběru SOP x typ sazby na OM.  na OM byl původní zákazník v jiné kategorii než nový zákazník, popř. na OM byl nebo je evidován neoprávněný odběr  toto hlášení slouží jako informace pro PDS

129 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 129 Agenda dne 29. 2. 2012 – praktická část >Ukázka správné práce s žádostmi o uzavření Smlouvy o připojení prostřednictvím mapového portálu a hromadné elektronické komunikace včetně řešení nejčastěji se vyskytujících chyb >Ukázka správné práce s webovou aplikací „On-line servis PDS“ - zadávání odečtů a požadavků na mimořádnou fakturaci - řešení reklamací - informace o OM zákazníků >Nejčastější chyby při zadávání odečtů >Podávání žádostí o RDK - chybová hlášení >Upozornění na problematické oblasti při zpracování žádostí o rezervaci distribuční kapacity a vzájemné souvislosti s navazujícími procesy - podpis dodatků SoD - proces rychlé ZD - zasílané scany žádostí o SOP - proces upomínání >Odpovědi na konkrétní dotazy

130 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 130 Agenda dne 29. 2. 2012 – praktická část Upozornění na problematické oblasti při zpracování žádostí o rezervaci distribuční kapacity a vzájemné souvislosti s navazujícími procesy - podpis dodatků SoD – je nezbytné provádět průběžně na základě zobrazené výzvy PDS ve webové aplikaci „On-line servis PDS“. (Neprovádění má negativní dopad na možnost pořízení odečtů prostřednictvím webové aplikace „On-line servis PDS“ a současně i na možnost včasné fakturace distribuce.) - proces rychlé ZD – vyhlašuje OTE a tento proces je možné realizovat pouze v případech stanovených vyhláškou PTP. (Upozorňujeme na skutečnost, že proces rychlé ZD nelze uplatit v případě chybně podané Žádosti o RDK do systému PDS nebo chybně podané Žádosti o ZD do systému OTE).

131 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 131 Agenda dne 29. 2. 2012 – praktická část >Upozornění na problematické oblasti při zpracování žádostí o rezervaci distribuční kapacity a vzájemné souvislosti s navazujícími procesy - zasílané scany žádostí o SOP – při schvalování „Žádostí o RDK“ není možné na rozdíl od přijímaných scanů podepsaných SoP akceptovat zasílané scany „Žádostí o uzavření SoP“. Důvodem je skutečnost, že v případě SoP se již jedná o návrh smlouvy zaslaný PDS, ale v případě „Žádosti o uzavření o SoP“ se jedná o dokument, který dosud neprošel kontrolou PDS (posouzením jeho správnosti a úplnosti). - proces upomínání – je nezbytné včas reagovat na případné automaticky generované e-mailové zprávy zasílané ze systému PDS ve vazbě na neuhrazené pohledávky (faktury a zálohy distribuce nebo nedostatečné finanční způsobilosti, které mohou být důvodem pro jednostranné ukončení smlouvy o distribuci ze strany PDS).

132 RWE GasNet, s.r.o.STRANA 132 Agenda dne 29. 2. 2012 – praktická část >Ukázka správné práce s žádostmi o uzavření Smlouvy o připojení prostřednictvím mapového portálu a hromadné elektronické komunikace včetně řešení nejčastěji se vyskytujících chyb >Ukázka správné práce s webovou aplikací „On-line servis PDS“ - zadávání odečtů a požadavků na mimořádnou fakturaci - řešení reklamací - informace o OM zákazníků >Nejčastější chyby při zadávání odečtů >Podávání žádostí o RDK - chybová hlášení >Upozornění na problematické oblasti při zpracování žádostí o rezervaci distribuční kapacity a vzájemné souvislosti s navazujícími procesy - podpis dodatků SoD - proces rychlé ZD - zasílané scany žádostí o SOP - proces upomínání >Odpovědi na konkrétní dotazy

133 STRANA 133RWE GasNet, s.r.o. DĚKUJEME ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "RWE GasNet, s.r.o.STRANA 1 V. Workshop Distribuce zemního plynu 28. a 29. února 2012, Brno – Plynárenská 499/1."

Podobné prezentace


Reklamy Google